IDiskDataStorage.StopStoringData 方法

定义

public:
 void StopStoringData();
public void StopStoringData ();
Public Sub StopStoringData ()

适用于