PowerApps'teki Find işleviFind function in PowerApps

Bir metin dizesini başka bir dize içinde bulur (varsa).Finds a string of text, if it exists, within another string.

AçıklamaDescription

Find işlevi, belirtilen dizeyi başka bir dizenin içinde arar ve büyük/küçük harfe duyarlıdır.The Find function looks for a string within another string and is case sensitive. Büyük/küçük harfi yok saymak için öncelikle bağımsız değişkenlerde Lower işlevini kullanın.To ignore case, first use the Lower function on the arguments.

Find, bulunan dizenin başlangıç konumunu döndürür.Find returns the starting position of the string that was found. Konum 1, dizenin ilk karakteridir.Position 1 is the first character of the string. Aradığınız dize, içinde arama yaptığınız dizede bulunamazsa Find işlevi boş değer döndürür.Find returns blank if the string in which you're searching doesn't contain the string for which you're searching.

Söz dizimiSyntax

Find( BulunacakDize, İçindeAranacakDize [, BaşlangıçKonumu ] )Find( FindString, WithinString [, StartingPosition ] )

  • BulunacakDize: Gerekli.FindString - Required. Bulunacak dize.The string to find.
  • İçindeAranacakDize: Gerekli.WithinString - Required. İçinde arama yapılacak dize.The string to search within.
  • BaşlangıçKonumu: İsteğe bağlı.StartingPosition - Optional. Aramanın başlayacağı konum.The starting position to start searching. Konum 1 ilk karakterdir.Position 1 is the first character.