Referenční informace Toolkit pro Toolkit nasazení microsoftu

Tento odkaz je součástí microsoft deployment® Toolkit (MDT) 2013 a poskytuje nastavení konfigurace, která můžete použít v procesu nasazení. Nápovědu k přizpůsobení nastavení konfigurace pro prostředí nasazení najdete v dokumentaci MDT 2013 – Příručka ukázek Toolkit nasazení společnosti Microsoft a použití Toolkit nasazení společnosti Microsoft.

Poznámka

V tomto dokumentu se Windows vztahuje na operační systémy Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2, pokud není uvedeno jinak. MDT nepodporuje verze Windows založené na procesoru ARM. Podobně mdt odkazuje na MDT 2013, pokud není uvedeno jinak.

Kroky pořadí úkolů

Pořadí úkolů jsou vytvořena editorem pořadí úkolů a skládají se z kombinované řady kroků, které jsou navržené k dokončení akce. Pořadí úkolů můžou fungovat při restartování počítače a dají se nakonfigurovat tak, aby automatizovaly úlohy v počítači bez nutnosti zásahu uživatele. Kromě toho můžete do skupiny pořadí úkolů přidat kroky pořadí úkolů, což pomáhá udržovat podobné kroky pořadí úkolů pohromadě, aby se zlepšila organizace a řízení chyb.

Každý krok pořadí úkolů provádí určitou úlohu, například ověření, že cílový počítač dokáže přijmout image nasazení, uložit uživatelská data do bezpečného umístění, nasadit image do cílového počítače a obnovit uložená uživatelská data. Tyto kroky pořadí úkolů provádějí své úkoly pomocí nástrojů a skriptů poskytovaných s MDT nebo týmem nasazení. Tento odkaz vám pomůže určit správné skupiny pořadí úkolů a kroky pořadí úkolů ke konfiguraci procesu nasazení a platných vlastností a možností, které se mají použít.

Pro každou skupinu pořadí úkolů a krok jsou k dispozici následující informace:

 • Jméno. Název skupiny nebo kroku pořadí úkolů

 • Popis: Popis účelu skupiny nebo kroku pořadí úkolů a všech souvisejících informací týkajících se jejího přizpůsobení

 • Vlastnosti. Označuje platné vlastnosti konfigurace, které můžete zadat pro skupinu pořadí úkolů nebo krok, které definují, jak se úloha provádí.

 • Možnosti. Označuje platné možnosti konfigurace, které můžete zadat pro skupinu pořadí úkolů nebo krok, které definují, jestli a kdy se úkol provádí a co se považuje za úspěšný ukončovací kód z úlohy.

  Další informace o Editoru pořadí úkolů naleznete v tématu Nasazení operačního systému: Editor pořadí úkolů.

Běžné vlastnosti a možnosti pro typy kroků pořadí úkolů

Každá skupina a krok pořadí úkolů má konfigurovatelné nastavení na kartách Vlastnosti a Možnosti , které jsou společné pro všechny skupiny a kroky pořadí úkolů. Tato běžná nastavení jsou stručně popsaná v následujících částech.

Společné vlastnosti

Tabulka 1 ukazuje nastavení, která jsou k dispozici na kartě Vlastnosti každého kroku pořadí úkolů. Další informace o kartě Vlastnosti pro konkrétní krok pořadí úkolů najdete v tématu, které odpovídá kroku dále v tomto odkazu.

Poznámka

Zde uvedené typy kroků pořadí úkolů jsou ty, které jsou k dispozici v aplikaci Deployment Workbench. Při konfiguraci pořadí úkolů pomocí Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager můžou být k dispozici další typy kroků pořadí úkolů.

Tabulka 1. Nastavení k dispozici na kartě Vlastnosti
Název Popis Skupina Krok
Typ Hodnota jen pro čtení, která označuje skupinu pořadí úkolů nebo typ kroku. Typ bude nastaven na jednu z těchto hodnot:

– Použít Nastavení sítě

– Autorizace protokolu DHCP

– Zachytávání síťových Nastavení

- Konfigurace ADDS

– Konfigurace protokolu DHCP

– Konfigurace DNS

– Povolení nástroje BitLocker

– Formátování a dělení disku

- Shromážděte

- Skupina

- Vložení ovladačů

– Instalace aplikace

– Instalace operačního systému

– Instalace rolí a funkcí

– Instalace aktualizací offline

– Obnovení při selhání připojení k doméně

- Restartujte počítač

– Spuštění příkazového řádku

– Ověřit
- -
Název Uživatelem definovaný název, který by měl umožňovat snadnou identifikaci a odlišení od ostatních kroků pořadí úkolů. - -
Popis Popis definovaný uživatelem, který by měl snadno pochopit požadavky a úkoly kroku pořadí úkolů. - -

Běžné možnosti

Tabulka 2 ukazuje nastavení, která jsou k dispozici na kartě Možnosti kroku pořadí úkolů. Další informace o kartě Možnosti najdete na kartě Možnosti pořadí úkolů.

Tabulka 2. Nastavení k dispozici na kartě Možnosti
Název Popis Skupina Krok
Zakázat tento krok Tuto možnost vyberte, pokud chcete zakázat tento krok pořadí úkolů. - -
Kódy úspěšnosti Ukončovací kódy nástroje přidruženého k tomuto kroku pořadí úkolů, které označují, že krok byl úspěšně dokončen. -
Pokračovat při chybě Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby služba Task Sequencer mohla zpracovat další kroky pořadí úkolů, pokud dojde k selhání. - -
Podmíněné příkazy Jedna nebo více podmínek, které omezují spuštění této skupiny nebo kroku pořadí úkolů. Tyto podmínky jsou založené na následujících:

– Vlastnosti souboru

– Vlastnosti složky

Verze operačního systému:

- Je určitá architektura

- Je určitá verze

– Rozhraní WMI (Query Windows Management Instrumentation)

Nastavení registru:

- Existuje

– Neexistuje.

- Rovná se

- Nerovná se

– Větší než

– Větší než nebo rovno

- Menší než

- Menší než nebo rovno

- Nainstalovaný software

Proměnná pořadí úkolů:

- Existuje

- Rovná se

- Nerovná se

– Větší než

– Větší než nebo rovno

- Menší než

- Menší než nebo rovno

Tyto podmínky je možné seskupit pomocí příkazů KDYŽ , které testují všechny podmínky, podmínky nebo žádnou podmínku, která se vyhodnotí jako Pravda.
- -

Poznámka

Při použití Configuration Manager ke konfiguraci kroků pořadí úkolů můžou být k dispozici další podmíněné příkazy.

Specifické vlastnosti a Nastavení pro typy kroků pořadí úkolů

Některé vlastnosti a parametry jednotlivých typů kroku pořadí úkolů jsou pro tento typ jedinečné. Každý typ s jedinečnými vlastnostmi a nastavením se zobrazuje v následujících částech s jedinečnými vlastnostmi a nastavením kroku pořadí úkolů.

Použít Nastavení sítě

Tento krok pořadí úkolů nakonfiguruje síťový adaptér na cílovém počítači. Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a které vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTINICConfig.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku Použít síť Nastavení pořadí úkolů jsou:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Použít Nastavení sítě
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Název Název, který se má přiřadit k síťovému připojení.
Automatické získání IP adresy Pokud je tato možnost vybraná, použije se protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) k získání požadovaného nastavení konfigurace protokolu IP (Internet Protocol) pro síťové připojení. Toto je výchozí výběr.
Použijte následující IP adresu. Pokud je tato možnost vybraná, můžete kromě bran, které budou přiřazené k síťovému připojení, zadat jednu nebo více kombinací IP adresy a masky podsítě.
Automatické získání serveru DNS (Domain Name System) Pokud je tato možnost vybraná, použije se protokol DHCP k získání požadovaného nastavení konfigurace PROTOKOLU IP pro síťové připojení. Toto je výchozí výběr.
Použití následujících serverů DNS Pokud je tato možnost vybraná, můžete zadat jednu nebo více IP adres serveru DNS, které budou přiřazeny k síťovému připojení.
Přípona DNS Přípona DNS, která se použije pro všechna síťová připojení používající protokol TCP/IP.
Registrace adresy tohoto připojení v DNS Určuje, že se počítač pokusí o dynamickou registraci IP adres (prostřednictvím DNS) tohoto připojení s úplným názvem počítače tohoto počítače.
Při registraci DNS použijte příponu DNS tohoto připojení. Určuje, jestli se k registraci IP adres a názvu domény specifické pro připojení tohoto připojení používá dynamická aktualizace DNS.
Adresy serveru WINS Můžete zadat jednu nebo více IP adres serveru WINS (Internet Naming Service) Windows, které budou přiřazeny k síťovému připojení.
Povolení vyhledávání LMHOSTS Určuje, jestli se použije soubor LMHOSTS (Local Area Network) Manager Hosts (LAN) pro překlad názvů netBIOS (Network Basic Input/Output System).
Výchozí Určuje, jestli toto síťové připojení získá nastavení pro povolení nebo zakázání rozhraní NetBIOS přes protokol TCP/IP (NetBT) ze serveru DHCP. Toto je výchozí výběr.
Povolení rozhraní NetBIOS přes protokol TCP/IP Určuje, že toto síťové připojení používá rozhraní NetBT a WINS.
Zakázání rozhraní NetBIOS přes protokol TCP/IP Určuje, že toto síťové připojení nepoužívá netBT a WINS.

Autorizace protokolu DHCP

Tento krok pořadí úkolů autorizuje cílový počítač jako server DHCP. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a které vlastnosti použijete, naleznete v tématu ZTIAuthorizeDHCP.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Autorizovat DHCP jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení na Autorizovat server DHCP.
Možnosti
Název Popis
Název Popis
Účet Uživatelský účet, který je členem skupiny Enterprise Admins, který se má použít při autorizaci protokolu DHCP pro cílový počítač.

Zachytávání Nastavení sítě

Tento krok pořadí úkolů shromažďuje nastavení síťového adaptéru z cílového počítače. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTINICConfig.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Nastavení Capture Network:

Vlastnosti
Název Popis
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení na Capture Network Nastavení.
Možnosti
Název Popis
Žádné Žádné

Konfigurace funkce ADDS

Tento krok pořadí úkolů nakonfiguruje cílový počítač jako řadič domény služby Active Directory® Domain Services (AD DS). Další informace o nastaveních uvedených v následujících tabulkách a o konfiguraci tohoto kroku pořadí úkolů najdete v článku Nápověda a podpora společnosti Microsoft, Jak používat bezobslužný režim k instalaci a odebrání Active Directory Domain Services na řadičích domény se systémem Windows Server 2008.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku konfigurace adds pořadí úkolů jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení na konfigurovat ADDS.
Možnosti
Název Popis
Vytvoření Určuje konfigurační sadu, která se použije ke konfiguraci cílového počítače. Konfigurační sady jsou:

- Nová replika řadiče domény. Vytvoří další řadič domény v existující doméně služby AD DS.

- Nová replika řadiče domény jen pro čtení (RODC). Vytvoří řadič domény jen pro čtení.

- Nová doména v existující doménové struktuře. Vytvoří doménu v existující doménové struktuře služby AD DS.

- Nový strom domény v existující doménové struktuře Vytvoří nový strom v existující doménové struktuře služby AD DS.

- Nová doménová struktura. Vytvoří novou doménovou strukturu služby AD DS.
Název DNS domény Název DNS nové nebo existující domény.
Název netbios domény Název NetBIOS nové podřízené domény, podřízeného doménového stromu nebo doménové struktury, kterou používají klienti služby AD DS pro přístup k doméně. Tento název musí být v síti jedinečný.
Název DNS Název DNS podřízené domény nebo doménového stromu.
Zdrojový řadič domény replikace Název řadiče domény, ze kterého se má zdrojová služba AD DS na nové replikě nebo záložním řadiči domény upgradovat. Pokud není zadána žádná hodnota, bude ve výchozím nastavení vybrán nejbližší řadič domény z replikované domény.
Účet Účet, který se má použít k provedení konfigurace.
Heslo pro obnovení (nouzový režim) Heslo pro offline účet správce, který se používá v režimu opravy služby AD DS.
Instalace DNS, pokud ještě není k dispozici Pokud je tato možnost vybraná, dns se nainstaluje, pokud ještě není nainstalovaný.
Nastavení tohoto řadiče domény jako serveru globálního katalogu Určuje, jestli bude replika také serverem uvolňování paměti. Pokud je tato možnost vybraná, cílový počítač se nakonfiguruje jako server uvolňování paměti, pokud je zdrojovým řadičem domény replikace server globálního katalogu.
Počkejte jenom na kritickou replikaci. Pokud je toto nastavení vybrané, určuje, že během fáze replikace Dcpromo je zdrojem pouze kritická replikace. Nekritická replikace se obnoví, když se počítač restartuje jako řadič domény.
Úroveň funkčnosti doménové struktury Určuje úroveň funkčnosti nové doménové struktury. Dostupné možnosti:

– Windows Server 2003

– Windows Server 2008

– Windows Server 2008 R2
Úroveň funkčnosti domény Určuje úroveň funkčnosti pro novou doménu. Dostupné možnosti:

– Windows Server 2003

– Windows Server 2008

– Windows Server 2008 R2
Database Plně kvalifikovaný adresář UNC (Universal Naming Convention) na pevném disku místního počítače, který bude hostitelem databáze služby AD DS (NTDS.dit). Pokud adresář existuje, musí být prázdný. Pokud neexistuje, vytvoří se. Volné místo na vybrané logické jednotce musí být 200 megabajtů (MB) a může být větší, pokud dojde k chybám zaokrouhlování, a pro všechny objekty v doméně. Pro zajištění nejlepšího výkonu by se měl adresář nacházet na vyhrazeném pevném disku.
Soubory protokolů Plně kvalifikovaný adresář, který není adresářem UNC na pevném disku v místním počítači pro hostování souborů protokolu služby AD DS. Pokud adresář existuje, musí být prázdný. Pokud neexistuje, vytvoří se.
SYSVOL Plně kvalifikovaný adresář, který není adresářem UNC na pevném disku místního počítače, který bude hostovat soubory systémového svazku služby AD DS (SYSVOL). Pokud adresář existuje, musí být prázdný. Pokud neexistuje, vytvoří se. Adresář musí být umístěn v oddílu, který je formátován systémem souborů NTFS verze 5.0. Pro zajištění nejlepšího výkonu by měl být adresář umístěný na jiném fyzickém pevném disku, než je operační systém.
Název webu Hodnota existující lokality služby AD DS, na které se má nový řadič domény najít. Pokud není zadaný, vybere se příslušný web. Tato možnost se vztahuje pouze na nový strom ve scénáři nové doménové struktury. Ve všech ostatních scénářích bude lokalita vybrána pomocí aktuální konfigurace lokality a podsítě doménové struktury.

Konfigurace protokolu DHCP

Tento krok pořadí úkolů nakonfiguruje službu serveru DHCP na cílovém počítači. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTIConfigureDHCP.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku Konfigurace pořadí úkolů DHCP jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení na konfiguraci serveru DHCP.
Možnosti
Název Popis
Název Konfigurace protokolu DHCP
Podrobnosti oboru Tyto možnosti platí pro všechny klientské počítače, které získají zapůjčení v rámci tohoto konkrétního oboru. Nakonfigurované hodnoty možností oboru se vždy vztahují na všechny počítače, které v daném oboru získávají zapůjčení, pokud nejsou přepsány možnostmi přiřazenými k rezervaci třídy nebo klienta.

V nastavení Podrobnosti oboru je možné konfigurovat následující dílčí nastavení:

- Název oboru Uživatelem definovatelný název

- Spusťte IP adresu. Počáteční IP adresa oboru

- Koncová IP adresa Koncová IP adresa oboru

- Maska podsítě Maska podsítě podsítě klienta

- Doba trvání zapůjčení pro klienty DHCP Doba, po kterou je zapůjčení DHCP platné pro klienta

- Popis: Popis oboru

- Vyloučit rozsah IP adres, počáteční IP adresu. Počáteční IP adresa pro rozsah IP adres, které mají být vyloučeny z oboru

- Vyloučit rozsah IP adres, koncovou IP adresu Koncová IP adresa pro rozsah IP adres, které mají být vyloučeny z oboru

- 003 Router. Seznam IP adres pro směrovače v podsíti klienta

- 006 Servery DNS. Seznam IP adres pro názvové servery DNS dostupné pro klienta

- 015 Název domény DNS. Název domény, který by měl klient DHCP použít při překladu nekvalifikovaných názvů domén s DNS

- 044 WINS/NBNS Servery. Seznam IP adres pro názvové servery Pro rozhraní NetBIOS (NBNS) v síti

- Typ uzlu WINS/NBT 046 Nakonfiguruje typ klientského uzlu pro klienty NetBT.

- 060 PXE Client. Adresa použitá pro spouštěcí kód klienta pxe (Pre-Boot Execution Environment)
Možnosti serveru Tyto možnosti platí globálně pro všechny obory a třídy definované na každém serveru DHCP a pro všechny klienty, které server DHCP obsluhuje. Nakonfigurované hodnoty možností serveru se vždy použijí, pokud nejsou přepsány možnostmi přiřazenými k jinému oboru, třídě nebo rezervaci klienta.

