Visual Studio Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.7 Sürüm NotlarıVisual Studio 2017 version 15.7 Release Notes


| Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Lisans Koşulları | Bloglar | Bilinen Sorunlar || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Not

Bu sayfaya İngilizce olmayan bir dildeki sürümden erişiyor ve en güncel içeriği görmek istiyorsanız lütfen bu Sürüm Notları sayfasının İngilizce versiyonunu ziyaret edin.If you are accessing this page from a non-English language version, and want to see the most up-to-date content, please visit this Release Notes page in English. Bu sayfanın dilini değiştirmek içinYou can change the language of this page by clicking the sayfa alt bilgisindeki simgesine tıklayıp istediğiniz dili seçebilirsiniz. icon in the page footer and selecting your desired language.


Visual Studio 2017’nin en son sürümünü indirmek için bir düğmeye tıklayın.Click a button to download the latest version of Visual Studio 2017. Visual Studio 2017’yi yükleme ve güncelleştirme yönergeleri için bkz. Visual Studio 2017’yi en son sürüme güncelleştirme.For instructions on installing and updating Visual Studio 2017, see Update Visual Studio 2017 to the most recent release. Ayrıca çevrimdışı yükleme yönergelerine bakın.Also, see instructions on how to install offline.


15.7 Sürümündeki YeniliklerWhat's New in 15.7

Visual Studio Blog, Visual Studio Mühendislik Takımı tarafından sunulan resmi ürün içgörüleri kaynağıdır.The Visual Studio Blog is the official source of product insight from the Visual Studio Engineering Team. Visual Studio 15.7 yayınları hakkında kapsamlı bilgileri aşağıdaki gönderilerde bulabilirsiniz:You can find in-depth information about the Visual Studio 15.7 releases in the following posts:

Visual Studio 2017 sürüm 15.7 YayınlarıVisual Studio 2017 version 15.7 Releases

Visual Studio 2017 sürüm 15.7 DuyurularıVisual Studio 2017 version 15.7 Announcements

15.7 Sürümünde Öne Çıkan Yeni Özelliklerin ÖzetiSummary of Notable New Features in 15.7


15.7 Sürümünde Düzeltilen Başlıca SorunlarTop Issues Fixed in 15.7

Müşteriler tarafından bildirilen ve 15.7 sürümünde giderilen sorunlar şunlardır:These are the customer-reported issues addressed in 15.7:

Müşteriler tarafından bildirilen ve Visual Studio 2017 sürüm 15.7’de düzeltilen tüm sorunlara bakın.See all customer-reported issues fixed in Visual Studio 2017 version 15.7.

The Developer Community Portal


15.7 Sürümündeki Yeniliklerin AyrıntılarıDetails of What's New in 15.7

Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.7.0Visual Studio 2017 version 15.7.0

07 Mayıs 2018’de yayınlandıreleased on May 07, 2018

15.7 Sürümündeki Yeni ÖzelliklerNew Features in 15.7

PerformansPerformance

 • Bu yayında C# ve VB projeleri için çözüm yükleme süresini ortalama %20 oranında iyileştirdik.In this release, we improved solution load time for C# and VB projects by an average of 20%.
 • Büyük .NET Core projelerinde IntelliSense’i yükleme süresini %25 oranında kısalttık.In large .NET Core projects, we reduced the time to load IntelliSense by 25%.
 • Git içindeki dallar arasında geçiş yaparken, çözüm ve projelerin yeniden yüklenmesi gerekli olmadığında kalıcı ilerleme iletişim kutusu kaldırıldı.When switching branches in Git, the modal progress dialog has been removed when solutions and projects do not need to be reloaded.

Visual Studio yüklemeInstalling Visual Studio

 • Güncelleştirme iletişim kutusunda yenilikler, indirme boyutu ve son güncelleştirme sürümü gibi güncelleştirmeniz hakkında daha fazla ayrıntı bulunabilir.The update dialog provides more details about your update, such as what's new, the download size, and the latest update version.
 • Geliştirilmiş kaydetme deneyimi: Visual Studio güncelleştirilmeden önce, güncelleştirmenin başlatılabilmesi için ilk olarak tüm bekleyen değişiklikler yerel olarak kaydedilir.Improved save experience: Before you update Visual Studio, all pending changes will be saved locally first -- before starting the update. Güncelleştirme iletişim kutusunda Şimdi Güncelleştir yerine Tümünü Kaydet ve Güncelleştir düğmesi gösterilir.The update dialog, will show a Save All & Update button instead of Update Now.
 • İndirme önbelleğini, paylaşılan bileşenleri, bazı SDK’ları ve araçları farklı sürücülere taşıyarak sistem sürücüsü üzerindeki yükleme ayak izini azalttık (Şekil 1).We reduced the installation footprint on the system drive by moving the download cache, shared components, some SDKs, and tools to different drives (Figure 1).
Install Locations
(Şekil 1) Yükleme konumlarını seçme(Figure 1) Choose install locations

Yönetebileceğiniz üç konum vardır ve bu konumlar yalnızca ilk yüklemeniz sırasında ayarlanabilir:There are three locations you can manage, and these locations can only be set with your very first installation:

 • Visual Studio temel ürünü: Bu konum, yüklemeyi seçtiğiniz Visual Studio sürümüne özel dosyalar içindir.Visual Studio core product: This location is for files that are specific to the version of Visual Studio you selected to install.
 • İndirme önbelleği: Yükleme dosyaları ve bildirimleri bu konuma indirilir.Download cache: Installation files and manifests will be downloaded to this location. Onay kutusunun işaretini kaldırarak indirme önbelleğini tutmamaya karar verirseniz, yükleme tamamlandıktan sonra dosyalar kaldırılır.If you decide not to keep the download cache by unchecking the check box, the files will be removed after installation completes.
 • Paylaşılan bileşenler, araçlar ve SDK’lar: Bu konum, yan yana Visual Studio yüklemeleri tarafından paylaşılan dosyalar içindir.Shared components, tools, and SDKs: This location is for files that are shared by side-by-side Visual Studio installations.

Not

Yüklendikleri konumla ilgili farklı kurallara sahip olan araçlar ve SDK’lar bu sürücüye yüklenmez.Tools and SDKs that have different rules as to where they are installed, won’t be installed to this drive. Araca/SDK’ya özel kurallar önceliklidir.The tool/SDK specific rules take precedence.

Not

Kullanıcılar paket önbelleğini devre dışı bırakıp konumu ayarlayabilir.Users can disable the package cache and set the location.

Visual Studio IDEVisual Studio IDE

Visual Studio’nun hangi uzun süreli işlem tarafından meşgul tutulduğunu gösteren iletişim kutusu penceresine (Şekil 2) artık ekran okuyucu (örneğin, NVDA, Ekran Okuyucusu vb.) tarafından erişilebilir.The dialog window (Figure 2) that indicates which long running operation is keeping Visual Studio busy, is now screen reader accessible (for example, NVDA, Narrator, etc.). İletişim kutusu Visual Studio tarafından gösterildiğinde, ekran okuyucu ekranda yeni bilgilerin görünür olduğunu belirten sesli bir işaret çalar.When the dialog is shown by Visual Studio, the screen reader plays an audio cue indicating new information is visible on the screen. Kullanıcılar, iletişim kutusunun içeriğini okuyabilir veya mevcut olduğunda Ekran Okuyucusu’ndaki Görünümü Değiştir komutunu çağırarak İptal düğmesiyle etkileşimde bulunabilir.Users can read the contents of the dialog or interact with the Cancel button when available by invoking the Change View command in Narrator.

Wait dialog
(Şekil 2) Artık ekran okuyucu tarafından erişilebilen yükleme iletişim penceresi(Figure 2) Loading dialog window, now screen reader accessible

Not

Tam Ekran Okuyucusu desteği için Windows 10 Redstone 4 (RS4) derlemelerini kullanıyor olmanız gerekir.For full Narrator support, you must be using Windows 10 Redstone 4 (RS4) builds.

