Lisanslamaya genel bakışLicensing overview

PowerApps her kullanıcı için ayrı olarak lisanslanır.PowerApps is licensed on a per-user basis. Uygulama oluşturmak ve çalıştırmak için hizmete erişen her kullanıcının bir lisansa ihtiyacı vardır.Each user who accesses the service to create and run apps needs a license. Office 365 ve Dynamics 365 müşterileri, bu tekliflerin içerdiği PowerApps ve Microsoft Flow özelliklerinden hemen yararlanabilir.Office 365 and Dynamics 365 customers can immediately benefit from the PowerApps and Microsoft Flow capabilities that these offerings include. Office 365 ve Dynamics 365 dışındaki veri kaynaklarına erişen uygulamalar ve akışlar oluşturmak isteyen veya ek işlevlere ihtiyaç duyan müşteriler PowerApps ve Microsoft Flow için tek başına abonelikler satın alabilir.Customers who want to build apps and flows that access data sources outside Office 365 and Dynamics 365, or need additional functionality, can purchase standalone subscriptions to PowerApps and Microsoft Flow. Bu lisans grupları arasında önemli işlevsel farklılıklar bulunur.There are important differences in functionality between these groups of licenses.

FiyatlandırmaPricing

Her bir PowerApps lisansına ilişkin en son fiyatlandırma bilgileri için bkz. PowerApps fiyatlandırma sayfası.Please see the PowerApps pricing page for the latest pricing information for each PowerApps license. Her bir Microsoft Flow lisansına ilişkin en son fiyatlandırma bilgileri için bkz. Microsoft Flow fiyatlandırma sayfası.Please see Microsoft Flow pricing page for the latest pricing information for each Microsoft Flow license.

LisanslarLicenses

Office 365 ve Dynamics 365 için PowerAppsPowerApps for Office 365 and Dynamics 365

Office 365 ve Dynamics 365 için PowerApps özellikleri, kullanıcıların bu hizmetler bağlamında uygulama oluşturup çalıştırmasına olanak tanır.PowerApps capabilities for Office 365 and Dynamics 365 enable users to create and run apps within the context of these services. Bu uygulamalar Box.com, Facebook ve çok daha fazlası da dahil olmak üzere sık kullanılan bulut hizmetlerindeki verilerden yararlanılacak şekilde genişletilebilir.These apps can also be extended to leverage data in common cloud services including Box.com, Facebook, and many more. PowerApps'e Office 365 ve Dynamics 365 üzerinden erişen kullanıcılar Microsoft Common Data Service veritabanları bağlamında uygulama oluşturamaz veya çalıştıramaz.Users with access to PowerApps through Office 365 and Dynamics 365 can't create or run apps against Microsoft Common Data Service databases. Aşağıdaki listede yer alan Office 365 ve Dynamics 365 planlarıyla PowerApps özellikleri kullanılabilir.The following list of Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps capabilities.

PowerApps içeren planlarIncluded plans
Hangi Microsoft Office 365 planları PowerApps içerir?Which Microsoft Office 365 plans include PowerApps? Aşağıdaki planlar Office 365 için PowerApps içerir:These plans include PowerApps for Office 365:

Office 365 İş BaşlangıçOffice 365 Business Essentials
Office 365 İş EkstraOffice 365 Business Premium
Office 365 EğitimOffice 365 Education
Office 365 Eğitim ArtıOffice 365 Education Plus
Office 365 Kurumsal E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Kurumsal E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Kurumsal E5Office 365 Enterprise E5

Office 365 Kurumsal E2, Office 365 Kurumsal E1 ile aynı özelliklere sahiptir ve Office 365 Kurumsal E4 de Office 365 Kurumsal E3 ile aynı özelliklere sahiptir.Office 365 Enterprise E2 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E1, and Office 365 Enterprise E4 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E3.

