Visual Studio 2017 Uzantı Benzetim Gönderimi İş OrtaklarıVisual Studio 2017 Extension Sim-Ship Partners

Geliştirme deneyiminizi özelleştirmenize veya iyileştirmenize ve üretkenliğinizi artırmanıza olanak tanıyan binlerce uzantıyla, Visual Studio’nun gücü artırıldı.The power of Visual Studio is increased by the thousands of extensions that allow you to customize or enhance your development experience and increase your productivity. Visual Studio’nun her yeni sürümünde, iş ortaklarını Visual Studio’nun en son özelliklerinden yararlanmak için uzantılarını yeni sürüme geçirmeye davet ediyoruz.With each new release of Visual Studio, we invite partners to migrate their extensions so that they can take advantage of the latest features in Visual Studio. Aşağıda ve Visual Studio Market’te, bugün Visual Studio 2017’yle birlikte yüklemeniz için hazır bekleyen 250’den fazla uzantının listesini bulacaksınız.Below, and on the Visual Studio Marketplace, you'll find a list of more than 250 extensions that are ready for you to install with Visual Studio 2017 today. Visual Studio 2017’ye başka uzantılar geçirildikçe, bunları Visual Studio Market’te bulabilirsiniz.As additional extensions are migrated to Visual Studio 2017, you can find them on the Visual Studio Marketplace.

"Temel İş Ortağı", "Anlaşmalı İş Ortağı", veya "Premier İş Ortağı" olarak işaretlenen uzantı sağlayıcıları, Visual Studio İş Ortağı Programı’na katılan iş ortaklarıdır.Extensions providers that are marked with "Basic Partner", "Alliance Partner", or "Premier Partner" are ones who participate in the Visual Studio Partner Program. Uzantı yazıyorsanız, İş Ortağı Programı’na katılmanızı öneririz.If you author an extension, we encourage you to join the Partner Program.

UzantıExtension OluşturanCreated By AçıklamaDescription
Actipro WPF Essentials - WPF Denetim PaketiActipro WPF Essentials - WPF Control Bundle Actipro SoftwareActipro Software
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
WPF için kullanıcı arabirimi denetimleri ve bileşenler: Yerleştirme/MDI, Düzenleyiciler, Gezinti, Şerit, Sihirbaz ve Paylaşılan Kitaplık; hepsi inanılmaz tasarruf oranlarıyla.UI controls and components for WPF: Docking/MDI, Editors, Navigation, Ribbon, Wizard, and the Shared Library... all at incredible savings.
Actipro WPF Studio - WPF Denetim PaketiActipro WPF Studio - WPF Control Suite Actipro SoftwareActipro Software
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Pencereleri yerleştirme/MDI, Office şeritleri, düzenleyiciler, özellik kılavuzları, göstergeler, grafikler, takvimler ve dahasını içeren 100’den fazla WPF denetimi ve bileşeni.More than 100 WPF controls and components, including docking windows/MDI, Office ribbons, editors, propertygrids, gauges, charts, calendars & more.
ActiveReportsActiveReports GrapeCityGrapeCity
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
HTML5, WPF, Windows Forms ve ASP.NET için .NET raporlama aracı, geliştiricilere Visual Studio’yla tümleştirilmiş tanıdık bir tasarımcı, bileşenler ve kapsamlı API sağlar..NET reporting tool for HTML5, WPF, Windows Forms, and ASP.NET provides developers with a familiar Visual Studio integrated designer, components, and extensive API. İsteğe bağlı ölçeklendirilebilir rapor sunucusu yük dengeleme, çok kiracılı ortam, zamanlama ve toplu yazdırma özellikleri sunar.Optional scalable report server offers load balancing, multi-tenancy, scheduling, and batch printing.
Microsoft Office ve .NET için Add-in ExpressAdd-in Express for Microsoft Office and .NET Add-in ExpressAdd-in Express
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Microsoft Office paketinin tüm uygulamalarına ve tüm sürümlerine yönelik COM eklentileri, RTD sunucuları, XLL eklentileri ve UDF’ler gibi birinci sınıf uygulama düzeyi uzantıları geliştirmeye yönelik hepsi bir arada bir çerçeve.All-in-one framework to develop world-class application-level extensions such as COM add-ins, RTD servers, XLL add-ins and UDFs for all applications and all versions of the Microsoft Office suite.
ADO.NET Veri SağlayıcılarıADO.NET Data Providers CDATA SoftwareCDATA Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Tanıdık ve kullanımı kolay araçlar üzerinden uygulamaya, veritabanına ve Web API verilerine kapsamlı erişim.Comprehensive access to application, database, and Web API data through familiar and easy-to-use tools. Verilerinize kolay, hızlı ve güvenli erişim için sürücü teknolojilerini kullanın.Use driver technologies for easy, fast, and secure access to your data. Standart VS sihirbazlarını kullanarak Google, QuickBooks, Salesforce.com ve diğerlerine bağlanan uygulamalar oluşturun.Build apps that connect to Google, QuickBooks, Salesforce.com, and more using standard VS wizards.
Gelişmiş YükleyiciAdvanced Installer CaphyonCaphyon
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
MSI, AppX ve AppV paketleri yazma ve yeni başlayanlardan ileri düzey geliştiricilere ve sistem yöneticilerine kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi tarafından yeniden paketleme için.Authoring MSI, AppX and AppV packages and for repackaging by a wide users range, from beginners to senior developers and system administrators.
AIT WordToTFSAIT WordToTFS AIT GmbHAIT GmbH
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
İş analistlerinin Microsoft Word’ü Visual Studio Team Foundation Server ile sorunsuz tümleştirebilmesini sağlayan Microsoft Word eklentisi.Microsoft Word plug-in that enables business analysts to seamlessly integrate Microsoft Word with Visual Studio Team Foundation Server.
AnkhSVNAnkhSVN CollabNetCollabNet
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Microsoft Visual Studio için, Visual Studio’ya tam Subversion desteği sağlayan Açık Kaynak SCC tümleştirmesi.Open Source SCC integration for Microsoft Visual Studio providing full Subversion support for Visual Studio.
AnyStatusAnyStatus AnyStatusAnyStatus
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Geliştirme iş akışınızın arka ucunda işlemleri ve hizmetleri izleyin.Monitor processes and services on the back end of your development workflow. AppVeyor, Jenkins, TeamCity veya TFS, uzak ve yerel Windows hizmetleri, HTTP durumu, TCP bağlantı noktaları, Performans Sayaçları, CPU Kullanımı ve Kod Kapsamı gibi daha birçok tümleştirme hizmeti içerir.Includes integration services like AppVeyor, Jenkins, TeamCity, or TFS, remote and local Windows services, HTTP status, TCP ports, Performance Counters, CPU Usage, Code Coverage and more.
ApexSQL TamamlamaApexSQL Complete ApexSQLApexSQL
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
SQL anahtar sözcüklerini, deyimlerini ve tanımlayıcılarını otomatik olarak doldurun.Automatically fill in SQL keywords, statements and identifiers. Kodlama kesintisi olmadan nesne betiklerine ve açıklama incelemelerine yardımcı olur ve kod parçacıklarıyla SQL kodlamasına da hız kazandırır.It helps with object script and description reviews without coding interruption and also speeds up SQL coding with snippets.
ApexSQL Yeniden DüzenlemeApexSQL Refactor ApexSQLApexSQL
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
SQL Server için SQL biçimlendiricisi ve veritabanını yeniden düzenleme aracı.SQL formatter and database refactoring tool for SQL Server. SQL sorgularını biçimlendirin, SQL kodunu ve veritabanı tablolarını kolayca yeniden düzenleyin.Format SQL queries, refactor SQL code and database tables with ease.
ApexSQL AramaApexSQL Search ApexSQLApexSQL
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Veritabanı içinde, veritabanları, betikler, hatta uygulamalar arasında SQL Server veritabanı nesnesi bağımlılıklarını çözümler.Analyzes SQL Server database object's dependencies within the database, across databases, scripts, and even applications. Tüm veritabanı bağımlılıklarını tanır.It recognizes all database dependencies.
AquaAqua Aqua SecurityAqua Security
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Kapsayıcı görüntü derlemesi güvenlik açığı taramasını otomatik hale getirir.Automates container image build vulnerability scanning. Görüntüde güvenlik açığı taraması yapmak için CI işlemine bir adım olarak eklenebilir.It can be embedded as a step in the CI process to provide vulnerability scanning for an image.
Visual Studio için Arduino IDEArduino IDE for Visual Studio Visual MicroVisual Micro
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Bireyler ve takımlar için ücretsiz, Arduino IDE uyumlu bir geliştirme aracı.A free Arduino IDE compatible development tool for individuals and teams. Esp8266, Arduino Uno ve Launchpad gibi birbirinden farklı sınırsız sayıda mikro denetleyici ve IoT cihazı için destek sağlar. Ayrıca donanım ve kitaplık indirme yöneticileri de içerir.Provides support for an unlimited number of different micro-controller and IoT devices such as:- Esp8266, Arduino Uno, Launchpad etc. Also includes hardware and library download managers. örnekler ve belge gezgini, paylaşılan kitaplık projeleri, gizli Arduino kaynak kodunu görüntüleme.examples and documentation explorer, shared library projects, view hidden Arduino source code. Ayrıca çok uygun bir fiyata isteğe bağlı Pro sürümü satın alınabilir.An optional Pro version can also be purchased for a small free. Pro sürümü Team Development için daha iyi destek, Seri, UDP, OCD, GDB, vb. için hata ayıklama seçenekleri, daha hızlı derlemeler ve seri günlük gibi birçok ek özellik içerir.Pro includes many extra features such as better support for Team Development, debugger options such as Serial, UDP, OCD, GDB etc,, faster builds and serial logging.
Atalasoft DotImage Etkinleştirme SihirbazıAtalasoft DotImage Activation Wizard AtalasoftAtalasoft
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Atalasoft DotImage Etkinleştirme Sihirbazı, Atalasoft DotImage araç setiniz için seri numarasını veya değerlendirme lisansını etkinleştirme işleminde size yol gösterir.Atalasoft DotImage Activation Wizard guides you through the process of activating a serial number or evaluation license for your Atalasoft DotImage toolkit.
Atomineer Pro BelgeleriAtomineer Pro Documentation Jason WilliamsJason Williams
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Kaynak kod belgelerini-açıklamalarını oluşturma ve bakımlarını yapma, ayrıca belgelerle ilgili başka araçlar.Source-code documentation-comment creation and maintenance, and other documentation-related tools.
BISM NormalizerBISM Normalizer BISM NormalizerBISM Normalizer
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
BISM Normalizer, Microsoft Analysis Services tablolu modellerini yönetir.BISM Normalizer manages Microsoft Analysis Services tabular models.