Visual C++ GeliştirmeleriVisual C++ Improvements

 • Bu sürüm, CVE 2018 1037 içinde açıklandığı gibi PDB dosyalarında yerel bir bilgilerin açığa çıkması güvenlik açığına yönelik düzeltme içerir.This release contains a fix for a local information disclosure vulnerability in PDB files as described in CVE-2018-1037.
 • C5045, derleyicinin bir Spectre risk azaltması ekleyeceği kod desenlerini görmenize olanak tanıyan yeni bir derleyici tanılamasıdır.C5045 is a new compiler diagnostic that lets you see code patterns where the compiler would have inserted a Spectre mitigation.
 • Visual Studio’nun paketlenmiş CMake yüklemesi 3.10 sürümünden 3.11’e yükseltildi.Visual Studio's bundled CMake installation has been upgraded from 3.10 to 3.11.
 • CMake projeleri VCXProj gibi C++ kodu statik analizini destekliyor.CMake projects support static analysis of C++ code, such as VCXProj.
 • MSVC derleme zamanında std::string_view much seçeneğini daha kullanılabilir hale getiren P0426R1 "std::char_traits için constexpr" C++17 özelliğini destekliyor.MSVC supports the C++17 feature P0426R1 "constexpr for std::char_traits," which makes std::string_view much more usable at compile time.
 • Test Çalıştırmak, Hata Ayıklamak ve Test Durumunu görüntülemek için birim testlerinizin her birinin üzerinde CodeLens kullanın (Şekil 3).Use CodeLens above each of your unit tests to Run, Debug, and view Test Status (Figure 3).
Use CodeLens above each of your unit tests
(Şekil 3) Birim testlerinizin her birinin üzerinde CodeLens kullanın(Figure 3) Use CodeLens above each of your unit tests
 • C++ için Visual Studio iOS geliştirme araçlarını, Xcode 9 ile birlikte çalışacak şekilde güncelleştirdik.We updated the Visual Studio iOS development tools for C++ to work with Xcode 9.
 • Kural kümesi yapılandırmasına göre C++ Kod Analizi araçlarında uyarıları filtrelemek için cl.exe dosyasına /analyze:ruleset seçeneğini ekledik.We added /analyze:ruleset option to cl.exe for filtering down warnings in the C++ Code Analysis tools based on ruleset configuration. Bunun yapılması, derleyicinin tek başına çağrıları ile IDE arasında tutarlı bir deneyimle sonuçlanır ve yalnızca kural kümesinde belirtilen kuralları çalıştırarak performansı iyileştirir.This results in a consistent experience between standalone invocations of the compiler and the IDE and improves performance by running only the rules mentioned in ruleset.
 • Artık bir oluşturucuyu devralma işlemi de başka bir temel sınıf üyesinin devralınması ile aynı şekilde işler.Inheriting a constructor now works the same as inheriting any other base class member. Bu işlem daha önce özgün oluşturucya temsilci atayan yeni bir oluşturucu bildirilerek çalışıyordu. Bu değişiklikle birlikte, temel sınıf oluşturucuları türetilmiş bir sınıfta türetilmiş sınıf oluşturucular olarak görünür ve C++ içindeki tutarlılığı artırır.Previously, this worked by declaring a new constructor that delegates to the original; with this change, base class constructors are visible in a derived class as if they were derived class constructors, improving consistency in C++.
 • Herhangi bir türü, tür olmayan parametre olarak almak üzere tasarlanmış şablonlar bundan böyle şablon parametre listesinde auto anahtar sözcüğünü kullanabilir.Templates that are designed to take any type as a non-type parameter can now use the auto keyword in the template parameter list. Bunun yapılması, örnek oluşturma noktasında şablon parametresinin türünü belirleyip belirtme zorunluluğu yerine örnek oluşturma işlemlerinde herhangi bir türün kullanılmasına izin verir.This allows instantiations to use any type instead of needing to determine and supply the type of template parameter at the point of instantiation.
 • std::launder artık destekleniyor.std::launder is now supported.
 • İki aşamalı ad arama, neredeyse tüm durumlarda düzgün çalışıyor.Two-phase name lookup operates correctly in almost all cases. Aşırı yüklenmiş işleçlere yönelik bağımlı olmayan işlev çağrıları gibi bazı uç örnekler, gelecekteki bir güncelleştirmede düzeltilecektir.Some edge cases, such as non-dependent function calls to overloaded operators, will be fixed in a future update.
 • MSVC derleyici araç seti, C++ 17 Standardı ile uyumludur.The MSVC compiler toolset conforms with the C++ 17 Standard. /Zc:__cplusplus anahtarı ile derleme yaparken __cplusplus makrosunun değeri doğru Standart sürüm numaralarını yansıtıyor.When compiling with the /Zc:__cplusplus switch, the value of the __cplusplus macro reflects the correct Standard version numbers.
 • Visual C++ Çalışma Zamanı, Spectre varyantı 1 güvenlik açığına yönelik risk azaltmalarını destekliyor.The Visual C++ Runtime supports mitigations for the Spectre variant 1 vulnerability. Araç seti artık DLL’lerin riski azaltılmış ve riski azaltılmamış sürümlerini içeriyor.The toolset includes mitigated and non-mitigated versions of the DLLs. Kod Oluşturma özellik sayfasında Spectre Risk Azaltma özelliğinin etkinleştirilmesi, DLL’nin riski azaltılmış sürümüyle bağlantı oluşturmaya da neden olur.Enabling the Spectre Mitigation feature in the Code Generation property page will also cause linking to the mitigated version of the DLL. Spectre risk azaltma işlemleri hakkında daha fazla bilgi için Visual C++ Ekip Bloguna bakın.More information about Spectre mitigations is available on the Visual C++ Team Blog.
 • İyileştirilmemiş derlemelerde (/Od) Spectre risk azaltma işlemleri için derleyici desteği etkinleştirildi.Enabled compiler support for Spectre mitigations in non-optimized builds (/Od).
 • /Zf anahtarı artık varsayılan olarak etkindir ve böylece birden fazla derleme işlemi kullanılırken daha hızlı PDB oluşturmayı sağlar.The /Zf switch is now enabled by default, which enables faster PDB generation when using multiple compilation processes.
 • /await için kod oluşturmayı önemli ölçüde iyileştirdik.We significantly improved the code generation for /await. Güvenilirliği artırmak için kod oluşturucuda eş yordamları yeniden uygulayarak hataların büyük çoğunluğunu düzelttik.We re-implemented coroutines in the code generator to improve reliability, fixing the vast majority of bugs.
 • CMake Hedefleri Görünümü, bir CMake projesinin kaynağını Çözüm Gezgini’nde görüntülemenin alternatif bir yolunu sağlar. Klasör tabanlı bir görünüm yerine, kodu tek CMake hedefleri halinde düzenler (Şekil 4).The CMake Targets View provides an alternative way to view a CMake project's source in the Solution Explorer; instead of a folder-based view, it organizes the code into individual CMake targets (Figure 4). Organizasyon, CMake "Visual Studio" oluşturucusu tarafından yapılan Proje ve Çözüm dosyalarının organizasyonu ile benzerdir.The organization is similar to the organization of the Project and Solution files created by the CMake "Visual Studio" generator.
CMake Targets View
(Şekil 4) CMake Hedefleri Görünümü(Figure 4) CMake Targets View
 • CMake projelerine ait kaynak dosyaları (.cpp) CMake menüsü aracılığıyla veya Çözüm Gezgini’nde bir kaynak dosyaya sağ tıklanarak tek tek derlenebilir.Source files (.cpp) belonging to CMake projects can be built individually via the CMake menu or by right-clicking on a source file in the Solution Explorer.
 • Etiket ayrıştırma hatalarına neden olan bilinmeyen makrolar artık yeşil dalgalı çizgilerle altı çizili olarak gösterilir.Unknown macros that cause tag-parsing errors are now underlined with green squiggles. Sorunu çözmek üzere makroyu bir C++ İpucu dosyasına otomatik olarak ekleyen hızlı bir eylem mevcuttur.A quick action is available to automatically add the macro to a C++ Hint file to resolve the issue. Çözüm veya klasör içindeki tüm etiket ayrıştırma hataları, Proje menüsündeki Etiket Ayrıştırıcısı Hatalarını Görüntüle seçeneğine tıklanarak listelenebilir.All tag-parsing errors in the Solution or folder can be listed by clicking Display Tag Parser Errors on the Project menu.
 • CppProperties.json ekleme yoluna Klasör Aç menüsündeki hızlı eylemlerle üst bilgiler ekleyin.Add headers to the CppProperties.json include path with quick actions in Open Folder.
 • Linux ve Unix benzeri sistemlerden üst bilgiler artık Windows üzerinde IntelliSense tarafından kullanılmak üzere otomatik olarak yüklenir.Headers from Linux and Unix-like systems are now automatically downloaded for use by IntelliSense on Windows. Bunlar ayrıca Linux yerel Platform geliştirme için gelişmiş bir IntelliSense deneyimi sağlamak üzere kullanılır.These are also used to provide an enhanced IntelliSense experience for Linux native Platform development.
 • C++ Temel Yönergeleri’nden Yönerge Destek Kitaplığı kullanımıyla ilgili beş yeni kural uygulama öğesi ekledik.We added five new rules enforcing items from the C++ Core Guidelines regarding use of the Guidelines Support Library.
 • Ortak oluşturucular yazmadan toplu başlatma söz dizimi kullanılarak başlatılabilmeleri için, toplu türlerde ortak temel sınıflara izin veriyoruz.We allow public base classes in aggregate types, so that they can be initialized using aggregate initialization syntax without writing boilerplate constructors. Ayraç içine alınmış başlatıcı listesinde ilk olarak temeller, daha sonra veri üyeleri başlatılır.In the braced initializer list, bases are initialized first, followed by data members.
 • İşlevler için şablon bağımsız değişkeni çıkarımını şablon sınıflarının oluşturucularına genişlettiğinizde, bir sınıf şablonu oluştururken bağımsız değişkenleri belirtmeniz gerekmez.Extend template argument deduction for functions to constructors of template classes; when you construct a class template, it is no longer necessary to specify the arguments.
 • C++17’te, nitelik dönüştürme tanımı değiştirildi.C++17 has changed the definition of qualification conversions. Daha önce, niteleyicilerin çoğu zaman birinci düzey dışındaki düzeylere eklenebilmesine izin verecek şekilde, çok düzeyli işaretçiler ile karma işaretçiler arasında bu dönüştürmelere izin veriliyordu ancak bu durum diziler için benzer şekilde uygulanmıyordu.Previously, these were permitted between multi-level pointers and mixed pointers, such that qualifiers could often be added at levels other than the first; however, this did not similarly apply to arrays.
 • Daha önce üye erişimi, atama ve dizi dizini gibi derleyici uygulama ayrıntısına bırakılan ana C++ işleçleri için ifade değerlendirme sırası iyileştirildi.Refined the expression evaluation order for major C++ operators that were previously left to compiler implementation detail, for example, member access, assignment, and array index.
 • Daha sonra türetilmiş sınıfın içinde kullanılabilecek bağımsız değişken içeren temel sınıf üyeleri için using bildirimini destek paketi genişletme semantiğine genişletin.Expand the using declaration to support pack expansion semantics for variadic base class members, which can then be used inside the derived class.
 • SFINAE İfadesinin tam uygulamasını gerçekleştirdik ve ilgili Standart Şablon Kitaplığı değişikliklerini yaptık.We are now complete with the full implementation of Expression SFINAE, and made the corresponding Standard Template Library changes.
 • ISO C++17 standardına uygun paralel algoritmalar uyguladık.We implemented parallel algorithms conforming to the ISO C++17 standard. Daha ayrıntılı bilgi için [VSInstallDir]\VC\Tools\MSVC\<ver>\include\yvals.h konumunda bulunan kaynak dosyaya bakın.See the source file located at [VSInstallDir]\VC\Tools\MSVC\<ver>\include\yvals.h for additional details.
 • /std:c++17 modunda C4834 uyarı düzeyi ("'nodiscard' özniteliği ile işlevin dönüş değeri atılıyor"), W3’ten W1’e yükseltildi.In /std:c++17 mode, the warning level of C4834 ("discarding return value of function with 'nodiscard' attribute") is increased from W3 to W1. Ayrıca, derleyici bundan böyle auto ile bildirilen bir tür olmayan şablon bağımsız değişkeninin türünü çıkarabilir.In addition, the compiler can now deduce the type of a non-type template argument that is declared with auto.
 • /Debug:fastlink PDB’leri ile büyük çözümlerin hata ayıklaması daha güçlüdür.Debugging large solutions with /Debug:fastlink PDBs is more robust. PDB’deki değişiklikler, VS Hata Ayıklayıcısı’ndaki yığın bellek tüketiminin %30 azalmasına ve gecikme süresinin kısalmasına neden olur.Changes in the PDB lead to reduced latency and a 30% reduction in heap memory consumption in the VS Debugger.
 • C++ Temel Denetimi artık yerel kod analizi için varsayılan araç setinin bir parçasıdır.C++ Core Check is now part of the default toolset for native code analysis. Bir proje üzerinde kod analizi yürütüldüğünde, varsayılan önerilen kurallara ek olarak C++ Temel Denetiminden bir kural alt kümesi etkinleştirilir.Whenever code analysis is executed over a project, a subset of rules is enabled from C++ Core Check in addition to default recommended rules.
 • Linux projeleri için derleme sürelerini önemli ölçüde geliştirebilecek paralel derleme desteği ekledik.We added parallel compilation support for Linux projects, which may significantly improve build times. Bu özellik, Özellik Sayfaları > C/C++ > En Fazla Paralel Derleme İşi Sayısı üzerinden etkinleştirilebilir.This can be enabled via Property Pages > C/C++ > Max Number of Parallel Compilation Jobs.
 • Linux çözümlerindeki projeden projeye başvurulardan eklemelerin kullanımını artırmak amacıyla "Ortak Proje Ekleme Dizinleri" Linux proje özelliği eklendi.The "Public Project Include Directories" Linux project property has been added to improve consumption of includes from project-to-project references in Linux solutions.
 • IDE içinde C++ geliştiricileri için ClangFormat desteği ekledik.We added ClangFormat support for C++ developers in the IDE. EditorConfig’e benzer şekilde, ClangFormat’ı geliştirme ekibinizde uygulanabilecek bir yöntemle yazdığınız koda otomatik olarak stil ve biçim ekleyecek şekilde kullanabilirsiniz.Similar to EditorConfig, you can use ClangFormat to automatically style and format your code as you type, in a way that can be enforced across your development team.

