DataFileAdapter 類別

定義

DataFileAdapter 類型表示有關資料檔案的資訊。

public ref class DataFileAdapter : Microsoft::SqlServer::Management::Facets::IDmfAdapter, Microsoft::SqlServer::Management::Sdk::Sfc::IDmfFacet, Microsoft::SqlServer::Management::Utility::IDataFilePerformanceFacet
public class DataFileAdapter : Microsoft.SqlServer.Management.Facets.IDmfAdapter, Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.IDmfFacet, Microsoft.SqlServer.Management.Utility.IDataFilePerformanceFacet
type DataFileAdapter = class
    interface IDataFilePerformanceFacet
    interface IDmfFacet
    interface IDmfAdapter
Public Class DataFileAdapter
Implements IDataFilePerformanceFacet, IDmfAdapter, IDmfFacet
繼承
DataFileAdapter
實作

備註

DataFileAdapter物件代表資料檔案的相關資訊。 藉由使用 DataFileAdapter 物件,您可以判斷資料檔案所使用的空間。

建構函式

DataFileAdapter(DataFile)

使用指定的檔案,初始化 DataFileAdapter 類別的新執行個體。

屬性

SpaceUtilization

取得父動作順序。

適用於