Black Duck HubBlack Duck Hub Black Duck SoftwareBlack Duck Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Kuruluşların derleme sürecinde açık kaynak güvenlik açıklarını otomatik olarak bulmasına ve düzeltmesine olanak tanır.Allows organizations to automatically find and fix open source security vulnerabilities during the build process. Ayrıca, herhangi bir Black Duck Hub İlke İhlali ile karşılaşıldığında uyarılar almanızı ve derlemeyi yapmamanızı sağlayan bir görev oluşturur.It also creates a task that allows you to receive alerts and fail the build when any Black Duck Hub Policy Violations are met.
Bridge.NETBridge.NET Bridge.NETBridge.NET
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Açık kaynak C# - JavaScript derleyicisi.Open source C#-to-JavaScript compiler. Kodunuzu C# dilinde yazın ve ardından JavaScript’e derleyin.Write your code in C#, then compile to JavaScript. JavaScript’i kullanarak Uygulamanızı milyarlarca cihazda çalıştırın.Run your App on billions of devices using JavaScript.
Kod HizalamaCode Alignment Chris McGrathChris McGrath Kod hizalama, kodunuzu güzel bir şekilde sunmanıza, netliği ve okunabilirliği geliştirmenize yardımcı olur.Code alignment helps you present your code beautifully, enhancing clarity and readability.
Kod KarşılaştırmaCode Compare DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Dosya ve klasör karşılaştırması ve birleştirmesi olan Kod Karşılaştırma programlama dillerinin (C#, Visual Basic, XML, XAML, vb.) özelliklerini hesaba katar, iki veya üç yönlü karşılaştırma ve birleştirmeyi destekler.File and folder comparison and merging, Code Compare takes into account specifics of programming languages (C#, Visual Basic, XML, XAML, etc.), supports two- and three- way comparison and merge.
CodeContracs R# InteropCodeContracs R# Interop tom-englert.detom-englert.de CodeContract ek açıklamaları için ilgili R# özniteliklerini ekleme işlemini otomatik hale getiren kod düzeltme sağlayıcısı.A code fix provider that automates adding corresponding R# attributes for CodeContract annotations.
Roslyn için CodeRushCodeRush for Roslyn Developer ExpressDeveloper Express
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Yeni Roslyn altyapısından yararlanan güçlü kod oluşturma, hata ayıklama, gezinti, yeniden düzenleme, çözümleme ve görselleştirme araçları.Powerful code creation, debugging, navigation, refactoring, analysis and visualization tools that exploit the new Roslyn engine.
combit List & Labelcombit List & Label combitcombit
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
List & Label, en kapsamlı rapor oluşturucularından biridir.List & Label is one of the most extensive report generators. Üst: Dil paketleriyle birçok başka dile geçirilebilen ücretsiz rapor tasarımcısıyla hızlı performans ve ölçeklendirme özelliği.Top: Fast performance and scalability with royalty free report designer that can be switched to many other languages with language kits.
Commit FormatterCommit Formatter Kristian AdrupKristian Adrup
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Takım gezginini genişletir ve Git işleme iletisi metin kutusuna 50/72 stiline uygun otomatik sözcük kaydırma ekler.Extends team explorer and adds automatic hard word wrap to the Git commit message textbox according to the 50/72 style.
Bileşen TanılamaComponent Diagnostics Paul HarringtonPaul Harrington Visual Studio içindeki çeşitli alt sistemlerde gerçek zamanlı tanılama çıkışı sağlar.Provides real-time diagnostics output of various sub-systems within Visual Studio.
ComponentOne StudioComponentOne Studio GrapeCityGrapeCity
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Zengin, hızlı yanıt veren bir masaüstü ve Web uygulamalarını zamanında ve bütçeyi aşmadan sağlayın.Delivers rich, responsive desktop and Web applications on time and under budget. Denetimler UI’dan karmaşık veri görselleştirmeye ve WinForms, UWP, WPF, MVC Core ve ActiveX gibi platformlara kadar çeşitlilik gösterir.Controls range from UI to complex data visualization and platforms include WinForms, UWP, WPF, MVC Core & ActiveX.
ComponentOne Studio - ASP.NET Web Forms EditionComponentOne Studio - ASP.NET Web Forms Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
ComponentOne Studio Web Forms denetimleriyle modern çözümler sunun.Deliver modern solutions with ComponentOne Studio Web Forms controls. Visual Studio için tasarlanmış genişletilebilir, öncelikle dokunmatik denetimlerle güçlü bir veri yönetimi sağlayın.Provide powerful data management with extensible, touch-first controls designed for Visual Studio.
ComponentOne Studio - MVC EditionComponentOne Studio - MVC Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Hiç ödün vermeden modern, öncelikle dokunmatik çözümler oluşturun.Build modern, touch-first solutions without compromise. ComponentOne Studio ASP.NET MVC Edition sayesinde, en son mobil cihazlar ve tarayıcılarla ilgili tüm kullanıcı gereksinimlerini desteklemek için profesyonel tasarımlı, hızlı ve basit denetimler elde edersiniz.With ComponentOne Studio ASP.NET MVC Edition, you'll get fast, lightweight controls with professional designs to support any user requirement on the latest mobile devices and browsers.
ComponentOne Studio - UWP EditionComponentOne Studio - UWP Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Her Windows 10 cihazında bulunan büyüleyici görselleştirmelerimiz, güçlü raporlarımız ve eksiksiz zamanlayıcılarımızla uygulamalarınızı yeni doruklara çıkarın.Catapult your applications to new heights with our stunning visualization, powerful reports, and complete schedulers available on any Windows 10 device. Masaüstü, tablet, telefon ve üstte taşınan cihazların hepsi birdir ve tek bir kez kod yazmanız yeterli olur.Desktop, tablet, phone, and wearables become one—and you only have to code once.
ComponentOne Studio - WinForms EditionComponentOne Studio - WinForms Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
ComponentOne Studio WinForms Edition ile masaüstü uygulamalarının gücünden yararlanın.Harness the power of desktop applications with ComponentOne Studio WinForms Edition. Kılavuzlarımız, raporlamamız, grafiklerimiz ve giriş denetimlerimiz temelinde oluşturulan son derece gelişmiş, modern çözümler getirir.Deliver top-of-the-line, modern solutions built on our foundation of grids, reporting, charts, and input controls. Paketten çıktığı haliyle, güçlü tasarımlar yapın.Design with power, right out of the box.
ComponentOne Studio - WPF EditionComponentOne Studio - WPF Edition GrapeCityGrapeCity
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Masaüstü geliştirmeye yönelik eksiksiz araç takımınız ComponentOne Studio WPF Edition ile, şıklığı ve yeniliği benimseyin.Embrace elegance and innovation with ComponentOne Studio WPF Edition, your complete toolset for desktop development. Işık hızında kılavuzlar, büyüleyici 3B grafikler ve dokunma iyileştirmesi sayesinde uygulamalarınız bugün pazarın gerektirdiği rekabet gücüne sahip olur.Lightning-fast grids, stunning 3D charts, and touch optimization will give your applications the edge they need in today's market.
ComponentOne StudioComponentOne Studio GrapeCity, inc.GrapeCity, inc.
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
ComponentOne Studio; zengin, hızlı yanıt veren masaüstü ve Web uygulamalarını zamanında ve bütçeyi aşmadan teslim edebilmeniz için en popüler platform Studio öğelerimizin tümünü bir araya getirir.ComponentOne Studio combines all of our most popular platform Studios so you can deliver rich, responsive desktop and Web applications on time and under budget. Denetimler UI’dan karmaşık veri görselleştirmeye ve WinForms, UWP, WPF, MVC Core ve ActiveX gibi platformlara kadar çeşitlilik gösterir.Controls range from UI to complex data visualization and platforms include WinForms, UWP, WPF, MVC Core & ActiveX.
ConveyorConveyor KeyotiKeyoti
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Web uygulamalarını ağınızdaki harici tabletlerden ve telefonlardan kolayca test edin.Easily test web applications from external tablets and phones on your network.
CVSNT İstemci PaketiCVSNT Client Suite March Hare SoftwareMarch Hare Software
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
CVS Paketi’ni, Visual Studio için CSV Paketi Kaynak Kod Denetimi Sağlayıcısı aracılığıyla Visual Studio projelerindeki değişiklikleri izlemek için kullanın.Use CVS Suite to track changes to Visual Studio projects using CVS Suite Source Code Control Provider for Visual Studio.
MySQL için dbForge FusiondbForge Fusion for MySQL DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
MySQL veritabanı geliştirme ve veri yönetim özelliklerini iyileştirme.MySQL database development and enhance data management capabilities. Veritabanı geliştirme ve yönetim görevleri, IDE’nizden kullanılabilir duruma geliyor.Database development and administration tasks become available from your IDE.
Oracle için dbForge FusiondbForge Fusion for Oracle DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Oracle veritabanı geliştirme ve veri yönetim özelliklerini iyileştirme.Oracle database development and enhance data management capabilities. Veritabanı geliştirme ve yönetim görevleri, IDE’nizden kullanılabilir duruma geliyor.Database development and administration tasks become available from your IDE.
SQL Server için dbForge FusiondbForge Fusion for SQL Server DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
SQL veritabanı geliştirme ve veri yönetim özelliklerini iyileştirme.SQL database development and enhance data management capabilities. Veritabanı geliştirme ve yönetim görevleri, IDE’nizden kullanılabilir duruma geliyor.Database development and administration tasks become available from your IDE.
dbForge SQL TamdbForge SQL Complete DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
SQL kod yazma sürecini hızlandırır; bağlama dayalı akıllı önerilerde bulunur; otomatik biçimlendirme, yeniden düzenleme ve veritabanı geliştirme işleminde zamandan ve çalışmadan tasarruf sağlayan daha birçok işlem gerçekleştirir.Speeds up SQL code writing, offers context-based smart suggestions, performs automatic formatting, refactoring and a lot of other things that save time and effort in the database development process.
DeleakerDeleaker SoftanicsSoftanics
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
C++ geliştiricilerinin bellek sızıntılarını, GDI sızıntılarını, işleme sızıntıları ve diğer türlerdeki sızıntıları bulması ve bunların yerini belirlemesi için.For C++ developers to find and locate memory leaks, GDI leaks, handle leaks and other kinds of leaks.
DevCraftDevCraft TelerikTelerik
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
HTML5 ve her .NET platformu için UI kitaplıkları, ayrıca geliştirme ve sezgisel API’leri hızlandıran araçlarla Progress’in Telerik DevCraft™ ürünü, modern ve geleceğe dayanıklı iş uygulamaları hazırlamaya yönelik en eksiksiz araç kutusudur.With UI libraries for HTML5 and every .NET platform, tools that speed up development and intuitive API, Telerik DevCraft™ by Progress is the most complete toolbox for building modern and future-proof business applications.
DevExpress Universal SubscriptionDevExpress Universal Subscription Developer ExpressDeveloper Express
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
DevExpress Universal Subscription, ileri düzey geliştiriciler düşünülerek hazırlanmıştır.The DevExpress Universal Subscription was built with the advanced developer in mind. Tüm önemli Microsoft platformlarını hedefleyen kullanıcı arabirimi bileşenleri, çerçeveler ve araç setleriyle doludur ve geliştiricilere bir sonraki büyük uygulamayı oluşturmaları için itici güç sağlar.Filled with user interface components, frameworks and toolsets targeting all major Microsoft platforms, it will give developers that boost for creating the next big application.
