AzRoles. IAzTask2 接口

Azroles. IAzTask2 互操作性包装方法和属性记录在方法或属性的 COM 版本下。 每个成员名称后面都有指向关联 COM 文档的链接。

成员

AzRoles. IAzTask2 接口具有以下类型的成员:

方法

AzRoles. IAzTask2 接口具有这些方法。

方法 说明
Azroles. IAzTask2. AddOperation IAzTask::AddOperation
Azroles. IAzTask2. AddPropertyItem IAzTask::AddPropertyItem
Azroles. IAzTask2. AddTask IAzTask:: AddTask
Azroles. IAzTask2. DeleteOperation IAzTask::D eleteOperation
Azroles. IAzTask2. DeletePropertyItem IAzTask::D eletePropertyItem
Azroles. IAzTask2. DeleteTask IAzTask::D eleteTask
Azroles. IAzTask2. GetProperty IAzTask:: GetProperty
Azroles. IAzTask2. RoleAssignments IAzTask2:: RoleAssignments
Azroles. IAzTask2。 IAzTask:: SetProperty
Azroles. IAzTask2. 提交 IAzTask:: Submit

属性

AzRoles. IAzTask2 接口具有这些属性。

Property 访问类型 说明
Azroles. IAzTask2. ApplicationData
读取/写入
IAzTask 的 ApplicationData 属性
Azroles. IAzTask2. BizRule
读取/写入
IAzTask 的 BizRule 属性
Azroles. IAzTask2. BizRuleImportedPath
读取/写入
IAzTask 的 BizRuleImportedPath 属性
Azroles. IAzTask2. BizRuleLanguage
读取/写入
IAzTask 的 BizRuleLanguage 属性
Azroles. IAzTask2. 描述
读取/写入
IAzTask 的 Description 属性
Azroles. IAzTask2. IsRoleDefinition
读取/写入
IAzTask 的 IsRoleDefinition 属性
Microsoft.Interop.Security.Azroles.IAzTask2.Name
读取/写入
IAzTask 的 Name 属性
Azroles. IAzTask2. 操作
只读
IAzTask 的操作属性
Azroles. IAzTask2. 任务
只读
IAzTask 的 Tasks 属性
Azroles.. IAzTask2。
只读
IAzTask 的可写属性

要求

要求
程序集
Microsoft.Interop.Security.Azroles.dll