Office 365 Kurumsal F1, Office 365 Kurumsal F1 için PowerApps'i içerir.Office 365 Enterprise F1 includes PowerApps for Office 365 Enterprise F1.
Hangi Microsoft Dynamics 365 uygulamaları ve planları PowerApps içerir?Which Microsoft Dynamics 365 apps and plans include PowerApps? Aşağıdaki uygulamalar Dynamics 365 için PowerApps’i içerir:These apps include PowerApps for Dynamics 365:

Dynamics 365 for Sales, Kurumsal sürümDynamics 365 for Sales, Enterprise edition
Dynamics 365 for Customer Service, Kurumsal sürümDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Operations, Kurumsal sürümDynamics 365 for Operations, Enterprise edition
Dynamics 365 for Field Service, Kurumsal sürümDynamics 365 for Field Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Project Service Automation, Kurumsal sürümDynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise edition
Dynamics 365 for Team Members, Kurumsal sürümDynamics 365 for Team Members, Enterprise edition
Dynamics 365 for Financials, İşletme sürümüDynamics 365 for Financials, Business edition
Dynamics 365 for Team Members, İşletme sürümüDynamics 365 for Team Members, Business edition

Aşağıdaki planlar PowerApps Plan 2’yi içerir:These plans include PowerApps Plan 2:

Dynamics 365, Kurumsal sürüm, Plan 1Dynamics 365, Enterprise edition, Plan 1
Dynamics 365, Kurumsal sürüm, Plan 2Dynamics 365, Enterprise edition, Plan 2

Dynamics 365 için PowerApps, mevcut CRM Online Enterprise, Professional, Basic ve Essential aboneliklerine de dahildir.PowerApps for Dynamics 365 is also included in existing CRM Online Enterprise, Professional, Basic, and Essential subscriptions.

Office 365 Kurumsal F1 için PowerAppsPowerApps for Office 365 Enterprise F1

Kullanıcılar, Office 365 Kurumsal F1 sürümündeki PowerApps ile uygulamaları çalıştırabilir ve iş akışlarını otomatikleştirebilir.PowerApps is included with Office 365 Enterprise F1, with which users can run apps and automate workflows. Ancak kullanıcılar bu planı kullanarak Office 365 E1, E3 ve E5 gibi planlarda yapabildikleri şekilde uygulama oluşturamaz.However, users can't create apps with this plan (as they can with plans such as Office 365 E1, E3, and E5). Aşağıdaki tabloda kullanıcıların Office 365 Kurumsal F1 için PowerApps'te neler yapabileceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır:This table contains specifics about what users can do with PowerApps for Office 365 Enterprise F1:

İşlevlerFunctionalities Office 365 Kurumsal F1 için PowerAppsPowerApps for Office 365 Enterprise F1
Uygulama oluşturma ve çalıştırmaCreate and run apps
Uygulamaları çalıştırmaRun apps EvetYes
Web üzerindeCreate apps HayırNo
Uygulamaları paylaşmaShare apps HayırNo
KapasiteCapacity
Aylık akış çalıştırmaları (kullanıcı başına)Flow runs per month (per user) 750750
Common Data Service’te veri depolama (kullanıcı başına)Data storage in the Common Data Service (per user) -
Common Data Service’te dosya depolama (kullanıcı başına)File storage in the Common Data Service (per user) -
BağlantıConnectivity
Office 365, Dynamics 365 ve benzer veri kaynaklarına bağlanmaConnect to Office 365, Dynamics 365, and similar data sources EvetYes
Azure SQL Server, Dropbox, Twitter ve bulut tabanlı diğer birçok hizmete bağlanmaConnect to Azure SQL Server, Dropbox, Twitter, and many other cloud-based services EvetYes
Premium bağlayıcılar üzerinden Salesforce, DB2 ve diğer birçok veri kaynağına bağlanmaConnect to Salesforce, DB2, and many other data sources through premium connectors HayırNo
Ağ geçidi kullanarak şirket içi verilere erişmeAccess on‐premises data by using a gateway HayırNo
Kendi sistemlerinizdeki verileri yönetmek için özel bağlayıcılar oluşturmaCreate custom connectors to manage data in your own systems HayırNo
Common Data ServiceCommon Data Service
Common Data Service'te uygulama oluşturma ve çalıştırmaCreate and run apps on the Common Data Service HayırNo
Common Data Service’te verilerinizi modellemeModel your data in the Common Data Service HayırNo
Common Data Service'te veritabanı oluşturmaCreate a database in the Common Data Service HayırNo
YönetimManagement
Office 365 yöneticisi tarafından belirlenen veri ilkelerini desteklerSupports data policies that the Office 365 administrator establishes EvetYes
İş arkadaşlarını ortam oluşturucu ve yönetici olarak eklemeAdd co-workers as environment makers and admins HayırNo
Veritabanı rollerine iş arkadaşları eklemeAdd co-workers to the database roles HayırNo
Ortamlar için veri ilkeleri oluşturmaEstablish data policies for environments HayırNo

