PowerApps'teki Concat ve Concatenate işlevleriConcat and Concatenate functions in PowerApps

Tablolar içindeki metin dizelerini ve diğer dizeleri birleştirir.Concatenates individual strings of text and strings in tables.

AçıklamaDescription

Concat işlevi, bir tablodaki tüm kayıtlara uygulanmış olan formülün sonucunu birleştirerek tek bir dize haline getirir.The Concat function concatenates the result of a formula applied across all the records of a table, resulting in a single string. Bu işlevi kullanarak, bir tablonun dizelerini toplayabilirsiniz (Sum işlevinin sayılar için gerçekleştirdiği gibi).Use this function to summarize the strings of a table, just as the Sum function does for numbers.

İşlenmekte olan kaydın alanları formül içinde de kullanılabilir.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Bunun için, diğer tüm değerlerde olduğu gibi bunlara adlarıyla başvurmanız yeterlidir.You simply reference them by name as you would any other value. Ayrıca uygulamanızda denetim özelliklerine ve diğer değerlere de başvurabilirsiniz.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki örneklere ve kayıt kapsamı ile çalışma konusuna göz atın.For more details, see the examples below and working with record scope.

Dizeyi alt dizelerden oluşan bir tablo haline dönüştürmek için Split işlevini kullanın.Use the Split function to split a string into a table of substrings.

Concatenate işlevi bağımsız dizeleri ve dizelerden oluşan tek sütunlu tabloları birleştirir.The Concatenate function concatenates a mix of individual strings and a single-column table of strings. Bağımsız değişkenlerle birlikte kullanıldığında bu işlev & işlecini kullanmakla eşdeğerdir.Used with individual strings, this function is equivalent to using the & operator. Birden fazla sütuna sahip bir tablodan tek sütunlu tablo oluşturmak için ShowColumns işlevini içeren bir formül kullanabilirsiniz.You can use a formula that includes the ShowColumns function to create a single-column table from a table that has multiple columns.

Söz dizimiSyntax

Concat( Tablo, Formül )Concat( Table, Formula )

 • Table - Gerekli.Table - Required. Üzerinde çalışılacak tablo.Table to operate on.
 • Formula - Gerekli.Formula - Required. Tablonun kayıtlarına uygulanacak formül.Formula to apply across the records of the table.

Concatenate( Dize1 [, Dize2, ...] )Concatenate( String1 [, String2, ...] )

 • Dizeler: Gerekli.String(s) - Required. Bağımsız dizelerin veya dizelerden oluşan tek sütunlu tabloların karışımı.Mix of individual strings or a single-column table of strings.

ÖrneklerExamples

ConcatConcat

 1. Düğme denetimi ekleyin ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})

 2. F5 tuşuna basın, düğmeye tıklayın ve ardından tasarım çalışma alanına geri dönmek için Esc tuşuna basın.Press F5, click the button, and then press Esc to return to the design workspace.
 3. Bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Concat(Products, String & " ")Concat(Products, String & " ")

  Etiket Violin Cello değerini gösterir.The label shows Violin Cello.

ConcatenateConcatenate

 1. Bir Metin girişi denetimi ekleyin ve AuthorName olarak adlandırın.Add a Text input control, and name it AuthorName.
 2. Bir Etiket denetimi ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Concatenate("By ", AuthorName.Text)Concatenate("By ", AuthorName.Text)
 3. AuthorName alanına adınızı yazın.Type your name in AuthorName.

  Etikette By ifadesi ve adınız gösterilir.The label shows By followed by your name.

FirstName ve LastName sütunlarına sahip bir Employees tablonuz varsa aşağıdaki formül, söz konusu sütunların her bir satırındaki verileri birleştirir.If you had an Employees table that contained a FirstName column and a LastName column, this formula would concatenate the data in each row of those columns.
Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)