DOCX/DOC/PDF/Görüntüler için Belge DönüştürücüDocument Converter for DOCX/DOC/PDF/Images Gnostice Information TechnologiesGnostice Information Technologies
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
DOCX ve DOC dosyalarını kolayca PDF ve görüntü biçimlerine dönüştürün.Convert DOCX and DOC files to PDF and image formats with ease. PDF’den DOCX’e dönüştürürken sayfa öğelerini de yeniden oluşturabilir.It can also reconstruct page elements when converting from PDF to DOCX.
dotConnectdotConnect DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Veri kaynağına özgü gelişmiş özelliklerle önde gelen çok çeşitli veritabanları v bulut uygulamaları için ADO.NET veri sağlayıcıları.ADO.NET data providers for a wide range of major databases and cloud apps with advanced data source-specific features.
DotfuscatorDotfuscator PreEmptive SolutionsPreEmptive Solutions
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Yüzden fazla ülkede 5.000’in üzerinde ticari müşteriye akıllı uygulama koruması sağlayarak, kuruluşların ticari sırlarını (IP) korumalarına, korsanlık ve sahtekarlığı azaltmalarına, tahrifat ve veri ihlallerini engellemelerine yardımcı olur.Provides smart application protection to over 5,000 commercial corporate clients in over 100+ countries helping organizations protect trade secrets (IP), reduce piracy & counterfeiting, and ward off tampering & data breaches.
ASP.NET ve WinForms için DotImage Imaging SDKDotImage Imaging SDK for ASP.NET and WinForms AtalasoftAtalasoft
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
DotImage, .NET için tam özellikli ve kullanımı kolay bir fotoğraf ve belge görüntüleme araç setidir. Masaüstünüze veya web uygulamalarınıza gelişmiş görüntüleme özelliği getirir.DotImage is a full featured and easy to use photo and document imaging toolkit for .NET that brings advanced imaging to your desktop or web applications.
DotNetBarDotNetBar DevComponentsDevComponents
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Profesyonel görünümlü uygulamaları kolayca oluşturmak için WinForms ve WPF denetimleri paketi.Suite of WinForms and WPF controls to create professional looking applications with ease.
Visual Studio için DotVVMDotVVM for Visual Studio RIGANTIRIGANTI
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
MVVM düzenini kullanarak web uygulamaları oluşturun.Build web applications using the MVVM pattern. DotVVM işaretleme dosyaları için IntelliSense özellikleri getirir, OWIN ve .NET Core için DotVVM proje şablonları ekler ve gerçekten üretken çalışabilmeniz için başka birçok yararlı özellik sağlar.Add the IntelliSense features for DotVVM markup files, includes the DotVVM project templates for OWIN and .NET Core, and adds many other useful features to make you really productive.
Dynamics CRM DağıtımıDynamics CRM Deploy Giancarlo LelliGiancarlo Lelli
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Microsoft Dynamics CRM’e yönelik tüm ön uç özelleştirmelerini doğrudan Visual Studio’dan dağıtmak için bu ürünü kullanın.Use this product to deploy directly from Visual Studio any frontend customization for Microsoft Dynamics CRM.
Dynatrace AppMon TümleştirmesiDynatrace AppMon Integration DynatraceDynatrace
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Visual Studio ile Dynatrace AppMon’u tümleştirin.Integrate Dynatrace AppMon with Visual Studio. CodeLink ile Visual Studio’da Dynatrace AppMon istemcisinden kaynak kodunuzu otomatik olarak arayın.Automatically look up your source code from the Dynatrace AppMon client in Visual Studio with CodeLink. Eklenen Dynatrace .NET aracısıyla .NET uygulamalarınızı başlatın.Launch your .NET applications with an injected Dynatrace .NET agent. Dynatrace .NET aracısıyla birim testlerinizi çalıştırın.Run your unit tests with the Dynatrace .NET agent.
Kolay Git Tümleştirme AraçlarıEasy Git Integration Tools Jon ZossJon Zoss
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Git’i Visual Studio çözüm gezgini ve durum çubuğuyla tümleştirir.Integrates Git with Visual Studio solution explorer and the status bar.
Düzenleyici KılavuzlarıEditor Guidelines Paul HarringtonPaul Harrington Visual Studio metin düzenleyicisine dikey sütun kılavuzları ekler.Adds vertical column guides to the Visual Studio text editor.
ElementsElements RemObjects SoftwareRemObjects Software
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
.NET, Cocoa, Java/Android ve yerel Windows/Linux’a yönelik uygulamalar oluşturmak için C#, Swift, Oxygene Java kullanın.Use C#, Swift, Oxygene Java to create applications for .NET, Cocoa, Java/Android and native Windows/Linux.
Elmah.ioElmah.io elmah.ioelmah.io
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Visual Studio’nun içinden elmah.io günlüklerinize göz atın.Browse your elmah.io logs from within Visual Studio.
Entity DeveloperEntity Developer DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access, ve LINQ to SQL için ORM tasarımcısı.ORM designer for ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LinqConnect, Telerik Data Access, and LINQ to SQL. ORM modelinizi tasarlamak ve bunun C# veya Visual Basic .NET kodunu oluşturmak için Model-First ve Database-First yaklaşımlarını kullanın.Use Model-First and Database-First approaches to design your ORM model and generate C# or Visual Basic .NET code for it.
ErrorUnitErrorUnit John GoldJohn Gold
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Hataları yakalamaya ve programın geçerli durumunun (şimdiye kadar EF yoluyla erişilen veriler dahil) ve her IoC katmanında çağrılan parametrelerin benzetimini yapan Birim testlerini otomatik oluşturmaya yönelik bir araç.A tool to capture errors and automatically create Unit tests emulating the current state of the program (including data accessed via EF so far), and the parameters called at each IoC layer.
Essential Studio Enterprise EditionEssential Studio Enterprise Edition SyncfusionSyncfusion
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Web, masaüstü ve mobil platformlar üzerinde 800’den fazla benzersiz denetim ve çerçeveyle platformlar arası geliştirmeyi destekler.Supports cross-platform development through web, desktop, and mobile platforms with over 800 unique controls and frameworks. Syncfusion’ın panolar ve raporlama için kurumsal çözümlerinin yanı sıra, ödüllü Büyük Veri Platformu’nu da içerir.It includes Syncfusion’s enterprise solutions for dashboards and reporting as well as its award-winning Big Data Platform.
EyeshotEyeshot devDept SoftwaredevDept Software
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Eyeshot, .NET Framework’ü temel alan bir CAD denetimidir.Eyeshot is a CAD control based on the .NET Framework. Geliştiricilerin WinForms ve WPF uygulamalarına kolayca CAD işlevleri eklemesine olanak tanır.It allows developers to easily add CAD functionalities to WinForms and WPF applications. Eyeshot sıfırdan geometri oluşturmaya, sonlu öğe yöntemleriyle bunu analiz etmeye ve üzerinde araç yolları oluşturmaya yönelik araçlar sağlar.Eyeshot provides tools for building geometry from scratch, analyzing it with finite element methods, and generating toolpaths on it. Ayrıca, CAD değişim dosya biçimleri kullanılarak geometri içeri veya dışarı aktarılabilir.Geometry can also be imported or exported using CAD exchange file formats.
FunnelFunnel Dimitri DeringDimitri Dering
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Büyük ve orta ölçekli ana Visual Studio çözümleri.Master large and mid-size Visual Studio solutions. Geçerli görevle ilgili olmayan projeleri filtreleyerek, çözüm yükleme ve yeniden derleme sürelerini önemli ölçüde kısaltır.Decrease solution loading and re-compilation times dramatically by filtering projects not relevant for the current task.
GhostDocGhostDoc SubMainSubMain
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
XML belgeleri yazın, belge kalitesini koruyun, birçok biçimde son kullanıcı yardım belgeleri hazırlayın.Author XML documentation and maintaining documentation quality, produce the end user help documentation in multiple formats.
Visual Studio için GitHub UzantısıGitHub Extension for Visual Studio GitHubGitHub Visual Studio 2015 veya sonraki sürümü içinde GitHub’daki ve GitHub Enterprise üzerindeki depolarınıza bağlanın ve çalışın.Connect and work with your repositories on GitHub and GitHub Enterprise from within Visual Studio 2015 or newer. Var olan depoları kopyalayın veya yenilerini oluşturup işbirliğine başlayın!Clone existing repositories or create new ones and start collaborating!
GlyphfriendGlyphfriend Rion WilliamsRion Williams Glyphfriend; Font Awesome, Glyphicons ve Ionic gibi daha birçok yaygın karakter tabanlı yazı tipi kitaplığına yönelik önizleme karakterlerini görüntülemek için Intellisense desteği ekleyen bir uzantıdır.Glyphfriend is an extension that adds Intellisense support to display preview glyphs for many of the common glyph-based font libraries like Font Awesome, Glyphicons, Ionic, and more.
Gnostice XtremeDocumentStudio .NETGnostice XtremeDocumentStudio .NET GnosticeGnostice
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Gnostice XtremeDocumentStudio .NET; .NET uygulamalarınıza PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, ODS, TXT, ve resim görüntüleme, yazdırma, dönüştürme, oluşturma işlemlerini ve diğer belge işlemlerini eklemenize olanak tanır.Gnostice XtremeDocumentStudio .NET enables you to embed PDF, DOCX, DOC, XLSX, XLS, ODS, TXT, and image viewing, printing, conversion, creation, and other document operations in your .NET applications.
Yardım Dosyası Oluşturucusu ve AraçlarıHelp File Builder and Tools EWSoftwareEWSoftware
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Sandcastle Yardım Dosyası Oluşturucusu için Visual Studio tümleştirmesiVisual Studio integration for the Sandcastle Help File Builder
Visual Studio için HLSL AraçlarıHLSL Tools for Visual Studio Tim JonesTim Jones
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Üst Düzey Gölgelendirme Dili (HLSL) dosyalarına tam IntelliSense getirir.Brings full IntelliSense to High Level Shading Language (HLSL) files.
IncrediBuildIncrediBuild IncredibuildIncredibuild
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Oluşturma, derleme ve geliştirme sürelerini %90’a varan oranda kısaltır.Dramatically reduces build, compilation and development times by up to 90%. IncrediBuild’ın duraklamasız paralel bilgi işlem teknolojisi, kullanıcılara bunu yükledikten yalnızca dakikalar sonra kolayca yüzlerce saat tasarruf etme gücü getirir.IncrediBuild’s non-intrusive parallel computing tech empowers users to easily save hundreds of hours just minutes after installing it.