C# DerleyicisiC# Compiler

Bu sürüm, hata düzeltmelerine ek olarak aşağıdaki C# 7.3 özelliklerini getirir:In addition to bug fixes, this release brings the following C# 7.3 features:

PythonPython

 • Bir projeye sağ tıklayıp Python > MyPy seçeneğini belirleyerek MyPy’yi bir proje üzerinde çalıştırabilirsiniz.You can run MyPy on a project by right-clicking on the project and selecting Python > MyPy. MyPy, kodunuzu tür ipuçları bakımından denetler ve algılanan tüm tür hataları, hata listesinde gösterilir.MyPy will check your code against type hints, and any type errors detected will be shown in the error list.
 • Conda ortamları oluşturup kullanabilir ve pip ya da Conda kullanarak Conda ortamlarınıza yönelik paketleri yönetebilirsiniz.You can create and use Conda environments as well as manage packages for your Conda environments using pip or Conda.
 • Anaconda sürüm 5.1.0 artık Visual Studio Yükleyicisi’nden kullanılabilir ve Veri Bilimi iş yükü seçildiğinde varsayılan olarak yüklenir.Anaconda version 5.1.0 is now available from the Visual Studio Installer and is installed by default when the Data Science workload is selected.
 • Popüler açık kaynak pydevd hata ayıklayıcısını temel alan Python hata ayıklayıcısı ptvsd 4.0 sürümüne isteğe bağlı katılım ekledik.We added an opt-in to the ptvsd 4.0 version of the Python debugger based on the popular open source pydevd debugger. Bu isteğe bağlı katılım, applicationscan için daha hızlı hata ayıklama performansı sunar ve Araçlar > Seçenekler > Python > Deneysel menüsünden Deneysel hata ayıklayıcısını kullan işaretlenerek etkinleştirilebilir.The opt-in offers faster debugging performance for applicationscan and can be enabled by checking Use experimental debugger from Tools > Options > Python > Experimental.
 • Hata ayıklayıcısı, Conda, MyPy ve tür ipuçlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Visual Studio 15.7’de Python blog gönderisine göz atın.Check out the Python in Visual Studio 15.7 blog post for more on using the debugger, Conda, MyPy, and type hints.

