Azure PowerShell’i kullanmaya başlamaGet started with Azure PowerShell

Azure PowerShell, Azure kaynaklarını komut satırından yönetmek için tasarlanmıştır.Azure PowerShell is designed for managing and administering Azure resources from the command line. Azure Resource Manager modelini kullanan otomatik araçlar oluşturmak istediğinizde Azure PowerShell'i kullanın.Use Azure PowerShell when you want to build automated tools that use the Azure Resource Manager model. Tarayıcınızda Azure Cloud Shell ile kullanmayı deneyin veya yerel makinenize yükleyin.Try it out in your browser with Azure Cloud Shell, or install on your local machine.

Bu makale Azure PowerShell'i kullanmaya başlamanıza yardımcı olur ve bu ürünün ardındaki temel kavramları öğretir.This article helps you get started with Azure PowerShell and teaches the core concepts behind it.

Azure Cloud Shell'i yükleme veya çalıştırmaInstall or run in Azure Cloud Shell

Azure PowerShell'i kullanmaya başlamanın en kolay yolu onu Azure Cloud Shell ortamında denemektir.The easiest way to get started with Azure PowerShell is by trying it out in an Azure Cloud Shell environment. Cloud Shell'i kullanmaya başlamak için bkz. Azure Cloud Shell'de PowerShell için hızlı başlangıç.To get up and running with Cloud Shell, see Quickstart for PowerShell in Azure Cloud Shell. Cloud Shell, PowerShell’i bir Linux kapsayıcısında çalıştırır, dolayısıyla Windows’a özel işlevler kullanılamaz.Cloud Shell runs PowerShell on a Linux container, so Windows-specific functionality isn't available.

Yerel makinenize Azure PowerShell'i yüklemeye hazır olduğunuzda, Azure PowerShell modülünü yükleme makalesindeki yönergeleri izleyin.When you're ready to install Azure PowerShell on your local machine, follow the instructions in Install the Azure PowerShell module.

Azure'da oturum açmaSign in to Azure

Connect-AzAccount cmdlet’iyle etkileşimli olarak oturum açın.Sign in interactively with the Connect-AzAccount cmdlet. Cloud Shell kullanıyorsanız bu adımı atlayın.Skip this step if you use Cloud Shell. Azure Cloud Shell oturumunuz, Cloud Shell oturumunu başlatan ortam, abonelik ve kiracı için zaten kimlik doğrulaması yapmıştır.Your Azure Cloud Shell session is already authenticated for the environment, subscription, and tenant that launched the Cloud Shell session.

Connect-AzAccount

Azure bulut hizmetleri, bölgesel veri işlemeyle ilgili yasalara uygun ortamlar sunar.Azure cloud services offer environments compliant with regional data-handling laws. Bölgesel buluttaki hesaplar için, oturum açmak amacıyla Ortam parametresini kullanın.For accounts in a regional cloud, use the Environment parameter to sign in. Get-AzEnvironment cmdlet'ini kullanarak bölgeniz için ortamın adını alın.Get the name of the environment for your region using the Get-AzEnvironment cmdlet. Örneğin, Azure Çin 21Vianet'te oturum açmak için:For example, to sign in to Azure China 21Vianet:

Connect-AzAccount -Environment AzureChinaCloud

Windows PowerShell 5.1 ortamlarında Azure hesabınızın kullanıcı adını ve parolasını sağlamak için bir oturum açma iletişim kutusu görüntülenir.In Windows PowerShell 5.1 environments, you'll receive a sign-in dialog to provide a username and password for your Azure account. PowerShell’in diğer tüm sürümlerinde microsoft.com/devicelogin üzerinde kullanmak üzere bir belirteç alırsınız.On every other version of PowerShell, you'll get a token to use on microsoft.com/devicelogin. Tarayıcınızda bu sayfayı açıp belirteci girin, ardından Azure hesabı kimlik bilgilerinizle oturum açın ve Azure PowerShell’i yetkilendirin.Open this page in your browser and enter the token, then sign in with your Azure account credentials and authorize Azure PowerShell.

Oturum açtıktan sonra, hangi Azure aboneliğinizin etkin olduğunu gösteren bilgiler göreceksiniz.After signing in, you'll see information indicating which of your Azure subscriptions is active. Hesabınızda birden fazla Azure aboneliği bulunuyorsa ve farklı bir abonelik seçmek istiyorsanız, Get-AzSubscription ile kullanılabilir aboneliklerinizi alabilir ve abonelik kimliğiniz ile Set-AzContext cmdlet’ini kullanabilirsiniz.If you have multiple Azure subscriptions in your account and want to select a different one, get your available subscriptions with Get-AzSubscription and use the Set-AzContext cmdlet with your subscription ID. Azure PowerShell’de Azure aboneliklerinizi yönetme hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Birden fazla Azure aboneliği kullanma.For more information about managing your Azure subscriptions in Azure PowerShell, see Use multiple Azure subscriptions.