Infragistics Ultimate / Infragistics Şablon GalerisiInfragistics Ultimate / Infragistics Templates Gallery InfragisticsInfragistics
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Tasarımı Gereği Harika Uygulamalar - Üstün kullanıcı deneyimi Infragistics Ultimate ile başlar.Great Apps Happen By Design - Superior user experiences start with Infragistics Ultimate. Indigo Studio ile derleme öncesinde tasarım yapın, indigodesigned.com ile tasarımlarınızı paylaşın ve işbirliği yapın, ardından kendi seçtiğiniz platformda (WPF, Windows Forms, ASP.NET, HTML5 & JavaScript, iOS, Android veya Xamarin) masaüstü ve Web için yüksek performanslı, kurumsal kullanıma hazır iş kolu uygulamaları ve mobil uygulamalar derleyin.Design before you build with Indigo Studio, share and collaborate on designs with indigodesigned.com, and build high performance, enterprise-ready desktop & Web line of business apps and mobile apps in your platform of choice - WPF, Windows Forms, ASP.NET, HTML5 & JavaScript, iOS, Android or Xamarin.
Infragistics XamarinInfragistics Xamarin InfragisticsInfragistics
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Işık hızında çalışan denetimleri kendi türünün ilk örneği RAD WYSIWYG tasarım zamanı deneyimiyle buluşturan Infragistics Xamarin, en zorlu uygulamalar için tasarlanan ve performans açısından pazardaki diğer tüm Xamarin denetimlerini geride bırakan esnek iOS, Android ve Xamarin.Forms denetimleri içerir.Combining lightning-fast controls with a first-of-its-kind RAD WYSIWYG design-time experience, Infragistics Xamarin includes flexible iOS, Android, and Xamarin.Forms controls designed for the most demanding apps, outperforming all other Xamarin controls on the market.
InstallAware InstallAware InstallAwareInstallAware
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
InstallAware doğrudan Visual Studio’yla tümleşik çalışarak, etkin Visual Studio projeniz için araç çubuğunda tek tıklamalı derleme düğmeleri sağlar.InstallAware integrates directly with Visual Studio, giving you one-click build buttons on the toolbar for your active Visual Studio project. Tek tıklamayla MSI Windows Installer, APPX Evrensel Windows Platformu ve App-V Sanallaştırma paketleri oluşturun!Build MSI Windows Installer, APPX Universal Windows Platform, and App-V Virtualization packages in a single click!
InstallSheildInstallSheild Flexera SoftwareFlexera Software
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Windows Uygulamaları için MSI ve EXE Yükleyicileri ile UWP ve WSA Paketleri oluştururBuilds MSI and EXE Installers and UWP and WSA Packages for Windows Applications
IntervalZero RTX64IntervalZero RTX64 IntervalZeroIntervalZero
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
RTX64 SDK özelliklerini Visual Studio’ya tümleştirmeye yönelik bir uzantı.An extension for integrating RTX64 SDK features into Visual Studio. Bu paket, RTX64 gerçek zamanlı işlemleri için sihirbazlar, şablonlar ve hata ayıklama desteği içerir.This package includes wizards, templates, and debugging support for RTX64 real-time processes.
IP*Works!IP*Works! /n Software/n Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP, SNMP, LDAP, DNS, RSS, SMPP/SMS, XMPP/Jabber, SOAP ve WebDav gibi herhangi bir İnternet teknolojisi için hızlı tümleştirme sağlar.Enables rapid integration of any Internet technology including - FTP, HTTP, SMTP, POP, IMAP, SNMP, LDAP, DNS, RSS, SMPP/SMS, XMPP/Jabber, SOAP, WebDav, etc.
JNBridgeProJNBridgePro JNBridgeJNBridge
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
JNBridgePro ile, Java tabanlı ve .NET tabanlı (C#, VB) bileşenlerinizin hızla ve kolayca birlikte çalışmasını sağlayın.Get your Java-based and .NET-based (C#, VB) components working together quickly and easily, with JNBridgePro.
LEADTOOLSLEADTOOLS LEAD TechnologiesLEAD Technologies
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Tarama, belge, tıp, multimedya ve vektör görüntülemeyi masaüstü, sunucu, tablet ve mobil uygulamalarıyla tümleştirmeye yönelik geliştirme araç seti.Dev toolkit to integrate raster, document, medical, multimedia, and vector imaging into their desktop, server, tablet, and mobile applications.
LightningChart UltimateLightningChart Ultimate ArctionArction
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Hem WPF hem de WinForms için hızlı 2B ve 3B ölçüm, mühendislik, araştırma, finans ve ticaret verileri görselleştirme SDK.Fast 2D and 3D measurement, engineering, research, financing and trading data visualization SDK for both WPF and WinForms.
LINQ InsightLINQ Insight DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
LINQ sorgularını tasarım zamanında, bir hata ayıklama oturumu başlatmadan doğrudan Visual Studio’nun içinden yürütür ve Entity Framework, NHibernate, LINQ to SQL ve LinqConnect için güçlü bir ORM profil oluşturucusu sağlar.Execute LINQ queries at design time directly from Visual Studio without starting a debug session and provides a powerful ORM profiler for Entity Framework, NHibernate, LINQ to SQL, and LinqConnect.
LinqConnectLinqConnect DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL ve SQLite’i destekleyen, LINQ to SQL uyumlu ORM çözümü.LINQ to SQL compatible ORM solution, supporting SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, and SQLite. Code-First, Model-First, Database-First veya karma yaklaşımları destekleyerek, .NET Framework, Metro, Silverlight veya Windows Phone uygulamalarınız için verimli ve güçlü veri erişimini kullanmanıza olanak tanır.It allows you to use efficient and powerful data access for your .NET Framework, Metro, Silverlight, or Windows Phone applications supporting Code-First, Model-First, Database-First or mixed approaches.
Liquid StudioLiquid Studio Liquid TechnologiesLiquid Technologies
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
XML ve XSD uygulamalarınızı tanıdık Microsoft Visual Studio ortamının içinde geliştirin.Develop your XML and XSD applications within the familiar Microsoft Visual Studio environment.
List & Label 22List & Label 22 combit Softwarecombit Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Güçlü raporlama işlevleriyle uygulamaların kapsamını genişletin ve hem klasik uygulamalarda hem de web raporlamasında veya bulutta her türlü veri işleme ve veri değişim özelliğine erişin.Extend apps with powerful reporting functions and have access to every kind of data processing and data exchange in classic applications as well as in web reporting or in the cloud.
Lucent Sky AVMLucent Sky AVM Lucent SkyLucent Sky
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Visual Studio’nun içinden Lucent Sky AVM’ye erişin; uygulamaları tarama, tanımlanmış güvenlik açıklarını gözden geçirme ve güvenlik açıklarını otomatik olarak gidermek için Anlık Düzeltmeler uygulama özellikleri içerir.Access Lucent Sky AVM within Visual Studio, including scanning applications, reviewing identified vulnerabilities, and applying Instant Fixes to automatically remediate vulnerabilities.
MacinCloud VSTS Derleme AracısıMacinCloud VSTS Build Agent MobowareMoboware
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Bulutta orijinal Apple Mac Donanımı üzerinde iOS, watchOS ve tvOS projeleri oluşturun, test edin ve yayımlayın.Build, test, and publish iOS, watchOS, and tvOS projects on genuine Apple Mac Hardware in the Cloud. Kurumsal kullanıcılar MacinCloud VSTS Derleme Aracısı’nı kullanarak Sürekli Tümleştirme ve Sürekli Teslim gerçekleştirebilir.Enterprise users can utilize MacinCloud VSTS Build Agent to accomplish Continuous Integration and Continuous Delivery.
Mads Kristensen'in Üretkenlik UzantılarıMads Kristensen's Productivity Extensions Mads KristensenMads Kristensen .NET ve web geliştiricileri için 50’den fazla üretkenlik aracından oluşan bu liste, Bundler & Minifier, Image Optimizer, JavaScript Snippet Pack, Open Command Line, Package Installer, Web Compiler gibi daha birçok aracı içerir.This list of more than 50 productivity tools for .NET and web developers includes Bundler & Minifier, Image Optimizer, JavaScript Snippet Pack, Open Command Line, Package Installer, Web Compiler, and many more.
Magical C# Debugging - OzCodeMagical C# Debugging - OzCode CodeValueCodeValue
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Hata ayıklama süresini yarıya indirerek C# hata ayıklama deneyimine büyük hız kazandırır.Supercharges the C# debugging experience by cutting debugging time in half. Değişikliklerle ilgili anında görsel geri bildirim sağlar ve hızlı hata düzeltmeye olanak tanır.Provides instant visual feedback on changes and allows rapid bug fixing.
Mobilize Modernization ToolsMobilize Modernization Tools Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Eski VB6 uygulamalarını .NET’e geçirmeye, eski masaüstü uygulamalarını (.NET, PowerBuilder, Silverlight) web ve Azure’a geçirmeye ve Silverlight Phone Uygulamalarını Windows 10’a geçirmeye yönelik modernizasyon araçları.Modernization tools to migrate legacy VB6 applications to .NET, migrate legacy desktop apps (.NET, PowerBuilder, Silverlight) to the web and Azure, and migrates Silverlight Phone Apps to Windows 10.
Mobilize.Net Silverlight BridgeMobilize.Net Silverlight Bridge Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Silverlight köprüsü WinPhone uygulamalarını UWP’ye geçirir.Silverlight bridge migrates WinPhone apps to UWP. Araç, uygulamanın kaynak kodunu ayrıştırır ve çözümler, ardından başvuruları Win 10 API’lerine veya HTML5/JavaScript’e dönüştürür.The tool parses and analyzes the app source code and converts references to Win 10 APIs or HTML5/JavaScript. Çalışma zamanı olmayan yerel C# kodu elde edersiniz.You get native C# code with no runtimes.
Mobilize.Net Visual Basic Yükseltme YardımcısıMobilize.Net Visual Basic Upgrade Companion Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
VBUC, VB6 kodunu .NET’e geçirir ve üçüncü taraf çalışma zamanları veya bağımlılıkları olmadan %100 yerel C# veya VB.NET kodu oluşturur.VBUC migrates VB6 code to .NET and generates 100% native C# or VB.NET code without third party runtimes or dependencies. Yeniden yazmak için harcanan zaman ve maliyetten %80 tasarruf sağlayın ve bir bütün olarak hata oranını azaltın.Save 80% of the time and cost of a rewrite and reduce the overall defect rate.
Mobilize.Net WebMAPMobilize.Net WebMAP Mobilize.NetMobilize.Net
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
WebMAP, var olan Windows uygulamalarına yaptığınız yatırımı korur ve bunları yüksek maliyetli çalışma zamanları olmadan web ve mobil sürümlerine dönüştürür.WebMAP preserves your investment in existing Windows applications and transforms them to web and mobile versions – without costly runtimes. Var olan iş mantığındaki kusurlar eklenmeden, modern diller, bileşenler ve desenlerin kullanıldığı yeni kaynak kodu alırsınız.You get new source code – without introducing defects in existing business logic – using modern languages, components, and patterns.