V nastavení Možnosti serveru je možné konfigurovat následující dílčí nastavení:

- 003 Router. Seznam IP adres pro směrovače v podsíti klienta

- 006 Servery DNS. Seznam IP adres pro názvové servery DNS dostupné pro klienta

- 015 Název domény DNS. Název domény, který by měl klient DHCP použít při překladu nekvalifikovaných názvů domén s DNS

- 044 WINS/NBNS Servery. Seznam IP adres pro NBNS v síti

- Typ uzlu WINS/NBT 046 Nakonfiguruje typ klientského uzlu pro klienty NetBT.

- 060 PXE Client. Adresa použitá pro spouštěcí kód klienta PXE

Konfigurace systému DNS

Tento krok pořadí úkolů nakonfiguruje DNS na cílovém počítači. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTIConfigureDNS.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku Konfigurace pořadí úkolů DNS jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení na konfiguraci serveru DNS.
Možnosti
Název Popis
Název Konfigurace systému DNS
Zóny V nastavení Podrobnosti oboru je možné konfigurovat následující dílčí nastavení:

- Název zóny DNS. Uživatelem definovatelný název

- Napište. Typ zóny DNS, která se má vytvořit

- Replikace. Určuje schéma replikace používané ke sdílení informací mezi servery DNS.

- Název souboru zóny. Soubor databáze DNS zóny

- Dynamické aktualizace. Umožňuje klientským počítačům DNS registrovat a dynamicky aktualizovat své záznamy prostředků pomocí serveru DNS při každé změně.

- Odstranění zastaralých záznamů o prostředcích Odebere zastaralé záznamy prostředků.
Vlastnosti serveru V nastavení Vlastnosti serveru je možné konfigurovat následující dílčí nastavení:

- Zakažte rekurze. Určuje, že server DNS neprovede rekurze u žádného dotazu.

- Sekundární databáze BIND. Určuje, jestli se má použít formát rychlého přenosu k přenosu zóny na servery DNS se staršími implementacemi bind (Berkeley Internet Name Domain).

- Selhání při načítání, pokud jsou chybná data. Určuje, že server DNS by měl soubory analyzovat striktně.

- Povolte kruhové dotazování. Určuje, že server DNS by měl použít mechanismus kruhového dotazování k obměně a změně pořadí seznamu záznamů prostředků, pokud existuje více záznamů prostředků stejného typu pro odpověď dotazu.

- Povolte řazení síťové masky. Určuje, jestli má server DNS změnit pořadí záznamů prostředků ve stejné sadě záznamů prostředků ve své odpovědi na dotaz na základě IP adresy zdroje dotazu.

- Zabezpečte mezipaměť proti znečištění. Určuje, jestli se server DNS pokusí vyčistit odpovědi, aby se zabránilo znečištění mezipaměti.

- Kontrola názvů. Nakonfiguruje metodu kontroly názvů, která se má použít.

Poznámka

Krok Konfigurace pořadí úkolů DNS používá ke konfiguraci DNS nástroj Dnscmd, který je součástí nástrojů podpory Windows. Před spuštěním kroku Konfigurace pořadí úkolů DNS se ujistěte, že jsou nainstalované nástroje Windows Support Tools.

Poznámka

Další informace o těchto vlastnostech serveru naleznete v tématu Dnscmd.

Povolení nástroje BitLocker

Tento krok pořadí úkolů nakonfiguruje nástroj BitLocker® Drive Encryption na cílovém počítači. Další informace o tomto typu kroku najdete v tématu Povolení nástroje BitLocker.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku povolit pořadí úkolů nástroje BitLocker jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení na Povolit BitLocker.
Možnosti
Název Popis
Aktuální jednotka operačního systému Pokud je tato možnost vybraná, nakonfiguruje se jednotka operačního systému. Toto je výchozí výběr.
Konkrétní jednotka Při výběru se nakonfiguruje zadaná jednotka.
Pouze ČIP TPM Pokud je tato možnost vybraná, vyžaduje se čip TPM (Trusted Platform Module). Toto je výchozí výběr.
Spouštěcí klíč pouze na USB Pokud je tato možnost vybrána, na zadané jednotce USB se vyžaduje spouštěcí klíč.
ČIP TPM a spouštěcí klíč na USB Pokud je tato možnost vybraná, vyžaduje se čip TPM kromě spouštěcího klíče na zadané jednotce USB.
Ve službě Active Directory Pokud je tato možnost vybraná, obnovovací klíč se uloží do služby AD DS. Toto je výchozí výběr.
Nevytváří obnovovací klíč Pokud je tato možnost vybraná, obnovovací klíč se nevytvoří. Použití této možnosti se nedoporučuje.
Počkejte na dokončení BitLockeru. Pokud je tato možnost vybraná, tento krok se nedokončí, dokud BitLocker nedokončí zpracování všech jednotek.

Spuštění runbooku

Tento krok pořadí úkolů spouští sady Runbook Microsoft System Center 2012 Orchestrator na cílovém počítači. Runbook nástroje Orchestrator je posloupnost aktivit, které orchestrují akce v počítačích a sítích. Runbooky Orchestratoru v MDT můžete iniciovat pomocí tohoto typu kroku pořadí úkolů.

Poznámka

Tento krok pořadí úkolů není součástí žádné šablony pořadí úkolů MDT. Tento krok pořadí úkolů musíte přidat do všech pořadí úkolů, která vytvoříte.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Spustit runbook jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení na Spustit runbook.
Název Název kroku pořadí úkolů, který by měl odrážet název spuštěného runbooku.
Popis Informativní text, který obsahuje další informace o kroku pořadí úkolů
Možnosti
Název Popis
Orchestrator Server Zadejte adresu URL webové služby Orchestrator, která obsahuje název serveru. Webová služba Orchestrator může používat protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nebo HTTP přes protokol HTTPS (Secure Sockets Layer). Webová služba Orchestrator je ve výchozím nastavení na portu 81.

Webová služba Orchestrator podporuje více serverů sad Runbook. Ve výchozím nastavení může runbook běžet na libovolném serveru sady Runbook. Runbook je možné nakonfigurovat tak, aby určoval, které servery runbooků se mají použít ke spuštění runbooku.

Poznámka:

Webová služba Orchestrator podporuje možnost spuštění runbooku na konkrétním serveru sady Runbook. Tato funkce není v MDT podporovaná.

Zadejte adresu URL v některém z následujících formátů:

- název_serveru. Při použití tohoto formátu má adresa URL výchozí hodnotu:

https://<servername>:81/Orchestrator2012/Orchestrator.svc

- _
servername:port_. Při použití tohoto formátu má adresa URL výchozí hodnotu:

https://<servername:port>/Orchestrator2012/Orchestrator.svc.

- https://_servername:port. Při použití tohoto formátu má adresa URL výchozí hodnotu:

https://<servername:port>/Orchestrator2012/Orchestrator.svc.

- **https://
servername:port . Při použití tohoto formátu má adresa URL výchozí hodnotu:


https://<servername:port>/Orchestrator2012/Orchestrator.svc.
- https://
servername:port/Orchestrator2012/Orchestrator.svc. Při použití tohoto formátu MDT předpokládá, že poskytujete plně kvalifikovanou adresu URL, protože hodnota končí na .svc.

- https:// servername:port/Orchestrator2012/Orchestrator.svc. Při použití tohoto formátu MDT předpokládá, že poskytujete plně kvalifikovanou adresu URL, protože hodnota končí na .svc.
Runbook Klikněte na Procházet a pak vyberte název runbooku orchestratoru, který má toto pořadí úkolů spustit.

Poznámka:

Pokud chcete úspěšně vyhledat runbooky nástroje Orchestrator, nainstalujte aktualizaci ADO.NET Data Services pro .NET Framework 3.5 SP1 pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2.
Automatické zadání parametrů runbooku Tuto možnost vyberte, pokud chcete automaticky zadat hodnoty vstupních parametrů runbooku nástroje Orchestrator( což předpokládá, že hodnoty parametrů runbooku jsou proměnné pořadí úkolů). Pokud má například runbook vstupní parametr s názvem OSDComputerName, předá se runbooku hodnota proměnné pořadí úkolů OSDComputerName .

Poznámka:

Tato možnost funguje jenom u vstupních parametrů, které jsou platnými názvy proměnných pořadí úkolů a neobsahují mezery ani jiné speciální znaky. Přestože jsou jako názvy parametrů nástroje Orchestrator podporovány mezery a další speciální znaky, nejsou platné názvy proměnných pořadí úkolů. Pokud potřebujete předat hodnoty parametrům s mezerami nebo jinými speciálními znaky, použijte možnost Zadat explicitní parametry runbooku .

Druhou možností je zadat explicitní parametry runbooku.

Poznámka:

Hodnoty zadané pro vstupní parametry runbooku pro webovou službu Orchestrator jsou formátovány jako XML. Předávání hodnot obsahujících data, která jsou nebo se podobají datům ve formátu XML, může způsobit chyby.
Zadání explicitních parametrů runbooku Tuto možnost vyberte, pokud chcete explicitně zadat vstupní parametry runbooku orchestratoru.

Pro každý vstupní parametr, který runbook Orchestrator vyžaduje, musíte nakonfigurovat následující nastavení:

- Název. Toto je název vstupního parametru runbooku.

Poznámka:

Pokud změníte parametry existujícího runbooku nástroje Orchestrator, budete muset znovu procházet (znovu vybrat) runbook, protože MDT načte seznam parametrů pouze při počátečním přidání runbooku nástroje Orchestrator.

- Hodnota. Může to být konstanta nebo proměnná, například proměnná pořadí úkolů nebo proměnná prostředí. Můžete například zadat hodnotu %OSDComputerName%, která předá hodnotu proměnné pořadí úkolů OSDComputerName vstupnímu parametru runbooku.
Než budete pokračovat, počkejte na dokončení runbooku. Toto zaškrtávací políčko určuje, jestli bude krok pořadí úkolů čekat na dokončení runbooku, než přejde k dalšímu kroku pořadí úkolů.

Pokud je toto políčko:

- Vybráno a potom krok pořadí úkolů počká na dokončení runbooku, než přejde k dalšímu kroku pořadí úkolů.

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, krok pořadí úkolů se bude dotazovat webové služby Orchestratoru, aby se runbook dokončil. Doba mezi hlasováními začíná na 1 sekundu a pak se mezi jednotlivými hlasováními zvýší na 2, 4, 8, 16, 32 a 64 sekund. Jakmile doba dosáhne 64 sekund, bude se krok pořadí úkolů dotazovat každých 64 sekund.

- Zrušeno, pak krok pořadí úkolů nebude čekat na dokončení runbooku, než přejde k dalšímu kroku pořadí úkolů.

Poznámka:

Toto políčko musí být zaškrtnuté, pokud runbook vrací výstupní parametry.

Formátování a dělení disku

Tento krok pořadí úkolů rozděluje a formátuje disky v cílovém počítači. Další informace o tomto typu kroku naleznete v tématu Formát a oddíl disku.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Formát a Oddíl disku jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení na formát a disk oddílu.
Možnosti
Název Popis
Číslo disku Fyzické číslo disku, který se má nakonfigurovat.
Typ disku Typ jednotky, která se má vytvořit. Hodnoty jsou:

- Standardní (MBR) (hlavní spouštěcí záznam)

- Tabulka oddílů GPT (GUID [globálně jedinečný identifikátor]

Výchozí výběr je Standardní (MBR).
Objem V nastavení Hlasitost je možné konfigurovat následující dílčí nastavení:

Název oddílu. Název, který lze definovat uživatelem.

- Typ oddílu. Hodnoty se liší podle typu disku:

- MBR: Pouze primární

- GPT: Primární, EFI nebo MSR

- Použijte procento zbývajícího místa.

- Použijte konkrétní velikost jednotky. Hodnoty jsou v přírůstcích po 1 MB nebo 1 gigabajtu (GB).

- Vytvořte z tohoto spouštěcího oddílu.

- Systém souborů. Hodnoty jsou NTFS nebo FAT32.

- Rychlý formát. Když je tato možnost vybraná, provede se rychlý formát.

- Proměnné. Písmeno jednotky, které bylo přiřazeno tomuto nově nakonfigurovanýmu oddílu.

Poznámka

Při použití souboru CustomSettings.ini k určení konfigurace pevného disku a oddílu se nakonfigurují pouze první pevný disk a první dva oddíly. Upravte ZTIGather.xml a nakonfigurujte další pevné disky nebo oddíly.

Shromáždit

Tento krok pořadí úkolů shromažďuje data a pravidla zpracování pro cílový počítač. Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku shromáždit pořadí úkolů jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Shromáždit.
Možnosti
Název Popis
Shromáždění pouze místních dat Při výběru tento krok zpracuje pouze vlastnosti obsažené v souboru ZTIGather.xml.
Shromáždění místních dat a pravidel procesu Při výběru tento krok zpracuje vlastnosti obsažené v souboru ZTIGather.xml a vlastnosti obsažené v souboru, který určuje soubor Pravidla. Toto je výchozí výběr.
Soubor pravidel Název souboru pravidel, který se má zpracovat. Pokud je pole prázdné, pokusí se krok pořadí úkolů vyhledat a zpracovat soubor CustomSettings.ini.

Poznámka

Tento krok pořadí úkolů je nativně dostupný ve System Center 2012 R2 Configuration Manager jako Nastavit dynamické proměnné ve skupině Obecné.

Vložení ovladačů

Tento krok pořadí úkolů vloží ovladače, které byly nakonfigurovány pro nasazení do cílového počítače. Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Vložit ovladače jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Vložení ovladačů.
Možnosti
Název Popis
Instalace pouze odpovídajících ovladačů Vloží pouze ovladače, které cílový počítač vyžaduje a které odpovídají tomu, co je k dispozici v ovladačích outofboxu--.
Instalace všech ovladačů Nainstaluje všechny ovladače.
Profil výběru Nainstaluje všechny ovladače ve vybraném profilu.

Instalace aplikace

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje aplikace do cílového počítače. Další informace o tomto typu kroku naleznete v tématu Instalace softwaru.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Instalovat aplikaci jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Instalovat aplikaci.
Možnosti
Název Popis
Instalace více aplikací Nainstalujte povinné aplikace, které MandatoryApplications vlastnost zadaná a volitelné aplikace, Které Applications vlastnost zadaná. Tyto vlastnosti jsou nakonfigurovány podle pravidel nebo jsou zadány během procesu pohovoru Průvodce nasazením. Toto je výchozí výběr.
Instalace jedné aplikace Konkrétní aplikace, která se má nainstalovat. Aplikaci vyberete z rozevíracího- seznamu, který se skládá z aplikací, které byly nakonfigurovány v uzlu Aplikace v aplikaci Deployment Workbench.
Kódy úspěšnosti Seznam ukončovacích kódů instalace aplikací oddělených mezerami-, které by se měly použít při určování úspěšné instalace aplikací.

Instalace operačního systému

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje operační systém do cílového počítače. MDT může nasadit Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 a Windows Server 2008 R2 pomocí:

 • setup.exe. Tato metoda je použitá tradiční metoda iniciovaná spuštěním setup.exe z instalačního média. MDT ve výchozím nastavení používá setup.exe.

 • imagex.exe. Tato metoda nainstaluje image operačního systému pomocí imagex.exe s /možností použít . MDT používá tuto metodu, pokud nelze použít (metodu setup.exe, tj. návrat k použití imagex.exe).

  Pomocí vlastnosti ForceApplyFallback můžete určit, která z těchto metod se používá, což také ovlivňuje pořadí úkolů operačního systému, která jsou uvedena v Průvodci nasazením pro konkrétní spouštěcí bitovou kopii architektury procesoru. Další informace naleznete ForceApplyFallback vlastnost.

  Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Instalovat operační systém jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Nainstalovat operační systém.
Možnosti
Název Popis
Operační systém k instalaci Název operačního systému, který se má nainstalovat do cílového počítače. Operační systém vyberete z rozevíracího- seznamu zkompilovaného z operačních systémů nakonfigurovaných v uzlu Operační systémy aplikace Deployment Workbench.
Disku Disk, na který chcete nainstalovat operační systém.
Oddíl Oddíl, do kterého chcete nainstalovat operační systém.

Instalace rolí a funkcí

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje vybrané role a funkce do cílového počítače. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a použité vlastnosti naleznete v tématu ZTIOSRole.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Instalovat role a funkce jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Instalovat role a funkce.
Popis Informativní text, který popisuje účel kroku pořadí úkolů.
Možnosti
Název Popis
Vyberte operační systém, pro který se mají nainstalovat role. Vyberte operační systém, který se má nasadit do cílového počítače.
Vyberte role a funkce, které se mají nainstalovat. Vyberte jednu nebo více rolí a funkcí pro instalaci do cílového počítače.

Instalace jazykových sad offline

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje aktualizace image do cílového počítače po nasazení operačního systému, ale před restartováním cílového počítače. Tyto aktualizace zahrnují jazykové sady. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTIPatches.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Nainstalovat jazykové sady Offline jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na možnost Instalovat aktualizace offline.
Možnosti
Název Popis
Název balíčku Název balíčku jazykové sady, který by se měl použít na cílový počítač

Poznámka

Tento krok pořadí úkolů je platný pouze při použití MDT s Configuration Manager.

Instalace jazykových sad Online

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje jazykové sady do image na cílovém počítači po nasazení operačního systému a po restartování cílového počítače. Další informace o tom, který skript provede tento úkol a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTILangPacksOnline.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Nainstalovat jazykové sady Online jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Nainstalovat jazykové sady Online.
Možnosti
Název Popis
Název balíčku Název balíčku jazykové sady, který by se měl použít na cílový počítač

Poznámka

Tento krok pořadí úkolů je platný pouze při použití MDT s Configuration Manager.