Xamarin için Visual Studio AraçlarıVisual Studio Tools for Xamarin

Bu sürüm Xamarin.Android 8.3 ve Xamarin.iOS 11.10’u içerir.This release includes Xamarin.Android 8.3 and Xamarin.iOS 11.10.

Otomatik Android SDK YönetimiAutomatic Android SDK Management

Bir Xamarin.Android projesi yüklendiğinde Visual Studio, proje tarafından kullanılan Android API düzeyinin makinenizde eksik olup olmadığını belirleyebilir ve arka planda sizin için otomatik olarak yükleyebilir.When a Xamarin.Android project is loaded, Visual Studio can determine if the Android API level used by the project is missing from your machine and automatically install it for you in the background. Bu özelliği etkinleştirmek için Araçlar > Seçenekler > Xamarin > Android Ayarları > Android SDK’larını Otomatik Yükle seçeneğine gidin.To enable this feature, go to Tools > Options > Xamarin > Android Settings > Auto Install Android SDKs.

Geliştirilmiş XAML IntelliSenseImproved XAML IntelliSense

Visual Studio 2017 sürüm 15.7’yi kullanan Xamarin.Forms geliştiricileri, çok büyük oranda iyileştirilmiş bir IntelliSense deneyimi fark edecektir (Şekil 5).Xamarin.Forms developers using Visual Studio 2017 version 15.7 will notice a vastly improved IntelliSense experience (Figure 5). Xamarin.Forms XAML düzenleme deneyimi artık WPF ve UWP’yi çalıştıran IntelliSense altyapısı ile desteklenmektedir.The Xamarin.Forms XAML editing experience is now powered by the same IntelliSense engine that powers WPF and UWP. Bu özellik, geliştiriciler için iyileştirilmiş eşleşme, ampul önerileri, kod gezintisi, lint, kaynak tamamlama ve işaretleme uzantısı tamamlama gibi birçok geliştirme sağlamıştır.This brings many enhancements to developers, including improved matching, light bulb suggestions, code navigation, linting, resource completion, and markup extension completion.

Xamarin.Forms XAML editing experience
(Şekil 5) Xamarin.Forms XAML düzenleme deneyimi(Figure 5) Xamarin.Forms XAML editing experience

Koşullu XAML için Araç GeliştirmeleriTooling Enhancements for Conditional XAML

XAML düzenleyicisi, koşullu XAML yazmak için IntelliSense sağlar.The XAML editor provides IntelliSense for authoring conditional XAML. Uygulamanızın hedeflenen en düşük sürümünde mevcut olmayan bir tür kullanılırken XAML düzenleyicisi yalnızca bu konuda uyarmakla kalmaz, aynı zamanda bu sorunu düzeltmeye yönelik birkaç seçenek sağlar.When using a type that is not present in the target min version of your app, the XAML editor now not only warns, but also, provides several options to fix it.

Otomatik iOS SağlamaAutomatic iOS Provisioning

Geliştirme için iOS cihaz sağlamayı kolaylaştırdık (Şekil 6).We made iOS device provisioning for development easier (Figure 6). Visual Studio 2017 sürüm 15.7’de, tek bir düğmeye tıklanarak bir geliştirme sertifikası isteme, imzalama anahtarı oluşturma, Geliştirici Merkezi’nde cihaz ekleme ve bir sağlama profili oluşturmaya ilişkin modern bir deneyim sunulur.In Visual Studio 2017 version 15.7, there's a streamlined experience to request a development certificate, generate a signing key, add a device in the Developer Center, and create a provisioning profile, all with a single button click. Bir iOS cihazı sağlama işleminin tüm ağır işleri 30 saniye içinde halledilir.All the heavy lifting of provisioning an iOS device is handled for you in less than 30 seconds.

iOS & Android Project Templates
(Şekil 6) iOS uygulamaları sağlamak, otomatik iOS sağlama özelliğimizle artık daha kolay.(Figure 6) Provisioning iOS apps got easier with our automatic iOS provisioning feature.

Android SDK YönetimiAndroid SDK Management

Mobil geliştirme için hangi Android SDK’larının yükleneceğini hesaplamak zaman alabilir.Figuring out what Android SDKs to install for mobile development can be time consuming. Visual Studio 2017 sürüm 15.7, Android SDK yüklemelerinde tahmin yürütme işini üstlenen yeni bir Android SDK yöneticisi ekler.Visual Studio 2017 version 15.7 adds a new Android SDK manager that takes the guesswork out of managing Android SDK installations. Derlemek için yüklenmiş SDK’ların bulunmadığı bir projeyi açtıktan sonra, gerekli SDK’ları yüklemenize yardımcı olacak bir bildirim görüntülenir.After opening a project for which you don’t have SDKs installed to build it, a notice will appear to help you download the required SDKs. İndir ve Yükle seçeneğine tıkladıktan ve ilgili lisans sözleşmesini kabul ettikten sonra, doğru SDK’lar arka planda otomatik olarak yüklenir.After clicking Download & Instal and accepting the relevant license agreement, the correct SDKs will automatically be installed in the background for you.

Yeni iOS ve Android Proje ŞablonlarıNew iOS & Android Project Templates

İster yeni ister deneyimli bir Xamarin geliştiricisi olun, proje şablonları, uygulama derleme yolculuğunuzun önemli bir parçasıdır.Whether you’re a new or seasoned Xamarin developer, project templates are an important part of the app building journey. Başlangıçtan itibaren başarılı olmak için bu şablonların bulunması ve ayarlanması kolay olacaktır (Şekil 7).They should be easy to find and set you up for success from the start (Figure 7). Bu yayında, açılır öğe veya alt sekmeler gibi modern gezinti modellerini daha iyi bulup destekleyebilmek amacıyla iOS ve Android yerel proje şablonlarımızı tamamen yeniden oluşturduk.In this release, we completely rebuilt our iOS and Android native project templates for better discoverability and support for modern navigation patterns like flyout or bottom tabs.

iOS & Android Project Templates
(Şekil 7) iOS ve Android Proje Şablonlarını kolayca bulup ayarlama(Figure 7) Easy to find and set your iOS & Android Project Templates

Yükleme GeliştirmeleriImprovements to Installation

Visual Studio Yükleyicisi Android API 27 ve Android SDK Tools 26’yı içeren güncelleştirilmiş bir Android SDK yapılandırması ile birlikte sunulmaktadır.The Visual Studio Installer ships with an updated Android SDK configuration, including Android API 27 and Android SDK Tools 26. Buna, Android öykünücünüzün beş saniyeden kısa süre içinde önyüklenmesini sağlayan hızlı önyükleme desteği dahildir.This includes support for quick boot, which enables your Android emulator to boot in less than five seconds.

Ayrıca, .NET iş yükü ile Mobil geliştirmenin bir parçası olarak öykünücüleri kolayca oluşturmak, düzenlemek ve silmek için Android Device Manager’ı ekledik.Additionally, we include the Android Device Manager as part of the Mobile development with .NET workload to easily create, edit, and delete emulators.