Modern Requirements Suite4TFSModern Requirements Suite4TFS eDev TechnologieseDev Technologies
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Eksiksiz bir gereksinim yaşam döngüsü yönetimi ve denetim özellikleri kümesi sağlar; uygun ölçekte yapılandırılmış çevik/scrum yöntemlerini ve karma yöntemleri destekler.Provides a complete set of requirements lifecycle management and audit capabilities; supporting structured, agile/scrum methodologies at scale, and hybrid methodologies. Microsoft Team Foundation Server veya VSTS’yi yerel olarak kullanan iki kullanıcı arabirimi (inteGREAT4TFS ve SmartOffice4TFS) vardır.It has two user interfaces, inteGREAT4TFS and SmartOffice4TFS that use Microsoft Team Foundation Server or VSTS natively.
MyGet Credential ProviderMyGet Credential Provider MyGetMyGet
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
MyGet’te barındırılan güvenliği sağlanmış NuGet paketi kaynaklarına bağlanmanın kolay yolu.Easy way to connect to secured NuGet package sources hosted on MyGet.
MZ-Tools 8.0MZ-Tools 8.0 MZTools SoftwareMZTools Software
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Daha hızlı kod yazmak, daha hızlı kod bulmak, daha hızlı tasarlamak, belgeler oluşturmak, kaliteden emin olmak ve Visual Studio deneyimini iyileştirmek için, C# ve VB.NET’e birçok üretkenlik özelliği ekler.Adds many productivity features for C# and VB.NET to code faster, find code faster, design faster, generate documentation, ensure the quality and enhance the Visual Studio experience.
NcacheNcache AlachisoftAlachisoft
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Hızlı ve doğrusal olarak ölçeklendirilebilen .NET dağıtılmış önbelleği.Fast and linearly scalable .NET distributed cache. Kendi kendini onaran dinamik kümeler, zaman uyumlu/zaman uyumsuz akıllı çoğaltma ve eksiksiz GUI veya CL yönetici araçları içerir.It includes self healing dynamic clusters, sync/async intelligent replication and complete GUI or CL admin tools. Bu %100 yerel bir .NET ürünüdür ve herhangi bir .NET uygulamasından kullanılabilir.It is a 100% native .NET product and can be used from any .NET application.
nDependnDepend ZEN PROGRAMZEN PROGRAM
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
NDepend, büyük ve karmaşık .NET kod tabanında Kod Kalitesini yönetmeyi kolaylaştıran bir Visual Studio ve Team Services aracıdır.NDepend is a Visual Studio and Team Services tool that makes it easy to manage Code Quality on large and complex .NET code base. NDepend v2017, Visual Studio 2017 ile tümleştirilir.NDepend v2017 integrates with Visual Studio 2017.
.NET için Nevron Open VisionNevron Open Vision for .NET NevronNevron
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Güçlü bir UI denetimleri ve ağır bileşenler kümesi sağladığından, tek bir kod tabanından birden çok işletim sistemi için zengin özelliklere sahip Uygulamalar ve üstün Kullanıcı Arabirimleri oluşturabilirsiniz.Provides a powerful set of UI controls and heavy components, so that you can create feature-rich Applications and premium User Interfaces for multiple operating systems from a single code base. UI denetimleri, Kılavuz, Zengin Metin Düzenleyicisi, Diyagram, Grafik, Gösterge, Zamanlama ve Bar Kod bileşenlerini içerir.It includes UI controls, Grid, Rich Text Editor, Diagram, Chart, Gauge, Schedule and Barcode components.
.NET için Nevron VisionNevron Vision for .NET NevronNevron
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Çarpıcı veri görselleştirme özellikleriyle benzersiz ve güçlü veri sunumu uygulamaları oluşturun.Create unique and powerful data presentation applications with spectacular data visualization capabilities.
NUnit 2 Test BağdaştırıcısıNUnit 2 Test Adapter NUnit.orgNUnit.org NUnit 2 Test Bağdaştırıcısı, Visual Studio 2012 ve daha yeni sürümlerde tümleşik test yürütmeye olanak tanımak için Visual Studio Test Gezgini’yle birlikte çalışır.The NUnit 2 Test Adapter works with the Visual Studio Test Explorer to allow integrated test execution under Visual Studio 2012 and newer.
NUnit 3 Test BağdaştırıcısıNUnit 3 Test Adapter NUnit.orgNUnit.org NUnit 3 Test Bağdaştırıcısı, Visual Studio 2012 ve daha yeni sürümlerde tümleşik test yürütmeye olanak tanımak için Visual Studio Test Gezgini’yle birlikte çalışır.The NUnit 3 Test Adapter works with the Visual Studio Test Explorer to allow integrated test execution under Visual Studio 2012 and newer.
Object ExporterObject Exporter Omar ElabdOmar Elabd
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Visual Studio’da hata ayıklaması yaparken herhangi bir nesneyi dışarı aktarın; nesne C#, JSON veya XML’de seri hale getirilebilir.Export any object while debugging in Visual Studio, the object can be serialized in either C#, JSON or XML.
OpsHub Tümleştirme YöneticisiOpsHub Integration Manager OpsHubOpsHub
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Gereksinim yönetimi, kaynak denetimi, hata izleme, kalite yönetimi, sürüm yönetimi, hizmet masası/yardım masası ve CRM için sistemler arasında tek yönlü ve çift yönlü gerçek zamanlı eşitlemeyi etkinleştirir.Enables unidirectional and bidirectional real-time synchronization among systems for requirements management, source control, bug tracking, quality management, release management, service desk/help desk, and CRM.
OpsHub Visual Studio Geçiş Yardımcı ProgramıOpsHub Visual Studio Migration Utility OpsHubOpsHub
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Team Foundation Server ile Visual Studio Team Services arasında kapsamlı ve uygun maliyetli veri ve bağlam aktarımlarını kolaylaştırır.Facilitates comprehensive and cost-effective transfers of data and context between Team Foundation Server and Visual Studio Team Services.
OzCodeOzCode CodeValueCodeValue
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
OzCode, hataları göz açıp kapayana kadar ortadan kaldırmanıza yardımcı olan, son derece gelişmiş özellikler ve görselleştirmeler getirerek C# hata ayıklama deneyimini geliştirir; bunlardan biri de çığır açan büyüleyici yeni LINQ hata ayıklamasıdır!OzCode enhances the C# debugging experience by giving you groundbreaking features and visualizations which help you squash bugs in no time, including the revolutionary new LINQ debugging magic!
Visual Studio için PHP AraçlarıPHP Tools for Visual Studio DEVSENSEDEVSENSE
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Visual Studio için PHP Araçları, PHP dili desteğini eklemek üzere Visual Studio ile saydam bir şekilde tümleştirilir.PHP Tools for Visual Studio transparently integrate into Visual Studio to include support for PHP language. Visual Studio kurallarına uyarak geliştirici üretkenliğine odaklanır.It is focused on developer productivity respecting Visual Studio conventions.
PostSharpPostSharp PostSharp TechnologiesPostSharp Technologies
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Yinelenen çalışmaların yükünü insanlardan makinelere devrederek, geliştiricilerin ortak metinlerden tamamen kurtulmasına olanak tanır.Allows developers to eradicate boilerplate by offloading repeating work from humans to machines. En yaygın düzenlerden bazılarını içerir ve size kendinizinkileri oluşturmak için gereken araçları sağlar.Includes some the most common patterns and gives you the tools to build your own.
PowerTCP EmulationPowerTCP Emulation Dart CommunicationsDart Communications
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
.NET 2.0 yeniden tasarımından yararlanır.Leverages a .NET 2.0 re-design. Gelişmiş bir VT Görüntü denetimine ek olarak, .NET Benzetimi .NET 4.x ürününe yönelik PowerTCP Telnet’te bulunan tüm bileşenleri ve nesneleri de içerir.In addition to a sophisticated VT Display control, Emulation for .NET includes all the components and objects found in the PowerTCP Telnet for .NET 4.x product.
PowerTCP FTPPowerTCP FTP Dart CommunicationsDart Communications
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
İstemcinizle herhangi bir FTP sunucusu arasında dosyaları kopyalamanız için tek bir yöntem çağrısı yeterli olacaktır.Copy files between your client and any FTP server - a single method call will do. Basit özellikler çok ayrıntılı denetim sağlar ve hatta dosya verileri belleğe/bellekten biriktirilir.Simple properties provide fine-grain control and file data will even spool to/from memory.
PowerTCP MailPowerTCP Mail Dart CommunicationsDart Communications
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
SMTP, POP ve IMAP gibi e-posta özelliklerini uygulamalarla kolayca tümleştirin.Easily integrate email capabilities like SMTP, POP, and IMAP into applications.
PowerTCP SocketsPowerTCP Sockets Dart CommunicationsDart Communications
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
.NET’te çok iş parçacıklı TCP sunucuları ve güçlü TCP/UDP İnternet uygulamaları oluşturun.Create multi-threaded TCP servers and powerful TCP/UDP Internet applications in .NET.
PowerTCP SSH ve SFTPPowerTCP SSH and SFTP Dart CommunicationsDart Communications
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
C# ve VB.NET’te güvenli SSH ve SFTP uygulamaları geliştirin.Develop secure SSH and SFTP applications in C# and VB.NET.
PowerTCP TelnetPowerTCP Telnet Dart CommunicationsDart Communications
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
.NET 2.0 yeniden tasarımından yararlanır ve mevcut en gelişmiş İnternet İletişimi bileşenlerini sağlar.Leverages a .NET 2.0 redesign, providing the most advanced Internet Communications components available. Oturumları oluşturma, kullanma ve sonlandırma yöntemleri sağlayarak Rexec, Rsh, Rlogin ve Telnet bağlantılarını basitleştirir.Simplifies the use of Rexec, Rsh, Rlogin and Telnet connections by providing methods to establish, use and terminate sessions.
Prism Şablon PaketiPrism Template Pack Brian LagunasBrian Lagunas Prism Şablon Paketi, Prism kullanarak WPF, UWP ve Xamarin.Forms uygulamaları oluşturmak için kullanılacak bir kod parçacıkları, öğe şablonları ve proje şablonları koleksiyonu içerir.The Prism Template Pack contains a collection of snippets, item templates, and project templates for use with building WPF, UWP, and Xamarin.Forms applications using Prism.
Project ConnectProject Connect TivitieTivitie
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Project Online ve VSTS kullanarak geliştirme takımları ile proje takımları arasında kritik bilgilerin alışverişini sağlayan sorunsuz yaklaşım.Seamless approach to exchange critical information between development teams and project teams using Project Online and VSTS.
ProjectConfigurationManagerProjectConfigurationManager Tom EnglertTom Englert
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Çözüm ve proje yapılandırmalarınızı aynı yerden yönetin.Manage your solution and project configurations in one place. Tüm özellik sayfalarındaki tüm sekmelere tıklama zorunluluğunu unutun gitsin; tek bir kılavuzda tüm projelerinizi ve yapılandırmalarınızı görebilirsiniz.Forget about clicking through all the tabs in all the property pages - see all your projects and configurations on one grid.
