Visual Studio 2013 Güncelleştirme 5 (2013.5) RTMVisual Studio 2013 Update 5 (2013.5) RTM

20 Temmuz 2015’te yayımlandıReleased on July 20, 2015

Bu makalede, Visual Studio 2013 ve Team Foundation Server 2013 Güncelleştirme 5 Üretici Sürümü’ne (RTM) ait arşivlenmiş sürüm bilgileri yer almaktadır.This article contains archived release information for Visual Studio 2013 and Team Foundation Server 2013 Update 5 Release to Manufacturing (RTM).

İndirme: Visual Studio 2013'ü eski sürümlere yönelik indirme sayfasından indirebilirsiniz.Download: You can download Visual Studio 2013 from the download page for older versions.

Bu güncelleştirme, Visual Studio 2013 için toplu bir dizi teknoloji iyileştirmesi ve hata düzeltmesidir.This update is a cumulative series of technology improvements and bug fixes for Visual Studio 2013. Düzenli güncelleştirmeler, hem Visual Studio hem Team Foundation Server için iyileştirme ve geliştirmeleri daha sık yapmamızı, böylece modern uygulamalar oluşturmaya ve yönetmeye yönelik en güncel yazılım geliştirme yeniliklerini desteklememizi sağlıyor.Periodic updates enable us to enhance and expand both Visual Studio and Team Foundation Server more frequently to support the latest software development innovations for building and managing modern apps.

Not: Visual Studio 2013 desteği yalnızca geçerli güncelleştirmede (Visual Studio 2013 Hizmet Paketi) sunulur.Note: Support for Visual Studio 2013 is only provided on this current update, which is considered the Visual Studio 2013 Service Pack. Kasım 2013’te yayınlanan Visual Studio 2013 RTM sürümü, bu güncelleştirmenin yayımlanmasının ardından yalnızca bir yıl boyunca desteklenecektir.The Visual Studio 2013 RTM version, released in November of 2013, will only be supported for one year after the release of this update. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Microsoft Desteği Yaşam Döngüsü İlkesi.For more information, see the Microsoft Support Lifecycle Policy.

Unutmayın: Apache Cordova için Araçlar’ın önceki sürümleri, Güncelleştirme 5 ile uyumlu değildir.Also note: All prior releases of the Tools for Apache Cordova are incompatible with Update 5. Daha önce Apache Cordova için Araçlar CTP eklentisi yüklediyseniz, Visual Studio 2013 Güncelleştirme 5’i yüklemeden önce bu eklentiyi kaldırmanız gerekir.If you have previously installed a Tools for Apache Cordova CTP extension, you must uninstall that extension before installing Visual Studio 2013 Update 5. Apache Cordova desteğinden yararlanmanız gerekiyorsa Visual Studio 2015’i denemenizi öneririz.If you require Apache Cordova support, we encourage you to try Visual Studio 2015.

Visual Studio 2013 Güncelleştirme 5'teki yeniliklerWhat's new in Visual Studio 2013 Update 5

Dünya çapındaki Azure veri merkezlerinde bulut tabanlı yük test etmeCloud-based load testing from Azure datacenters worldwide

Yük test etme işlemini çalıştırmak için gerekli altyapıyı Visual Studio Team Foundation Service aracılığıyla oluşturmak artık daha kolay: Bulut tabanlı yük test etme işlemini artık, dünya çapında desteklenen herhangi bir Azure veri merkezinde gerçekleştirebilirsiniz.Setting up the infrastructure required to run load testing by using the Visual Studio Team Foundation Service just got easier: Now, you can perform cloud-based load testing from any of the supported Azure datacenters around the world.

Yük testiniz için konum belirleme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about choosing a location for your load test.

Geçerli yineleme sorgusu belirteciCurrent iteration query token

Artık Visual Studio’da sorgu çalıştırmak için, Visual Studio Online veya Visual Studio Team Foundation Server 2015 üzerinde @currentIteration belirtecini kullanabilirsiniz.You now can run queries in Visual Studio with the @currentIteration token on Visual Studio Online or Visual Studio Team Foundation Server 2015.

Geçerli yineleme sorgusu belirteci hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about the current iteration query token.

Yerel Çalışma Alanları için Takım Projesini Yeniden Adlandırma desteğiTeam Project Rename support for Local Workspaces

Bir takım projesi yeniden adlandırıldığında yerel çalışma alanlarının güncelleştirilmesini sağlayan özelliği ekledik.We've included the ability to update local workspaces after a team project is renamed. Get veya iade etme işlemi gerçekleştirildiğinde çalışma alanı eşlemesi, yeni takım projesini kullanacak şekilde otomatik olarak düzeltilir.Performing a get or check-in will automatically correct the workspace mapping so that it uses the new team project name.

Takım projesini yeniden adlandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about renaming a team project.

