Hızlı başlangıç: ilk projenizi paylaşmaQuickstart: Share your first project

Visual Studio Live Share’e hoş geldiniz!Welcome to Visual Studio Live Share! Live Share, kullandığınız programlama dillerinden veya oluşturduğunuz uygulama türlerinden bağımsız bir biçimde başkalarıyla gerçek zamanlı işbirliği yaparak kodu düzenlemenize ve hataları ayıklamanıza olanak tanır.Live Share enables you to collaboratively edit and debug with others in real time, regardless what programming languages you're using or app types you're building. Geçerli projenizi anında ve güvenli bir şekilde paylaşmanıza, sonra gerekirse hata ayıklama oturumlarını, terminal örneklerini, localhost web uygulamalarını, sesli aramaları ve daha fazlasını paylaşmanıza olanak tanır!It allows you to instantly and securely share your current project, and then as needed, share debugging sessions, terminal instances, localhost web apps, voice calls, and more!

Başlamaya hazır mısınız?Ready to get going? Ekip işbirliği bu kadar hızlı ve doğal olmalıdır. Bu, yapamaması zor olur!Team collaboration should be so quick and natural, that it becomes harder not to do it! Bu nedenle, işinizi ve fikirlerinizi sorunsuz bir şekilde paylaşmaya başlayabilmeniz için Visual Studio Live Share başlamaya basit hale gelir.For this reason, Visual Studio Live Share makes it simple to get started, so that you can seamlessly begin sharing your work and ideas.

İpucu

Kendi işbirliği oturumunuza katılabileceğinizi biliyor muydunuz?Did you know you can join your own collaboration session? Bu sayede Live Share’i kendi kendinize deneyebilir ya da bir Visual Studio veya VS Code örneği başlatıp buna uzaktan bağlanabilirsiniz!This allows you to try Live Share on your own or to spin up an instance of Visual Studio or VS Code and connect to it remotely! Aynı kimliği her iki örnekte da kullanabilirsiniz.You can even use the same identity in both instances. Bir göz atın!Check it out!

Paylaşmaya başlamak için bu adımları izlemeniz yeterlidir.Just follow these steps to start sharing.

1. uzantıyı yüklemeyi1. Install the extension

Uzantının yüklenmesi kolaydır.Installing the extension is easy. Şu adımları izlemeniz yeterlidir:Just follow these steps:

Visual Studio Code logo Visual Studio Code (1.22.0 ve üzeri) Visual Studio Code (1.22.0+)
1. Windows (7, 8.1 veya 10), macOS (Sierra ve üzeri), 64 bit Linux için Visual Studio Code’u Yükleme (ayrıntılar) 1. Install Visual Studio Code for Windows (7, 8.1, or 10), macOS (Sierra+), 64-bit Linux (details)
2. Market’ten Visual Studio Live Share uzantısını indirip yükleyin. 2. Download and install the Visual Studio Live Share extension from the marketplace.
3. Yeniden yükleyin ve bağımlılıkların indirilip yüklenmesini bekleyin (durum çubuğuna bakın). 3. Reload and wait for dependencies to download and install (see status bar).
4. Linux: kitaplıkları yüklemekisteyip istemediğiniz sorulursa, Tamam ' a tıklayın, parola girin, tamamlandığında vs Code yeniden başlatın. 4. Linux: If prompted to install libraries, click install, enter password, restart VS Code when done.
Download button
Visual Studio 2019 logo Visual Studio 2019 Visual Studio 2019
1.Visual Studio 2019’u yükleyin. 1. Install Visual Studio 2019.
2.Desteklenen bir iş yükünü yükleyin. 2. Install a supported workload. (ör. ASP.NET, .NET Core, C++, Python ve/veya Node.js)(e.g. ASP.NET, .NET Core, C++, Python, and/or Node.js)
3. Visual Studio Live Share, bu iş yükleriyle varsayılan olarak yüklenir. 3. Visual Studio Live Share is installed by default with these workloads.
Visual Studio 2017 logo Visual Studio 2017 15.6 veya üzeri Visual Studio 2017 15.6 or higher
1. Windows’da (7, 8.1 veya 10) Visual Studio 2017’nin en son sürümünü (15.6 ve üzeri) yükleyin. 1. Install the latest version of Visual Studio 2017 (15.6+) on Windows (7, 8.1, or 10).
2.Desteklenen bir iş yükünü yükleyin. 2. Install a supported workload. (ör. ASP.NET, .NET Core, C++ ve/veya Node.js)(e.g. ASP.NET, .NET Core, C++, and/or Node.js)
3. Market’ten Visual Studio Live Share uzantısını indirip yükleyin. 3. Download and install the Visual Studio Live Share extension from the marketplace.
Download button

Visual Studio Live Share'i indirip kullanarak lisans koşulları ve gizlilik bildirimi koşullarını kabul etmiş olursunuz.By downloading and using Visual Studio Live Share, you agree to the license terms and privacy statement. Sorun yaşarsanız bkz. sorun giderme.See troubleshooting if you run into problems.