Redgate ReadyRollRedgate ReadyRoll Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
DevOps işlemlerinizin kapsamını SQL Server veritabanlarını içerecek şekilde genişletin ve veritabanı dağıtımlarını güvenli bir şekilde otomatikleştirin.Extend DevOps processes to your SQL Server databases and safely automate database deployments.
Redgate ReadyRoll ProRedgate ReadyRoll Pro Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
DevOps işlemlerinin kapsamını, SQL Server veritabanlarınızı içerecek şekilde genişletin.Extend DevOps processes to your SQL Server databases. Visual Studio’da uygulama değişikliklerinin yanı sıra veritabanı dağıtımlarını da geliştirin, kaynak denetimlerini yapın ve güvenle otomatik hale getirin.Develop, source control, and safely automate database deployments alongside application changes in Visual Studio.
Release PackagerRelease Packager ItsZapItsZap
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Release Packager, Çözümlerdeki birden çok proje için sürümü tutulan yayın paketi oluşturur.Release Packager creates versioned release package from multiple projects in Solutions. Sürümü tutulan yayın paketi, Yayın Yöneticisi’nin yayını daha iyi denetlemesine ve daha ayrıntılı teslimler yapmasına olanak tanır.The versioned release package allows Release Manager to better control the release and enable more granullar deliveries.
ReportMaxReportMax CppMaxCppMax
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Microsoft.net geliştiricileri için basit ancak zengin raporlama aracı.Light weight yet rich reporting tool for Microsoft.net developers. Visual Studio’nun içine tümleştirilir ve .net geliştiricilerinin Winforms ve Webforms (ASP.net) uygulamalarına raporlama özellikleri eklemelerine olanak tanır.It integrates within Visual Studio and enables .net developers to add reporting capabilities to their Winforms and Webforms (ASP.net) applications.
ReSharper UltimateReSharper Ultimate JetBrainsJetBrains
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
ReSharper, Visual Studio kullanan Ultimate, .NET, web ve C++ geliştiricilerine yönelik bir JetBrains ürünleri kümesidir.ReSharper Ultimate is a set of JetBrains products for .NET, web and C++ developers who use Visual Studio. Bu küme ReSharper, ReSharper C++, dotTrace, dotMemory, dotCover ve dotPeeek’ten oluşur.The set consists of ReSharper, ReSharper C++, dotTrace, dotMemory, dotCover, and dotPeeek.
ResXManagerResXManager Tom EnglertTom Englert
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Çözümünüzdeki tüm ResX tabanlı dize kaynaklarına merkezi erişim sağlar.Provides central access to all ResX-based string resources in your solution. Tüm kaynak dosyaları arasında hızla gezinebilir ve içeriği iyi düzenlenmiş bir veri kılavuzunda görüntüleyebilirsiniz.You can quickly navigate through all resource files and view the content in a well-arranged data grid. Çevrilmemiş dizelerin bulunmasını veya yalnız bırakılmış girdilerin temizlenmesini kolaylaştırır.It makes it easy to find untranslated strings or clean up orphaned entries. Tüm dizeler yerinde kolayca düzenlenebilir, çevrilmemiş girdiler yazarken anında oluşturulur.All strings can be quickly edited in place, untranslated entries will be created on the fly while typing. Excel dışarı ve içeri aktarma özelliği, Visual Studio dışında kolayca çevirilerin değişimini yapmanızı sağlar.Excel export and import lets you easily exchange translations outside of Visual Studio. Otomatik çeviriler, yerelleştirme sürecinize hız kazandırabilir.Automated translations can speed up you localization process.
Review AssistantReview Assistant DevartDevart
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Visual Studio için eşdüzey kod inceleme aracı.Peer code review tool for Visual Studio. Araç, resmi kod incelemesi için basit destek içerir, hata ve tartışma izlemesine olanak tanır, kod değişiklikleriyle çalışmayı kolaylaştırmak için kod karşılaştırma araçları ve sürüm denetim sistemleriyle tümleşik çalışır.The tool includes lightweight support for formal code review, allows defect and discussion tracking, integrates with code comparison tools and version control systems to facilitate working with code changes.
RTX64 Visual Studio DesteğiRTX64 Visual Studio Support IntervalZeroIntervalZero
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
IntervalZero, Gerçek Zamanlı Uygulamalar geliştirmeye yönelik Visual Studio proje şablonları ve kod parçacıklarıyla, Visual Studio IDE içinde Gerçek zamanlı uygulamalarda hata ayıklamasına yönelik tümleşik Visual Studio temel hata ayıklama izleyicisi sağlar.IntervalZero provides Visual Studio project templates and code snippets for developing Real-time Applications along with an integrated Visual Studio base debug monitor for debugging Real-time applications within the Visual Studio IDE.
Windows için SAP Mobil Platform SDKSAP Mobile Platform SDK for Windows SAPSAP
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Kişiler arasında bağlantı sağlayan masaüstü ve mobil uygulamalar oluşturun.Build desktop and mobile apps that keep people connected. Mobil kullanım güçlüklerine çözüm getirir, işletmeden kuruluşa (B2E) veya işletmeden müşteriye (B2C) kullanım örneklerinize uygun masaüstü ve mobil uygulamaları destekler, ayrıca cihaz kullanıcı gereksinimleriyle kurumsal gereksinimleri dengelemeye yardımcı olur.It solves mobility challenges, supports desktop and mobile apps that fit your business-to-enterprise (B2E) or business-to-consumer (B2C) use case, and helps balance device user requirements with enterprise requirements.
Visual Studio Team Services için SauceSauce for Visual Studio Team Services Sauce LabsSauce Labs
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Test döngüsünü hızlandırırken mobil ve web uygulamalarının kalitesini de artırarak Sürekli Teslime olanak tanır.Enables Continuous Delivery by speeding up the testing cycle while increasing the quality of mobile and web applications.
SD ElementsSD Elements Security CompassSecurity Compass
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Projenizin teknolojisi, iş ve uyumluluk yönelimleri temelinde yazılım güvenlik gereksinimlerini otomatik hale getirir.Automates software security requirements based on your project’s technology, business and compliance drivers. SD Elements, güvenlik açıklarını henüz tarama başlamadan, en hesaplı yöntemle ortadan kaldırır.SD Elements eliminates security vulnerabilities in the most cost effective way, before scanning begins.
SoftTree SQL YardımcısıSoftTree SQL Assistant SoftTree TechnologiesSoftTree Technologies
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Kod kalitesini ve doğruluğunu geliştirerek, veritabanı geliştirme sürecinize hız kazandırın.Speed up the database development process, improving code quality and accuracy. SQL Server ve SQL Azure da dahil olmak üzere 14 popüler veritabanı sunucu türünü destekler.It supports 14 popular database server types including SQL Server and SQL Azure.
SpecFlowSpecFlow TechTalkTechTalk
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
İşletmenin okunabilir davranış belirtimleri ve örnekleriyle temel uygulamayı birbirine bağlayarak, etki alanı uzmanlarıyla geliştiriciler arasındaki iletişim açığını kapatır.Bridges the communication gap between domain experts and developers by binding business readable behavior specifications and examples to the underlying implementation.
SpreadSpread GrapeCityGrapeCity
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Gelişmiş işletme, mühendislik uygulamaları ve bilimsel uygulamalar için Microsoft Excel uyumlu elektronik tablo işlevselliğini ekleyin.Embed Microsoft Excel-compatible spreadsheet functionality for advanced business, engineering, and scientific applications.
SQL Prompt CoreSQL Prompt Core Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
SQL’i hiç zorlanmadan yazın, biçimlendirin ve yeniden düzenleyin.Write, format, and refactor SQL effortlessly.
SQL Prompt ProSQL Prompt Pro Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
SQL’i hiç zorlanmadan yazın, biçimlendirin ve yeniden düzenleyin.Write, format, and refactor SQL effortlessly.
SQL SearchSQL Search Redgate SoftwareRedgate Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Visual Studio’nun içinde hızla SQL nesnelerini bularak ve SQL Server veritabanlarında gezinerek, SQL veritabanı geliştirme sürecine hız kazandırın.Speed up SQL database development by finding SQL objects and navigating SQL Server databases fast inside Visual Studio.
SQLite / SQL Server Küçük Araç KutusuSQLite / SQL Server Compact Toolbox ErikEJErikEJ
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Katıştırılmış veritabanı geliştirme çalışmalarınızda size yardımcı olacak çeşitli özellikler ekler: Tablo ve verilerin betiğini oluşturma, SQL Server ve CSV dosyalarından içeri aktarma ve daha birçok başka özellik.Adds several features to help your embedded database development efforts: Scripting of tables and data, import from SQL Server and CSV files and much, much more.
Saklı Yordam OluşturucuStored Procedure Generator JSK SoftwareJSK Software
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Veritabanınızdaki tablolar için CRUD (Seçme, Ekleme, Güncelleştirme ve Silme) saklı yordamlarını otomatik olarak oluşturur.Automatically creates CRUD (Select, Insert, Update, and Delete) stored procedures for the tables in your database.
SuperchargerSupercharger Michael KissMichael Kiss
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
CodeMAP, AutoText, Intelligent Code Flow Lines, Code Highlighters, Rich Code, Magic Comments, Phrasing Review, Spellist, SuperFind ve Statistics gibi özelliklerle Visual Studio geliştirme deneyiminizi önemli ölçüde iyileştirin.Significantly improve the Visual Studio development experience with features like CodeMAP, AutoText, Intelligent Code Flow Lines, Code Highlighters, Rich Code, Magic Comments, Phrasing Review, Spellist, SuperFind, Statistics etc.
SynergyDESynergyDE SynergexSynergex
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Kendini kanıtlamış ANSI standardında bir kurumsal dil olan Synergy DBL’nin de aralarında bulunduğu, Visual Studio ile sorunsuz tümleştirilen uygulama geliştirme araçları; ölçeklendirilebilir, yüksek performanslı ISAM veritabanı; SQL ve ODBC bağlayıcıları; ayrıca uygulama geliştiricilerin yüksek performanslı, kurumsal uygulamalar geliştirmeye yönelik gereksinimlerini karşılayan diğer araçlar.App development tools that include Synergy DBL, a proven ANSI-standard business language, seamlessly integrated with Visual Studio; a scalable, high-performance ISAM database; SQL and ODBC connectors; and other tools to meet application developers’ requirements for building high-performance, enterprise applications.
Tab StudioTab Studio Sergey VlasovSergey Vlasov
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Gerektiğinden birden çok sekme satırı oluşturur ve aynı adı taşıyan sekmeleri gruplandırır.Creates multiple rows of tabs when needed and groups tabs with the same name. Visual Studio’da tüm açık belgeleri en verimli şekilde gruplandırarak ve düzenleyerek, daha iyi yönetin.Better manage all open documents in Visual Studio, grouped and organized most efficiently.