Instalace aktualizací offline

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje aktualizace image do cílového počítače po nasazení operačního systému, ale před restartováním cílového počítače. Tyto aktualizace zahrnují jazykové sady. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTIPatches.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Instalovat aktualizace offline jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na možnost Instalovat aktualizace offline.
Možnosti
Název Popis
Profil výběru Název profilu výběru, který se má použít u cílového počítače

Poznámka:

Při použití MDT s Configuration Manager zadejte název balíčku aktualizace, který se má použít.

Obnovení při selhání připojení k doméně

Tento krok pořadí úkolů ověřuje, že se cílový počítač připojil k doméně. Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku Obnovení z připojení k doméně při selhání pořadí úkolů jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Obnovit ze selhání připojení k doméně.
Možnosti
Název Popis
Automatické obnovení Krok pořadí úkolů se pokusí připojit cílový počítač k doméně.
Ruční obnovení Pokud se cílovému počítači nepodaří připojit k doméně, krok pořadí úkolů způsobí pozastavení aplikace Task Sequencer, což vám umožní pokusit se připojit cílový počítač k doméně.
Žádné obnovení Pokud se cílový počítač nemůže připojit k doméně, pořadí úkolů selže a pořadí úkolů se zastaví.

Restartování počítače

Tento krok pořadí úkolů restartuje cílový počítač. Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Restartovat počítač jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Restartovat počítač.
Možnosti
Název Popis
Žádné Žádné

Spustit příkazový řádek

Tento krok pořadí úkolů spustí zadané příkazy v cílovém počítači. Další informace o tomto typu kroku naleznete v tématu Spuštění příkazového řádku.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Spustit příkazový řádek jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na spuštění příkazového řádku.
Možnosti
Název Popis
Příkazový řádek Příkazy, které se mají spustit při zpracování tohoto kroku pořadí úkolů
Začít Počáteční složka pro aplikaci (Cesta musí být platná cesta v cílovém počítači.)
Spusťte tento krok jako následující účet. Umožňuje specifikaci přihlašovacích údajů uživatele, které se použijí ke spuštění zadaného příkazu.
Účet Přihlašovací údaje uživatele, které se použijí ke spuštění zadaného příkazu
Načtení profilu uživatele Pokud je tato možnost vybraná, načte se profil uživatele pro zadaný účet.

Spuštění skriptu PowerShellu

Tento krok pořadí úkolů spustí zadaný skript Windows PowerShell™ v cílovém počítači. Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a které vlastnosti se používají, najdete v tématu ZTIPowerShell.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Spustit skript PowerShellu jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Spuštění skriptu PowerShellu.
Možnosti
Název Popis
Skript PowerShellu Skript Windows PowerShell, který se má spustit při zpracování tohoto kroku pořadí úkolů
Parametry Parametry, které mají být předány skriptu Windows PowerShell. Tyto parametry by měly být zadané stejně, jako kdybyste je přidali do skriptu Windows PowerShell z příkazového řádku.

Zadané parametry by měly být pouze ty parametry, které skript spotřebovává, nikoli pro příkazový řádek Windows PowerShell.

V následujícím příkladu by byla platná hodnota pro toto nastavení:

-MyParameter1 MyValue1 -MyParameter2 MyValue2

V následujícím příkladu by byla neplatná hodnota pro toto nastavení (tučné položky jsou nesprávné):

-nologo -executionpolicy unrestricted -File MyScript.ps1 -MyParameter1 MyValue1 -MyParameter2 MyValue2

Předchozí příklad je neplatný, protože hodnota zahrnuje Windows PowerShell parametry (- příkazového- řádku nologo a –executionpolicy bez omezení).

Poznámka

Tento krok pořadí úkolů je nativně dostupný ve System Center 2012 R2 Configuration Manager jako Spustit skript PowerShellu ve skupině Obecné.

Nastavit proměnnou pořadí úkolů

Tento krok pořadí úkolů nastaví zadanou proměnnou pořadí úkolů na zadanou hodnotu. Další informace o tomto typu kroku naleznete v tématu Nastavit proměnnou pořadí úkolů.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Nastavit proměnnou pořadí úkolů jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- tak, aby se nastavila proměnná pořadí úkolů.
Možnosti
Název Popis
Proměnná pořadí úkolů Název proměnné, která se má upravit
Hodnota Hodnota, která se má přiřadit k zadané proměnné

Odinstalace rolí a funkcí

Tento krok pořadí úkolů odinstaluje vybrané role a funkce z cílového počítače. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a použité vlastnosti naleznete v tématu ZTIOSRole.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Odinstalovat role a funkce jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na odinstalaci rolí a funkcí.
Popis Informativní text, který popisuje účel kroku pořadí úkolů.
Možnosti
Název Popis
Vyberte operační systém, pro který se mají nainstalovat role. Vyberte operační systém, který se má nasadit do cílového počítače.
Vyberte role a funkce, které se mají nainstalovat. Vyberte jednu nebo více rolí a funkcí pro unstallation z cílového počítače.

Ověřit

Tento krok pořadí úkolů ověřuje, že cílový počítač splňuje zadané požadavky nasazení. Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku Ověřit pořadí úkolů jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Nastavte tento typ jen pro čtení- na Ověřit.
Možnosti
Název Popis
Zajištění minimální paměti Při výběru tento krok ověří, že velikost paměti v megabajtech nainstalovaná v cílovém počítači splňuje nebo překračuje zadanou částku. Toto je výchozí výběr.
Zajištění minimální rychlosti procesoru Při výběru tento krok ověří, že rychlost procesoru v megahertz (MHz) nainstalovaném v cílovém počítači splňuje nebo překračuje zadanou částku. Toto je výchozí výběr.
Ujistěte se, že se zadaná velikost obrázku vejde Při výběru tento krok ověří, že množství volného místa na disku v megabajtech v cílovém počítači splňuje nebo překračuje zadanou částku.
Zajištění aktualizace aktuálního operačního systému Při výběru tento krok ověří, že operační systém nainstalovaný v cílovém počítači splňuje zadaný požadavek. Toto je výchozí výběr.

Poznámka

Tento krok pořadí úkolů je nativně dostupný ve System Center 2012 R2 Configuration Manager jako Kontrola připravenosti ve skupině Obecné.

-OutofBox- – kroky pořadí úkolů

Na následující kroky pořadí úkolů odkazuje jedna nebo více dostupných šablon pořadí úkolů, které jsou součástí MDT. Každý z následujících příkladů uvádí předkonfigurované vlastnosti, parametry a možnosti a lze je použít jako základ pro vytváření vlastních pořadí úkolů.

V příkladech jsou uvedeny pouze vlastnosti, parametry a možnosti kroku pořadí úkolů a jejich odpovídající hodnoty.

Poznámka

Další informace o jednotlivých krocích pořadí úkolů najdete v odpovídajících tématech v tématu Společné vlastnosti a možnosti pro typy kroků pořadí úkolů a konkrétní vlastnosti a Nastavení pro typy kroků pořadí úkolů.

Použít Nastavení sítě

Tento krok pořadí úkolů nakonfiguruje síťový adaptér na cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a které vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTINICConfig.wsf.

Výchozí konfigurace kroku použít síť Nastavení pořadí úkolů je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Použít Nastavení sítě
Název Použít Nastavení sítě
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Pro tento krok nejsou předem nakonfigurované žádné parametry. To ve výchozím nastavení způsobí, že tento krok nakonfiguruje síťový adaptér tak, aby používal protokol DHCP.
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Poznámka

Při použití souboru CustomSettings.ini k určení konfigurací síťových adaptérů se nakonfiguruje pouze první síťový adaptér. Upravte ZTIGather.xml a nakonfigurujte další síťové adaptéry.

Použití oprav

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje aktualizace image do cílového počítače po nasazení operačního systému, ale před restartováním cílového počítače. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTIPatches.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Instalovat aktualizace offline je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Instalace aktualizací offline
Název Použití oprav
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Profil výběru Název profilu použitého při výběru oprav, které se mají nainstalovat do cílového počítače
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Použití Windows PE

Tento krok pořadí úkolů připraví cílový počítač na spuštění v prostředí Windows Předinstalační prostředí (Windows PE). Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a které vlastnosti použijete, najdete v tématu LTIApply.wsf.

Výchozí konfigurace kroku použít Windows PE pořadí úkolů je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Použití Windows PE
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTIApply.wsf" /PE
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Zálohování

Tento krok pořadí úkolů zálohuje cílový počítač před zahájením nasazení operačního systému. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTIBackup.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Zálohování je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Zálohování
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIBackup.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Zachytávání skupin

Tento krok pořadí úkolů zachycuje členství ve skupinách místních skupin, které existují na cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a které vlastnosti použijete, naleznete v tématu ZTIGroups.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Skupiny zachycení je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Zachytávání skupin
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIGroups.wsf" /capture
Začít Nezadané.
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Zaznamenat stav uživatele

Tento krok pořadí úkolů zaznamenává stav uživatele pro profily uživatelů, které existují v cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIUserState.wsf. Další informace o tomto typu kroku naleznete v tématu Zachycení stavu uživatele.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Zaznamenat stav uživatele je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Zaznamenat stav uživatele
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIUserState.wsf" /capture
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Kontrola systému BIOS

Tento krok pořadí úkolů zkontroluje systém (BIOS) základní vstupní/ propustnosti cílového počítače, aby se zajistilo, že je kompatibilní s nasazováním operačního systému. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a které vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIBIOSCheck.wsf.

Výchozí konfigurace kroku zkontrolovat pořadí úkolů systému BIOS je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Kontrola systému BIOS
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIBIOSCheck.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Konfigurace

Tento krok pořadí úkolů nakonfiguruje soubor Unattend.xml s požadovanými hodnotami vlastností, které platí pro operační systém, který nasazujete do cílového počítače. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a vlastnosti, které použijete, naleznete v tématu ZTIConfigure.wsf.

Výchozí konfigurace kroku Konfigurace pořadí úkolů je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Konfigurace
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIConfigure.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Kopírování skriptů

Tento krok pořadí úkolů zkopíruje skripty nasazení použité během procesů nasazení na místní pevný disk v cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a které vlastnosti použijete, najdete v tématu LTICopyScripts.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Kopírovat skripty je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Kopírování skriptů
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTICopyScripts.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Kopírování souborů nástroje Sysprep

Tento krok pořadí úkolů zkopíruje soubory nástroje Sysprep do cílového počítače. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a které vlastnosti použijete, naleznete v tématu LTISysprep.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Kopírovat soubory nástroje Sysprep je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Kopírování souborů nástroje Sysprep
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTISysprep.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Vytvoření oddílu BitLockeru

Tento krok pořadí úkolů nastaví vlastnost BDEInstall na hodnotu True, což znamená, že nástroj BitLocker by měl být nainstalován v cílovém počítači. Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Vytvořit oddíl nástroje BitLocker jsou:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Nastavit proměnnou pořadí úkolů
Název Vytvoření oddílu BitLockeru
Popis Žádné
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Proměnná pořadí úkolů Instalace BDE
Hodnota Pravda
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Vytvoření WIM

Tento krok pořadí úkolů vytvoří zálohu cílového počítače. Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku vytvořit wim pořadí úkolů jsou:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Vytvoření WIM
Popis Žádné
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIBackup.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Zakázání ochrany BDE

Pokud je bitlocker nainstalovaný na cílovém počítači, tento krok pořadí úkolů zakáže ochranu BitLockeru.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku zakázat ochrany BDE jsou:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Zakázání ochrany BDE
Popis Žádné
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIDisableBDEProtectors.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Povolení nástroje BitLocker

Tento krok pořadí úkolů povolí nástroj BitLocker na cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIBde.wsf.

Výchozí konfigurace kroku povolit pořadí úkolů nástroje BitLocker je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Povolení nástroje BitLocker
Název Povolení nástroje BitLocker
Popis Žádné
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Aktuální jednotka operačního systému Vybrané
Pouze ČIP TPM Vybrané
Spouštěcí klíč pouze na USB Nevybrané
ČIP TPM a spouštěcí klíč na USB Nevybrané
Konkrétní jednotka Nevybrané
Ve službě Active Directory Vybrané
Nevytváří obnovovací klíč Nevybrané
Počkejte na dokončení BitLockeru. Nevybrané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor BdeInstallSuppress se nerovná HODNOTĚ ANO

Povolení konfigurace disku OEM

Tento krok pořadí úkolů nastaví vlastnost DeploymentType na NEWCOMPUTER, což umožňuje rozdělení a formátování disku cílového počítače.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku pořadí úkolů Povolit konfiguraci disku OEM jsou:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Nastavit proměnnou pořadí úkolů
Název Povolení konfigurace disku OEM
Popis Žádné
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Proměnná pořadí úkolů Typ nasazení
Hodnota NOVÝPOČÍTAČ
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Koncová fáze

Tento krok pořadí úkolů ukončí aktuální fázi nasazení a restartuje cílový počítač. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Ukončit fázi je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Restartování počítače
Název Koncová fáze
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Žádné Žádné
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Spuštění nástroje Sysprep

Tento krok pořadí úkolů spustí nástroj Sysprep na cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT. Další informace o tom, jaký skript provádí tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, najdete v souboru LTISysprep.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Spustit nástroj Sysprep je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Spuštění nástroje Sysprep
Popis Žádné
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTISysprep.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Vynucení akce diskové části

Pokud soubor C:\oem.wsf existuje, tento krok pořadí úkolů odstraní soubor C:\oem.wsf, který umožní spuštění kroku pořadí úkolů Formát a Oddíl disku . Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Vynutit akci diskpart je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Vynucení akce diskové části
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cmd.exe /c if exist c:\oem.wsf del /q c:\oem.wsf
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0.1
Pokračovat při chybě Vybrané
Podmíněný kvalifikátor Žádné

Formátování a dělení disku

Tento krok pořadí úkolů konfiguruje a formátuje diskové oddíly v cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIDiskpart.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Formát a Oddíl disku je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Formátování a dělení disku
Název Formátování a dělení disku
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Číslo disku 0
Typ disku Standardní (MBR)
Objem V nastavení Svazek jsou nakonfigurovaná následující podnastavení-:

- Název oddílu. Disk s operačním systémem

-Typ oddílu. Primární

- Použijte procento zbývajícího místa. Vybrané

- Velikost(%). 100

-Použijte konkrétní velikost jednotky. Nevybrané

- Vytvořte z tohoto spouštěcího oddílu. Vybrané

-Systém souborů. NTFS

-Rychlý formát. Vybrané

-Proměnná. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Poznámka

Při použití souboru CustomSettings.ini k určení konfigurace pevného disku a oddílu se nakonfigurují pouze první pevný disk a první dva oddíly. Upravte ZTIGather.xml a nakonfigurujte další pevné disky nebo oddíly.

Shromáždit pouze místní

Tento krok pořadí úkolů shromažďuje nastavení konfigurace nasazení z místních zdrojů, které platí pro cílový počítač. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIGather.wsf.

Výchozí konfigurace kroku Shromáždit pouze místní pořadí úkolů je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Shromáždit
Název Shromáždit pouze místní
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Shromáždění pouze místních dat Vybrané
Shromáždění místních dat a pravidel procesu Nevybrané
Soubor pravidel Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Žádné

Generování souboru migrace aplikace

Tento krok pořadí úkolů vygeneruje soubor ZTIAppXmlGen.xml, který obsahuje seznam přidružení souborů nainstalovaných v cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIAppXmlGen.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Generovat soubor migrace aplikací je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Generování souboru migrace aplikace
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIAppXmlGen.wsf" /capture
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Žádné

Vložení ovladačů

Tento krok pořadí úkolů vloží ovladače, které byly nakonfigurovány pro nasazení do cílového počítače. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provádí tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, najdete v tématu ZTIDrivers.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Vložit ovladače je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Vložení ovladačů
Název Vložení ovladačů
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Instalace pouze odpovídajících ovladačů Vloží pouze ovladače vyžadované cílovým počítačem a odpovídají tomu, co je k dispozici v ovladačích outofboxu--.
Instalace všech ovladačů Vloží všechny ovladače.
Profil výběru Vloží ovladače přidružené k vybranému profilu.
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Instalace aplikací

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje aplikace do cílového počítače. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIApplications.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Instalovat aplikace je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Instalace aplikací
Název Instalace aplikací
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Instalace více aplikací Vybrané
Instalace jedné aplikace Nevybrané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Instalace operačního systému

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje operační systém do cílového počítače. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Instalace operačního systému je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Instalace operačního systému
Název Instalace operačního systému
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Operační systém k instalaci Tato hodnota odpovídá operačnímu systému, který byl vybrán při vytvoření pořadí úkolů.
Disku Disk, na kterém se má operační systém nainstalovat.
Oddíl Oddíl, ve kterém se má operační systém nainstalovat.
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Další fáze

Tento krok pořadí úkolů aktualizuje vlastnost Phase na další fázi procesu nasazení. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTINextPhase.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Další fáze je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Další fáze
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTINextPhase.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Vyčištění PostApply-

Tento krok pořadí úkolů vyčistí nepotřebné soubory po instalaci image do cílového počítače. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript tento úkol provádí a jaké vlastnosti se používají, najdete v souboru LTIApply.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů PostApply- Cleanup je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Vyčištění PostApply-
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTIApply.wsf" /post
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Obnovení z domény

Tento krok pořadí úkolů ověří, že se cílový počítač připojil k doméně. Další informace o tom, který skript provede tuto úlohu a které vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIDomainJoin.wsf.

