PowerApps'teki Split işleviSplit function in PowerApps

Bir metin dizesini alt dizeler tablosuna böler.Splits a text string into a table of substrings.

AçıklamaDescription

Split işlevi, bir metin dizesini alt dizeler tablosuna böler.The Split function breaks a text string into a table of substrings. Virgülle ayrılmış listeleri, tarih birimleri arasında eğik çizgi kullanılan tarihleri ve tanımlanmış bir sınırlayıcının kullanıldığı diğer durumlarda bu öğeleri bölmek için Split işlevini kullanın.Use Split to break up comma delimited lists, dates that use a slash between date parts, and in other situations where a well defined delimiter is used.

Metin dizesini bölmek için ayırıcı dize kullanılır.A separator string is used to break the text string apart. Ayırıcı, metin dizesinde bir bütün olarak eşleşen sıfır, bir veya birden çok karakter olabilir.The separator can be zero, one, or more characters that are matched as a whole in the text string. Sıfır uzunluğunu veya boş dizeyi kullanma, her bir karakterin ayrı ayrı bölünmesiyle sonuçlanır.Using a zero length or blank string results in each character being broken out individually. Eşleşen ayırıcı karakterleri sonuçta döndürülmez.The matched separator characters are not returned in the result. Ayırıcı eşleşmesi bulunamazsa metin dizesinin tamamı tek bir sonuç olarak döndürülür.If no separator match is found then the entire text string is returned as a single result.

Dizeyi yeniden birleştirmek için (ayırıcılar olmadan) Concat işlevini kullanın.Use the Concat function to recombine the string (without the separators).

Söz dizimiSyntax

Split( Metin, Ayırıcı )Split( Text, Separator )

  • Metin: Gerekli.Text - Required. Bölünecek metin.Text to split.
  • Ayırıcı: Gerekli.Separator - Required. Dizeyi bölerken kullanılacak ayırıcı.Separator to use in splitting the string. Sıfır, bir veya birden çok karakter olabilir.Can be zero, one, or more characters.

ÖrneklerExamples

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," )Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) Virgül ayırıcısına göre farklı meyveleri böler.Splits the different fruits apart, based on the comma separator. Bölme işlemi, ardından boşluk gelecek şekilde değil, yalnızca virgüle göre gerçekleştirilir. Bu da, " Oranges" ve " Bananas" değerlerinin önünde bir boşluk ile sonuçlanır.The split is performed based on only the comma and not the space after it, resulting in a space at the front of " Oranges" and " Bananas".
TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) )TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) ) Önceki örnekle aynı şekilde ancak bu kez Split işlevi tarafından oluşturulan tek sütunlu tabloda çalıştırılarak boşluk TrimEnds işlevi tarafından kaldırılır.Same as the previous example, but in this case the space is removed by the TrimEnds function, operating on the single column table that is produced by Split. Virgülden sonra boşluk içeren ", " ayırıcısını da kullanabilirdik ancak bu işlem boşluk olmaması veya iki boşluk olması durumunda düzgün şekilde çalışmazdı.We could have also used the separator ", " which includes the space after the comma, but that would not have worked properly if there is no space or there are two spaces.
Split( "08/28/17", "/" )Split( "08/28/17", "/" ) Ayırıcı olarak eğik çizgi ile tarihi böler.Splits the date apart, using a forward slash as the separator.
Split( "Hello, World", "," )Split( "Hello, World", "," ) Ayırıcı olarak virgül ile sözcükleri böler.Splits the words apart, using a comma as the separator. Virgülün hemen ardından gelen bir karakter olduğundan ikinci sonuç bir boşluk ile başlar.The second result starts with a space since this was the character immediately following the comma.
Split( "Hello, World", "o" )Split( "Hello, World", "o" ) Ayırıcı olarak "o" karakteri ile dizeyi böler.Splits the string apart, using the character "o" as the separator.
Split( "Hello, World", "l" )Split( "Hello, World", "l" ) Ayırıcı olarak tek "l" karakteri ile dizeyi böler.Splits the string apart, using the single character "l" as the separator. Hello sözcüğünde iki l arasında karakter olmadığından boş değer döndürülmüştür.Since there were no characters between the two l's in Hello, a blank value was returned.
Split( "Hello, World", "ll" )Split( "Hello, World", "ll" ) Ayırıcı olarak çift "l" karakteri ile dizeyi böler.Splits the string apart, using the double character "ll" as the separator.
Split( "Hello, World", "%" )Split( "Hello, World", "%" ) Ayırıcı olarak yüzde işareti ile dizeyi böler.Splits the string apart, using the percent sign as the separator. Bu ayırıcı, dizede görünmediğinden tüm dize tek bir sonuç olarak döndürülür.Since this separator does not appear in the string, the entire string is returned as one result.
Split( "Hello, World", "" )Split( "Hello, World", "" ) Ayırıcı olarak boş bir dize ile (sıfır karakter) dizeyi böler.Splits the string apart, using an empty string as the separator (zero characters). Bu işlem, dizeyi her karakterde böler.This will break the string on each character.