ServerEventSet.CreateMasterKey Property

Definition

define property for CreateMasterKey

public bool CreateMasterKey { get; set; }
member this.CreateMasterKey : bool with get, set
Public Property CreateMasterKey As Boolean

Property Value

Boolean

Applies to