Jedinečné vlastnosti a nastavení pro typ kroku Obnovit z domény pořadí úkolů jsou:

Vlastnosti
Název Popis
Typ Tento typ jen pro čtení- je nastavený na Obnovit ze selhání připojení k doméně.
Možnosti
Název Popis
Automatické obnovení Krok pořadí úkolů se pokusí připojit cílový počítač k doméně.
Ruční obnovení Pokud se cílovému počítači nepodaří připojit k doméně, krok pořadí úkolů způsobí pozastavení pořadí úkolů, což uživateli umožní připojit cílový počítač k doméně.
Žádné obnovení Pokud se cílový počítač nemůže připojit k doméně, pořadí úkolů selže a pořadí úkolů se zastaví.

Restartování počítače

Tento krok pořadí úkolů restartuje cílový počítač. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Restartovat počítač je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Restartování počítače
Název Restartování počítače
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Žádné Žádné
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Obnovení skupin

Tento krok pořadí úkolů obnoví dříve zaznamenané členství ve skupinách místních skupin na cílovém počítači. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, najdete v tématu ZTIGroups.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Obnovit skupiny je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Obnovení skupin
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIGroups.wsf" /restore
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Pokud jsou splněny všechny podmínky:

-DoCapture se nerovná YES

- DoCapture se nerovná funkci PREPARE

Obnovit stav uživatele

Tento krok pořadí úkolů obnoví dříve zaznamenaný stav uživatele do cílového počítače. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIUserState.wsf.

Další informace o tomto typu kroku naleznete v tématu Obnovení stavu uživatele.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Obnovit stav uživatele je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Obnovit stav uživatele
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIUserState.wsf" /restore
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Pokud jsou splněny všechny podmínky:

- Pokud se DoCapture nerovná YES

- Pokud se DoCapture nerovná funkci PREPARE

Nastavení sestavení image

Tento krok pořadí úkolů nastaví vlastnost ImageBuild na hodnotu obsaženou v osCurrentVersion. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Nastavit sestavení image je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Nastavit proměnnou pořadí úkolů
Název Nastavení sestavení image
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Proměnná pořadí úkolů ImageBuild
Hodnota %OSCurrentVersion%
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Nastavení příznaků obrázku

Tento krok pořadí úkolů nastaví vlastnost ImageFlags na hodnotu obsaženou v OSSKU. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Nastavit příznaky obrázků je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Nastavit proměnnou pořadí úkolů
Název Nastavení příznaků obrázku
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Proměnná pořadí úkolů ImageFlags
Hodnota %OSSKU%
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Tetování

Tento krok pořadí úkolů vytetuje cílový počítač s identifikačními informacemi a informacemi o verzi. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTITatoo.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Tattoo je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Tetování
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTITatoo.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Ověřit

Tento krok pořadí úkolů ověří, že cílový počítač splňuje zadané požadavky nasazení. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIValidate.wsf.

Výchozí konfigurace kroku Ověřit pořadí úkolů je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Ověřit
Název Ověřit
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zajištění minimální paměti (MB) Vybrané. Volič hodnot je nastavený na 768.
Zajištění minimální rychlosti (procesoru MHz) Vybrané. Volič hodnot je nastavený na 800.
Ujistěte se, že se zadaná velikost obrázku vejde do (MB.) Není vybráno.
Zajištění aktualizace aktuálního operačního systému Vybrané. Výběr hodnoty je nastavený na Server nebo Klient v závislosti na šabloně použité k vytvoření pořadí úkolů.
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

(služba Windows Update instalace před- aplikací)

Tento krok pořadí úkolů nainstaluje aktualizace do cílového počítače před instalací aplikací. Následuje stručný seznam nastavení, která ukazují, jak byl tento krok původně nakonfigurován v jedné ze šablon pořadí úkolů MDT.

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIWindowsUpdate.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů služba Windows Update (PreApplication- Installation) je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název (instalace služba Windows Update před- aplikací)
Popis Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIWindowsUpdate.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

služba Windows Update (po instalaci aplikace)

Tento krok pořadí úkolů je stejný jako krok pořadí úkolů služba Windows Update (instalace před aplikací).

Vymazání disku

Tento krok pořadí úkolů vymaže všechny informace z disku pomocí příkazu Formát .

Další informace o tom, jaký skript provede tuto úlohu a jaké vlastnosti se používají, naleznete v tématu ZTIWipeDisk.wsf.

Výchozí konfigurace kroku pořadí úkolů Vymazání disku je:

Vlastnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Typ Spustit příkazový řádek
Název Vymazání disku
Popis Spustí se jenom v případě, že wipeDisk=TRUE v CustomSettings.ini
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Příkazový řádek cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIWipeDisk.wsf"
Začít Nezadané
Spusťte tento krok jako následující účet. Nezadané
Možnosti
Name (Název) Value (Hodnota)
Zakázat tento krok Nevybrané
Kódy úspěšnosti 0 3010
Pokračovat při chybě Nevybrané
Podmíněný kvalifikátor Nezadané

Vlastnosti

Skripty používané v referenčních vlastnostech Lite Touch Installation (LTI) a ZTI k určení kroků procesu a nastavení konfigurace používaných během procesu nasazení. Skripty vytvoří některé z těchto vlastností automaticky. V souboru CustomSettings.ini musí být nakonfigurované další vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti patří:

 • Specifické jenom pro ZTI

 • Specifické jenom pro LTI

 • Pro použití v ZTI i LTI

  Tento odkaz vám pomůže určit správné vlastnosti ke konfiguraci a platné hodnoty, které se mají zahrnout pro každou vlastnost.

  Pro každou vlastnost jsou k dispozici následující informace:

 • Popis: Poskytuje popis účelu vlastnosti a všechny související informace týkající se přizpůsobení vlastnosti.

  Poznámka

  Pokud není výslovně uvedeno pouze pro ZTI nebo LTI, je vlastnost platná pro ZTI i LTI.

 • Hodnota a popis Označuje platné hodnoty, které mají být zadány pro vlastnost, a stručný popis významu každé hodnoty. (Hodnoty kurzívy označují, že se hodnota nahradí – například hodnota user1, uživatel2 označuje, že uživatel1 a uživatel2 budou nahrazeni skutečným názvem uživatelských účtů.)

 • Příklad: Poskytuje příklad použití vlastnosti, jak se může zobrazit v souborech .ini.

  Další informace o těchto a dalších vlastnostech pořadí úkolů, na které se může odkazovat při nasazování ZTI, najdete v tématu Proměnné pořadí úkolů nasazení operačního systému.

  Skripty nasazení obecně vyžadují zadání hodnot velkými písmeny, aby byly správně přečteny. Proto při zadávání hodnot vlastností používejte velká písmena.

Definice vlastnosti

Následující části popisují vlastnosti, které jsou k dispozici pro nasazení LTI a ZTI v MDT.

Tip

Vlastnosti jsou seřazené v abecedním pořadí.

_Název_serveru_SMSTSOrgName

Přizpůsobí banner zobrazení modulu pořadí úloh.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Název, který se použije v informačním panelu modulu task sequenceru
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] _SMSTSOrgName=Woodgrove Bank

ADDSLogPath

Plně kvalifikovaný adresář, který není adresářem UNC na pevném disku v místním počítači pro hostování souborů protokolu služby AD DS. Pokud adresář existuje, musí být prázdný. Pokud neexistuje, vytvoří se.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
log_path Plně kvalifikovaný adresář, který není adresářem UNC na pevném disku v místním počítači k hostování souborů protokolu služby AD DS
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ADDSLogPath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\NTDS

ADDSPassword

Přihlašovací údaje účtu, které lze použít při povýšení serveru na řadič domény.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Heslo Přihlašovací údaje účtu, které lze použít pro operaci povýšení
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ADDSUserName=Administrator ADDSUserDomain=WoodGroveBank ADDSPassword=<complex_password>

ADDSUserDomain

Jedná se o doménu, ze které by měl být převzat účet určený parametrem ADDSUserName . Pokud má operace vytvořit novou doménovou strukturu nebo se stát členským serverem ze záložního řadiče domény, neexistuje výchozí nastavení. Pokud je operace vytvoření nového stromu, výchozím názvem je název DNS doménové struktury, ke které je počítač aktuálně připojen. Pokud je operace vytvoření nové podřízené domény nebo repliky, výchozí je název DNS domény, ke které je počítač připojený. Pokud je operace snížení úrovně počítače a počítač je řadičem domény v podřízené doméně, je výchozí název DNS nadřazených domén. Pokud je operace snížení úrovně počítače a počítač je řadičem domény kořenové domény stromu, je výchozí název DNS doménové struktury.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Domény Doména, ze které by měl být účet UserName převzat
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ADDSUserName=Administrator ADDSUserDomain=WoodGroveBank ADDSPassword=<complex_password>

ADDSUserName

Přihlašovací údaje účtu, které se použijí při povýšení serveru na řadič domény.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
User_name Přihlašovací údaje účtu, které se použijí pro operaci povýšení
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ADDSUserName=Administrator ADDSUserDomain=WoodGroveBank ADDSPassword=complex_password

Správci

Seznam uživatelských účtů a skupin domén, které budou přidány do místní skupiny Administrator na cílovém počítači. Vlastnost Administrators je seznam textových hodnot, které mohou být libovolnou neprázdnou hodnotou. Vlastnost Administrators má číselnou příponu (například Administrators001 nebo Administrators002).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Jméno uživatele nebo skupiny, které se mají přidat do místní skupiny správců
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] Administrators001=WOODGROVEBANK\NYC Help Desk Staff Administrators002=WOODGROVEBANK\North America East Help Desk Staff PowerUsers001=WOODGROVEBANK\User01 PowerUsers002=WOODGROVEBANK\User02

AdminPassword

Definuje heslo, které bude přiřazeno k místnímu uživatelskému účtu správce v cílovém počítači. Pokud není zadáno, použije se heslo uživatele správce před nasazením.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
admin_password Heslo, které má být přiřazeno k uživatelskému účtu správce v cílovém počítači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] Administrators001=WOODGROVEBANK\NYC Help Desk Staff AdminPassword=<admin_password>

Aplikace

Seznam identifikátorů GUID aplikací, které by měly být nainstalovány v cílovém počítači. Tyto aplikace se zadávají v uzlu Aplikace v aplikaci Deployment Workbench. Tyto identifikátory GUID jsou uloženy v souboru Applications.xml. Vlastnost Applications je seznam textových hodnot, které mohou být libovolnou neprázdnou hodnotou. Vlastnost Applications má číselnou příponu (například Applications001 nebo Applications002).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
application_guid Identifikátor GUID je určen aplikací Deployment Workbench, aby byla aplikace nasazena do cílového počítače. Identifikátor GUID odpovídá identifikátoru GUID aplikace uloženému v souboru Applications.xml.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] Applications001={1D7DF331-47B7-472C-87B3-442597EC2F7D} Applications002={9d2b8999-5e4d-4f3d-bb05-edaaf4fe5628}

ApplicationSuccessCodes

Seznam kódů chyb používaných skriptem ZTIApplications oddělený mezerou, který určuje úspěšnou instalaci aplikací.

Poznámka

Tato vlastnost se vztahuje pouze na typ kroku pořadí úkolů Instalovat aplikaci a je-li vybrána možnost Nainstalovat více aplikací .

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
error_codes Kódy chyb, které určují, kdy byly aplikace úspěšně nainstalovány. Výchozí hodnoty jsou 0 a 3010.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ApplicationSuccessCodes=0 3010

PoužítGPOPack

Tato vlastnost slouží k určení, zda je proveden krok pořadí úkolů Použít místní balíček objektu zásad skupiny .

Poznámka

Výchozí hodnota pro tuto vlastnost vždy provede krok pořadí úkolů Použít místní balíček objektu zásad skupiny . Chcete-li toto chování přepsat, musíte explicitně zadat hodnotu NE.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Provede se krok pořadí úkolů Použít místní balíček objektu zásad skupiny . Tato hodnota je výchozí.
NE Krok pořadí úkolů Použít místní balíček objektu zásad skupiny se neprovede.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ApplyGPOPack=NO

Architektura

Architektura procesoru aktuálně spuštěného procesoru, což nemusí nutně být architektura procesoru podporovaná cílovým počítačem. Například při spuštění 32bitového operačního systému kompatibilního s 64bitovým procesorem architektura značí, že architektura procesoru je 32bitová.

Použití CapableArchitecture vlastnost k identifikaci skutečné architektury procesoru, který cílový počítač podporuje.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení. Tuto vlastnost však můžete použít v rámci CustomSettings.ini, jak je znázorněno v následujících příkladech, k definování konfigurace cílového počítače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
x86 Architektura procesoru je 32bitová.
x64 Architektura procesoru je 64bitová.
Příklad
Žádné

Kód oblasti

Směrové číslo oblasti, které se má nakonfigurovat pro operační systém v cílovém počítači. Tato vlastnost umožňuje pouze číselné znaky. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
area_code Směrové číslo oblasti, kam se má cílový počítač nasadit
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] AreaCode=206 CountryCode=001 Dialing=TONE LongDistanceAccess=9

Značka assetu

Číslo značky prostředku přidružené k cílovému počítači. Formát čísel značek assetu není definován. Tato vlastnost slouží k vytvoření pododdílu, který obsahuje nastavení cílená na konkrétní počítač.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a nemůže mít hodnotu nastavenou v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení. Tuto vlastnost ale můžete použít v rámci CustomSettings.ini nebo MDT DB, jak je znázorněno v následujících příkladech, k definování konfigurace cílového počítače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
asset_tag Formát značky assetu není definován a je určen standardem značky assetu každé organizace.
Příklad 1
[Settings] Priority=Default [Default] OSDComputerName=HP-%AssetTag%
Příklad 2
[Settings] Priority=AssetTag, Default [Default] OSInstall=YES [0034034931] OSDComputerName=HPD530-1 [0034003233] OSDNEWMACHINENAME=BVMXP

AutoConfigDNS

Určuje, jestli Průvodce instalací služby Active Directory nakonfiguruje DNS pro novou doménu, pokud zjistí, že protokol dynamické aktualizace DNS není k dispozici.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Nakonfiguruje DNS pro novou doménu, pokud není dostupný protokol dynamické aktualizace DNS.
NE Nenakonfiguruje DNS pro doménu.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] AutoConfigDNS=YES

BackupDir

Složka, ve které jsou uloženy zálohy cílového počítače. Tato složka existuje pod cestou UNC zadanou ve vlastnosti BackupShare . Pokud složka ještě neexistuje, vytvoří se automaticky.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Složka Název složky, která existuje pod sdílenou složkou zadanou ve vlastnosti BackupShare
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% BackupDrive=C:

BackupDrive

Jednotka, která se má zahrnout do zálohy cílového počítače. Tato vlastnost je ve výchozím nastavení jednotka, která obsahuje disk 0 oddíl 1. Dá se také nastavit na ALL.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
backup_drive Písmeno jednotky pro zálohování
VŠECHNY Zálohování všech jednotek v cílovém počítači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% BackupDrive=C:

Soubor zálohy

Určuje soubor WIM, který bude používán skriptem ZTIBackup.wsf. Další informace o tom, který skript používá tuto vlastnost naleznete v tématu ZTIBackup.wsf.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
BackupDir Název souboru WIM (Windows Imaging Format), který se má použít při zálohování.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% BackupFile=%OSDComputerName%.wim

BackupShare

Sdílená složka, ve které jsou uloženy zálohy cílového počítače.

Přihlašovací údaje používané pro přístup k této sdílené složce pro:

 • LTI jsou přihlašovací údaje zadané v Průvodci nasazením.

 • ZTI jsou přihlašovací údaje používané účtem Configuration Manager Advanced Client Network Access.

  Oprávnění požadovaná pro tuto sdílenou složku jsou následující:

 • Počítače domény. Povolte oprávnění Vytvořit složky nebo Připojit data.

 • Uživatelé domény. Povolte oprávnění Vytvořit složky nebo Připojit data.

 • Vlastník tvůrce. Povolte oprávnění Úplné řízení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
UNC_path Cesta UNC sdílené složky

Poznámka:

Cesta UNC zadaná v této vlastnosti musí existovat před nasazením cílového operačního systému.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% BackupDrive=C:

BDEAllowAlphaNumericPin

Tato vlastnost konfiguruje, jestli kódy PIN bitlockeru obsahují alfanumerické hodnoty.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO V PIN kódu jsou povolené alfanumerické znaky.