Tasktop DevTasktop Dev Tasktop TechnologiesTasktop Technologies
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
ALM sistemleri için Visual Studio IDE tümleştirmesi.Integration for ALM systems to the Visual Studio IDE. Geliştiriciler Tasktop Dev’den yararlanarak doğrudan Visual Studio IDE’lerinin içinden, Microsoft TFS, Atlassian JIRA, HPE ALM, IBM RTC, CA Agile Central ve VersionOne gibi araçlardaki epic öğeleri, hikayeleri, görevleri ve hatalarını görüntüleyebilir ve bunlar üzerinde çalışabilir.Developers can leverage Tasktop Dev to view and work on their epics, stories, tasks, and defects from tools such as Microsoft TFS, Atlassian JIRA, HPE ALM, IBM RTC, CA Agile Central, and VersionOne right from their Visual Studio IDE.
TeamCodingTeamCoding George DuckettGeorge Duckett
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Kaynak denetimli çözümün aynı alanında sizinle birlikte hangi takım üyelerinin çalıştığını keşfedin.Discover team members who are working in the same area of a source controlled solution as you. Sekmelerde simgeler ve CodeLens’te metinler görüntülediği gibi, C# ve Visual Basic kodu için onların çalıştıkları konumlarda renkli şapka işareti de gösterir.It displays icons on tabs, text in CodeLens is as well as showing a coloured caret where they are working for C# and visual basic code.
TeamCompanionTeamCompanion EKOBITEKOBIT
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Daha iyi işbirliği, verimli Çevik Proje Yönetimi ve gündelik görevlerde daha yüksek üretkenlik sağlar.Provides for better collaboration, efficient Agile Project Management and increased productivity in daily tasks.
TeeChartTeeChart Steema SoftwareSteema Software
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Pano uygulamaları için eksiksiz bir Grafik türleri kümesi ve bir Gösterge türleri bileşimi sunar.Offers full set of Chart types and a combination Gauge types for dashboard applications. Windows Form, ASP.NET, UWP, WPF ve Silverlight, Windows.Store ve Windows Phone, Xamarin iOS, Android & Forms’u destekler ve HTML5/Javascript grafikleri gibi birçok çıkış biçimi ekler.It supports Windows Form, ASP.NET, UWP, WPF and Silverlight, Windows.Store and Windows Phone, Xamarin iOS, Android & Forms and adds many output formats including HTML5/Javascripted charts.
Visual Studio için Telerik AppBuilderTelerik AppBuilder for Visual Studio Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Apache Cordova veya NativeScript ile platformlar arası mobil uygulamaları geliştirin, test edin, hatalarını ayıklayın, oluşturun, dağıtın ve yayımlayın.Develop, test, debug, build, deploy, and publish cross-platform mobile apps with Apache Cordova or NativeScript. Önemli mobil platformlara yönelik uygulamalar oluşturmak için, sevdiğiniz Visual Studio özellikleriyle birlikte Telerik Platform ve Telerik AppBuilder araçlarıyla bulut hizmetlerini kullanın.Use the Telerik Platform and Telerik AppBuilder tools and cloud services along with your favorite Visual Studio features to create apps for the major mobile platforms.
ASP.NET AJAX için Telerik UITelerik UI for ASP.NET AJAX Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Telerik UI uzantıları, Telerik UI projelerinizi birkaç dakika içinde otomatik olarak oluşturur, yükseltir ve yapılandırır; derleme başvuruları, işleyici/modül tanımları ve etiket ön ekleri gibi öğeleri el ile ayarlama gereğini ortadan kaldırır.Telerik UI extensions automatically create, upgrade and configure your Telerik UI projects in seconds, eliminating the need to set any assembly references, handler/module definitions, tag prefixes, etc. manually. Buna ek olarak, Visual Studio Uzantı Paketi, ASP.NET AJAX için Telerik UI’ye yönelik yaygın uygulama senaryolarını kapsayan bir dizi kullanıma hazır Visual Studio şablonu da içerir.Additionally the Visual Studio Extensions Package includes a set of ready-to-use Visual Studio templates that cover common application scenarios for Telerik UI for ASP.NET AJAX.
ASP.NET MVC için Telerik UITelerik UI for ASP.NET MVC Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
ASP.NET MVC projeleri için Visual Studio Uzantıları Telerik UI, Visual Studio’da MVC projelerini yönetirken üretkenliğinizi önemli ölçüde artırmayı hedefleyen bir tümleştirme paketidir.The Visual Studio Extensions for Telerik UI for ASP.NET MVC projects is an integration package that aims at significantly increasing your productivity when managing MVC projects in Visual Studio. Proje Şablonları, Yapılandırma ve Yükseltme Sihirbazları içerir.Includes Project Templates, Configure and Upgrade Wizards.
WinForms VSExtensions için Telerik UITelerik UI for WinForms VSExtensions Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
WinForms Visual Studio Uzantıları Telerik UI, Visual Studio’da WinForms projelerini yönetirken üretkenliğinizi önemli ölçüde artıracak bir tümleştirme paketidir.Telerik UI for WinForms Visual Studio Extensions is an integration package that will significantly increase you productivity when managing WinForms projects in Visual Studio. Ürün, kolay özelliklerle akıllı bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur ve yeni kullanıcılarda öğrenme eğrisini en aza indirir.The product helps you work smarter with streamlined features and minimizes the learning curve for new users.
WPF VSExtension için Telerik UITelerik UI for WPF VSExtension Telerik by ProgressTelerik by Progress
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
WPF Visual Studio Uzantıları Telerik UI, Visual Studio’da WPF projelerini yönetirken üretkenliğinizi önemli ölçüde artıracak bir tümleştirme paketidir.Telerik UI for WPF Visual Studio Extensions is an integration package that will significantly increase you productivity when managing WPF projects in Visual Studio. Ürün, kolay özelliklerle akıllı bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur ve yeni kullanıcılarda öğrenme eğrisini en aza indirir.The product helps you work smarter with streamlined features and minimizes the learning curve for new users.
TFS Auto ShelveTFS Auto Shelve VercelloneVercellone
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Tüm TFS çalışma alanlarındaki tüm bekleyen değişikliklerin en son sürümü için yapılandırılabilir bir aralıkta bir raf kümesi oluşturur.Creates a shelveset for the latest version of all pending changes in all TFS workspaces at a configurable interval. Bu işlevsellik, 2015 sürümünün eşdeğeridir.The functionality is equivalent to the 2015 version. Bununla birlikte, çoklu hedef belirleme ve performans iyileştirme fırsatları olasılığını incelemek için yarın bir Visual Studio Uzantı Geçişi Atölyesi’ne katılmayı umuyorum.However, I hope to attend a Visual Studio Extension Migration Workshop tomorrow to explore the possibility of multi-targeting and performance optimization opportunities.
TFS TimetrackerTFS Timetracker Berichthaus SoftwareBerichthaus Software
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
İş öğeleri üzerinde doğrudan izlemeye olanak tanır.Allows tracking directly on workitems. Çalışma, CI, Test ve Kaynak Denetimi’nin ötesinde TFS’ye beşinci boyut olarak Zaman Yönetimi’ni ekleyin.Beyond Work, CI, Test and Sourcecontrol, add Time Management as fifth dimension to TFS.
TFSASAPTFSASAP AIT GmbHAIT GmbH
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
TFS’ye yönelik gelişmiş yönetim ve uzantılar için platform.Platform for advanced administration and extensions for TFS. Sunucu tarafı, olay tabanlı, zamanlanmış otomasyonlar ve yönetim uzantıları için merkezi bir yönetim konumudur.Its a central management location for server-side, event-based, scheduled automations, and administrative extensions.
Modern Gereksinimler Paketi 4TFSThe Modern Requirements Suite 4TFS eDev TechnologieseDev Technologies
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
MR Paketi 4TFS, uygulama sunucusu veya veritabanı olarak iki platformdan birini kullanarak TFS/VSTS’nin kapsamını yerel gereksinim yönetimini içerecek şekilde genişletir.The MR Suite 4TFS extends TFS/VSTS for requirements management natively, using either platform as its app server and database. Birleştirilmiş çözüm, gereksinim otomasyonu, denetlenebilirlik ve işbirliği getirir.The combined solution delivers requirements automation, auditability and collaboration.
Time SaversTime Savers Luminous Software SolutionsLuminous Software Solutions
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Visual Studio’yla geliştirme sürecinde gündelik üretkenliği iyileştirin.Enhance day-to-day productivity for developing with Visual Studio.
TSVNTSVN Samir BoulemaSamir Boulema
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Visual Studio’nun içinden TortoiseSVN’yi denetleyinControl TortoiseSVN from within Visual Studio
TX Text ControlTX Text Control Text ControlText Control
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Geliştiricilere yeniden kullanılabilir bir formda en gelişmiş sözlük işlem paketlerinde bulunması beklenen tüm özellikleri sunan raporlama ve sözcük işlem bileşenleri.Reporting and word processing components that offers developers all the features expected in a high end word processing package in reusable component form.
ViasforaViasfora Tomas RestrepoTomas Restrepo Viasfora, metin düzenleme deneyiminizi geliştiren, ücretsiz bir Visual Studio 2012 - 2017 uzantısıdır; özellikle Visual Studio dillerinde Rainbow Braces özelliğini uygulamakla tanınır!Viasfora is a free extension for Visual Studio 2012 - 2017 that improves your text editing experience; known mostly for implementing Rainbow Braces for Visual Studio languages!
VidyanoVidyano 2sky2sky
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
Geliştiricilerin çok kısa sürede tam özellikli, güvenli ve ölçeklendirilebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.Allows developers to create full featured, secure and scalable web applications in no time.
Visual AssistVisual Assist Whole Tomato SoftwareWhole Tomato Software
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Visual Assist, Microsoft Visual Studio’nun C/C++ ve C# geliştiricilerine yönelik bir üretkenlik aracıdır.Visual Assist is a productivity tool for C/C++ and C# developers of Microsoft Visual Studio. Visual Assist gezinti, yeniden düzenleme, kod oluşturma ve kodlama yardımı alanlarında IDE’nin açıklarını kapatır.Visual Assist fills IDE gaps in navigation, refactoring, code generation, and coding assistance.
Visual COBOLVisual COBOL Micro Focus (US)Micro Focus (US)
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Visual Studio veya Eclipse seçiminize göre, programcılara rakipsiz bir geliştirme deneyimi sunan COBOL geliştirme ve tümleştirme araçları sağlar.Provides COBOL development and integration tools—in your choice of Visual Studio or Eclipse—that offer programmers an unrivaled development experience. Visual COBOL’u, AppDev takımlarınızın birlikte daha iyi çalışmasına ve işletme kullanıcılarınıza yeni işlevleri daha hızlı sunmasına yardımcı olmak için kullanın.Use Visual COBOL to help your AppDev teams work better together and deliver new functionality faster to your business users.