.NET Üretkenliğine Yönelik Geliştirmeler.NET Productivity Improvements

 • Hızlı Eylemler ve Yeniden Düzenlemeler’i (Ctrl+.) aşağıdakiler için kullanın:Use Quick Actions and Refactorings (Ctrl+.) to:
  • for-foreach dönüşümü ve tam tersi.Convert for-to-foreach, and vice versa.
  • Özel alanları readonly yapma.Make private fields readonly.
 • LINQ sorgu yan tümceleri ve ayrıştırmaları için Tanıma Git (F12) özelliği artık desteklenmektedir.Go To Definition (F12) is now supported for LINQ query clauses and deconstructions.
 • Ctrl+. tuş birleşimini,Use Ctrl+. kod stili tercihlerinizden bağımsız olarak var ile açık tür arasında geçiş yapmak için kullanın.to toggle between var and the explicit type, regardless of your code style preferences.
 • Hızlı Bilgi, lambda ve yerel işlevler üzerindeki yakalama işlemlerini gösterir, böylece kapsam dahilinde hangi değişkenlerin olduğunu görebilirsiniz.Quick Info shows captures on lambdas and local functions, so you can see what variables are in scope.
 • İmzayı Değiştir yeniden düzenlemesi (imza üzerinde Ctrl+.Change Signature refactoring (Ctrl+. ) yerel işlevler üzerinde çalışır.on signature) works on local functions.
 • .NET Core projelerini yerinde düzenleyebilirsiniz. Bu nedenle, içeren klasörü açma, sekmeleri geri yükleme ve diğer Düzenleyici özellikleri tam olarak desteklenir.You can edit .NET Core project files in-place, so opening containing folder, restoring tabs, and other Editor features are fully supported. Bağlı bir dosya ekleme gibi IDE değişiklikleri düzenleyicideki kaydedilmemiş değişikliklerle birleştirilir.IDE changes, such as adding a linked file, will be merged with unsaved changes in the editor.

Test EtmeTesting

 • Live Unit Testing, /deterministic parametresi belirtilerek ekli pdb’ler ve pdb’ler ile çalışır.Live Unit Testing works with embedded pdbs and pdbs specifying /deterministic.
 • Başvuru bütünleştirilmiş kodlarını kullanan projeler için Live Unit Testing desteği ekledik.We added Live Unit Testing support for projects that use reference assemblies.
 • Test Gezgini, test çalıştırmaları sırasında daha fazla duyarlı simge içeriyor.The Test Explorer has more responsive icons during test runs. Bir test çalıştırması devam ederken, o anda yürütülmekte olan testlerin yanında bir ilerleme halkası görünür ve yürütülmeyi bekleyen testler için bir saat simgesi görünür.When a test run is in progress, a progress ring appears next to tests that are currently executing, and a clock icon appears for tests that are pending execution.

Web AraçlarıWeb Tools

 • ASP.NET Web Uygulaması proje şablonları, bağımlı paketlerin daha yeni sürümleriyle yenilenmiştir.The ASP.NET Web Application project templates have been refreshed to newer versions of the dependent packages.
 • Kapsayıcılı olmayan uygulamalarınızı Linux üzerinde Azure App Service’te yayımlayabilirsiniz.You can publish your non-containerized applications to Azure App Service on Linux.
 • Yayımlama Özeti sayfasından Azure App Service’i Bulut Gezgini’nde açma bağlantısı.Link to open your Azure App Service in Cloud Explorer from the Publish Summary page.
 • .NET Core çerçevesine bağımlı ve kendi başına sağlanan uygulamaları yayımlama desteğinden faydalanabilirsiniz.You have support for publishing .NET Core framework dependent and self-contained applications.
 • App Service ve klasörde F# uygulamaları yayımlama desteği.Publish support for F# applications to App Service and folder.
 • ASP.NET Core uygulamalarını doğrudan IIS Express işleminde barındırma desteği ekledik.We added support for hosing ASP.NET Core applications directly in the IIS Express process.
 • Bir depolama hesabı oluşturabilir ve yeni bir Azure App Service’te yayımlarken App Service ayarlarında depolanacak bir bağlantı dizesi adı sağlayabilirsiniz.You can create a storage account and provide a connection string name to be stored in App Service settings when publishing to a new Azure App Service.
 • Hata ayıklama sırasında Kestrel HTTPs desteğini geliştirdik.We improved Kestrel HTTPs support during debugging.
 • ASP.NET Core uygulamaları proje özellikleri altındaki "Uygulama URL’si" alanında bulunan birden fazla noktalı virgülle ayrılmış değeri destekler.ASP.NET Core applications support multiple semi-colon separated values in the "App URL" field under project properties. Bu alanda birden fazla URL mevcut olduğunda ilki tarayıcıyı başlatmak için kullanılır.When multiple URLs are present in this field, the first one is used to launch the browser.
 • "Identity" adlı yeni yapı iskelesi komut satırı üzerinden kullanılabilir (GUI desteği yakında eklenecek) ve ASP.NET Core 2.1 uygulamalarınıza kimlik yönetimi kullanıcı arabirimi ekler.New scaffolder called "Identity" is available via the command line (GUI support coming soon), which adds identity management UI to your ASP.NET Core 2.1 applications.
 • ASP.NET ve ASP.NET Core projeleri "Key Vault" Bağlı Hizmetini yapılandırarak IDE içinde Azure Anahtar Kasalarını oluşturup web uygulamaları ile ilişkilendirebilir.ASP.NET and ASP.NET Core projects can create and associate Azure Key Vaults with their web applications within the IDE by configuring the "Key Vault" Connected Service.
 • Bir ASP.NET veya ASP.NET Core uygulaması Azure Key Vault’a bağımlı olduğunda, hata listesinde uygulamanın çalışma zamanında geliştiricinin makinesinden Araçlar > Seçenekler > Azure Hizmeti Kimlik Doğrulaması altında seçili hesapla söz konusu Anahtar Kasasına erişip erişemediğini belirten bir hata görüntülenir.When an ASP.NET or ASP.NET Core application depends on Azure Key Vault, an error appears in the error list if the app is unable to access that Key Vault at runtime from the developer’s machine given the account selected under Tools > Options > Azure Service Authentication. Bu, bulma süresini kısaltırken izin veya hesap sorununu düzeltir ve çalışma zamanında bir uygulama hatasını önler.This shortens the time to discover and correct the permission or account issue and avoid an application failure at runtime.
 • Web uygulamanız seçili ASAL kullanıcı hesabınızla erişilemeyen bir Anahtar Kasası kullanıyorsa, Hata Listesinde bir uyarı görüntülenir.When your web app consumes a KeyVault to which your selected ASAL user account has no access, a warning will now appear in the Error List.

Visual Studio 2017 Derleme AraçlarıVisual Studio 2017 Build Tools

Azure, UWP ve Diğer İş Yüklerine Yönelik DestekSupport for Azure, UWP, and Other Workloads

Visual Studio 2017 Derleme Araçları çoğu Visual Studio projesinde komut satırı ile derlemeyi destekler.Visual Studio 2017 Build Tools support command-line builds for most Visual Studio projects. Desteklenen projeler arasında şunlar bulunur: ASP.NET, Azure, C++ masaüstü, ClickOnce, kapsayıcılar, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office ile SharePoint, Python, TypeScript, Birim Testleri, UWP, WCF ve Xamarin.Supported projects include: ASP.NET, Azure, C++ desktop, ClickOnce, containers, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office and SharePoint, Python, TypeScript, Unit Tests, UWP, WCF, and Xamarin. Gelecekteki bir sürümde SQL desteği eklemeyi bekliyoruz.We expect to add support for SQL in a future release. Visual Studio Derleme Araçları artık bir kapsayıcıya yüklemeyi de destekler.Visual Studio Build Tools now also support installing into a container. Visual Studio Derleme Araçları’nı Visual Studio Yüklemeleri sayfasından indirebilirsiniz.You can download Visual Studio Build Tools from Visual Studio Downloads. Kapsayıcı görüntüsüne göre özelleştirebileceğiniz iş yükü ve bileşen kimlikleri listesini Visual Studio Derleme Araçları 2017 bileşen dizininde bulabilirsiniz.A list of workload and component IDs with which you can tailor your container image can be found in the Visual Studio Build Tools 2017 component directory.

Not

Derleme Araçları bir Visual Studio 2017 lisansı gerektirir.Build Tools requires a license to Visual Studio 2017.