Poznámka:

Kromě nastavení této vlastnosti na ANO musí být povolené nastavení povolit rozšířené PIN kódy pro zásady skupiny po spuštění .
NE V PIN kódu jsou povolené jenom číselné znaky.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEAllowAlphaNumericPin=YES BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEDriveLetter

Písmeno jednotky oddílu, který není zašifrovaný nástrojem BitLocker, označovaný také jako systémový svazek. SYSVOL je adresář, který obsahuje soubory specifické pro hardware potřebné k načtení Windows počítačů po spuštění platformy v systému BIOS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Písmeno_jednotky Označení písmene logické jednotky pro systémový svazek (například S nebo T). Výchozí hodnota je S.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

Velikost disku BDE

Velikost systémového oddílu nástroje BitLocker. Hodnota je zadána v megabajtech. V tomto příkladu je velikost oddílu BitLockeru, který se má vytvořit, téměř 2 GB (2 000 MB).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
drive_size Velikost oddílu v megabajtech; Výchozí velikosti jsou:

- Windows 7 a Windows Server 2008 R2: 300 MB
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

Instalace BDE

Typ instalace nástroje BitLocker, který se má provést. K ochraně cílového počítače použijte jednu z následujících metod:

 • Mikrořadič TPM

 • Čip TPM a externí spouštěcí klíč (pomocí klíče, který je obvykle uložený na USB flash disku [UFD])

 • Čip TPM a PIN kód

 • Externí spouštěcí klíč

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ČIP TPM Chraňte počítač pouze pomocí čipu TPM. Čip TPM je mikrořadič, který ukládá klíče, hesla a digitální certifikáty. Mikrořadič je obvykle nedílnou součástí základní desky počítače.
Klíč TPM Chraňte počítač pomocí čipu TPM a spouštěcího klíče. Pomocí této možnosti můžete vytvořit spouštěcí klíč a uložit ho na UFD. Spouštěcí klíč musí být na portu při každém spuštění počítače.
TPMPin Chraňte počítač pomocí čipu TPM a špendlíku. Tuto možnost použijte ve spojení s vlastností BDEPin .
Klíč Chraňte počítač pomocí externího klíče (obnovovacího klíče), který můžete uložit do složky, ve službě AD DS nebo vytisknout.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEInstallSuppress

Určuje, jestli má proces nasazení přeskočit instalaci BitLockeru.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Nepokoušejte se nainstalovat Nástroj BitLocker.
NE Pokuste se nainstalovat Nástroj BitLocker.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=YES

BDEKeyLocation

Umístění pro uložení obnovovacího klíče a spouštěcího klíče nástroje BitLocker.

Poznámka

Pokud je tato vlastnost nakonfigurována pomocí Průvodce nasazením, musí být vlastností písmeno jednotky vyměnitelného disku. Pokud je vlastnost SkipBitLocker nastavena na hodnotu TRUE , aby stránka Průvodce konfigurací nástroje BitLocker byla vynechána, může být tato vlastnost nastavena na cestu UNC v CustomSettings.ini nebo v databázi MDT (MDT DB).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Umístění Určuje, kde bude uložen obnovovací klíč. musí být cesta UNC nebo písmeno jednotky vyměnitelného disku. Pokud není nastavená, použije se první dostupná vyměnitelná jednotka.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEPin

Pin kód, který se má přiřadit cílovému počítači při konfiguraci bitlockeru a vlastností BDEInstall nebo OSDBitLockerMode , je nastavený na TPMPin.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Pin PIN kód, který se má použít pro BitLocker. PIN kód může být dlouhý 4 až 20 číslic.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMPin BDEPin=123456789

BDERecoveryKey

Logická hodnota, která označuje, jestli proces vytvoří obnovovací klíč pro BitLocker. Klíč se používá k obnovení dat šifrovaných na svazku BitLockeru. Tento klíč je kryptograficky ekvivalentní spouštěcímu klíči. Pokud je k dispozici, obnovovací klíč dešifruje hlavní klíč svazku (VMK), který zase dešifruje šifrovací klíč celého svazku (FVEK).

Poznámka

Obnovovací klíč je uložen v umístění zadaném v BDEKeyLocation vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
AD Vytvoří se obnovovací klíč.
Nezadané Nevytvoří se obnovovací klíč.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEWaitForEncryption

Určuje, že proces nasazení by neměl pokračovat, dokud nástroj BitLocker nedokončí proces šifrování pro všechny zadané jednotky. Zadání hodnoty TRUE může výrazně prodloužit dobu potřebnou k dokončení procesu nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Určuje, že proces nasazení by měl čekat na dokončení šifrování jednotky.
FALSE Určuje, že proces nasazení by neměl čekat na dokončení šifrování jednotky.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 OSDBitLockerMode=TPMKey OSDBitLockerStartupKeyDrive=C: OSDBitLockerCreateRecoveryPassword=AD BDEWaitForEncryption=TRUE

BitsPerPel

Nastavení pro zobrazení barev na cílovém počítači. Vlastnost může obsahovat číselné číslice a odpovídá nastavení kvality barev. V příkladu 32 označuje 32 bitů na pixel pro kvalitu barev. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Poznámka

Výchozí hodnoty (v souboru šablony Unattend.xml) jsou vodorovné rozlišení 1 024 pixelů, svislé rozlišení 768 pixelů, 32bitová barevná hloubka a svislá obnovovací frekvence 60 Hertz (Hz).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
bits_per_pixel Počet bitů na pixel, který se má použít pro barvu. Výchozí hodnota je výchozí pro nasazený operační systém.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BitsPerPel=32 VRefresh=60 XResolution=1024 YResolution=768

ID sestavení

Určuje pořadí úkolů operačního systému, které se má nasadit do cílového počítače. ID pořadí úkolů vytvoříte v uzlu Pořadí úkolů v aplikaci Deployment Workbench. Vlastnost BuildID umožňuje alfanumerické znaky, spojovníky (-) a podtržítka (_). Vlastnost BuildID nemůže být prázdná nebo nesmí obsahovat mezery.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
build_id Identifikátor pořadí úkolů operačního systému, jak je definováno v aplikaci Deployment Workbench pro nasazený cílový operační systém

Poznámka:

Ujistěte se, že používáte id TaskSequenceID zadané v uživatelském rozhraní aplikace Deployment Workbench, a ne identifikátor GUID identifikátoru TaskSequenceID.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BuildID=BareMetal

CapableArchitecture

Architektura procesoru procesoru podporovaná cílovým počítačem, nikoli aktuální architektura procesoru, která je spuštěná. Například při spuštění 32bitového operačního systému kompatibilního s 64bitovým procesorem bude Funkce CapableArchitecture indikovat, že architektura procesoru je 64bitová.

Pomocí vlastnosti Architecture zobrazíte architekturu procesoru, která je aktuálně spuštěná.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
x86 Architektura procesoru je 32bitová.
x64 Architektura procesoru je 64bitová.
Příklad
Žádné

CaptureGroups

Určuje, jestli se zachytí členství místních skupin v cílovém počítači. Toto členství ve skupině je zachyceno během fáze zachycení stavu a obnoveno během fáze obnovení stavu.

Poznámka

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
NE Nezachycuje žádné informace o členství ve skupinách.
VŠECHNY Zachycuje členství všech místních skupin v cílovém počítači.
ANO Zachycuje členství předdefinovaných skupin Administrator a Power Users a skupin uvedených ve vlastnostech skupin. Toto je výchozí hodnota, pokud je zadána jiná hodnota. (Ano je typická hodnota.)
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ CaptureGroups=YES Groups1=NYC Application Management Groups2=NYC Help Desk Users

ChildName

Určuje, jestli se má při instalaci podřízené domény připojit popisek DNS na začátku názvu existující domény adresářové služby.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Název podřízené domény
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ChildName=childdom.parentdom.WoodGroveBank.com

ComputerBackupLocation

Sdílená síťová složka, ve které je uložená záloha počítače. Pokud cílová složka ještě neexistuje, vytvoří se automaticky.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Prázdné Stejné jako auto.
UNC_path Cesta UNC ke sdílené síťové složce, ve které je záloha uložena.
AUTOMATICKY Vytvoří zálohu na místním pevném disku, pokud je k dispozici místo. Jinak se záloha uloží do síťového umístění zadaného ve vlastnostech BackupShare a BackupDir .
SÍŤOVÉ Vytvoří zálohu v síťovém umístění zadaném v parametrech BackupShare a BackupDir.
ŽÁDNÝ Neprovede se žádné zálohování.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ ComputerBackupLocation=NETWORK BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ UDProfiles=Administrator, User-01, ExtranetUser UserDataLocation=NONE

Název_počítače

Tato vlastnost je zastaralá. Místo toho použijte OSDComputerName .

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Žádné Žádné
Příklad
Žádné

Název_konfiguračního_souboru

Určuje název konfiguračního souboru použitého během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Název_souboru Určuje název konfiguračního souboru použitého během nasazení OEM.
Příklad
Žádné

ConfigFilePackage

Určuje ID balíčku pro konfigurační balíček použitý během nasazení OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Balíček Určuje ID balíčku pro konfigurační balíček použitý během nasazení OEM.
Příklad
Žádné

ConfirmGC

Určuje, jestli je replika také globálním katalogem.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Nastaví repliku jako globální katalog, pokud byla záloha globálním katalogem.
NE Nedělá repliku globálním katalogem.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ConfirmGC=YES

Kód země

Kód země, který se má nakonfigurovat pro operační systém v cílovém počítači. Tato vlastnost umožňuje pouze číselné znaky. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
country_code Kód země, ve které se má cílový počítač nasadit
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] AreaCode=206 CountryCode=001 Dialing=TONE LongDistanceAccess=9

CriticalReplicationOnly

Určuje, jestli operace povýšení provádí pouze kritickou replikaci, a pak pokračuje a přeskočí nekritická (a potenciálně zdlouhavá) část replikace.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Přeskočí nekritická replikace.
NE Nepřeskočila nekritická replikace.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] CriticalReplicationOnly=YES

CustomDriverSelectionProfile

Určuje vlastní profil výběru použitý při instalaci ovladače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Profil Vlastní profil výběru použitý při instalaci ovladače
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] CustomDriverSelectionProfile=CustomDrivers

CustomPackageSelectionProfile

Určuje vlastní profil výběru použitý při instalaci balíčku.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Profil Vlastní profil výběru použitý při instalaci balíčku
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] CustomPackageSelectionProfile=CustomPackages

CustomWizardSelectionProfile

Určuje vlastní profil výběru, který průvodce používá k filtrování zobrazení různých položek.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Profil Vlastní profil výběru podle průvodce pro filtrování zobrazení různých položek
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] CustomWizardSelectionProfile=CustomWizard

Databáze

Vlastnost, která určuje databázi, která se má použít pro dotazování hodnot vlastností ze sloupců v tabulce zadané ve vlastnosti Table . Databáze se nachází v počítači zadaném ve vlastnosti SQLServer . Instance Microsoft SQL Server® v počítači je zadán v Instance vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Databáze Název databáze, která se má použít pro dotazování na hodnoty vlastností
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

Cesta k databázi

Určuje plně kvalifikovanou cestu nonUNC- k adresáři na pevném disku cílového počítače, který obsahuje doménovou databázi.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Cestu Určuje plně kvalifikovanou cestu k adresáři na- pevném disku místního počítače, který obsahuje doménovou databázi.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DatabasePath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\NTSD

DBID

Určuje uživatelský účet použitý pro připojení k počítači, na kterém běží SQL Server (určený vlastností) SQLServer pomocí ověřování SQL Server. Vlastnost DBPwd poskytuje heslo pro uživatelský účet ve vlastnosti DBID .

Poznámka

SQL Server ověřování není tak zabezpečené jako integrované ověřování Windows. Doporučenou metodou ověřování je integrované ověřování Windows. Pomocí vlastností DBID a DBPwd se přihlašovací údaje ukládají do souboru CustomSettings.ini ve formátu clear text, a proto nejsou zabezpečené. Další informace o použití integrovaného ověřování Windows naleznete SQLShare vlastnost.

Poznámka

Tuto vlastnost lze konfigurovat pouze ruční úpravou souborů CustomSettings.ini a BootStrap.ini.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ID uživatele_ Název přihlašovacích údajů uživatelského účtu pro přístup k počítači, na kterém běží SQL Server pomocí ověřování SQL Server
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 DBID=SQL_User-01 DBPwd=<complex_password> NetLib=DBNMPNTW Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

DBPwd

Určuje heslo pro uživatelský účet zadaný ve vlastnosti DBID . Vlastnosti DBID a DBPwd poskytují přihlašovací údaje k provedení ověřování SQL Server počítači, na kterém běží SQL Server (určený vlastností) SQLServer.

Poznámka

SQL Server ověřování není tak zabezpečené jako integrované ověřování Windows. Doporučenou metodou ověřování je integrované ověřování Windows. Pomocí vlastností DBID a DBPwd se přihlašovací údaje ukládají do souboru CustomSettings.ini ve formátu clear text, a proto nejsou zabezpečené. Další informace o použití integrovaného ověřování Windows naleznete SQLShare vlastnost.

Poznámka

Tuto vlastnost lze konfigurovat pouze ruční úpravou souborů CustomSettings.ini a BootStrap.ini.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
uživatelské_ heslo Heslo pro přihlašovací údaje uživatelského účtu zadané ve vlastnosti DBID pro použití ověřování SQL Server
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 DBID=SQL_User-01 DBPwd=<complex_password> NetLib=DBNMPNTW Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

Ladění

Řídí podrobnosti zpráv zapsaných do souborů protokolu MDT. Tuto vlastnost je možné nakonfigurovat tak, aby pomáhala při řešení potíží s nasazeními tím, že poskytuje rozšířené informace o procesu nasazení MDT.

Tuto vlastnost můžete nastavit spuštěním skriptu LiteTouch.vbs s parametrem / příkazového- řádku debug:true následujícím způsobem:

cscript.exe LiteTouch.vbs /debug:true 

Po spuštění skriptu LiteTouch.vbs je hodnota vlastnosti Debug nastavena na hodnotu TRUE a všechny ostatní skripty se automaticky čtou hodnotu této vlastnosti a poskytují podrobné informace.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo v MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Protokolování ladění je povolené, což zahrnuje následující:

- Podrobné zprávy se protokolují.

- Zastaralé zprávy se protokolují jako chyby.
FALSE Protokolování ladění není povoleno. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
Žádné

Výchozí brána

IP adresa výchozí brány používané cílovým počítačem. Formát IP adresy vrácené vlastností je standardní tečkovanádecimal- notace, například 192.168.1.1. Tato vlastnost slouží k vytvoření podsekce, která obsahuje nastavení cílená na skupinu počítačů na základě podsítí PROTOKOLU IP, ve kterých jsou umístěny.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a nemůže mít hodnotu nastavenou v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení. Tuto vlastnost ale můžete použít v rámci CustomSettings.ini nebo MDT DB, jak je znázorněno v následujících příkladech, k definování konfigurace cílového počítače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
výchozí_ brána IP adresa výchozí brány ve standardním tečkovaném- dedikačním zápisu
Příklad
[Settings] Priority=DefaultGateway, Default [Default] OSInstall=YES [DefaultGateway] 192.168.0.1=HOUSTON 11.1.1.11=REDMOND 172.28.20.1=REDMOND [REDMOND] Packages001=XXX00004:Program4 Packages002=XXX00005:Program5 [HOUSTON] Packages001=XXX00006:Program6 Packages002=XXX00007:Program7 Packages003=XXX00008:Program8

DeployDrive

Hodnota používaná skripty pro přístup k souborům a spouštění programů ve sdílené složce nasazení, kterou aplikace Deployment Workbench vytvoří. Vlastnost vrátí písmeno jednotky mapované na vlastnost DeployRoot . ZTIApplications.wsf používá vlastnost DeployDrive při spouštění programů příkazového- řádku s příponou .cmd nebo .bat.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
driveletter_ Označení písmene pro logickou jednotku, na které se má cílový operační systém nainstalovat (, například C nebo D)
Příklad
Žádné

DeploymentMethod

Metoda používaná pro nasazení (UNC, média nebo Configuration Manager).

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
UNC Nasazení se provádí do cílového počítače přes síť.
Media Nasazení se provádí z místního média (například z disku DVD nebo pevného disku) na cílovém počítači.
SCCM ZTI používá tuto metodu pro Configuration Manager.
Příklad
Žádné

Typ nasazení

Typ nasazení, který se provádí na základě scénáře nasazení. Pro ZTI je tato vlastnost nastavena dynamicky pomocí skriptů MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini. V případě LTI můžete stránku obejít v Průvodci nasazením, na které je vybraný typ nasazení. Kromě toho můžete typ nasazení zadat předáním jedné z níže uvedených hodnot skriptu LiteTouch.wsf jako možnosti příkazového řádku.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
NOVÝPOČÍTAČ Cílový počítač je nový počítač, který nikdy nebyl členem sítě.
AKTUALIZOVAT Cílový počítač je existující počítač v síti, který vyžaduje opětovné nasazení standardního desktopového prostředí.
NAHRADIT Existující počítač v síti je nahrazen novým počítačem. Data migrace stavu uživatele se přenesou z existujícího počítače do nového počítače.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeploymentType=NEWCOMPUTER

DeployRoot

Určuje unci nebo místní cestu ke složce, která je kořenem struktury složek, kterou používá MDT. Tato struktura složek obsahuje konfigurační soubory, skripty a další složky a soubory, které mdt používá. Hodnota této vlastnosti je nastavena na základě následujících technologií nasazení MDT:

 • LTI. Tato vlastnost je cesta UNC ke sdílené složce nasazení, kterou vytvoří aplikace Deployment Workbench. Tato vlastnost slouží k výběru konkrétní sdílené složky nasazení. Nejběžnější použití této vlastnosti je v souboru BootStrap.ini k identifikaci sdílené složky nasazení před navázáním připojení ke sdílené složce nasazení. Všechny ostatní složky sdílené složky nasazení jsou relativní vzhledem k této vlastnosti (jako jsou ovladače zařízení, jazykové sady nebo operační systémy).

 • ZTI. Tato vlastnost je místní cesta ke složce, do které je zkopírován balíček souborů MDT. Krok pořadí úkolů Použít Toolkit balíček zkopíruje balíček souborů MDT do místní složky v cílovém počítači a pak automaticky nastaví tuto vlastnost do místní složky.