PowerApps Plan 1 ve Plan 2 tek başına abonelikleriPowerApps standalone Plan 1 and Plan 2

Tam özellikli tek başına PowerApps planları; kullanıcılara, Office 365 ve Dynamics 365 ile sınırlı kalmayan veri kaynakları (Salesforce ve şirket içi veri kaynaklarının yanı sıra Microsoft Common Data Service gibi) bağlamında uygulama oluşturma ve çalıştırma olanağı sunar.Full-featured standalone PowerApps plans provide users the ability to create and run apps across data sources that extend beyond Office 365 and Dynamics 365, such as Salesforce and on-premises data sources, as well as Microsoft’s Common Data Service. Bu abonelikler, Office 365 ve Dynamics 365 planlarında mevcut olmayan özellikler de içerir.These subscriptions also include features not available in Office 365 and Dynamics 365 plans.

  • Microsoft PowerApps Plan 2 abonelikleri tüm oluşturma ve çalıştırma özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılara ve yöneticilere yöneliktir.Microsoft PowerApps Plan 2 subscriptions are for users and administrators who need full create and run capabilities. Bu kullanıcılar, kullanımı görüntüleme ve ilke ayarlama gibi önemli yönetim özelliklerine erişim sahibi olur.These users have access to important management capabilities like viewing usage and setting policy. PowerApps Plan 2 kullanıcıları, Common Data Service'teki verileri modelleyebilir.PowerApps Plan 2 users can model data in the Common Data Service.
  • Microsoft PowerApps Plan 1 abonelikleri öncelikli olarak uygulama çalıştıran kullanıcılara yöneliktir.Microsoft PowerApps Plan 1 subscriptions are for users who primarily run apps. Bu kullanıcılar uygulama ve akış oluşturabilir ancak Common Data Service'teki verileri modelleyemez veya yönetim görevlerini gerçekleştiremez.These users can still create apps and flows, but they can't model data in the Common Data Service or perform management tasks.

PowerApps Plan 2 ücretsiz deneme sürümüPowerApps Plan 2 free trial

PowerApps ücretsiz hesap sunmamaktadır ancak kullanıcılar PowerApps Plan 2'yi 90 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilir.PowerApps doesn't offer a free account, but users can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. Deneme süresi boyunca kullanıcılar PowerApps Plan 2'deki tüm özelliklere erişebilir.During the trial, users have access to all of the features in PowerApps Plan 2. Kaydolma hakkında daha fazla bilgi için bkz. PowerApps için self servis kayıt.For information about how to sign up, see Self-service signup for PowerApps.

Deneme süresi dolduğunda kullanıcılar aşağıdaki seçeneklere sahip olur:When the trial expires, users have these options:

  • PowerApps'e veya Microsoft Flow'a Office 365 ya da Dynamics 365 üzerinden erişen kullanıcılar PowerApps'e veya Microsoft Flow'a erişmeye devam edebilir.Users who have access to PowerApps or Microsoft Flow through Office 365 or Dynamics 365 can still access PowerApps or Microsoft Flow. Ancak bu kullanıcılar PowerApps fiyatlandırma sayfasında belirtildiği gibi Plan 2'ye özel tüm özelliklere erişimlerini kaybeder.However, those users will lose access to any features that are exclusive to Plan 2, as outlined on the PowerApps pricing page.
  • Office 365 veya Dynamics 365 üzerinden erişime sahip olmayan kullanıcılar deneme süresini uzatma isteğinde bulunabilir veya tek başına bir plan satın alabilir.Users who don't have access through Office 365 or Dynamics 365 can request to extend the trial, or they can purchase a stand-alone plan. Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluşunuz için PowerApps'i satın alma.For more information, see Purchase PowerApps for your organization.

