PowerApps'teki EndsWith ve StartsWith işlevleriEndsWith and StartsWith functions in PowerApps

Bir metin dizesinin başka bir metin dizesinin başında veya sonunda bulunup bulunmadığını test eder.Tests whether a text string begins or ends another text string.

AçıklamaDescription

EndsWith işlevi, bir metin dizesinin başka bir metin dizesiyle bitip bitmediğini test eder.The EndsWith function tests whether one text string ends with another.

StartsWith işlevi, bir metin dizesinin başka bir metin dizesiyle başlayıp başlamadığını test eder.The StartsWith function tests whether one text string begins with another.

Her iki işlev için de testler büyük/küçük harfe duyarlı değildir.For both functions, the tests are case insensitive. Her iki işlev de Boole (true veya false) değeri döndürür.The return value of both is a Boolean true or false.

Uygulamanızda veri aramak için EndsWith ve StartsWith'i Filter işleviyle birlikte kullanın.Use EndsWith and StartsWith with the Filter function to search the data within your app. Yalnızca başta veya sonda değil, metin dizelerinin herhangi bir yerinde arama yapmak için in işlecini veya Search işlevini de kullanabilirsiniz.You can also use the in operator or the Search function to look anywhere within text strings, not just at the beginning or end. Tercih ettiğiniz işlevler, uygulamanızın ihtiyaçlarına ve özel veri kaynağınız için hangi işlevin temsilci seçilebileceğine bağlıdır.Your choice of functions will depend on the needs of your app and which function can be delegated for your particular data source. Bu işlevlerden biri temsilci seçilemiyorsa sizi bu sınırlamadan haberdar etmek için yazma zamanında mavi bir nokta görünür.If one of these functions can't be delegated, a blue dot will appear at authoring time to warn you of this limitation.

Söz dizimiSyntax

EndsWith( Metin, BitişMetni )EndsWith( Text, EndText )

  • Metin: Gerekli.Text – Required. Test edilecek metin.The text to test.
  • BitişMetni: Gerekli.EndText – Required. Metin öğesinin sonunda aranacak metin.The text to search for at the end of Text. BitişMetni boş bir dize ise EndsWith, true değerini döndürür.If EndText is an empty string, EndsWith returns true.

StartsWith( Metin, BaşlangıçMetni )StartsWith( Text, StartText )

  • Metin: Gerekli.Text – Required. Test edilecek metin.The text to test.
  • BaşlangıçMetni: Gerekli.StartText – Required. Metin öğesinin başında aranacak metin.The text to search for at the beginning of Text. StartText boş bir dize ise StartsWith, true değerini döndürür.If StartText is an empty string, StartsWith returns true.

ÖrneklerExamples

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
EndsWith( "Hello World", "world" )EndsWith( "Hello World", "world" ) "Hello World" metninin "world" ile bitip bitmediğini test eder.Tests whether "Hello World" ends with "world". Test, büyük/küçük harfe duyarlı değildir.The test is case insensitive. truetrue
EndsWith( "Good bye", "good" )EndsWith( "Good bye", "good" ) "Good bye" metninin "good" ile bitip bitmediğini sunar.Tests whether "Good bye" ends with "good". BitişMetni bağımsız değişkeni ("good") metinde görünür ancak sonda yer almaz.The EndText argument ("good") appears in the text but not at the end. falsefalse
EndsWith( "Always say hello", "hello" )EndsWith( "Always say hello", "hello" ) "Always say hello" metninin "hello" ile bitip bitmediğini test eder.Tests whether "Always say hello" ends with "hello". truetrue
Endswith( "Bye bye", "" )Endswith( "Bye bye", "" ) "Bye bye" metninin boş bir metin dizesi ile bitip bitmediğini test eder (Len, 0 döndürür).Tests whether "Bye bye" ends with an empty text string (Len returns 0). Filter ifadelerindeki kullanımını kolaylaştırmak için EndsWith, bu durumda true değerini döndürecek şekilde tanımlanmıştır.Easing its use in Filter expressions, EndsWith is defined to return true in this case. truetrue
FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
StartsWith( "Hello World", "hello" )StartsWith( "Hello World", "hello" ) "Hello World" metninin "hello" ile başlayıp başlamadığını test eder.Tests whether "Hello World" begins with "hello". Test, büyük/küçük harfe duyarlı değildir.The test is case insensitive. truetrue
StartsWith( "Good bye", "hello" )StartsWith( "Good bye", "hello" ) "Good bye" metninin "hello" ile başlayıp başlamadığını test eder.Tests whether "Good bye" begins with "hello". falsefalse
StartsWith( "Always say hello", "hello" )StartsWith( "Always say hello", "hello" ) "Always say hello" metninin "hello" ile başlayıp başlamadığını test eder.Tests whether "Always say hello" begins with "hello". "hello" metnin içinde olsa da başlangıçta görünmez.Although "hello" appears in the text, it doesn't appear at the beginning. falsefalse
StartsWith( "Bye bye", "" )StartsWith( "Bye bye", "" ) "Bye bye" metninin boş bir metin dizesi ile başlayıp başlamadığını test eder (Len, 0 döndürür).Tests whether "Bye bye" starts with an empty text string (Len returns 0). Filter ifadelerindeki kullanımını kolaylaştırmak için StartsWith, bu durumda true değerini döndürecek şekilde tanımlanmıştır.Easing its use in Filter expressions, StartsWith is defined to return true in this case. truetrue

Aramaya ilişkin kullanıcı deneyimiSearch user experience

Birçok uygulamada, büyük bir veri kümesindeki bir kayıt listesini filtrelemek için arama kutusuna bir veya daha fazla karakter yazabilirsiniz.In many apps, you can type one or more characters into a search box to filter a list of records in a large data set. Siz yazarken liste yalnızca arama ölçütleri ile eşleşen kayıtları gösterir.As you type, the list shows only those records that match the search criteria.