  Poznámka

  Pro ZTI je tato vlastnost dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo v MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Cestu Unc nebo místní cestu k .
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ UserDataLocation=NONE

Cílový disk

Číslo disku, na který se image nasadí.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
disk_number Číslo disku, na který se image nasadí
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DestinationDisk=0

DestinationLogicalDrive

Logická jednotka, na kterou se image nasadí.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
logical_drive_number Logická jednotka, na kterou se image nasadí
Příklad 1
[Settings] Priority=Default [Default] DestinationLogicalDrive=0
Příklad 2
[Settings] Priority=Default [Default] DestinationLogicalDrive=0

[Settings] Priority=Default [Default] InstallDNS=YES DomainNetBIOSName=WoodGroveBank NewDomain=Child DomainLevel=3 ForestLevel=3 NewDomainDNSName=newdom.WoodGroveBank.com ParentDomainDNSName=WoodGroveBank.com AutoConfigDNS=YES ConfirmGC=YES CriticalReplicationOnly=NO ADDSUserName=Administrator ADDSUserDomain=WoodGroveBank ADDSPassword=<complex_password> DatabasePath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\NTDS ADDSLogPath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\NTDS SysVolPath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\SYSVOL SafeModeAdminPassword=<complex_password>

DestinationPartition

Diskový oddíl, do kterého se image nasadí.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Partition_number Číslo oddílu, do kterého se image nasadí
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DestinationPartition=1

Obory DHCP

Určuje počet oborů DHCP, které se mají konfigurovat.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Obory Určuje počet oborů DHCP ke konfiguraci.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes=1

DhcpScopesxDescription

Popis oboru DHCP.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Popis Popis oboru DHCP
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0Description=DHCPScope0

DHCPScopesxEndIP

Určuje koncovou IP adresu oboru DHCP.

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
end_IP Určuje koncovou IP adresu pro obor DHCP.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0EndIP=192.168.0.30

DHCPScopesxExcludeEndIP

Určuje koncovou IP adresu pro vyloučení oboru DHCP. Ip adresy vyloučené z oboru nenabízí server DHCP klientům, kteří z tohoto oboru získávají zapůjčení.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
exclude_end_IP Určuje koncovou IP adresu pro vyloučení oboru DHCP.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0ExcludeEndIP=192.168.0.15

DHCPScopesxExcludeStartIP

Určuje počáteční IP adresu pro vyloučení oboru DHCP. Ip adresy vyloučené z oboru nenabízí server DHCP klientům, kteří z tohoto oboru získávají zapůjčení.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
exclude_start_IP Určuje počáteční IP adresu pro vyloučení oboru DHCP.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0ExcludeStartIP=192.168.0.10

DHCPScopesxIP

Určuje podsíť PROTOKOLU IP rozsahu.

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
IP adresa Určuje podsíť IP oboru.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0IP=192.168.0.0

DHCPScopesxName

Uživatelem definovatelný název, který má být přiřazen oboru.

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Uživatelem definovaný název, který se má přiřadit k oboru
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0Name=DHCPScope0

DHCPScopesxOptionDNSDomainName

Určuje název domény, který má klient DHCP použít při překladu nekvalifikovaných názvů domén s DNS.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DNS_domain_name Určuje název domény, který má klient DHCP použít při překladu nekvalifikovaných názvů domén s DNS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionDNSDomainName=WoodGroveBank.com

DHCPScopesxOptionDNSServer

Určuje seznam IP adres pro názvové servery DNS dostupné pro klienta. Když je přiřazeno více než jeden server, klient interpretuje a používá adresy v zadaném pořadí.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DNS_server Určuje seznam IP adres pro názvové servery DNS dostupné pro klienta.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionDNSServer=192.168.0.2

DhcpScopesxOptionLease

Doba, po kterou je zapůjčení DHCP platné pro klienta.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Pronájem Doba, po kterou je zapůjčení DHCP platné pro klienta
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionLease=7

DHCPScopesxOptionNBTNodeType

Určuje typ klientského uzlu pro klienty NetBT.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
1 Nakonfiguruje typ uzlu jako b-node.
2 Nakonfiguruje typ uzlu jako p-node.
4 Nakonfiguruje typ uzlu jako m-node.
8 Nakonfiguruje typ uzlu jako h-node.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionNBTNodeType=4

DHCPScopesxOptionPXEClient

Určuje IP adresu použitou pro spouštěcí kód klienta PXE.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PXE_client Určuje IP adresu použitou pro spouštěcí kód klienta PXE.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionPXEClient=192.168.0.252

DHCPScopesxOptionRouter

Určuje seznam IP adres pro směrovače v podsíti klienta. Když je přiřazeno více směrovačů, klient interpretuje a používá adresy v zadaném pořadí. Tato možnost se obvykle používá k přiřazení výchozí brány klientům DHCP v podsíti.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Směrovač Určuje seznam IP adres pro směrovače v podsíti klienta.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionRouter=192.168.0.253

DHCPScopesxOptionWINSServer

Určuje IP adresy, které se mají použít pro NBNSes v síti.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
WINS_server Určuje IP adresy, které se mají použít pro NBNSes v síti.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionWINSServer=192.168.0.2

DHCPScopesxStartIP

Počáteční IP adresa pro rozsah IP adres, které mají být zahrnuty do oboru.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
start_IP Počáteční IP adresa pro rozsah IP adres, které mají být vyloučeny z oboru
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0StartIP=192.168.0.20

DHCPScopesxSubnetMask

Určuje masku podsítě podsítě klienta.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
subnet_mask Určuje masku podsítě podsítě IP klienta.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0SubnetMask=255.255.255.0

DHCPServerOptionDNSDomainName

Určuje příponu domény DNS pro konkrétní připojení klientských počítačů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DNS_domain_name Určuje příponu domény DNS pro konkrétní připojení klientských počítačů.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionDNSDomainName=Fabrikam.com

DHCPServerOptionDNSServer

Určuje seznam IP adres, které se mají použít jako názvové servery DNS, které jsou dostupné klientovi.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DNS_server Určuje seznam IP adres, které se mají použít jako názvové servery DNS, které jsou dostupné klientovi.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionDNSServer=192.168.0.1,192.168.0.2

DHCPServerOptionNBTNodeType

Určuje typ klientského uzlu pro klienty NetBT.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
1 Nakonfiguruje typ uzlu jako b-node.
2 Nakonfiguruje typ uzlu jako p-node.
4 Nakonfiguruje typ uzlu jako m-node.
8 Nakonfiguruje typ uzlu jako h-node.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionNBTNodeType=4

DHCPServerOptionPXEClient

Určuje IP adresu použitou pro spouštěcí kód klienta PXE.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PXE_client Určuje IP adresu použitou pro spouštěcí kód klienta PXE.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionPXEClient=192.168.0.252

DHCPServerOptionRouter

Určuje seznam IP adres pro směrovače v podsíti klienta. Když je přiřazeno více směrovačů, klient interpretuje a používá adresy v zadaném pořadí. Tato možnost se obvykle používá k přiřazení výchozí brány klientům DHCP v podsíti.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Směrovač Určuje seznam IP adres pro směrovače v podsíti klienta.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionRouter=192.168.0.253

DHCPServerOptionWINSServer

Určuje IP adresy, které se mají použít pro NBNSes v síti.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
WINS_server Určuje IP adresy, které se mají použít pro NBNSes v síti.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionWINSServer=192.168.0.2

Vytáčení

Typ vytáčení podporovaný telefonní infrastrukturou, ve které se nachází cílový počítač. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PULS Telefonní infrastruktura podporuje pulse dialing.
TÓN Telefonní infrastruktura podporuje tónové vytáčení.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] AreaCode=206 CountryCode=001 Dialing=TONE LongDistanceAccess=9

Disabletaskmgr

Tato vlastnost řídí schopnost uživatele spustit Správce úloh stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DEL. Jakmile uživatel spustí Správce úloh, může přerušit pořadí úkolů LTI při spuštění v novém operačním systému na cílovém počítači. Tato vlastnost se používá ve spojení s hideshell vlastnost a je platná pouze při HideShell vlastnost nastavena na ANO.

Poznámka

Tato vlastnost i vlastnost HideShell musí být nastaveny na ANO , aby se zabránilo stisknutí kombinace kláves CTRL+ALT+DEL a přerušení pořadí úkolů LTI.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Zabráníte uživateli ve spuštění Správce úloh stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DEL a následným přerušením pořadí úkolů LTI.
NE Umožňuje uživateli spustit Správce úloh stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DEL a následnému přerušení pořadí úkolů LTI. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DisableTaskMgr=YES HideShell=YES

DNSServerOptionBINDSecondaries

Určuje, jestli se má použít formát rychlého přenosu pro přenos zóny na servery DNS se staršími implementacemi BIND.

Ve výchozím nastavení používají všechny servery DNS založené na Windows formát rychlého přenosu zóny. Tento formát používá kompresi a během připojeného přenosu může obsahovat více záznamů na zprávu PROTOKOLU TCP. Tento formát je také kompatibilní s novějšími servery DNS založenými na BIND, na kterých běží verze 4.9.4 a novější.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povoluje sekundární funkce BIND.
FALSE Nepovoluje sekundární databáze BIND.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionBINDSecondaries=TRUE

DNSServerOptionDisableRecursion

Určuje, jestli server DNS používá rekurze. Ve výchozím nastavení je služba serveru DNS povolená pro použití rekurze.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Zakáže rekurze na serveru DNS.
FALSE Povolí rekurze na serveru DNS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionDisableRecursion=TRUE

DNSServerOptionEnableNetmaskOrdering

Určuje, jestli server DNS změní pořadí záznamů o prostředcích adresy (A) ve stejném záznamu prostředku, který je nastavený v odpovědi serveru na dotaz na základě IP adresy zdroje dotazu.

Ve výchozím nastavení používá služba serveru DNS prioritu místní podsítě ke změně pořadí záznamů prostředků A.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolí řazení síťové masky.
FALSE Zakáže řazení síťové masky.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionEnableNetmaskOrdering=TRUE

DNSServerOptionEnableRoundRobin

Určuje, jestli server DNS používá mechanismus kruhového dotazování k obměně a změně pořadí seznamu záznamů prostředků, pokud existuje více záznamů prostředků stejného typu, který existuje pro odpověď dotazu.

Ve výchozím nastavení používá služba Server DNS kruhové dotazování.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolí kruhové dotazování.
FALSE Zakáže kruhové dotazování.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionEnableRoundRobin=TRUE

DNSServerOptionEnableSecureCache

Určuje, jestli se server DNS pokusí vyčistit odpovědi, aby se zabránilo znečištění mezipaměti. Toto nastavení je ve výchozím nastavení povolené. Ve výchozím nastavení používají servery DNS možnost zabezpečené odpovědi, která eliminuje přidávání nesouvisejících záznamů o prostředcích, které jsou zahrnuté v odpovědi na referenční seznamy do mezipaměti. Ve většině případů se všechny názvy přidané do odpovědí na referenční seznamy obvykle ukládají do mezipaměti a pomáhají urychlit překlad následných dotazů DNS.

Díky této funkci ale může server určit, že uvedené názvy potenciálně znečišťují nebo nezabezpečené, a pak je zahodí. Server určuje, jestli se má název, který se nabízí v referenčním seznamu, ukládat do mezipaměti na základě toho, jestli je součástí přesného souvisejícího stromu názvů domén DNS, pro který byl vytvořen původní dotazovaný název.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Umožňuje zabezpečení mezipaměti.
FALSE Zakáže zabezpečení mezipaměti.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionEnableSecureCache=TRUE

DNSServerOptionFailOnLoad

Určuje, že při nalezení chybných dat by načítání zóny mělo selhat.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolení selhání při zatížení
FALSE Zákaz selhání při načítání
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionFailOnLoad=TRUE

DNSServerOptionNameCheckFlag

Určuje, který znakový standard se použije při kontrole názvů DNS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
0 Používá znaky ANSI, které splňují požadavky IETF (Internet Engineering Task Force) pro komentáře (RFC). Tato hodnota odpovídá výběru striktního dokumentu RFC (ANSI) při konfiguraci DNS v aplikaci Deployment Workbench.
1 Používá znaky ANSI, které nemusí být nutně v souladu s rfcs IETF. Tato hodnota odpovídá výběru mimo RFC (ANSI) při konfiguraci DNS v aplikaci Deployment Workbench.
2 Používá vícebajtové znaky FORMÁTU TRANSFORMACE UCS 8 (UTF-8). Toto nastavení je standardní. Tato hodnota odpovídá výběru vícebajtových (UTF-8) při konfiguraci DNS v aplikaci Deployment Workbench.
3 Používá všechny znaky. Tato hodnota odpovídá výběru Všechny názvy při konfiguraci DNS v aplikaci Deployment Workbench.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionNameCheckFlag=2

DnsZones

Určuje počet zón DNS, které se mají konfigurovat.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Zóny Určuje počet zón DNS ke konfiguraci.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones=1 DNSZones0Name=MyNewZone DNSZones0DirectoryPartition=Forest DNSZones0FileName=MyNewZone.dns DNSZones0MasterIP=192.168.0.1,192.168.0.2 DNSZones0Type=Secondary

DNSZonesxDirectoryPartition

Určuje oddíl adresáře, do kterého se má zóna uložit při konfiguraci sekundárních zón nebo zón zástupné procedury.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DNS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Domain (Doména) Replikuje data zóny na všechny servery DNS v doméně služby AD DS.
Doménové struktury Replikuje data zóny na všechny servery DNS v doménové struktuře služby AD DS.
Legacy Replikuje data zóny do všech řadičů domény v doméně služby AD DS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0DirectoryPartition=Forest

Název_souboru_DNSZonesx

Určuje název souboru, do kterého budou uloženy informace o zóně.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DNS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Název_souboru Určuje název souboru, do kterého budou uloženy informace o zóně.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0FileName=MyNewZone.dns

DNSZonesxMasterIP

Seznam IP adres hlavních serverů oddělených čárkami, které má server DNS používat při aktualizaci zadaných sekundárních zón. Tato vlastnost musí být zadána při konfiguraci sekundární zóny DNS nebo zóny DNS se zástupným procedurou.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DNS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
IP1, IP2 Seznam IP adres hlavních serverů oddělených čárkami
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0MasterIP=192.168.0.1,192.168.0.2

DNSZonesxName

Určuje název zóny.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DNS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Určuje název zóny.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0Name=MyNewZone

DNSZonesxScavenge

Nakonfiguruje primární server DNS tak, aby "scavenge" zastaralé záznamy – to znamená, hledat v databázi záznamy, které mají staré a odstranit je.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DNS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolit odstranění zastaralých záznamů DNS
FALSE Nepovolit odstranění zastaralých záznamů DNS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0Scavenge=TRUE

DNSZonesxType

Určuje typ zóny, která se má vytvořit.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DNS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DsPrimary Vytvoří primární zónu a určí, že má být uložena ve službě AD DS na serveru DNS nakonfigurované jako řadič domény.
DSStub Vytvoří zónu zástupné procedury a určí, že má být uložena ve službě AD DS na serveru DNS nakonfigurované jako řadič domény.
Primární Vytvoří primární zónu.
Sekundární Vytvoří sekundární zónu.
Se zakázaným inzerováním Vytvoří zónu zástupné procedury.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0Type=Secondary

DNSZonesxUpdate

Nakonfiguruje primární server DNS tak, aby prováděl dynamické aktualizace.

Poznámka

Symbol x v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace DNS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
0 Nepovoluje dynamické aktualizace.
1 Umožňuje dynamické aktualizace.
2 Umožňuje zabezpečené dynamické aktualizace.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0Update=1

DoCapture

Indikátor, jestli se má zachytit obrázek cílového počítače. Pokud ano, nástroj Sysprep se spustí na cílovém počítači a připraví se na vytvoření image. Po spuštění nástroje Sysprep se vytvoří nová image WIM, která se uloží do složky ve sdílené složce určené pro zálohy cílového počítače (BackupDir a BackupShare).

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Zkopírujte soubory potřebné ke spuštění nástroje Sysprep na cílovém počítači, spusťte nástroj Sysprep na cílovém počítači a zachyťte image WIM.
NE Na cílovém počítači nespouštějte nástroj Sysprep a nezachycujte image WIM.
PŘIPRAVIT Zkopírujte soubory potřebné ke spuštění nástroje Sysprep na cílovém počítači, ale nespouštějte nástroj Sysprep ani jiné procesy zachytávání imagí.
SYSPREP Zkopírujte soubory potřebné ke spuštění nástroje Sysprep na cílovém počítači, spusťte nástroj Sysprep na cílovém počítači, ale nezachyťte image WIM.

Poznámka:

Primárním účelem této hodnoty je umožnit vytvoření virtuálního pevného disku, který obsahuje operační systém po spuštění nástroje Sysprep a není nutné zachytávat image.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName%

DomainAdmin

Přihlašovací údaje uživatelského účtu použité k připojení cílového počítače k doméně zadané v joinDomain. Zadejte jako uživatelské jméno.

Poznámka

Pro ZTI se obvykle používají přihlašovací údaje, které Configuration Manager určuje. Pokud DomainAdmin je zadána vlastnost, pověření v DomainAdmin vlastnost přepsat přihlašovací údaje, které Configuration Manager určuje.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
domain_admin Název přihlašovacích údajů uživatelského účtu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DomainAdmin=NYCAdmin DomainAdminDomain=WOODGROVEBANK DomainAdminPassword=<complex_password>

DomainAdminDomain

Doména, ve které se nacházejí přihlašovací údaje uživatele zadané v nástroji DomainAdmin .