Visual Studio 2017 Derleme Araçları’nda UWP DesteğiUWP Support in Visual Studio 2017 Build Tools

Visual Studio Derleme Araçları, Visual Studio’nun tamamını yüklemeden derleme sunucuları oluşturmanıza olanak sağlar.Visual Studio Build Tools allow you to create build servers without installing all of Visual Studio. Müşteri isteklerine yanıt olarak, ek proje türlerini desteklemek için Visual Studio Derleme Araçları’nı geliştirdik.In response to customer requests, we enhanced Visual Studio Build Tools to support additional project types. UWP araçlarının eklenmesiyle, desteklenen proje türleri listesine şunlar eklenmiştir: ASP.NET, Azure, C++ masaüstü, ClickOnce, kapsayıcılar, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office ile SharePoint, Python, TypeScript, Birim Testleri, UWP, WCF ve Xamarin.These project types include UWP tools, bringing the supported project list ASP.NET, Azure, C++ desktop, ClickOnce, containers, .NET Core, .NET Desktop, Node.js, Office and SharePoint, Python, TypeScript, Unit Tests, UWP, WCF, and Xamarin. Gelecekteki bir sürümde SQL desteği eklemeyi bekliyoruz.We expect to add support for SQL in a future release.

Evrensel Windows Platformu Geliştiricileri için AraçlarTools for Universal Windows Platform Developers

 • XAML Tasarımcısının en son güncelleştirmeleri ile Görsel Durum Yönetimi ve Animasyon araçları, Blend’de kullanılabilir.Visual State Management and Animation tooling is available in Blend with the latest updates to the XAML Designer. Tüm UWP geliştiricileri bu araçlara erişebilir.All UWP developers have access to these tools. Ayrıca, XAML Düzenle ve Devam Et, Görsel Durumları ve Animasyonları destekler.In addition, XAML Edit & Continue supports editing Visual States and Animations.
 • Windows Machine Learning otomatik kod oluşturma desteği, projede var olan bir öğe olan ONNX model dosyalarınızı ekleyerek WinML sarmalayıcı sınıflarının oluşturulmasına olanak tanır.Windows Machine Learning automatic code generation support allows WinML wrapper classes to be generated by adding your ONNX model files as an existing item in the project.
 • Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirme SDK (Derleme 17134), Visual Studio’da Evrensel Windows Platformu geliştirme iş yükü için varsayılan SDK’dır.The Windows 10 April 2018 Update SDK (Build 17134) is the default SDK for the Universal Windows Platform development workload in Visual Studio.
 • C# ve yeni İsteğe Bağlı Kod Paketi proje şablonunu kullanarak isteğe bağlı paketlerde kod yürütme ile ilgili kümeleri oluşturabilirsiniz.You can create related sets with code execution in optional packages using C# and the new Optional Code Package project template.
 • Yeni 'Paket Düzeni' öğe şablonu ile düz paket demetlerini kolayca oluşturabilirsiniz.With the new 'Package Layout' item template, you can easily construct flat package bundles.

APPX Paketlerinde AppInstaller DesteğiAppInstaller Support in APPX Packages

Evrensel Windows Platformu, “dışarıdan yükleme” adlı bir mekanizma kullanarak Microsoft Store olmadan uygulamaları dağıtmaya olanak tanır.The Universal Windows Platform allows distributing applications without the Microsoft Store by using a mechanism called “sideloading”. Bu sürüm, APPX tabanlı dağıtımlarınızdan otomatik güncelleştirmeler almak için appinstaller dosyasını oluşturmanızı sağlar.This release allows you to generate the appinstaller file to get automatic updates from your APPX based deployments. Temel alınan teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about the underlying technology.

NuGetNuGet

TypeScript ve JavaScriptTypeScript and JavaScript

TypeScript 2.8 RC artık Visual Studio 2017 sürüm 15.7’ye eklendi.TypeScript 2.8 RC is now included in Visual Studio 2017 version 15.7.
Bu sürüm aşağıdaki geliştirmeleri getirir:This release brings the following improvements:

 • Düzenleyici seçeneklerinizi tıpkı tsconfig.json gibi denetlemenize yardımcı olabilecek bir dosya olan jsconfig.json desteği.Support for jsconfig.json, a file that can help control your editor options much like tsconfig.json.
 • Açılmamış dosyalar için tür denetimini kapatma yoluyla kaynak kullanımını azaltma seçeneği.An option to reduce resource usage by turning off type-checking for unopened files.
  • Bu, Araçlar > Seçenekler > TextEditor > JavaScript/TypeScript > Proje altındaki Yalnızca düzenleyicide açılan dosyalar için tanılamayı bildir seçeneğidir.This is the only report diagnostics for files opened in the editor option under Tools > Options > TextEditor > JavaScript/TypeScript > Project.
 • TypeScript ve JavaScript kullanıcıları için yeni düzenleme özellikleri:New editing features for both TypeScript and JavaScript users:
  • Bir dosya içindeki tüm hızlı düzeltmeleri uygulama.Applying all quick fixes within a file.
  • İçeri aktarmaları düzenleme.Organize imports.
  • JSX içindeki sınıflar ve ayraçlarda this. için tamamlamalar.Completions for this. in classes and braces in JSX.
 • TypeScript 2.8 özellikleri:TypeScript 2.8 features:
  • Koşullu türler (A extends B ? C : D).Conditional types (A extends B ? C : D).
  • NonNullable, ReturnType, Extract ve Exclude gibi yeni lib.d.ts koşullu tür yardımcıları.New lib.d.ts conditional type helpers such as NonNullable, ReturnType, Extract, and Exclude.
  • Eşlenmiş türlerdeki değiştiriciler üzerinde ayrıntılı denetim.Granular control on modifiers in mapped types.
  • Yeni // @jsx pragması kullanılarak dosyaların içindeki JSX fabrikaları üzerinde denetim.Control on JSX factories within files using the new // @jsx pragma.

TypeScript 2.8 hakkında daha fazla bilgiyi TypeScript 2.8 RC blogunda bulabilirsiniz.You can find more information on TypeScript 2.8 in the TypeScript 2.8 RC blog.

 • TypeScript 2.7 özellikleri:TypeScript 2.7 features:
  • Katı özellik başlatma.Strict property initialization.
  • Sayısal ayırıcılar.Numeric separators.
  • Daha akıllı tür koruyucuları.Smarter type guards.

TypeScript 2.7 hakkında daha fazla bilgiyi TypeScript 2.7 blogunda bulabilirsiniz.You can find more information on TypeScript 2.7 in the TypeScript 2.7 blog.

Ayrıca, kod parçacıklarının erken tetiklenmesi, iptal edilemez yeniden düzenlemeler, devre dışı bırakılması zor biçimlendirmeler ve hatalı TypeScript sürümü seçimi gibi müşteriler tarafından bildirilen en önemli sorunlardan bazılarını düzelttik.We also fixed some of the top issues raised by customers, including premature triggering of snippets, uncancellable refactorings, hard-to-disable formatting, and incorrect TypeScript version selection.

Not

Bu geliştirmeler tarafından TypeScript 2.8 ile güçlendirilmiştir.These improvements are powered by TypeScript 2.8. En iyi deneyim için mevcut projelerinizi en son TypeScript sürümüne güncelleştirin.For the best experience, update your existing projects to the latest TypeScript version.

Microsoft Edge ile JavaScript hata ayıklamaJavaScript debugging with Microsoft Edge

Windows Insider derlemelerindeki Visual Studio ASP.NET ve .NET Core geliştiricileri kesme noktaları oluşturabilir ve bir Microsoft Edge tarayıcısı kullanarak JavaScript dosyalarının hatalarını ayıklayabilir.Visual Studio ASP.NET and .NET core developers on Windows Insider builds, can set breakpoints and debug their JavaScript files using a Microsoft Edge browser. Visual Studio, Microsoft Edge tarayıcısını hedeflerken Microsoft Edge ekibi tarafından geliştirilen yeni Edge DevTools Protokolü’nü kullanacaktır.Visual Studio will use the new Edge DevTools Protocol developed by the Microsoft Edge team when targeting Microsoft Edge browser. Geliştiriciler hem Microsoft Edge hem de Google Chrome tarayıcılarında JavaScript sorunlarını Visual Studio içinden ayıklayıp düzeltebilir.Developers can debug and fix JavaScript issues from within Visual Studio in both Microsoft Edge and Google Chrome browsers. Müşterilerimizin sıklıkla istediği bu özelliği etkinleştirmekten dolayı memnunuz.We are glad to enable this often-requested feature from our customers. Daha iyi bir Visual Studio oluşturmamıza yardımcı olmak için özelliğe ilişkin görüşlerinizi dinlemekten memnuniyet duyacağız.We would love to hear your feedback on the feature to help us improve and build a better Visual Studio.