Hata DüzeltmeleriBug Fixes

Hata AyıklayıcıDebugger

 • Sürüm 9.3 donanımında derinlik arabelleklerini yakalama özelliği artık desteklenmektedir.Capturing depth buffers on version 9.3 hardware is now supported. Bu özellik, Windows Phone üzerinde çalışan Unity tabanlı uygulamaların hatalarını ayıklayan grafikler için destek sağlar.This enables support for graphics debugging Unity-based applications that run on Windows Phone.

Visual Studio IDEVisual Studio IDE

 • Bildirim Hub’ındaki kritik bir bildirim, geliştirici lisansını edinmeniz veya yenilemeniz gerektiğini gösterebilir.A critical notification in the Notification Hub may indicate that you must obtain or renew a developer license. Bu uyarıyı yok sayıp başka bir proje açarsanız, kritik bildirim yeniden görüntülenir.If you dismiss this notice, and then you open another project, the critical notification appears again.
 • WinRT kayıtları gerektiren bir Windows Mağazası uygulaması derlerken, çalışma zamanında artık System.TypeLoadException özel durumunu almazsınız.When you build a Windows Store application that requires WinRT registrations, you no longer receive the System.TypeLoadException exception at runtime.
 • Varsayılan tarayıcınızı Windows 10 Insider Preview'da Spartan olarak ayarladığınızı varsayalım.Assume that you have set your default browser to Spartan on Windows 10 Insider Preview. Bir anahtar sözcük veya araç penceresinde F1 tuşuna bastığınızda tüm çevrimiçi yardım çağrılarının başarısız olduğunu ve hiçbir çevrimiçi yardım içeriğini alamadığınızı görebilirsiniz.When you press F1 on a keyword or a tool window, you may found all online help calls now fail and you cannot get to any online help content.
 • Daha önce başka bir koleksiyona bağlandıysanız, Visual Studio yeniden başlatılmadıkça dal oluşturamazsınız.When you have been previously connected to another collection, you could not branch unless Visual Studio is restarted. Bu Güncelleştirme ile bu sorun çözülmüştür.With this Update this issue no longer exists.
 • Bu güncelleştirmeden itibaren bekleyen değişiklikleri daha önce yeniden adlandırılmış bir takım projesine iade etmeye çalıştıktan sonra faydasız bir ileti görmeyeceksiniz.With this update, you will no longer see an unhelpful message after attempting to check in a set of pending changes to a team project that was previously renamed.
 • Bazı düzenlemeler artık istemcideki bekleyen değişiklikler için sunucu çalışma alanınızda kaybolmayacaktır.Some edits are no longer lost in your server workspace for pending changes in the client.