Poznámka

Pro ZTI se obvykle používají přihlašovací údaje, které Configuration Manager určuje. Pokud DomainAdmin je zadána vlastnost, pověření v DomainAdmin vlastnost přepsat přihlašovací údaje, které Configuration Manager určuje.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
domain_admin_domain Název domény, ve které se nacházejí přihlašovací údaje uživatelského účtu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DomainAdmin=NYCAdmin DomainAdminDomain=WOODGROVEBANK DomainAdminPassword=<complex_password>

DomainAdminPassword

Heslo použité pro účet správce domény zadaný ve vlastnosti DomainAdmin pro připojení počítače k doméně.

Poznámka

Pro ZTI se obvykle používají přihlašovací údaje, které Configuration Manager určuje. Pokud DomainAdmin je zadána vlastnost, pověření v DomainAdmin vlastnost přepsat přihlašovací údaje, které Configuration Manager určuje.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
domain_admin_password Heslo pro účet správce domény v cílovém počítači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DomainAdmin=NYCAdmin DomainAdminDomain=WOODGROVEBANK DomainAdminPassword=<complex_password>

DomainLevel

Tato položka určuje úroveň funkčnosti domény. Tato položka je založená na úrovních, které existují v doménové struktuře při vytvoření nové domény v existující doménové struktuře.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Úrovni Nastaví úroveň funkčnosti domény na jednu z následujících hodnot:

- 2, Windows Server 2003

- 3, Windows Server 2008

– 4, Windows Server 2008 R2

- 5, Windows Server 2012
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DomainLevel=3

DomainNetBiosName

Přiřadí nové doméně název Rozhraní NetBIOS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Název Přiřadí nové doméně název NetBIOS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DomainNetBiosName=NewDom

DomainOU

Seznam organizačních jednotek služby AD DS, ve kterých je možné vytvořit účet cílového počítače. Vlastnost DomainOU uvádí textové hodnoty, které mohou být libovolnou neprázdnou hodnotou. Vlastnost DomainOU má číselnou příponu (například DomainOUs1 nebo DomainOUs2). Hodnoty určené uživatelem DomainOU se zobrazí v Průvodci nasazením a uživatel je bude moct vybrat. Vlastnost MachineObjectOU se pak nastaví na vybranou organizační jednotka.

Kromě toho lze stejné funkce poskytnout konfigurací souboru DomainOUList.xml. Formát souboru DomainOUList.xml je následující:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<DomainOUs> 
<DomainOU> 
 OU=Computers,OU=Tellers,OU=NYC,DC=WOODGROVEBANK,DC=Com 
</DomainOU> 
<DomainOU> 
 OU=Computers,OU=Managers,OU=NYC,DC=WOODGROVEBANK,DC=Com 
</DomainOU> 
</DomainOUs> 
Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
OU Organizační jednotka, ve které je možné vytvořit účet cílového počítače
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=Y DomainOUs1=OU=Computers, OU=Tellers, OU=NYC, DC=WOODGROVEBANK, DC=Com DomainOUs2=OU=Computers, OU=Managers, OU=NYC, DC=WOODGROVEBANK, DC=Com

DoNotCreateExtraPartition

Určuje, že nasazení Windows 7 a Windows Server 2008 R2 nevytváří systémový oddíl o velikosti 300 MB.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Další systémový oddíl se nevytvoří.
NE Vytvoří se další systémový oddíl.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=Y DoNotCreateExtraPartition=YES

Poznámka

Tuto vlastnost nepoužívejte ve spojení s vlastnostmi ke konfiguraci nastavení nástroje BitLocker.

DoNotFormatAndPartition

Tato vlastnost se používá ke konfiguraci, jestli MDT provádí některý z kroků pořadí úkolů dělení a formátování v pořadí úkolů vytvořených pomocí šablon pořadí úkolů MDT.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Kroky pořadí úkolů dělení a formátování v pořadí úkolů MDT budou provedeny.
Jakákoli jiná hodnota Kroky pořadí úkolů dělení a formátování v pořadí úkolů MDT nebudou provedeny. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES SkipUserData=YES USMTOfflineMigration=TRUE DoNotFormatAndPartition=YES OSDStateStorePath=\\WDG-MDT-01\StateStore$

DriverGroup

Seznam textových hodnot, které přidružují předdefinované ovladače vytvořené v aplikaci Deployment Workbench k sobě navzájem (obvykle na základě názvu a modelu počítače). Ovladač může být přidružen k jedné nebo více skupinám ovladačů. Vlastnost DriverGroup umožňuje nasadit ovladače v jedné nebo více skupinách do cílového počítače.

Textové hodnoty v seznamu mohou být libovolná neprázdná hodnota. Hodnota vlastnosti DriverGroup má číselnou příponu (například DriverGroup001 nebo DriverGroup002). Po definování se k počítači přidruží skupina ovladačů. Počítač může být přidružen k více než jedné skupině ovladačů.

Například existují dvě části pro každého výrobce počítače [Mfgr01] a [Mfgr02]. Pro výrobce Mfgr01 jsou definovány dvě skupiny ovladačů: Mfgr01 Video Drivers a Mfgr01 Network Drivers. Pro výrobce Mfgr02 je definována jedna skupina ovladačů Mfgr02 Drivers. Jedna skupina ovladačů ( sdílené ovladače) se použije na všechny počítače, které najdete v části [Výchozí].

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
driver_group_name Název skupiny ovladačů definovaný v aplikaci Deployment Workbench
Příklad
[Settings] Priority=Make, Default [Default] DriverGroup001=Shared Drivers :: [Mfgr01] DriverGroup001=Mfgr01 Video Drivers DriverGroup002=Mfgr01 Network Drivers [Mfgr02] DriverGroup001=Mfgr02 Drivers

DriverInjectionMode

Tato vlastnost slouží k řízení ovladačů zařízení, které jsou vloženy v kroku pořadí úkolů Vložit ovladače .

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Automaticky Vložte pouze odpovídající ovladače z profilu výběru nebo složky. Toto je stejné chování jako MDT 2008, které vloží všechny ovladače, které odpovídají jednomu z identifikátorů plug and play (PnP) (PnP) v cílovém počítači.
Vše Vloží všechny ovladače do profilu výběru nebo složky.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DriverInjectionMode=ALL DriverSelectionProfile=Nothing DriverPaths001=\\NYC-AM-FIL-01\Drivers$ DriverPaths002=\\NYC-AM-FIL-03\WinDrvs

DriverPaths

Seznam cest UNC ke sdíleným složkám, ve kterých jsou umístěny další ovladače zařízení. Tyto ovladače zařízení se instalují s cílovým operačním systémem na cílovém počítači. Skripty MDT zkopírují obsah těchto složek do složky C:\Drivers v cílovém počítači. Vlastnost DriverPaths je seznam textových hodnot, které mohou být libovolnou neprázdnou hodnotou. Vlastnost DriverPaths má číselnou příponu (například DriverPaths001 nebo DriverPaths002).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
UNC_path Cesta UNC ke sdílené složce, ve které se nacházejí další ovladače
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DriverPaths001=\\NYC-AM-FIL-01\Drivers$ DriverPaths002=\\NYC-AM-FIL-03\Win8Drvs

DriverSelectionProfile

Název profilu použitý při instalaci ovladače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
profile_name Žádné
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DriverSelectionProfile=MonitorDrivers

EventService

Vlastnost EventService určuje adresu URL, na které je spuštěná monitorovací služba MDT. Ve výchozím nastavení služba ke komunikaci používá port TCP 9800. Monitorovací služba MDT shromažďuje informace o nasazení procesu nasazení, které je možné zobrazit v aplikaci Deployment Workbench a pomocí rutiny Get-MDTMonitorData .

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
url_path Adresa URL monitorovací služby MDT.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] EventService=https://WDG-MDT-01:9800 DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$

EventShare

Vlastnost EventShare odkazuje na sdílenou složku, ve které skripty MDT zaznamenávat události.

Ve výchozím nastavení je sdílená složka vytvořena ve složce C:\Events.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
UNC_path Cesta UNC ke sdílené složce, ve které skripty MDT zaznamenávat události. Výchozí název sdílené složky je Events.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] EventShare=\\NYC-AM-FIL-01\Events DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$

Akce dokončení

Určuje akci, která se má provést po dokončení pořadí úkolů LTI, což je po stránce Průvodce souhrnem v Průvodci nasazením.

Tip

Pomocí této vlastnosti ve spojení s SkipFinalSummary vlastnost přeskočit stránku Průvodce souhrnem v Průvodci nasazením a automaticky provést akci.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně číst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Akce Pokud je akce jedna z následujících možností:

- VYPNUTÍ. Vypne cílový počítač.

- RESTARTUJTE POČÍTAČ. Restartuje cílový počítač.

- RESTARTUJTE POČÍTAČ. Stejné jako restartování.

- ODHLAŠOVAT. Odhlaste aktuálního uživatele. Pokud cílový počítač aktuálně běží Windows PE, cílový počítač se restartuje.

- prázdné. Ukončete Průvodce nasazením bez provedení dalších akcí. Toto nastavení je standardní.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] FinishAction=REBOOT

ForceApplyFallback

Řídí metodu používanou pro nainstalované Windows:

 • setup.exe. Tato metoda je tradiční metoda iniciovaná spuštěním setup.exe z instalačního média. MDT používá tuto metodu ve výchozím nastavení.

 • imagex.exe. Tato metoda nainstaluje image operačního systému pomocí imagex.exe s možností /apply . MDT tuto metodu používá, když nelze použít metodu setup.exe (tj. MDT se vrátí k použití imagex.exe).

  Kromě řízení metody používané k instalaci těchto operačních systémů má tato vlastnost vliv na pořadí úkolů operačního systému, která jsou uvedena v Průvodci nasazením pro konkrétní spouštěcí bitovou kopii architektury procesoru. Pokud je hodnota této vlastnosti nastavena na hodnotu NIKDY, zobrazí se pouze pořadí úloh operačního systému, která odpovídají architektuře procesoru spouštěcí bitové kopie. Pokud je hodnota této vlastnosti nastavena na libovolnou jinou hodnotu nebo je prázdná, zobrazí se všechna pořadí úkolů, která mohou použít metodu instalace imagex.exe bez ohledu na architekturu procesoru.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
NIKDY MDT v případě potřeby vždy používá metodu imagex.exe. V Průvodci nasazením se zobrazí jenom pořadí úkolů, která nasadí operační systém, který odpovídá spouštěcí imagi.
Jakákoli jiná hodnota, včetně prázdné Jakékoli pořadí úkolů, které podporuje metodu imagex.exe, se zobrazí v Průvodci nasazením.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ForceApplyFallback=NEVER

Úroveň doménové struktury

Tato položka určuje úroveň funkčnosti doménové struktury při vytvoření nové domény v nové doménové struktuře.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Úrovni Nastaví úroveň funkčnosti domény na jednu z následujících hodnot:

- 2, Windows Server 2003

- 3, Windows Server 2008

– 4, Windows Server 2008 R2

- 5, Windows Server 2012
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ForestLevel=3

Celéjméno

Celé jméno uživatele cílového počítače zadaného během instalace operačního systému. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Poznámka

Tato hodnota se liší od přihlašovacích údajů uživatele vytvořených po nasazení operačního systému. Vlastnost FullName je poskytována jako informace správcům systémů o uživateli, který spouští aplikace v cílovém počítači.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
full_name Celé jméno uživatele cílového počítače
Příklad
[Settings] Priority=MACAddress, Default Properties=CustomProperty, ApplicationInstall [Default] CustomProperty=TRUE OrgName=Woodgrove Bank [00:0F:20:35:DE:AC] OSDNEWMACHINENAME=HPD530-1 ApplicationInstall=Custom FullName=Woodgrove Bank User [00:03:FF:FE:FF:FF] OSDNEWMACHINENAME=BVMXP ApplicationInstall=Minimum FullName=Woodgrove Bank Manager

GpoPackPath

Tato vlastnost se používá k přepsání výchozí cesty ke složce, ve které se nacházejí balíčky objektů zásad skupiny. Cesta zadaná v této vlastnosti je relativní vzhledem ke složce Templates\GPOPacks v distribuční sdílené složce. MDT automaticky prohledá konkrétní podsložku této složky na základě operačního systému, který se nasazuje do cílového počítače, například Templates\GPOPacks\ operating_system (kde operating_system je nasazený operační systém). Tabulka 3 uvádí podporované operační systémy a podsložky, které odpovídají jednotlivým operačním systémům.

Tabulka 3. Windows operačních systémů a odpovídající podsložky sady objektů zásad skupiny
Operační systém Podsložka sady objektů zásad skupiny
Windows 7 s aktualizací SP1 Win7SP1-MDTGPOPack
Windows Server 2008 R2 WS2008R2SP1-MDTGPOPack
Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Cestu Cesta relativní ke složce distribution_share\Templates\GPOPacks (kde distribution_share je kořenová složka distribuční sdílené složky. Výchozí hodnota je složka distribution_share\Templates\GPOPacks\ operating_system (kde operating_system je podsložka založená na verzi operačního systému).

V následujícím příkladu nastavení vlastnosti GPOPackPath na hodnotu Win7-HighSecurity nakonfiguruje MDT tak, aby používala složku distribution_share\Templates\GPOPacks\Win7-HighSecurity jako složku, ve které jsou uloženy balíčky objektů zásad skupiny.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] GPOPackPath=Win7-HighSecurity

Skupiny

Seznam místních skupin na cílovém počítači, jejichž členství bude zaznamenáno. Toto členství ve skupině je zachyceno během fáze zachycení stavu a obnoveno během fáze obnovení stavu. (Výchozí skupiny jsou Administrators a Power Users.) Vlastnost Groups je seznam textových hodnot, které mohou být libovolnou neprázdnou hodnotou. Vlastnost Groups má číselnou příponu (například Groups001 nebo Groups002).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
group_name Název místní skupiny na cílovém počítači, pro kterou se bude zaznamenávat členství ve skupině
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ CaptureGroups=YES Groups001=NYC Application Management Groups002=NYC Help Desk Users

Skrýt prostředíShell

Tato vlastnost řídí zobrazení průzkumníka Windows, zatímco pořadí úkolů LTI běží v novém operačním systému na cílovém počítači. Tato vlastnost lze použít ve spojení s DisableTaskMgr vlastnost.

Poznámka

Tuto vlastnost lze použít s DisableTaskMgr vlastnost zabránit uživatelům přerušení pořadí úkolů LTI. Další informace naleznete DisableTaskMgr vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Windows Průzkumník je skrytý, dokud se pořadí úkolů nedokončí.
NE Windows Průzkumník je viditelný, když je pořadí úkolů spuštěné. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DisableTaskMgr=YES HideShell=YES

Home_Page

Adresa URL, která se má použít jako Windows domovské stránce Internet Exploreru® po nasazení cílového operačního systému.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ADRESU URL Adresa URL webové stránky, která se má použít jako domovská stránka aplikace Internet Explorer v cílovém počítači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] Home_Page=https://portal.woodgrovebank.com

Hostname

Název hostitele IP cílového počítače (název přiřazený cílovému počítači).

Poznámka

Toto je název cílového počítače, nikoli název počítače NetBIOS cílového počítače. Název počítače pro rozhraní NetBIOS může být kratší než název počítače. Tato vlastnost je také dynamicky nastavena skripty MDT a nemůže mít hodnotu nastavenou v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení. Tuto vlastnost ale můžete použít v rámci CustomSettings.ini nebo MDT DB, jak je znázorněno v následujících příkladech, k definování konfigurace cílového počítače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Název_hostitele Název hostitele IP adresy přiřazený cílovému počítači
Příklad
Žádné

ID balíčku image

ID balíčku použité pro operační systém k instalaci během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Žádné ID balíčku použité pro operační systém k instalaci během nasazení výrobce OEM
Příklad
Žádné

InputLocale

Seznam vstupních národních prostředí, která se mají použít s cílovým operačním systémem. Pro cílový operační systém je možné zadat více než jedno národní prostředí. Každé národní prostředí musí být oddělené středníkem (;). Pokud není zadaný, použije Průvodce nasazením vstupní národní prostředí nakonfigurované v nasazené imagi.

Při zálohování a obnovování informací o stavu uživatele vylučte toto nastavení v nástroji USMT (Windows User State Migration Tool). Jinak nastavení v informacích o stavu uživatele přepíše hodnoty zadané v InputLocale vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
input_locale1; input_locale2 Národní prostředí pro klávesnici připojenou k cílovému počítači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us InputLocale=0409:00000409;0413:00020409;0413:00000409;0409:00020409

Id balíčku InstallPackageID

ID balíčku použité pro operační systém k instalaci během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Žádné ID balíčku použité pro operační systém k instalaci během nasazení výrobce OEM
Příklad
Žádné

Instance

Instance SQL Server použitá pro dotazování hodnot vlastností ze sloupců v tabulce zadané ve vlastnosti Table. Databáze se nachází v počítači zadaném ve vlastnosti SQLServer . Instance SQL Server v počítači je zadán v Instance vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Instance
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

IPAddress

IP adresa cílového počítače. Formát IP adresy vrácené vlastností je standardní desítkový zápis s tečkami; například 192.168.1.1. Tato vlastnost slouží k vytvoření pododdílu, který obsahuje nastavení cílená na konkrétní cílový počítač na základě IP adresy.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ipaddress_ IP adresa cílového počítače ve standardním tečkovaném- dedikačním zápisu
Příklad
Žádné

IsDesktop

Indikátor, zda počítač je plocha, protože Win32SystemEnclosure_ ChassisType hodnota vlastnosti je 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 35 nebo 36.