NOT PowerApps'i bir kuruluş için satın almak isterseniz bir kiracının Office 365 Genel veya Ödeme Yöneticisi olmanız ya da bir kiracı oluşturmanız gerekir.NOTE To purchase PowerApps for an organization, you must be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

PowerApps Topluluk PlanıPowerApps Community Plan

Beceri kazanmanın yanı sıra PowerApps, Microsoft Flow ve Common Data Service hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız PowerApps Topluluk Planı size en uygun plandır.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. PowerApps Topluluk Planı, PowerApps'in tüm işlevlerini öğrenmeye yönelik bireysel kullanımınız için ücretsiz bir geliştirme ortamı sunar.The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use to learn with full functionality of PowerApps. PowerApps Topluluk Planı için buraya göz atın.See here for PowerApps Community Plan.

PowerApps, Flow'u içerirPowerApps includes Flow

Tüm PowerApps lisansları Microsoft Flow özelliklerini içerir.PowerApps licenses always include Microsoft Flow capabilities. PowerApps lisanslarına dahil olan Microsoft Flow, tek başına hizmet olarak da kullanılabilir.In addition to being included in PowerApps licenses, Microsoft Flow is also available as a standalone service. Her bir PowerApps lisansının içerdiği belirli Microsoft Flow özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. PowerApps fiyatlandırma sayfası.See PowerApps pricing page for more information on the specific Microsoft Flow capabilities that each PowerApps license includes.

Tüm lisanslarla birlikte kaynak kapasitesi sunulurResource capacity is included with each license

Yukarıda bahsedilen kullanıcı başına lisanslar, bir uygulama veya akış çalıştırıldığında kullanılan kaynaklara yönelik olarak sunulan kapasiteyle birlikte gelir.The per-user licenses above come with included capacity for resources used when an app or flow is executed. Bu kaynaklara veri depolama alanı, dosya depolama alanı ve akış çalıştırmaları dahildir.These resources include data storage, file storage, and flow runs. Kullanıcı başına lisanslarla sunulan kapasiteler kiracı düzeyinde birleştirilir ve kiracının kapasitesinin dolması halinde müşteriler, eklenti lisanslar aracılığıyla ek kapasite satın alabilir.The capacities included in the per-user licenses are pooled at the tenant level and, when the tenant’s capacity is exhausted, customers may purchase additional capacity through add-on licenses. Common Data Service için maksimum kapasite veritabanı başına 10 GB, ortam başına dosya depolama için 5 TB'tır.The maximum capacity for the Common Data Service is 10 GB per database and 5 TB for file storage per environment. Ek kapasite satın alırsanız ve mevcut kapasite (lisanslar ve eklentiler ile birlikte) maksimum kapasiteden fazlaysa toplam miktarı birden çok ortamda kullanabilirsiniz.If you buy additional capacity and the available capacity (with licenses and add-ons combined) is more than the maximum capacity, you can use the total amount across multiple environments. Her bir PowerApps lisansının içerdiği kapasite miktarları için bkz. PowerApps fiyatlandırma sayfası.See the PowerApps pricing page for the capacity quantities that each PowerApps license includes.

PowerApps lisanslama örnekleriPowerApps licensing examples

Bir örneğe göz atalım.Let’s take a look at an example. ABC Inc. şirketinin 1.000 çalışanı vardır ve bunlardan 700'ü Office 365 Kurumsal 3 lisansına sahiptir.ABC Inc. has 1,000 employees, of which 700 employees are licensed with Office 365 Enterprise 3. Daha önce bir ileri kullanıcı, müşteri siparişlerinin izlenme biçimini basitleştiren bir iş kolu uygulaması oluşturmuştur.Early on, a power user creates a line-of-business application that simplifies how customer orders are tracked. Daha sonra, İK departmanı izinlerin ve devamsızlıkların raporlanmasına yönelik bir uygulamayı kullanıma sunmak için BT departmanıyla çalışır ve uygulama Common Data Service üzerinde oluşturulur.Later, the HR department works with IT to roll out an app for reporting time off and absences, and the app is built on the Common Data Service.

