LowLagMediaRecording.StartAsync Method

Definition

Asynchronously starts the low lag media recording.

public:
 virtual IAsyncAction ^ StartAsync() = StartAsync;
/// [Windows.Foundation.Metadata.RemoteAsync]
IAsyncAction StartAsync();
[Windows.Foundation.Metadata.RemoteAsync]
public IAsyncAction StartAsync();
function startAsync()
Public Function StartAsync () As IAsyncAction

Returns

IAsyncAction

Object that is used to control the asynchronous operation.

Attributes

Remarks

Before calling StartAsync, you must initialize the LowLagMediaRecording object by calling one of the prepare method on MediaCapture: PrepareLowLagRecordToStreamAsync, PrepareLowLagRecordToStorageFileAsync, and PrepareLowLagRecordToCustomSinkAsync.

Applies to

See also