Common Data Service verilerini içeri veya dışarı aktarmaImport or export data from the Common Data Service

Common Data Service verilerini iki yöntemden biriyle içeri veya dışarı aktarabilirsiniz:You can move data into or out of the Common Data Service in one of two ways:

 • Verileri tek seferde toplu olarak içeri veya dışarı aktarmak istiyorsanız, birden fazla varlık için Microsoft Excel'i kullanabilirsiniz.If you want to do a one-time bulk import or export of data, you can use Microsoft Excel for multiple entities.
 • Tek bir varlığın verilerini Dynamics 365 veya Salesforce gibi başka bir hizmete veya hatta bir Excel dosyasına sürekli olarak içeri veya dışarı aktarmak istiyorsanız.If you want an ongoing import or export of data for a single entity to another service, such as Dynamics 365 or Salesforce, or even to an Excel file. Sürekli içeri veya dışarı aktarmayı ayarlamak için Microsoft Flow’u kullanabilirsiniz.To set up ongoing import or export, you can use Microsoft Flow.

Verileri bir kez içeri veya dışarı aktarmaImport or export data once

Excel’den verileri içeri aktarmaImport data from Excel

 1. powerapps.com üzerinde Common Data Service bölümünü genişletip sol gezinti bölmesinde Varlıklar'a tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Yeni varlık seçeneğinin üç nokta simgesine tıklayın veya dokunun ve sonra Verileri içeri aktar’a tıklayın veya dokunun.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Import data.
 3. Verileri içine aktaracağınız varlığı seçin ve sonra İleri’ye tıklayın veya dokunun.Select the entity that you want to import data into, and then click or tap Next.
 4. Ara'ya tıklayın veya dokunun.Click or tap Search. Verilerin hangi dosyadan içeri aktarılacağını seçin.Select the file that you want to import data from.
 5. Eşleme Durumu değeri Eşleşme değilse ve yeşil bir onay işareti yoksa Excel dosyasındaki varlık alanları ile sütunlar arasındaki eşlemeyi belirtmeniz gerekir.If the Mapping Status is not Match with a green check mark, then you will need to specify the mapping between the entity fields and the columns in the Excel file. Sütunları eşlemek için:To map the columns:
  1. Eşlemeyi Göster’e tıklayın veya dokunun.Click or tap Show Mapping.
  2. Her varlık alanı için Excel dosyasında eşleşen sütunu seçin.For each entity field, select the matching column in the Excel file.
  3. Değişiklikleri kaydet’e tıklayın veya dokunun.Click or tap Save changes.
 6. İçeri Aktar’a tıklayın.Click Import.

Excel’e verileri aktarmaExport data to Excel

Standart veya özel bir varlıktan tek seferlik bir dışarı aktarma yapabilir ve verileri aynı anda birden fazla varlıktan dışarı aktarabilirsiniz.You can do a one-time data export from a standard entity or custom entity, and you can export data from more than one entity at a time. Birden fazla varlıktan verileri dışarı aktarıyorsanız, her varlık kendi Microsoft Excel dosyasına aktarılır.If you export data from more than one entity, each entity is exported into its own Microsoft Excel file.

 1. powerapps.com adresinde sol gezinti bölmesindeki Varlıklar'a tıklayın veya dokunun.On powerapps.com, click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Yeni varlık seçeneğinin yanındaki üç nokta simgesine tıklayın veya dokunun ve sonra Verileri dışarı aktar’a tıklayın veya dokunun.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Export data.
 3. Verilerin dışarı aktarılmasını istediğiniz varlıkları seçin ve sonra Excel’e Aktar’a tıklayın veya dokunun.Select the entities that you want to export data from, and then click or tap Export to Excel.
 4. Dışarı Aktarma Tamamlandı görüntülendiğinde verileri indirmek için Dışarı aktarılan verileri indir’e tıklayın veya dokunun.When Export Completed appears, click or tap Download exported data to download the data.

Microsoft Flow kullanarak sürekli içeri veya dışarı aktarmayı ayarlamaUse Microsoft Flow to set up ongoing import or export

Tek bir standart varlık veya özel varlık için sürekli içeri veya dışarı aktarmayı aynı anda ayarlayabilirsiniz.You can set up ongoing import or export for a single standard entity or custom entity at a time. Bağlanabileceğiniz yerlerden bazıları şunlardır:Some possible places you can connect to include:

 • Dynamics 365Dynamics 365
 • SalesforceSalesforce
 • Herhangi bir bulut dosya sağlayıcısında depolanmış Microsoft Excel dosyalarıMicrosoft Excel files stored in any cloud file provider
 • Hem bulutta hem de şirket içinde bulunan bir Microsoft SQL veritabanıA Microsoft SQL database, both in the cloud and on-premises
 • Kendi sistemlerinize bağlanmak için tanımladığınız özel bir bağlayıcıA custom connector that you define to connect to your own systems

Günümüzde verileri içeri veya dışarı aktarmak için Microsoft Flow kullandığınızda tam bir eşitleme hizmetinden yararlanamazsınız.Today, when you use Microsoft Flow to import or export data, it is not a full synchronization service. Bir hizmete bir nesne eklendiğinde, nesne diğer hizmete aktarılır.When an object is added to one service, it will be imported into the other system. Ancak, bu durum bir nesnenin bir sistemden silinmesi durumunda diğer sistemden silinmeyeceği anlamına gelir.However, that means if an object is deleted from one system it will not be deleted in the other system.

İçeri aktarmanın nasıl ayarlanacağı, içeri aktarmak istediğiniz nesne için bir şablonun zaten mevcut olup olmadığına bağlı olarak değişir.How to set up the import depends on if a template already exists for the object that you want to import. Bir şablon varsa, verileri bir sistemden diğerine kopyalamak için bu şablonu ayarlayabilirsiniz.If a template exists, you can set it up to copy data from one system to another. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Common Data Service kullanan bir akış oluşturma.For more information, see Create a flow that uses the Microsoft Common Data Service. Ancak böyle bir şablon yoksa veritabanını kullanabilen bir akış oluşturmanız gerekir.However, if no such template exists, you'll need to create a flow that can use the database. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Sıfırdan akış oluşturma.For more details, refer to How to create a flow from scratch.