Hata Ayıklama ve TanılamaDebugging and Diagnostics

Bu sürüm, Kaynak Bağlantısı için VSTS ve GitHub kimlik doğrulama desteği ekler.This release adds VSTS and GitHub authentication support for Source Link. Kimlik doğrulaması, IDE üzerinden kullanılabiliyorsa Kaynak Bağlantısı isteklerine otomatik olarak eklenecektir.Authentication will be added to Source Link requests automatically if it is available through the IDE. Kullanıcının kimliği henüz doğrulanmamışsa, kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için oturum açma kullanıcı arabirimi gösterilir.If the user is not already authenticated, the sign in UI will be shown to enable authentication.

IntelliTrace’in hata ayıklama sırasında geri adım atma özelliği .NET Core projelerinde hata ayıklarken destekleniyor.IntelliTrace’s step-back debugging feature is supported for debugging .NET Core projects.

 • Özelliği etkinleştirmek için Araçlar > Seçenekler > IntelliTrace ayarları’na gidin ve IntelliTrace olayları ve anlık görüntüleri seçeneğini belirleyin.To enable the feature, go to Tools > Options > IntelliTrace settings, and select the IntelliTrace events and snapshots option.
 • IntelliTrace’in hata ayıklama sırasında geri adım atma özelliği özel durumlarda anlık görüntü almayı destekler.IntelliTrace's step-back debugging feature supports taking snapshots on exceptions. Özelliği etkinleştirmek için Araçlar > Seçenekler > IntelliTrace ayarları’na gidin ve IntelliTrace olayları ve anlık görüntüleri seçeneğini belirleyin. (Şekil 8).To enable the feature, go to Tools > Options > IntelliTrace settings, and select the option IntelliTrace events and snapshots (Figure 8).
Snapshot on exception
(Şekil 8) Özel durumda anlık görüntü(Figure 8) Snapshot on exception

ASP.NET Projeleri için Betik Hata Ayıklayıcısı’nı Başlatma ve Microsoft Edge’e EklemeLaunch and Attach Script Debugger to Microsoft Edge for ASP.NET Projects

Tercih ettiğiniz tarayıcı olarak Google Chrome’u kullanırken hem JavaScript hem de TypeScript hatalarını doğrudan Visual Studio’da ayıklayabilirsiniz.You can debug both JavaScript and TypeScript directly in Visual Studio when using Google Chrome as your browser of choice. Yapmanız gereken tek şey, Chrome’u Visual Studio’da tarayıcı olarak seçin ve hata ayıklamak için F5’e basın.All you need to do is select Chrome as your browser in Visual Studio and hit F5 to debug. Daha fazla bilgi için bkz. Google Chrome’da ASP.NET projeleri için istemci tarafı hata ayıklama.See the Client-side debugging of ASP.NET projects in Google Chrome for additional information.

Takım GezginiTeam Explorer

Takım Gezgini’ndeki Git Ayarları, Genel Ayarlar menüsünde OpenSSL ile Güvenli Kanal arasında seçim yapma seçeneği mevcuttur.In Git Settings, Global Settings in Team Explorer, there is an option to choose between OpenSSL and Secure Channel. OpenSSL varsayılan seçenektir.OpenSSL is the default.

6.2 Service Fabric yayınına yönelik Service Fabric AraçlarıService Fabric Tooling for the 6.2 Service Fabric release

Service Fabric 6.2 yayını için Service Fabric Araçları 6.2 çalışma zamanı ve 3.1 SDK için uyumluluk desteği sağlar.The Service Fabric Tools for the Service Fabric 6.2 release provide compatibility support for the 6.2 runtime and 3.1 SDK. Çeşitli hata düzeltmelerinin yanı sıra yeni bir özellik, mevcut ASP.NET veya Konsol projelerine kapsayıcı desteği eklemeyi mümkün kılar.Along with several bug fixes, a new feature enables adding container support to existing ASP.NET or Console projects. Yeni "Düzenleme Desteği Ekle" bağlam menüsü ve iletişim kutusu hem .NET Framework hem de .NET Core 2.0 projelerini destekler.Both .NET Framework and .NET Core 2.0 projects are supported through a new "Add Orchestration Support" context menu and dialog. Bu projelere Service Fabric düzenleme desteği eklendiğinde, projeler uzaktan dağıtılabilir ve projelerde yerel Service Fabric kümesi üzerinde hata ayıklama yapılabilir.Once these projects have added Service Fabric orchestration support, they can be deployed remotely and debugged on the local Service Fabric cluster.

Entity Framework Tools GeliştirmeleriEntity Framework Tools Improvements

F# ve F# Araçlarında GeliştirmelerF# and F# Tools Improvements

F# ve araçlarında birçok geliştirme yaptık.We made many improvements to F# and its tools. Bu sürümde .NET SDK stilinde projelerle performansa ve mevcut deneyimleri temizlemeye odaklanılmıştır.Performance and cleaning up existing experiences with .NET SDK-style projects has been the focus for this release. Her zaman olduğu gibi, harika F# topluluğundan da önemli katkılar aldık.As always, we also received significant contributions from the wonderful F# community.

F# Derleyicisi ve Çekirdek Kitaplığı GeliştirmeleriF# Compiler and Core Library Improvements

 • .NET SDK’sında F# derleyicisi ile özelliklerden F# AssemblyInfo oluşturma özelliği etkinleştirildi.Enabled generating F# AssemblyInfo from properties with the F# compiler in the .NET SDK.
 • --debug:full, Windows üzerinde F# .NET Core derleyicisi için desteklenmektedir.--debug:full is supported for the F# .NET Core compiler on Windows.
 • MakeTuple yapı demetleri için desteklenmektedir.MakeTuple is supported for struct tuples.
 • Bir demet için genişletme yöntemi kullanırken alınan gereksiz uyarı artık çözülmüştür.An unnecessary warning when using an extension method for a tuple is now resolved.
 • MailboxProcessor.PostAndAsyncReply bir üst işlem iptal edildiğinde iptal işlemini düzgün şekilde gerçekleştiriyor.MailboxProcessor.PostAndAsyncReply properly handles cancellation when a parent process is cancelled.
 • NonStructuralComparison kullanılırken float32 türleri için eşitlik artık doğrudur.Equality for float32 types is now correct when NonStructuralComparison is used.
 • Artık metot aşırı yüklemeleri aranırken uyarılar iletiliyor, Matthias Dittrich.Warnings are now forwarded when searching for method overloads, by Matthias Dittrich.
 • Eşleştirilmemiş bir sabit listesi örneğini yaymak için sabit listesinde desen eşleştirme sırasında alınan uyarı iyileştirildi, John Wostenberg.An improvement to a warning when pattern matching on an enum to emit an example of an unmatched enum, by John Wostenberg.