Oturum açtıktan sonra, Azure PowerShell cmdlet'lerini kullanarak aboneliğinizdeki kaynaklara erişin ve bunları yönetin.Once signed in, use the Azure PowerShell cmdlets to access and manage resources in your subscription. Oturum açma işlemi ve kimlik doğrulama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Azure PowerShell ile oturum açma.To learn more about the sign-in process and authentication methods, see Sign in with Azure PowerShell.

Komutları bulmaFind commands

Azure PowerShell cmdlet'lerinde PowerShell için standart Verb-Noun adlandırma kuralına uyulur.Azure PowerShell cmdlets follow a standard naming convention for PowerShell, Verb-Noun. Burada VERB (fiil) eylemi (örneğin New, Get, Set, Remove) ve NOUN (ad) da kaynak türünü (örneğinAzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway) belirtir.The verb describes the action (examples include New, Get, Set, Remove) and the noun describes the resource type (examples include AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway). Azure PowerShell'de adlar her zaman Az ön ekiyle başlar.Nouns in Azure PowerShell always start with the prefix Az. Standart fiillerin tam listesi için bkz. PowerShell Komutları için onaylanmış fiiller.For the full list of standard verbs, see Approved verbs for PowerShell Commands.

Kullanılabilir adları, fiilleri ve Azure PowerShell modüllerini bilmek, Get-Command cmdlet'iyle komutları bulmanıza yardımcı olur.Knowing the nouns, verbs, and the Azure PowerShell modules available helps you find commands with the Get-Command cmdlet. Örneğin, Get fiilinin kullanıldığı VM ile ilgili tüm komutları bulmak için:For example, to find all VM-related commands that use the Get verb:

Get-Command -Verb Get -Noun AzVM* -Module Az.Compute

Yaygın komutları bulmanıza yardımcı olmak için, bu tabloda Get-Command ile kullanılacak kaynak türü, ilgili Azure PowerShell modülü ve ad ön eki listelenir:To help you find common commands, this table lists the resource type, corresponding Azure PowerShell module, and noun prefix to use with Get-Command:

Kaynak türüResource type Azure PowerShell modülüAzure PowerShell module Ad ön ekiNoun prefix
Kaynak grubuResource group Az.ResourcesAz.Resources AzResourceGroup
Sanal makinelerVirtual machines Az.ComputeAz.Compute AzVM
Depolama hesaplarıStorage accounts Az.StorageAz.Storage AzStorageAccount
Anahtar KasasıKey Vault Az.KeyVaultAz.KeyVault AzKeyVault
Web uygulamalarıWeb applications Az.WebsitesAz.Websites AzWebApp
SQL veritabanlarıSQL databases Az.SqlAz.Sql AzSqlDatabase

Azure PowerShell'deki modüllerin tam listesi için, GitHub'da barındırılan Azure PowerShell modül listesine bakın.For a full list of the modules in Azure PowerShell, see the Azure PowerShell modules list hosted on GitHub.

TelemetriTelemetry

Azure PowerShell varsayılan olarak telemetri verilerini otomatik olarak toplar.Azure PowerShell automatically collects telemetry data by default. Microsoft, kullanım desenlerini belirlemek, yaygın sorunları belirlemek ve Azure PowerShell deneyimini geliştirmek için toplanan verileri kümeler.Microsoft aggregates collected data to identify patterns of usage, to identify common issues, and to improve the experience of Azure PowerShell. Microsoft Azure PowerShell özel veya kişisel verileri toplamaz.Microsoft Azure PowerShell doesn't collect any private or personal data. Veri toplamayı devre dışı bırakmak için Disable-AzDataCollection cmdlet’ini yürüterek açıkça devre dışı bırakmanız gerekir.To disable data collection, you must explicitly opt out by executing Disable-AzDataCollection.

Hızlı başlangıçlar ve öğreticiler ile Azure PowerShell'in temellerini öğrenmeLearn Azure PowerShell basics with quickstarts and tutorials

Azure PowerShell'i kullanmaya başlamak için, sanal makineleri ayarlamaya ve bunların nasıl sorgulanacağını öğrenmeye yönelik ayrıntılı bir öğreticiyi deneyin.To get started with Azure PowerShell, try an in-depth tutorial for setting up virtual machines and learning how to query them.

Ayrıca diğer popüler Azure hizmetleri için de Azure PowerShell hızlı başlangıçları vardır:There are also Azure PowerShell quickstarts for other popular Azure services:

Sonraki adımlarNext steps