Team Foundation ServerTeam Foundation Server

 • Adında çok sayıda Unicode karakter olan SharePoint belgelerini Takım Gezgini kullanarak açmaya çalıştığınızda bu belgeler artık yanlış şekilde açılmaz.SharePoint documents that have names that contains too many Unicode characters no longer open incorrectly when you try to open them by using Team Explorer.
 • Team Foundation Server 2013 Güncelleştirme 4'te, paydaş lisans düzeyinde olduğunuzda Geri Bildirim İstemcisi’ni kullanarak geri bildirim gönderemezsiniz.In Team Foundation Server 2013 Update 4, you cannot submit feedback by using Feedback Client when you are at the stakeholder license level. Ancak, Team Foundation Server 2013 Güncelleştirme 5'te paydaş lisans düzeyinde olduğunuzda Geri Bildirim İstemcisi’ni kullanarak geri bildirim gönderebilirsiniz.However, in Team Foundation Server 2013 Update 5, you can submit feedback by using Feedback Client when you are at the stakeholder license level.
 • Bir iş öğesini Web Erişimindeki başka bir kullanıcı ile aynı anda değiştirdiğinizde artık aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmazsınız:When you change a work item simultaneously with another user in Web Access, you no longer experience one of the following issues:
 • Bir iş öğesi başarıyla kaydedildi.A work item is saved successfully. Ancak, Durum alanını değiştirip Neden alanını varsayılan olmayan bir değere ayarladıysanız, Neden alanının değeri varsayılan değere döndürülür.However, if you changed the State field and you set the Reason field to a non-default value, the Reason field value is reverted to the default.
 • Bir iş öğesi kaydedilmedi ve bir "'Durum' alanı boş bırakılamaz" hata iletisi aldınız.A work item is not saved and you receive a "Field 'State' cannot be empty" error message.
 • Boşluk farklılıkları dışında aynı olan verilere (örneğin, "Debug" ve "Debug ") sahip olduğunuzda ambarı kullanmanız artık engellenmez.You are no longer blocked from using the warehouse when you have data that is identical except for differences in white space (for example, "Debug" and "Debug ").
 • Tf merge komutu artık prc_PendMerge içinde daha önce silinmiş alt klasörleri olan periyodik olarak yeniden adlandırılan klasörler için sonsuz bir döngüde donmuyor.The tf merge command no longer freezes in an infinite loop in prc_PendMerge for cyclically renamed folders that have previously deleted subfolders.
 • Git kullanıcısı olarak bundan böyle bir TFS örneğinde barındırılan Git deposuna karşı açıklama etiketinin basit bir kopyasını oluşturabilirsiniz.As a Git user, you can now perform a shallow clone of an annotate tag against a Git repo that is hosted on a TFS instance.
 • DateTime alan değerleri geçerli yaz saati döneminin dışında girilmiş İş Öğeleri artık Web Erişiminde hatalı şekilde görünmez.Work Items that have DateTime field values that are entered outside of the current daylight saving time period no longer appear incorrectly in Web Access.
 • TFS yedekleme aracını kullanarak veritabanı yedeklerini geri yüklediğinizde, SQL Server farklı konumlara ayarlanmışsa günlük dosyası (.ldf) ve veri dosyası (.mdf) artık aynı konuma geri yüklenmez.When you restore database backups by using TFS backup tool, both the log file (.ldf) and data file (.mdf) are no longer restored to same location if SQL Server is set for different locations.
 • "Zaman içinde derleme başarısı," "İlerleme panosu," "İlerleme ve yazma hızı" ile "Hikayelere genel bakış" gibi raporlar için yeni performans geliştirmeleri yapılmıştır.New performance improvements are made for reports such as "Build success over time," "Burndown dashboard," "Burndown and burn rate," and "Stories overview."
 • Uzak bir depoda değişiklikleri indirdiğinizde, yapılandırma dosyanız artık özel olarak hazırlanmış bir dosya ile değiştirilmez.When you download changes in a remote repository, your configuration file is no longer replaced by a specially crafted file. Yapılandırma dosyanız depo dışında yer alır.Your configuration file resides outside the repository. Bu dosya bozuk bir dosya ile değiştirilerek, kimlik bilgileriniz altında çalışan rastgele komutları yürütmek için Git komutları yeniden eşlenebilir.By replacing this file with a bad file, the Git commands could be remapped in order to execute arbitrary commands that run under your credentials. Bu durumda, Git deposuna hatalı bir dosya eklenebilir.In this situation, a bad file could be introduced to the Git repository.
 • Olaylarını görüntüleme izniniz varsa, takım aboneliğini oluşturan kullanıcının bu olayları görüntüleme iznine sahip olmaması durumunda takım bildirimlerini alabilirsiniz.If you have permission to view events, you can now receive team notifications if the creator of the team subscription does not have permission to view those events.
 • Web Erişiminde TFS’yi kullanma performansını iyileştirdik.We have improved the performance when you use TFS in Web Access.
 • Sabitlenmiş grafikler artık daha iyi gösteriliyor.Pinned charts are now better displayed. Gösterge artık gizli değil ve grafikler daha iyi hizalanıyor.The legend is no longer hidden and there is a better alignment of the charts.
 • İş öğelerinin ekleriyle ilgili olan bazı kurallar ve iş öğesi bağlantıları artık doğru şekilde çalışıyor.Certain rules on work items that are related to their attachments and work item links now run correctly.
 • CLR başlatma sırasında COM’un kaydedilmesini engelleyen bir aracınız varsa (Fusion kaydı gibi), artık İş Aracısının normal şekilde çalışması için çekme isteklerini devre dışı bırakabilirsiniz.If you have a tool that prevents COM from registration during CLR startup (like Fusion logging), you can now disable pull requests in order to allow the Job Agent to run normally.

###Bilinen SorunlarKnown Issues

GenelGeneral

[NOT!] Bu bölümdeki adımları dikkatle izleyin.[NOTE!] Follow the steps in this section carefully. Kayıt defterinde yanlış değişiklik yaparsanız önemli sorunlar oluşabilir.Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Değiştirmeden önce sorunların oluşması durumunda geri yüklemek için kayıt defterini yedekleyin.Before you modify it, back up the registry for restoration in case problems occur.

Internet Explorer için WebTest kaydedici eklentisi Visual Studio’dan bir web performans testi kaydetmeye çalıştığında yüklenmiyor.The WebTest recorder plug-in for Internet Explorer does not load when it tries to record a web performance test from Visual Studio. Bu sorunu geçici olarak çözmek için aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarını silin:To work around this issue, delete the following registry keys:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component CategoriesHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories64HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\Component Categories64

Birim TestiUnit Testing

Önceki bir sürümden Visual Studio 2013 Güncelleştirme 5'e yükseltme yaptığınızda, var olan Birim Testi Uygulaması (Windows Phone) Visual C# projelerinin derlenmediğini görebilirsiniz.When you upgrade to Visual Studio 2013 Update 5 from an earlier version, you may found the existing Unit Test Application (Windows Phone) Visual C# projects will not build. Bu sorunu çözmek için Visual Studio 2013 Güncelleştirme 5 yüklemesini onarın.To work around this issue, repair the Visual Studio 2013 Update 5 installation.