Power Query kullanarak Common Data Service (CDS) içinde yeni varlıklar oluşturmaCreate new entities in the Common Data Service (CDS) using Power Query

Power Query tümleştirmesi sayesinde kurumsal uygulama geliştiricileri çok çeşitli veri kaynaklarından Common Data Service (CDS) içinde yeni varlık oluşturabilir.With the integration of Power Query, business app developers can create new entities in the Common Data Service (CDS) from a wide range of data sources.

Common Data Service kullanıcıların verileri standart ve özel varlık kümelerinde güvenli bir şekilde depolamasını ve yönetmesini sağlar.The Common Data Service lets users securely store and manage data within a set of standard and custom entities. Varlık, veri depolamak için kullanılan alan kümesidir ve bir veritabanındaki tablo ile benzerdir.An entity is a set of fields used to store data, similar to a table within a database. Veriler Common Data Service içine depolandıktan sonra Microsoft PowerApps uygulamasıyla depolanan verileri kullanan gelişmiş uygulamalar oluşturabilirsiniz.Once the data is stored in the Common Data Service, you can use Microsoft PowerApps to build rich applications that use the stored data.

Power Query tümleştirmesi sayesinde PowerApps kullanan kurumsal uygulama geliştiricileri ilişkisel veritabanları gibi şirket içi veri kaynakları (SQL Server, IBM DB2 vs.), Excel, Access ve metin dosyaları ile Salesforce, Azure SQL Veritabanı ve Veri Ambarı, Web API'leri, OData akışları gibi çevrimiçi hizmetlerden ve diğer birçok kaynak gibi harici veri kaynaklarından alınan verileri kullanarak Common Data Service içinde yeni varlıklar oluşturabilir.With Power Query integration, business app developers using PowerApps can create new entities in the Common Data Service based on data from external data sources, such as on-premises data sources like relational databases (SQL Server, IBM DB2, and so on), Excel, Access, and text files, as well as online services such as Salesforce, Azure SQL Database and Data Warehouse, Web APIs, OData feeds, and many more sources. Bağlantı kurabileceğiniz çok çeşitli veri kaynaklarına ek olarak Power Query kullanarak verileri Common Data Service içine yüklemeden önce filtreleyebilir, dönüştürebilir ve birleştirebilirsiniz.In addition to the wide array of data sources to which you can connect, using Power Query also lets you filter, transform, and combine data before loading it into the Common Data Service.

Verilerden yeni varlıklar

Power Query'den Yeni CDS Varlıkları oluşturma özelliğini etkinleştirmeEnabling the CDS New Entities from Power Query feature

Bu özellik PowerApps kiracınızda kullanılabilir ancak varsayılan olarak açık değildir.This feature is available in your PowerApps tenant, but is not turned on by default. web.powerapps.com üzerinden etkinleştirebilirsiniz.You can enable it in web.powerapps.com.

Not

Yalnızca kendi oluşturduğunuz veritabanlarında yeni özel varlıklar oluşturabilirsiniz.You can create new custom entities only in databases that you have created.

Bu özelliği etkinleştirmek için PowerApps portalında aşağıdaki adımları uygulayın:In the PowerApps portal, take the following steps to enable this feature:

  1. Sol gezinti bölmesinde Common Data Service > Varlıklar sekmesine gidin.Browse to the Common Data Service > Entities tab, in the left navigation pane.

  2. Varlıklar listesinde Yeni Varlık açılan listesini seçin.From the Entities list, select the New Entity dropdown.

  3. Açılan menüde görünen listeden aşağıdaki resimde gösterilen şekilde Verilerden yeni varlıklar (Technical Preview) öğesini seçin.From the list that appears in the dropdown menu, select New Entity from Data (Technical Preview) as shown in the following image.

    Verilerden yeni varlıklar

  4. Menüden Verilerden yeni varlıklar (Technical Preview) seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki görüntüdeki gibi bu Technical Preview sürümünde kullanılabilen bağlayıcıları içeren listenin bulunduğu bir iletişim kutusu açılır.Once you select New Entity from Data (Technical Preview) from the menu, a dialog appears with the list of available connectors in this Technical Preview, as shown in the following image.

    Kullanılabilir bağlayıcılar

  5. Kullanmak istediğiniz bağlayıcıyı seçmenizin ardından sonraki adımlara geçerek veri kaynağı bağlantı bilgilerini ve kimlik bilgilerini belirtebilir, içeri aktarılacak tabloları seçebilir ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.Once you've selected the connector you want to use, you can continue to the next steps to specify data source connection details and credentials, select which tables to import, and so on. Sorgu Düzenleyicisi'ne de erişebilir (Gezgin görünümünde Düzenle düğmesini kullanarak) ve buradan verileri CDS içine aktarmadan önce filtre veya veri dönüştürme adımı uygulayabilirsiniz.You may be able to access the Query Editor as well (using the Edit button in the Navigator view) and thereby apply filters or data transformation steps before importing data into CDS.

Yükleme ayarlarını ve diğer davranışları ayarlamaAdjust load settings and other behavior

Önceki bölümdeki adımları tamamladıktan ve Power Query kullanarak CDS içinde yeni varlık oluşturmak için bir veri kaynağını hazır duruma getirdikten sonra yenileme davranışı ve varlığa özel ayarlar (Görünen Ad, Birincil Anahtarlar ve diğerleri) gibi ek yükleme ayarları yapabilirsiniz.Once you've completed the steps in the previous section, and have a data source ready to use to create new entities in CDS using Power Query, you can adjust additional load settings, such as refresh behavior and entity-specific settings (such as Display Name, Primary Keys, and others).

Bu adımlar tamamlandıktan ve Yükle'yi seçtikten sonra yeni varlıklarınız CDS içinde oluşturulmuş olur.Once those steps are completed and you select Load, you will have created new custom entities in CDS. İlk yükleme işlemi sonrasında belirli bir varlığın Varlık menüsüne erişerek de sorguları düzenleyebilirsiniz.You can also edit queries after the initial load by accessing the Entity menu for a specific entity.

Bu işlev için oldukça heyecanlıyız ve geri bildirimlerinizi duymayı çok istiyoruz.We're very excited about this functionality, and are eager to hear your feedback. Lütfen bu özellik hakkındaki önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi bize gönderin!Please send us your suggestions and feedback about this feature!