Bu konu başlığının geri kalanındaki örneklerde, şu verileri içeren Customers listesinde gerçekleştirilen aramanın sonuçları gösterilmektedir:The examples in the rest of this topic show the results of searching a Customers list that contains this data:

Bu veri kaynağını bir koleksiyon olarak oluşturmak için bir Düğme denetimi oluşturun OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:To create this data source as a collection, create a Button control and set its OnSelect property to this formula:

ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )ClearCollect( Customers, Table( { Name: "Fred Garcia", Company: "Northwind Traders" }, { Name: "Cole Miller", Company: "Contoso" }, { Name: "Glenda Johnson", Company: "Contoso" }, { Name: "Mike Collins", Company: "Adventure Works" }, { Name: "Colleen Jones", Company: "Adventure Works" } ) )

Bu örnekte olduğu gibi, ekranın alt kısmındaki bir Galeri denetimi ile kayıt listesi gösterebilirsiniz.As in this example, you can show a list of records in a Gallery control at the bottom of a screen. Ekranın üst kısmına yakın bir konuma SearchInput adlı bir Metin girişi denetimi ekleyebilirsiniz. Böylece, kullanıcılar hangi kayıtlarla ilgilendiklerini belirtebilir.Near the top of the screen, you can add a Text input control, named SearchInput, so that users can specify which records interest them.

Kullanıcı, SearchInput denetiminde karakterler yazdıkça galerideki sonuçlar otomatik olarak filtrelenir.As the user types characters in SearchInput, the results in the gallery are automatically filtered. Bu durumda galeri, müşteri adının (şirket adı değil) SearchInput kısmındaki karakter dizisiyle başladığı kayıtları göstermek üzere yapılandırılır. Kullanıcı, arama kutusuna co yazarsa galeri şu sonuçları gösterir:In this case, the gallery is configured to show records for which the name of the customer (not the name of the company) starts with the sequence of characters in SearchInput.If the user types co in the search box, the gallery shows these results:

Name sütununa göre filtreleme yapmak için galeri denetiminin Items özelliğini şu formüllerden biri olarak ayarlayın:To filter based on the Name column, set the Items property of the gallery control to one of these formulas:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) ) Arama dizesinin Name sütunun başında göründüğü kayıtlar için Customers veri kaynağını filtreler.Filters the Customers data source for records in which the search string appears at the start of the Name column. Test, büyük/küçük harfe duyarlı değildir.The test is case insensitive. Kullanıcı, arama kutusuna co yazarsa galeri, Colleen Jones ve Cole Miller öğelerini gösterir.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones and Cole Miller. Galeri, söz konusu kaydın Name sütunu arama dizesi ile başlamadığından Mike Collins öğesini göstermez.The gallery doesn't show Mike Collins because the Name column for that record doesn't start with the search string.
Filter( Customers, SearchInput.Text in Name )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name ) Arama dizesinin, Name sütununun herhangi bir yerinde göründüğü kayıtlar için Customers veri kaynağını filtreler.Filters the Customers data source for records in which the search string appears anywhere in the Name column. Test, büyük/küçük harfe duyarlı değildir.The test is case insensitive. Kullanıcı, arama kutusuna co yazarsa galeri; Colleen Jones, Cole Miller, ve Mike Collins öğelerini gösterir. Bunun nedeni, bu kayıtların tümünün Name sütununda arama dizesinin görünmesidir.If the user types co in the search box, the gallery shows Colleen Jones, Cole Miller, and Mike Collins because the search string appears somewhere in the Name column of all of those records.
Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name" ) in işleci kullanımına benzer şekilde, Search işlevi, her bir kaydın Name sütununun herhangi bir yerinde eşleşme arar.Similar to using the in operator, the Search function searches for a match anywhere within the Name column of each record. Sütun adının başında ve sonunda çift tırnak işareti kullanmanız gerektiğini unutmayın.Note that you must enclose the column name in double quotation marks.

Aramanızı Name sütununun yanı sıra Company sütununu da dahil edecek şekilde genişletebilirsiniz:You can expand your search to include the Company column as well as the Name column:

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) )Filter( Customers, StartsWith( Name, SearchInput.Text ) || StartsWith( Company, SearchInput.Text ) ) Name veya Company sütununun arama dizesiyle (örneğin, co) başladığı kayıtlar için Customers veri kaynağını filtreler.Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column starts with the search string (for example, co). StartsWith işlevi true ise || işleci , true değerini taşır.The || operator is true if either StartsWith function is true.
Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company )Filter( Customers, SearchInput.Text in Name || SearchInput.Text in Company ) Name veya Company sütununun herhangi bir yerinde arama dizesinin (örneğin, co) bulunduğu kayıtlar için Customer veri kaynağını filtreler.Filters the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it.
Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" )Search( Customers, SearchInput.Text, "Name", "Company" ) in işlecinin kullanımına benzer şekilde, Search işlevi, Name veya Company sütununun herhangi bir yerinde arama dizesinin (örneğin, co) bulunduğu kayıtlar için Customers veri kaynağını arar.Similar to using the in operator, the Search function searches the Customers data source for records in which either the Name column or the Company column contains the search string (for example, co) anywhere within it. Search işlevi, birden fazla sütun ve in işleci belirtmek istediğiniz durumlarda Filter işlevine göre daha kolay bir okuma ve yazma deneyimi sunar.The Search function is easier to read and write than Filter if you want to specify multiple columns and multiple in operators. Sütun adlarının başında ve sonunda çift tırnak işareti kullanmanız gerektiğini unutmayın.Note that you must enclose the names of the columns in double quotation marks.