PowerApps'teki Date ve Time işlevleriDate and Time functions in PowerApps

Tarih ve saat bileşenlerini bir tarih/saat değerine dönüştürür.Converts date and time components to a date/time value.

AçıklamaDescription

Date işlevi ayrı Yıl, Ay ve Gün değerlerini bir Tarih/Saat değerine dönüştürür.The Date function converts individual Year, Month, and Day values to a Date/Time value. Saat bölümü gece yarısıdır.The time portion is midnight.

  • Yıl değeri 0 ve 1899 (dahil) arasındaysa işlev, yılı hesaplamak için bu değere 1900 ekler.If Year is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year. 70, 1970 olur.70 becomes 1970.
  • Ay değeri 1'den küçük veya 12'den büyükse sonuç için belirtilen yılın başından itibaren belirtilen sayıda ay eklenir veya çıkarılır.If Month is less than 1 or more than 12, the result subtracts or adds that many months from the beginning of the specified year.
  • Gün değeri, belirtilen aydaki gün değerinden fazlaysa işlev, belirtilen sayıda günü ayın ilk gününe ekler ve sonraki ayda karşılık gelen tarihi döndürür.If Day is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month. Gün değeri 1'den küçükse işlev, belirtilen ayın ilk gününden itibaren belirtilen sayıda günü çıkarır ve 1 ekler.If Day is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Time işlevi ayrı Saat, Dakika ve Saniye değerlerini bir Tarih/Saat değerine dönüştürür.The Time function converts individual Hour, Minute, and Second values to a Date/Time value. Sonuç, bununla ilişkilendirilmiş bir tarih içermez.The result has no date associated with it.

Bir dizeyi değere dönüştürme hakkında bilgi için DateValue, TimeValue ve DateTimeValue işlevlerine bakın.See the DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions for information about how to convert a string to a value.

Daha fazla bilgi için ayrıca bkz. tarihler ve saatler ile çalışma.Also see working with dates and times for more information.

Söz dizimiSyntax

Date( Yıl, Ay, Gün )Date( Year, Month, Day )

  • Yıl: Gerekli.Year - Required. 1899'dan büyük sayılar mutlak değer olarak yorumlanır (1980, 1980 olarak yorumlanır). 0'dan 1899'a kadar olan sayılar ise 1900'e göre yorumlanır.Numbers greater than 1899 are interpreted as absolute (1980 is interpreted as 1980); numbers that range from 0 to 1899 are interpreted as relative to 1900. (Örneğin, 80, 1980 olarak yorumlanır.)(For example, 80 is interpreted as 1980.)
  • Ay: Gerekli.Month - Required. 1 ile 12 arasında bir sayı.A number that ranges from 1 to 12.
  • Gün: Gerekli.Day - Required. 1 ile 31 arasında bir sayı.A number that ranges from 1 to 31.

Time( Saat, Dakika, Saniye )Time( Hour, Minute, Second )

  • Saat: Gerekli.Hour - Required. 0 (12:00 AM) ile 23 (11:00 PM) arasında bir sayı.A number that ranges from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).
  • Dakika: Gerekli.Minute - Required. 0 ile 59 arasında bir sayı.A number that ranges from 0 to 59.
  • Saniye: Gerekli.Second - Required. 0 ile 59 arasında bir sayı.A number that ranges from 0 to 59.

ÖrneklerExamples

TarihDate

Bir kullanıcı HireYear adlı metin giriş denetimine 1979, HireMonth adlı metin giriş denetimine 3 ve HireDay adlı metin giriş denetimine 17 yazarsa şu işlev 3/17/1979 değerini döndürür:If a user typed 1979 in a text-input control named HireYear, 3 in a text-input control named HireMonth, and 17 in a text-input control named HireDay, this function would return 3/17/1979:

Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))

TimeTime

Bir kullanıcı BirthHour adlı metin giriş denetimine 14, BirthMinute adlı metin giriş denetimine 50 ve BirthSecond adlı metin giriş denetimine 24 yazarsa şu işlev 02:50:24 p değerini döndürür.If a user typed 14 in a text-input control named BirthHour, 50 in a text-input control named BirthMinute, and 24 in a text-input control named BirthSecond, this function would return 02:50:24 p.

Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")