2. oturum aç2. Sign in

Live Share uzantısını yükledikten, yeniden başlattıktan ve bağımlılıkların yükleme işleminin bitmesini (VS Code) tamamladıktan sonra, diğer katılımcıların kim olduğunuzu bilmesini sağlamak için oturum açmak isteyeceksiniz.After installing the Live Share extension, restarting, and waiting for dependencies to finish installing (VS Code), you'll want to sign in to let other participants know who you are. Başlamak için "Live Share" durum çubuğu öğesine (VS Code)/"oturum aç" düğmesine (VS) tıklamanız yeterlidir.Simply click the "Live Share" status bar item (VS Code) / "Sign in" button (VS) to get started.

Visual Studio Code sign in status bar item Visual Studio sign in button

Vs Code, tarayıcınız, oturum açmanızı isteyen bir bildirim görünecek şekilde başlatılır.In VS Code, your browser will launch while a notification will appear launch asking you to sign in. Tarayıcınızda oturum açma işlemini tamamladıktan sonra, işiniz bittiğinde tarayıcıyı kapatmanız yeterlidir.Complete the sign in process in your browser, then simply close the browser when done.

Bildirim, bir Web tarayıcısı kullanarak oturum açmayı istiyor

Linux kullanıcıları: Live Share (v 0.3.295 veya üzeri) eski bir sürümünü kullanıyorsanız bir Kullanıcı kodu girmeniz istenebilir.Linux users: You may be prompted to enter a user code if you are using an older version of Live Share (v0.3.295 or below). Uzantının en son sürümüne güncelleştirin veya "sorun mu yaşıyorsunuz?" düğmesine tıklayın.Update to the latest version of the extension or click the "Having trouble?" kodu görmek için oturum açtıktan sonra bağlantı.link after sign in to see the code. Ayrıntılar için burayabakın.See here for details.

Visual Studio'da, Live Share otomatik olarak Kişiselleştirme hesabınızıkullanır.In Visual Studio, Live Share automatically uses your personalization account. Sonuç olarak, normal şekilde oturum açmak için yapmanız yeterlidir.As a result, you can simply sign in as you would normally. Ancak, Visual Studio kişiselleştirme hesabınızdan farklı bir oturum açma kullanmayı tercih ediyorsanız, Araçlar > Seçenekler > live share > Kullanıcı hesabı ' na gidin ve farklı kimlik bilgileri ' ni seçin.However, if you prefer to use a different sign-in than your Visual Studio personalization account, go to Tools > Options > Live Share > User account and select different credentials.

Sorunları yaşamaya devam ediyorsanız bkz. sorun giderme .See troubleshooting if you are still hitting problems.

3. bir klasör, proje veya çözüm açın3. Open a folder, project, or solution

Visual Studio veya Visual Studio Code paylaşmak istediğiniz bir klasörü, projeyi veya çözümü açmak için normal iş akışınızı kullanın.Use your normal workflow to open a folder, project, or solution that you would like to share in Visual Studio or Visual Studio Code.

4. [isteğe bağlı] gizli veya dışlanan dosyaları güncelleştirme4. [Optional] Update hidden or excluded files

Varsayılan olarak, Live Share paylaşılan klasörlerinizdeki. gitignore dosyalarında başvurulan dosya/klasörleri konuklardan gizler .By default, Live Share hides any files/folders referenced in .gitignore files in your shared folders from guests. Bir dosyanın gizlenmesi , Konuk 'nun dosya ağacında görünmesini engeller.Hiding a file prevents it from appearing in the guest's file tree. Bir dosyanın dışlanması , tanıma git gibi durumlarda veya hata ayıklarken ya da "izlenen" sırada dosyaya adımlıyorsanız Live Share Konuk için açmasını önleyen daha sıkı bir kural uygular.Excluding a file applies a stricter rule that prevents Live Share from opening it for the guest in situations like go to definition or if you step into the file while debugging or being "followed". Farklı dosyaları gizlemek/dışlamak istiyorsanız, bu ayarlarla projenize .vsls.js bir dosya eklenebilir.If you want to hide/exclude different files, a .vsls.json file can be added to your project with these settings. Ayrıntılar için bkz. dosya erişimini denetleme ve görünürlük .See controlling file access and visibility for details.

5. bir işbirliği oturumu başlatın5. Start a collaboration session

Ardından, aracınız içinde "Live Share" düğmesine tıklamanız yeterlidir ve bir davet bağlantısı otomatik olarak panonuza kopyalanır.Next, simply click "Live Share" within your tool and an invite link is automatically copied to your clipboard.

Visual Studio Code share status bar item Visual Studio share button

Not

Live Share aracısının ilk kez paylaştığınız bir bağlantı noktasını açmasını sağlamak için masaüstü güvenlik duvarı yazılımınız istenebilir.You may be asked by your desktop firewall software to allow the Live Share agent to open a port the first time you share. Bunu kabul etmek tamamen isteğe bağlıdır, ancak çalıştığınız kişi sizinle aynı ağ üzerinde olduğunda güvenli bir "doğrudan modu" nı performansı artırmak için sağlar.Accepting this is entirely optional but enables a secured "direct mode" to improve performance when the person you are working with is on the same network as you are. Ayrıntılar için bkz. bağlantı modunu değiştirme .See change the connection mode for details.