Visual Studio Yazım DenetleyicisiVisual Studio Spell Checker EWSoftwareEWSoftware
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Siz açıklamaları, dizeleri ve düz metinleri yazarken veya bir araç penceresinde etkileşimli çalışarak yazım denetimi yapar.Checks the spelling of comments, strings, and plain text as you type or interactively with a tool window. Ayrıca tüm çözümün, projenin veya seçili öğelerin de yazımını denetler.It also spell checks an entire solution, project, or selected items.
Visual Studio Araç SetiVisual Studio Toolkit Thijs TijsmaThijs Tijsma
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Visual Studio’da gündelik üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olacak araçlar sağlar.Provides tools that will help boost your daily productivity in Visual Studio.
VisualSVNVisualSVN VisualSVN SoftwareVisualSVN Software
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
VisualSVN, Visual Studio’yla Subversion ve TortoiseSVN’yi sorunsuz tümleştiren bir Visual Studio eklentisidir.VisualSVN is a Visual Studio plug-in that integrates Subversion and TortoiseSVN seamlessly with Visual Studio. VisualSVN, Subversion içindeki proje kaynak kod dosyalarınızın yönetimini neredeyse tümüyle ortadan kaldırır.VisualSVN virtually eliminates the management of your project source code files within Subversion. Kaynak kodunuzu koruyan sessiz iş ortağınız olarak VisualSVN ile programlama, tasarım, hataya ayıklama ve dağıtım işlemleri yapın.Program, design, debug and deploy with VisualSVN as your silent partner that safeguards your source code. VisualSVN geliştirme kuruluşunuzun her yanına dağıtıldığında, geliştiricileriniz kuruluşunun çalışma ürününü yönetmek ve korumak için Subversion’ı güvenle ve etkili bir şekilde kullanabilir.With VisualSVN deployed throughout your development organization, all of your developers will be using Subversion confidently an effectively to manage and safeguard your organization's work product.
VSColorOutputVSColorOutput Mike WardMike Ward VSColorOutput, belirli kurallar temelinde çıkış penceresine gönderilen çizginin rengini değiştirir.VSColorOutput changes the color of a line emitted to the output window based on specified rules. Kurallar, normal ifadelerden oluşur.The rules consist of regular expressions. Kurallar sınıflandırmalarla ve bunlar da renklerle eşlenir.Rules map to classifications which in turn map to colors.
VsdocmanVsdocman HelixoftHelixoft
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
ASP .NET de dahil olmak üzere C# ve VB .NET kaynak kodunuzdan sınıf belgelerini otomatik oluşturmaya ve açıklama eklemeye yönelik bir araç.A tool for commenting and the automatic generation of class documentation from your C# and VB .NET source code, including ASP .NET. MSDN benzeri belgeler, IntelliSense ve F1 yardımı oluşturur.It creates MSDN-like documentation, IntelliSense and F1 help.
VSIXEasyEfRepoVSIXEasyEfRepo Alex BertiniAlex Bertini
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Genel depo düzeninin basit uygulaması.Simple implementation of the generic repository pattern. Veri katmanını hızla oluşturmak için genel varlıklar üzerinde basit CRUD işlemleri sunar.Offers simple CRUD operations on generic entities for quick making of the data layer.
VSTS Uzantısı Proje ŞablonlarıVSTS Extension Project Templates Josh GarverickJosh Garverick
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Visual Studio’da iskelesi kurulmuş VSTS/TFS uzantıları oluşturun.Create scaffolded VSTS/TFS extensions in Visual Studio.
VSTS on MobileVSTS on Mobile Canarys AutomationsCanarys Automations
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Android ve iOS çalıştıran mobil cihazlardan VSTS verilerine erişin.Access VSTS data from the mobile devices running Android and iOS. Proje katılımcıları projenin güncel durumunu izlemek için hareket halindeyken takım projesi verilerine erişebilir.The team project data can be accessed by the stakeholders on the move to stay updated on the project health.
WakaTimeWakaTime WakaTimeWakaTime
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
WakaTime uzantısı, programlama etkinliğinizden otomatik olarak oluşturulan ölçümler, öngörüler ve zaman izlemesi sağlar.The WakaTime extension provides metrics, insights, and time tracking automatically generated from your programming activity. Desteklenen 30’dan fazla metin düzenleyicisi ve IDE, algılanan 700’den fazla dil ve 6 milyondan fazla kodlama saatiyle WakaTime önde gelen bir otomatik programlama ölçümleri platformudur.With over 30 text editors & IDEs supported, 700+ languages detected, and over 6 million hours coded, WakaTime is the leading automated programming metrics platform. Açık kaynak metin düzenleyicisi eklentilerini kullanarak, kodlama etkinliğinizle ilgili gerçek zamanlı öngörüler alırsınız.Using open-source text editor plugins, you get real-time insight into your coding activity. WakaTime'ın panosunda her dosya, dil, proje ve dal üzerinde ne kadar süreyle çalıştığınız gösterilir.WakaTime's dashboard shows how long you spend working in each file, language, project, and branch. Özelliklerinizin ne kadar zaman aldığını görün ve tahminlerinizi geliştirin.See how long your features are taking and improve your estimates.
Wallaby.jsWallaby.js Wallaby.jsWallaby.js
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Wallaby.js, JavaScript için testlerinizi sürekli çalıştıran akıllı ve süper hızlı bir test çalıştırıcısıdır.Wallaby.js is an intelligent and super fast test runner for JavaScript that continuously runs your tests. Kodunuzu değiştirdiğiniz anda, kod kapsamını ve diğer sonuçları doğrudan kod düzenleyicinize raporlar.It reports code coverage and other results directly to your code editor, immediately as you change your code. Wallaby.js inanılmaz hızlıdır çünkü yalnızca kod değişikliklerinizden etkilenen testleri yürütür ve testlerinizi paralel çalıştırır.Wallaby.js is insanely fast, because it only executes tests affected by your code changes and runs your tests in parallel. İster TDD/BDD yapıyor olun ister başka herhangi bir yaklaşımı kullanın, araç muazzam bir üretkenlik artışı sağlar.The tool provides a huge productivity boost whether you are doing TDD/BDD or using any other approach.
WaxWax Tom EnglertTom Englert
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
WiX kurulum projeleri için etkileşimli bir düzenleyici.An interactive editor for WiX setup projects. WiX araç setiyle boş bir kurulum projesi oluşturmak kolay olsa da, dağıtılabilir dosya listesini doldurmak, bir de listenin güncelliğini korumak çok oyalayıcı bir iş olabilir.While it's easy to create an empty setup project with the WiX toolkit, populating the list of deployable files and even more keeping the list up to date can be a very fumbling task. Bu araç, etkileşimli bir GUI’de dağıtılan dosya listesini oluşturmanıza, doğrulamanıza ve korumanıza yardımcı olan bir Visual Studio Uzantısıdır.This tool is a Visual Studio Extension that helps you to create, verify and maintain the list of deployed files in an interactive gui.
WhiteSourceWhiteSource WhiteSourceWhiteSource
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
WhiteSource derlemenizdeki tüm açık kaynak bileşenlerini ve bunları lisanslarını otomatik olarak algılar.WhiteSource automatically detects all open source components and their licenses in your build. Ayrıca savunmasız açık kaynak bileşenleri konusunda uyarır ve olası düzeltmeler önerir.It also alerts on vulnerable open source components and suggests possible remediation. WhiteSource Bolt, VSTS ve TFS ürünleriyle tümleşik bir üründür ve doğrudan derleme ve sürüm işlem hattınızda çalıştırılır.WhiteSource Bolt is an integrated product within the VSTS and TFS products and runs directly in your build and release pipeline.
wiwet ASP.NET Şablonlarıwiwet ASP.NET Templates wiwetwiwet
(Temel İş Ortağı)(Basic Partner)
Güzel ve tümüyle hızlı yanıt veren, tarayıcılar arası ve retina için hazır ASP.NET şablonları.Beautiful and fully responsive, cross-browser, and retina ready ASP.NET templates. Hazırladığımız tüm şablonlar Visual Studio’yla tamamen uyumludur ve ana sayfalar, görünümler, kısmi görünümler, web denetimleri ve web sayfaları içerir.All the templates we produce are fully compatible with Visual Studio and include master pages, views, partial views, web controls and web pages. Bu şablonların hepsi, ihtiyacınız olduğunda kesinlikle hiç sorun çıkarmadan kullanıma hazır durumdadır.They are all ready to go when you need them with absolutely no hassle. Şablonlarımız, bir dakikadan kısa sürede yepyeni projeler oluşturmanıza olanak tanır.Our templates allow you to create brand new projects in less than a minute. Basit.Simple. Kolay.Easy. Hızlı.Fast.
WIX ToolsetWIX Toolset FireGiantFireGiant
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
Windows yükleme deneyiminizi oluşturmak için sağlanan güçlü bir araç kümesi.Powerful set of tools available to create your Windows installation experience.
XabluCross for MvvmCrossXabluCross for MvvmCross XabluCrossXabluCross
(Premier İş Ortağı)(Premier Partner)
XabluCross, MvvmCross için kurumsal sınıf destek sağlar.XabluCross provides enterprise grade support for MvvmCross. Uzmanlığı ve eklenti ekosistemi sayesinde, Xamarin ve MvvmCross kullanan şirketler için önerilen bir iş ortağıdır.With it's expertise and plugin ecosystem it is the recommended partner for companies using Xamarin and MvvmCross.
XsharpXsharp XsharpXsharp
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
X#, xBase söz dizimini temel alan bir .Net geliştirme dilidir.X# is a .Net development language based on the xBase syntax. xBase’in birden çok diyalektini destekler.It supports multiple dialects of xBase. "Çekirdek" dil, xBase söz dizimine sahip C# olarak görülebilir.The "core" language can be seen as C# with an xBase syntax. Desteklenen diğer diyalektler VO/Vulcan, FoxPro, dBase, Xbase++ ve Harbour’dur. Her diyalekt kendi özel türlerini ekler. Tüm diyalektler (çekirdek dışında), DBF/DBT, DBF/FPT ve DBF/SMT ile dizin biçimleri NDX, NTX, MDX, CDX, IDX, NSX gibi birçok xBase dosya sistemi desteğiyle birlikte xBase RDD sistemini destekler.Other supported dialects are VO/Vulcan, FoxPro, dBase, Xbase++ and Harbour Each dialect adds its own special types All dialects (expect core) support the xBase RDD system with support for many xBase file formats such as DBF/DBT, DBF/FPT and DBF/SMT and index formats NDX, NTX, MDX, CDX, IDX, NSX etc.
XtremeDocumentStudio .NETXtremeDocumentStudio .NET Gnostice Information TechnologiesGnostice Information Technologies
(Anlaşmalı İş Ortağı)(Alliance Partner)
.NET geliştiricileri için çok biçimli belge işleme çerçevesi.A multi-format document-processing framework for .NET developers.
Sayfanın Başı
Top of Page