Sipariş izleme uygulamasıOrder-tracking app

ABC Inc. şirketi, bünyesindeki Office 365 kullanıcıları için bir uygulama geliştirmeye başlar.ABC Inc. starts by developing an app for its Office 365 licensed users. Uygulama, Office 365 SharePoint listelerinde depolanan müşteri ve ürün yapılandırma verilerini Box.com'da depolanan müşteri sipariş belgeleriyle bir araya getirir. Bu uygulama yalnızca Office 365'te ve standart bir bağlayıcı kapsamındaki yaygın kullanılan bir bulut hizmetinde depolanan verilere eriştiğinden, sahip oldukları Office 365 lisanslarıyla bu uygulamayı oluşturabilir ve kullanabilirler.The app brings together customer and product configuration data stored in Office 365 SharePoint lists with customer-order documents, which they store in Box.com. Because this app only accesses data stored in Office 365 and a common cloud service covered with a standard connector, the Office 365 licenses they already have cover both creation and usage of this app.

Gerekli lisanslar: Sahip oldukları 700 adet Office 365 Kurumsal 3 lisansı yeterlidir.Licenses required: The 700 Office 365 Enterprise 3 licenses they already have are sufficient.

İzin ve devamsızlık uygulamasıTime and absence app

Sipariş izleme uygulamasının ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde dağıtıldığını gören ABC İnsan Kaynakları grubu şirket genelinde kullanıma sunulacak bir izin ve devamsızlık raporlama uygulaması oluşturmak için BT'nin yardımını ister.Based on how quickly and easily the order-tracking app was launched, ABC’s Human Resources group enlists the help of IT to create a time and absence reporting app that will be rolled out across the entire company. Tüm çalışanların çalışma saatlerini, tatillerini ve hastalık izinlerini raporlamak için bu uygulamayı kullanması beklenecektir.All employees will be required to use this app to report their hours, vacations, and sick days.

Bu uygulama için BT, izin ve devamsızlık verilerinin depolanacağı sistem olarak Common Data Service'i seçer.For this app, IT selects the Common Data Service as the system in which to store time and absence data. Common Data Service, BT'nin çalışanlarla ilgili bilgiler için ihtiyaç duyduğu güvenlik ve veri ilkesi olanaklarını sağlar.The Common Data Service provides the security and data-policy capabilities that IT requires for information related to employees. Common Data Service'te veritabanının oluşturulup izin ve devamsızlık uygulaması verilerinin modellenmesi için iki BT çalışanı atanır.They assign two IT employees to the project to create the database and model the time and absence app data in the Common Data Service. Bu çalışanlar, uygulama kullanımını izlemekten ve bu verilere uygulanan ilkeyi oluşturmaktan da sorumludur.These employees are also responsible for tracking app usage and establishing the policy applied to this data.

Gerekli lisanslar:Licenses required:

  • PowerApps Plan 2 - 10 lisans: Uygulamalarını test edip dağıtmak üzere şirket için ortamlar oluşturacak, Common Data Service'te verileri modelleyecek ve veri güvenliği ilkeleri oluşturacak 10 BT yöneticisinden her birinin bu işlevleri gerçekleştirmek için PowerApps Plan 2'ye ihtiyacı vardır.PowerApps Plan 2 – 10 licenses: The 10 IT administrators who will set up the environments for the company to test and deploy their application, model data in the Common Data Service, and establish data-security policies will each require PowerApps Plan 2 to perform these functions.
  • PowerApps Plan 1 - 990 lisans: Bu uygulama Office 365 dışında (Common Data Service'te) depolanan verileri temel aldığından 700 adet Office 365 kullanıcısına PowerApps Plan 1 lisansının sağlanması gerekir.PowerApps Plan 1 – 990 licenses: The 700 Office 365 users will need to be licensed with PowerApps Plan 1 because this app relies on data stored outside Office 365 (that is, in the Common Data Service). Office 365 veya PowerApps Plan 2 lisansı bulunmayan diğer 290 kullanıcının uygulamayı çalıştırma izinlerine sahip olması için bu lisansa ihtiyacı vardır.The other 290 users who don’t have Office 365 or the PowerApps Plan 2 license will need this license to have rights to run the app.