6. [isteğe bağlı] salt okuma modunu etkinleştir6. [Optional] Enable read-only mode

İşbirliği oturumunuzu başlattığınızda, konukların paylaşılan kodda düzenleme yapmasını engellemek için oturumu Salt okunabilir olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.Once you start your collaboration session, you can set the session to be read-only to prevent guests from making edits to the code being shared.

Paylaşım sonrasında, davet bağlantısının panonuza kopyalandığını belirten bir bildirim alırsınız.After sharing, you will get a notification that the invite link has been copied to your clipboard. Daha sonra, oturumu Salt okunabilir hale getirme seçeneğini belirleyebilirsiniz.You can then select the option to make the session read-only.

Visual Studio Code read-only option Visual Studio read-only option

Vs Code, Live Share Viewlet sekmesinden bir salt okuma oturumu da başlatabilirsiniz.In VS Code, you can also start a read-only session from the Live Share viewlet tab.

Bildirim, bir Web tarayıcısı kullanarak oturum açmayı istiyor

Davet etmek istediğiniz e-posta, bolluk, Skype vb. bağlantısını gönderin.Send the link over e-mail, Slack, Skype, etc. to those you want to invite. Bağlantıyı bir tarayıcıda açmak, bu klasörlerin, açtığınız klasörün, projenin veya çözümün içeriğini paylaşan işbirliği oturumuna katılmasına izin verir.Opening the link in a browser allows them to join the collaboration session that is sharing the contents of the folder, project, or solution that you opened. Live Share oturumlarının güvenlik düzeyi konuklara sağlayabildiği için, Yalnızca güvendiğiniz kişilerle paylaşmanız ve neleri paylaşacağınızı gösteren etkileri göz önünde bulundurun.Note that, given the level of access Live Share sessions can provide to guests, you should only share with people you trust and think through the implications of what you are sharing.

Güvenlik İpucu: Bazı Live Share özelliklerinden oluşan güvenlik etkilerine ilişkin etkileri anlamak ister misiniz?Security Tip: Want to understand the security implications of some of Live Share's features? Güvenlik makalesine göz atın.Check out the security article.

Davet ettiğiniz konuğun soruları varsa, hızlı başlangıç: ilk oturum makalenize katılarak , konuk olarak çalışmaya ve çalıştırmaya ilişkin daha fazla bilgi sağlanmaktadır.If the guest you invited has questions, the Quickstart: Join your first session article provides some more information on getting up and running as a guest.

8. [isteğe bağlı] konuğunu onaylama8. [Optional] Approve the guest

Varsayılan olarak, konuklar işbirliği oturumunuzu otomatik olarak birleştirir ve sizinle çalışmaya hazır olduklarında size bildirilir.By default, guests automatically join your collaboration session and you are notified when they're ready to work with you.

Visual Studio Code join notification Visual Studio join notification

Bunun yerine katılan herkes için açık bir "onay" isteme seçeneğini tercih edebilirsiniz.You can opt to require an explicit "approval" for anyone joining instead. Bu ayarı etkinleştirirseniz, bir bildirim, oturumunuzu katılmayı denediğinde konuğa onay vermenizi ister.If you have this setting turned on, a notification prompts you to approve the guest when they try to join your session.

Bu özelliğin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılar için bkz. Konuk onayını gerektirme .See requiring guest approval for details on how to turn this feature on.

9. işbirliği yapın!9. Collaborate!

İşte bu kadar!That's it! Bir konuğa katıldıktan sonra deneyebileceğiniz birkaç şey aşağıda verilmiştir:Here are a few things to try out once a guest has joined you:

  1. Projedeki farklı dosyalara ayrı olarak geçin ve bazı düzenlemeler yapınMove around to different files in the project independently and make some edits
  2. Konuğa uyun ve kaydırma yaparken gözlemleyin, düzenleme yapın ve farklı dosyalara gidinFollow the guest and observe as they scroll, make edits, and navigate to different files
  3. Birlikte bir ortak hata ayıklama oturumu başlatınStart up a co-debugging session with them
  4. Bir sunucuyu paylaşarak, makinesinde çalışan bir Web uygulaması gibi bir şeyi kullanıma alabilirsinizShare a server so you can check out something like a web app running on their machine
  5. Bir Terminal paylaşma ve bazı komutları çalıştırmaShare a terminal and run some commands

Bu eylemlerin nasıl yapılacağı ve daha fazla bilgi için Visual Studio Code ve Visual Studio uzantısı belgelerine göz atın.Check out the Visual Studio Code and Visual Studio extension docs for information on how to do these actions and more.

Sorun mu yaşıyorsunuz?Having problems? Bkz. sorun giderme veya geri bildirim gönderme.See troubleshooting or provide feedback.

Sonraki AdımlarNext Steps

Daha fazla bilgi için bu ek makaleye göz atın.Check out these additional articles for more information.

BaşvuruReference