F# Araçlarına Yönelik GeliştirmelerF# Tooling Improvements

 • F# Derleyici Hizmetindeki bellek kullanımında önemli azalmalar, Avi Avni ve Microsoft.Significant reductions in memory usage in the F# Compiler Service, by Avi Avni and Microsoft.
 • Kullanılmayan Açık Çözümleyicisi etkinleştirildiğinde önemli performans geliştirmeleri.Significant performance improvements for the Unused Open Analyzer when it is turned on.
 • F# çözümleyicileri ve kod düzeltmeleri etkinleştirildiğinde, hata tanılamaya her zaman öncelik veren daha iyi duyarlılık.Improved responsiveness when F# analyzers and code fixes are turned on, such that error diagnostics are always prioritized above the rest.
 • F# için ASP.NET Core şablonları ekledik.We added ASP.NET Core templates for F#.
 • .NET SDK projeleri için klasörlere yapıştırılmış dosyaların ilk sıralaması artık doğru bir şekilde dosyanın yapıştırıldığı kapsamın en üstünde yer alır.The initial ordering for pasted files in folders for .NET SDK projects is now correctly at the top of the scope the file was pasted into.
 • Bir proje dosyası içermeyen F# betikleri Alt+Enter tuşlarına basıldığında F# Etkileşimli penceresine doğru şekilde kod göndermektedir.F# scripts without a project file correctly sends code to F# Interactive when Alt+Enter is pressed.
 • F# listeleri için hata ayıklayıcı görünümü 50 öğeden 5000 öğeye genişletilmiştir.The debugger view for F# lists has been extended from 50 items to 5000 items.
 • Klasik F# projeleri (yalnızca .NET Framework) çözüm yükleme süresini azaltan tasarım zamanı derlemeleri de gerçekleştirmektedir.Classic F# projects (.NET Framework only) also perform design-time builds, which reduces solution load time.
 • Yapılandırılmış Yönergeler ve Ana Hat görünümleri artık Ayarlar > Metin Düzenleyicisi > F# > Gelişmiş altından açılıp kapatılabilir.The Structured Guidelines and Outlining views can now be toggled, under Settings > Text Editor > F# > Advanced.
 • Bütünleştirilmiş kod düzeyindeki öznitelikler artık F# Derleyici Hizmeti tarafından döndürülür.Assembly level attributes are now returned by the F# Compiler Service.
 • Entity.DeclaringEntity, F# Derleyici Hizmetine eklendi.We added Entity.DeclaringEntity to the F# Compiler Service.
 • F# Derleyici Hizmeti API’si ile iyileştirme yapılabilir, Steffen Forkmann ve ncave.Optimization is available via the F# Compiler Service API, by Steffen Forkmann and ncave.
 • GetDeclarationLocation bundan böyle aksi takdirde doğru olacak verilerle ilgili sonuçlar sağlamak için dosya gerektirmiyor, amieres.GetDeclarationLocation no longer requires a file to provide results on otherwise correct data, by amieres.
 • IsNameGenerated artık F# Sembolleri API’sinde kullanılabilir, Eugene Auduchinok.IsNameGenerated is now available in the F# Symbols API, by Eugene Auduchinok.

F# Altyapı İyileştirmeleriF# Infrastructure Improvements

 • autoconf, Mono derlememizde artık gerekli değil.autoconf is no longer required in our Mono build.
 • Tüm Visual Studio tümleştirme projeleri artık .NET SDK kullanıyor.All Visual Studio integration projects now use the .NET SDK.
 • Araçların derlemesi için işleme karması Yardım > Visual Studio Hakkında bölümünde bulunabilir.The commit hash for a build of the tools is available in Help > About Microsoft Visual Studio.

Bu sürümdeki yeniliklerin tam işleme günlüğünü görmek için 15.7 sürüm etiketimize göz atın.To see the full commit log of what went into this release, check out our release tag for 15.7.


Bilinen SorunlarKnown Issues

Visual Studio 2017 sürüm 15.7’deki tüm bilinen sorunları ve sunulan geçici çözümleri görüntüleyin.See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.7.

Visual Studio 2017 Known Issues


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.7.1Visual Studio 2017 version 15.7.1

08 Mayıs 2018’de yayınlandıreleased on May 08, 2018

15.7.1 Sürümünde Düzeltilen Başlıca SorunlarTop Issues Fixed in 15.7.1

Müşteriler tarafından bildirilen ve 15.7.1 sürümünde giderilen sorunlar şunlardır:These are the customer-reported issues addressed in 15.7.1:

 • Bu yayın, bellek kullanımını ve çözüm yüklemesi sırasında GC baskısını azaltan bir düzeltme içerir.This release includes a fix that reduces memory usage and GC pressure during solution load.

Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.7 Güvenlik Önerisi Bildirimi Visual Studio 2017 version 15.7 Security Advisory Notice

08 Mayıs 2018’de güncelleştirildiupdated on May 08, 2018

.NET Core Hizmet Reddi Güvenlik Açığı İçin Microsoft Güvenlik ÖnerisiMicrosoft Security Advisory for .NET Core Denial Of Service Vulnerability

CVE-2018-0765CVE-2018-0765

Microsoft bu güvenlik önerisini .NET Core ve .NET Native 2.0 sürümlerindeki bir güvenlik açığı hakkında bilgi sağlamak amacıyla yayınlamaktadır.Microsoft is releasing this security advisory to provide information about a vulnerability in .NET Core and .NET native version 2.0. Bu öneri ayrıca geliştiricilerin uygulamalarını bu güvenlik açığını giderecek şekilde güncelleştirmek için neler yapabileceği konusunda da rehberlik sağlar.This advisory also provides guidance on what developers can do to update their applications to remove this vulnerability.

Microsoft, .NET Framework ve .NET Core’da XML belgelerinin yanlış işlenmesinden kaynaklanan bir hizmet reddi güvenlik açığı olduğunun farkındadır.Microsoft is aware of a denial of service vulnerability that exists when .NET Framework and .NET Core improperly process XML documents. Bu güvenlik açığını başarılı bir şekilde kötüye kullanabilen bir saldırgan, .NET Framework, .NET Core veya .NET Native uygulamalarında hizmet reddi sorununa yol açabilir.An attacker who successfully exploited this vulnerability could cause a denial of service against a .NET Framework, .NET Core, or .NET native application.

Güncelleştirme, .NET Framework, .NET Core ve .NET Native uygulamaları tarafından XML belgelerinin işlenme biçimini düzelterek bu güvenlik açığını giderir.The update addresses the vulnerability by correcting how .NET Framework, .NET Core, and .NET native applications handle XML document processing.

Uygulamanız bir ASP.NET Core uygulaması ise, geliştiricilerin ayrıca ASP.NET Core 2.0.8 sürümüne güncelleştirmeleri önerilir.If your application is an ASP.NET Core application, developers are also advised to update to ASP.NET Core 2.0.8.


Release Notes Icon Visual Studio 2017 sürüm 15.7.2Visual Studio 2017 version 15.7.2 New Release icon

21 Mayıs 2018’de yayınlandıreleased on May 21, 2018

15.7.2 Sürümünde Düzeltilen Başlıca SorunlarTop Issues Fixed in 15.7.2

Müşteriler tarafından bildirilen ve 15.7.2 sürümünde giderilen sorunlar şunlardır:These are the customer-reported issues addressed in 15.7.2:


Geri BildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Yükleyicinin veya Visual Studio IDE’nin sağ üst köşesindeki Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bize bildirebilirsiniz.For issues, let us know via the Report a Problem option in the upper right-hand corner of either the installer or the Visual Studio IDE itself. BuThe Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur.icon is located in the upper right-hand corner. Soru sorup yanıtlar bulabileceğiniz Visual Studio Geliştirici Topluluğu sayfasından sorunlarınızı takip edebilirsiniz.You can track your issues in the Visual Studio Developer Community, where you can ask questions and find answers. Ayrıca UserVoice aracılığıyla bir ürün önerisinde bulunabilir veya Canlı Sohbet desteği ile ücretsiz yükleme yardımı alabilirsiniz.You can also make a product suggestion through UserVoice or get free installation help through our Live Chat support.


BloglarBlogs

Tüm yeni yayınlar hakkında güncel bilgi sunan ve çok çeşitli özellikler hakkında derinlemesine bilgiler içeren Geliştirici Araçları Blogları sitesinde mevcut olan içgörü ve önerilerden yararlanın.Take advantage of the insights and recommendations available in the Developer Tools Blogs site to keep you up-to-date on all new releases and include deep dive posts on a broad range of features.

Developer Tools Blogs


Visual Studio 2017 Yayın Notları GeçmişiVisual Studio 2017 Release Notes History

Visual Studio 2017 yayın notlarının önceki sürümlerini görüntüleyebilirsiniz:You can view prior versions of Visual Studio 2017 release notes:


Sayfanın Başı

Top of Page