Tài liệu Microsoft

docs.microsoft.com là nơi lưu trữ các tài liệu kỹ thuật của Microsoft, tài liệu tham khảo về API, ví dụ về mã, hướng dẫn bắt đầu nhanh cũng như hướng dẫn dành cho nhà phát triển và chuyên gia CNTT.

Thư mục tài liệu

Thư mục tài liệu