Poznámka

Současně platí pouze jedna z následujících vlastností: IsDesktop, IsLaptop, IsServer.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Cílový počítač je stolní počítač.
FALSE Cílový počítač není stolní počítač.
Příklad
Žádné

IsHypervisorRunning

Určuje, jestli se v cílovém počítači nachází hypervisor. Tato vlastnost je nastavena pomocí informací z rozhraní CPUID .

Další informace o virtuálních počítačích a informace vrácené z rozhraní CPUID najdete v následujících vlastnostech:

 • IsVM

 • SupportsHyperVRole

 • SupportsNX

 • SupportsVT

 • Podporuje 64bit

 • VMPlatform

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Poznámka

Vlastnost IsVM by se měla použít k určení, jestli je cílový počítač virtuálním nebo fyzickým počítačem.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Byl zjištěn hypervisor.
FALSE Hypervisor se nezjistí.
Příklad
Žádné

IsLaptop

Indikátor toho, zda je počítač přenosný počítač, protože hodnota vlastnosti Win32SystemEnclosure_ ChassisType je 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 30, 31 nebo 32.

Poznámka

Současně platí pouze jedna z následujících vlastností: IsDesktop, IsLaptop, IsServer.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Cílový počítač je přenosný počítač.
FALSE Cílový počítač není přenosný počítač.
Příklad
Žádné

IsServer

Indikátor, zda je počítač serverem, protože hodnota vlastnosti Win32SystemEnclosure_ ChassisType je 23 nebo 28.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Cílový počítač je server.
FALSE Cílový počítač není server.
Příklad
Žádné

IsServerCoreOS

Indikátor toho, jestli aktuální operační systém spuštěný na cílovém počítači je možnost instalace jádra serveru operačního systému Windows Server.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Operační systém v cílovém počítači je možnost instalace jádra serveru Windows Serveru.
FALSE Operační systém v cílovém počítači není možností instalace jádra serveru Windows Serveru.
Příklad
Žádné

IsServerOS

Ukazatel toho, jestli aktuální operační systém spuštěný na cílovém počítači je serverový operační systém.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Operační systém v cílovém počítači je serverový operační systém.
FALSE Operační systém v cílovém počítači není serverový operační systém.
Příklad
Žádné

IsUEFI

Určuje, jestli je cílový počítač aktuálně spuštěný s rozhraním UEFI rozhraní (UEFI) sjednoceného rozšiřitelného firmwaru. Rozhraní UEFI je specifikace, která definuje softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem platformy. UEFI je bezpečnější náhrada staršího rozhraní firmwaru biosu, které je přítomné v některých osobních počítačích. Další informace o rozhraní UEFI najdete na adrese https://uefi.org.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Cílový počítač je aktuálně spuštěný s rozhraním UEFI.
FALSE Cílový počítač aktuálně není spuštěný s rozhraním UEFI.

Poznámka:

Je možné, že cílový počítač může podporovat rozhraní UEFI, ale běží v režimu kompatibility, který emuluje starší rozhraní firmwaru systému BIOS. V této situaci bude tato hodnota této vlastnosti nastavena na hodnotu FALSE , i když cílový počítač podporuje rozhraní UEFI.
Příklad
Žádné

IsVM

Určuje, jestli je cílovým počítačem virtuální počítač na základě informací shromážděných z rozhraní CPUID . Konkrétní prostředí virtuálního počítače můžete určit pomocí vlastnosti VMPlatform .

Další informace o virtuálních počítačích a informace vrácené z rozhraní CPUID najdete v následujících vlastnostech:

 • IsHypervisorRunning

 • SupportsHyperVRole

 • SupportsNX

 • SupportsVT

 • Podporuje 64bit

 • VMPlatform

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Cílový počítač je virtuální počítač.
FALSE Cílový počítač není virtuální počítač.
Příklad
Žádné

JoinDomain

Doména, ke které se cílový počítač připojí po nasazení cílového operačního systému. Toto je doména, ve které se vytvoří účet počítače pro cílový počítač. Vlastnost joinDomain může obsahovat alfanumerické znaky, pomlčky (-)a podtržítka (_). Vlastnost JoinDomain nemůže být prázdná nebo nesmí obsahovat mezery.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
název_domény_ Název domény, ke které se cílový počítač připojí
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] JoinDomain=WOODGROVEBANK MachineObjectOU=OU=Reception,OU=NYC,DC=Woodgrovebank,DC=com

JoinWorkgroup

Pracovní skupina, ke které se cílový počítač připojí po nasazení cílového operačního systému. JoinWorkgroup Vlastnost může obsahovat alfanumerické znaky, spojovníky (-)a podtržítka (_). Vlastnost JoinWorkgroup nemůže být prázdná nebo nesmí obsahovat mezery.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
název pracovní skupiny_ Název pracovní skupiny, ke které se připojí cílový počítač
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] JoinWorkgroup=WDGV_WORKGROUP

KeyboardLocale

Seznam národních prostředí klávesnice, která se mají použít s cílovým operačním systémem. Pro cílový operační systém je možné zadat více než jedno národní prostředí klávesnice. Každé národní prostředí musí být oddělené středníkem (;). Pokud není zadaný, použije Průvodce nasazením národní prostředí klávesnice nakonfigurované v nasazené imagi.

Při zálohování a obnovování informací o stavu uživatele vylučte toto nastavení v nástroji USMT. Jinak nastavení v informacích o stavu uživatele přepíše hodnoty zadané v KeyboardLocale vlastnost.

Poznámka

Aby tato vlastnost fungovala správně, musí být nakonfigurovaná v CustomSettings.ini i BootStrap.ini. BootStrap.ini se zpracuje před vybrání sdílené složky nasazení (která obsahuje CustomSettings.ini).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
keyboard_locale1; keyboard_locale2 Národní prostředí klávesnice připojené k cílovému počítači.

Hodnotu lze zadat v následujících formátech:

- Text (en-us)

- Šestnáctkové (0409:00000409)
Příklad 1
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us KeyboardLocale=en-us
Příklad 2
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us KeyboardLocale=0409:00000409;1809:00001809;041A:0000041A;083b:0001083b

KeyboardLocalePE

Název národního prostředí klávesnice, které se má použít pouze v prostředí Windows PE.

Poznámka

Aby tato vlastnost fungovala správně, musí být nakonfigurovaná v CustomSettings.ini i BootStrap.ini. BootStrap.ini se zpracuje před vybrání sdílené složky nasazení (která obsahuje CustomSettings.ini).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
keyboard_locale Národní prostředí klávesnice připojené k cílovému počítači.

Hodnotu lze zadat v následujících formátech:

- Text (en-us)

- Šestnáctkové (0409:00000409)
Příklad 1
[Settings] Priority=Default [Default] KeyboardLocalePE=en-us
Příklad 2
[Settings] Priority=Default [Default] KeyboardLocalePE=0409:00000409

Jazykové sady

Seznam identifikátorů GUID pro jazykové sady, které se mají nasadit na cílový počítač. Aplikace Deployment Workbench určuje tyto jazykové sady v uzlu Balíčky operačního systému. Tyto identifikátory GUID jsou uloženy v souboru Packages.xml. Vlastnost LanguagePacks má číselnou příponu (například LanguagePacks001 nebo LanguagePacks002).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
language_pack_guid Identifikátor GUID, který aplikace Deployment Workbench určuje pro jazykové sady, které se mají nainstalovat do cílového počítače. Identifikátor GUID odpovídá identifikátoru GUID jazykové sady uloženému v Packages.xml.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] LanguagePacks001={a1923f8d-b07b-44c7-ac1e-353b7cc4c1ad}

LoadStateArgs

Argumenty předané procesu USMT Loadstate. Skript ZTI vloží příslušné parametry protokolování, průběhu a úložiště stavu. Pokud tato hodnota není součástí souboru nastavení, proces obnovení stavu uživatele se přeskočí.

Pokud se proces Loadstate úspěšně dokončí, informace o stavu uživatele se odstraní. V případě selhání loadstate (nebo nenulového návratového kódu) se místní úložiště stavu přesune do složky %WINDIR%\StateStore, aby se zabránilo odstranění a nedošlo ke ztrátě informací o stavu uživatele.

Poznámka

Při konfiguraci této vlastnosti nepřidávejte žádný z následujících argumentů příkazového řádku: /hardlink, /nocompress, /decrypt, /key nebo /keyfile. Skripty MDT přidají tyto argumenty příkazového řádku, pokud jsou použitelné pro aktuální scénář nasazení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Argumenty Argumenty příkazového řádku předané Loadstate.exe.

Výchozí argumenty určené aplikací Deployment Workbench jsou následující:

- /v. Povolí podrobný výstup v protokolu Loadstate. Výchozí hodnota je 0. Zadejte libovolné číslo od 0 do 15. Hodnota 5 umožňuje podrobný a stavový výstup.

- /c. Pokud je zadán, bude loadstate nadále spuštěn i v případě, že se vyskytly jiné než závažné chyby. Bez možnosti /c se loadstate ukončí při první chybě.

- /lac. Určuje, že pokud migrovaný účet představuje místní účet (mimo doménu) a v cílovém počítači neexistuje, nástroj USMT vytvoří účet, ale bude zakázán.

Další informace o těchto a dalších argumentech naleznete v souborech nápovědy nástroje USMT.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName%

Umístění

Zeměpisné umístění cílových počítačů. Seznam IP adres, které odpovídají výchozím branám definovaným pro počítače v daném umístění, definuje vlastnost Umístění . IP adresa výchozí brány může být přidružená k více než jednomu umístění.

Hodnota vlastnosti Location je obvykle nastavena provedením databázového dotazu na databázi spravovanou pomocí aplikace Deployment Workbench. Aplikace Deployment Workbench vám může pomoct při vytváření umístění, definování nastavení vlastností přidružených k umístěním a následné konfiguraci CustomSettings.ini k provedení databázového dotazu pro vlastnost Umístění a nastavení vlastností přidružených k umístěním.

Například LocationSettings oddíl v CustomSettings.ini může dotazovat zobrazení LocationSettings v databázi na seznam umístění, která obsahují hodnotu zadanou ve vlastnosti DefaultGateway uvedené ve vlastnosti Parameters . Dotaz vrátí všechna nastavení přidružená ke každé výchozí bráně.

Skripty pak parsují jednotlivé části, které odpovídají umístěním vrácených v dotazu. Například hodnota [Springfield]a oddíl [Springfield-123 Oak Street-4th Floor] v CustomSettings.ini mohou představovat odpovídající umístění. Toto je příklad toho, jak může jeden počítač patřit do dvou umístění. Oddíl [Springfield]je pro všechny počítače ve větší geografické oblasti (celé město) a [Springfield-123 Oak Street-4th Floor] část je pro všechny počítače ve čtvrtém patře na 123 Oak Street, ve Springfieldu.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
umístění1,umístění2 Seznam umístění, která mají být přiřazena k jednotlivým počítačům nebo skupině počítačů
Příklad
[Settings] Priority=LSettings, Default [Default] UserDataLocation=AUTO DeployRoot=\\W2K3-SP1\Distribution$ OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:15 /o /c LoadStateArgs=/v:7 /c [LSettings] SQLServer=w2k3-sp1 Instance=MDT2010 Database=MDTDB Netlib=DBNMPNTW SQLShare=SQL$ Table=LocationSettings Parameters=DefaultGateway [Springfield] UDDir=%OSDComputerName% UDShare=\\Springfield-FIL-01\UserData [Springfield-123 Oak Street-4th Floor] DeployRoot=\\Springfield-BDD-01\Distribution1$

LongDistanceAccess

Čísla vytáčení pro získání přístupu k vnější lince pro vytočení dlouhé vzdálenosti. Vlastnost může obsahovat pouze číselné číslice. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
language_pack_guid Identifikátor GUID, který aplikace Deployment Workbench určuje pro jazykové sady, které se mají nainstalovat do cílového počítače. Identifikátor GUID odpovídá identifikátoru GUID jazykové sady uloženému v Packages.xml.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] AreaCode=206 CountryCode=001 Dialing=TONE LongDistanceAccess=9

Adresa MAC

Adresa vrstvy řízení přístupu k médiím (MAC) primárního síťového adaptéru cílového počítače. Vlastnost MACAddress je zahrnuta na řádku Priority tak, aby bylo možné zadat hodnoty vlastností specifické pro cílový počítač. Vytvořte oddíl pro každou adresu MAC pro každý cílový počítač (například [00:0F:20:35:DE:AC]nebo [00:03:FF:FE:FF:FF]), který obsahuje nastavení specifická pro cílový počítač.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
mac_address Adresa MAC cílového počítače
Příklad
[Settings] Priority=MACAddress, Default [Default] CaptureGroups=YES Groups1=NYC Application Management Groups2=NYC Help Desk Users [00:0F:20:35:DE:AC] OSDNEWMACHINENAME=HPD530-1 [00:03:FF:FE:FF:FF] OSDNEWMACHINENAME=BVMXP

MachineObjectOU

Organizační jednotka služby AD DS v cílové doméně, ve které se vytvoří účet počítače pro cílový počítač.

Poznámka

Organizační jednotka zadaná v této vlastnosti musí existovat před nasazením cílového operačního systému.

Poznámka

Pokud objekt počítače již ve službě AD DS existuje, zadáním machineObjectOU nedojde k přesunutí objektu počítače do zadané organizační jednotka.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Název ORGANIZAČNÍCH OU_ Název organizační jednotka, ve které se vytvoří účet počítače pro cílový počítač
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] JoinDomain=WOODGROVEBANK MachineObjectOU=OU=Reception,OU=NYC,DC=Woodgrovebank,DC=com

Vytvořit

Výrobce cílového počítače. Formát make není definován. Tato vlastnost slouží k vytvoření pododdílu, který obsahuje nastavení cílená na konkrétního výrobce (počítače nejčastěji ve spojení s vlastnostmi) Model a Produkt.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a nemůže mít hodnotu nastavenou v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení. Tuto vlastnost ale můžete použít v rámci CustomSettings.ini nebo MDT DB, jak je znázorněno v následujících příkladech, k definování konfigurace cílového počítače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
vytvořit Výrobce cílového počítače
Příklad
[Settings] Priority=Make, Default [Default] [Dell Computer Corporation] Subsection=Dell-%Model% [Dell-Latitude D600] Packages001=XXX00009:Program9 Packages002=XXX0000A:Program10

Povinné aplikace

Seznam identifikátorů GUID aplikací, které budou nainstalovány v cílovém počítači. Tyto aplikace se zadávají v uzlu Aplikace v aplikaci Deployment Workbench. Identifikátory GUID jsou uloženy v souboru Applications.xml. MandatoryApplications Vlastnost je seznam textových hodnot, které mohou být jakékoli neprázdné- hodnoty. Vlastnost MandatoryApplications má číselnou příponu (, například MandatoryApplications001 nebo MandatoryApplications002).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
applicationguid_ Identifikátor GUID určený aplikací Deployment Workbench pro nasazení do cílového počítače. Identifikátor GUID odpovídá identifikátoru GUID aplikace uloženému v souboru Applications.xml.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] MandatoryApplications001={1D7DF331-47B7-472C-87B3-442597EC2F7D} MandatoryApplications002={9d2b8999-5e4d-4f3d-bb05-edaaf4fe5628} Administrators001=WOODGROVEBANK\NYC Help Desk Staff

Paměti

Velikost paměti nainstalované v cílovém počítači v megabajtech. Například hodnota 2038 označuje, že v cílovém počítači je nainstalováno 2 038 MB (nebo 2 GB) paměti.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Paměti Velikost paměti nainstalované v cílovém počítači v megabajtech
Příklad
Žádné

Model

Model cílového počítače. Formát modelu není definován. Tato vlastnost slouží k vytvoření pododdílu, který obsahuje nastavení cílená na konkrétní číslo modelu počítače pro konkrétního výrobce (počítače nejčastěji ve spojení s vlastnostmi) Make a Product.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a nemůže mít hodnotu nastavenou v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení. Tuto vlastnost ale můžete použít v rámci CustomSettings.ini nebo MDT DB, jak je znázorněno v následujících příkladech, k definování konfigurace cílového počítače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
model Model cílového počítače
Příklad
[Settings] Priority=Make, Default [Default] [Dell Computer Corporation] Subsection=Dell-%Model% [Dell-Latitude D600] Packages001=XXX00009:Program9 Packages002=XXX0000A:Program10

NetLib

Protokol, který se má použít ke komunikaci s počítačem, na kterém běží SQL Server zadaný ve vlastnosti SQLServer.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DBNMPNTW Ke komunikaci použijte protokol pojmenovaných kanálů.
DBMSSOCN Ke komunikaci použijte sokety TCPIP/.
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ NetLib=DBNMPNTW Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

Nová doména

Označuje typ nové domény: jestli je nová doména v nové doménové struktuře, kořen nové stromové struktury v existující doménové struktuře nebo podřízená existující doméně.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Dítě Nová doména je podřízená existující doméně.
Doménové struktury Nová doména je první doménou v nové doménové struktuře stromů domény.
Stromu Nová doména je kořenem nového stromu v existující doménové struktuře.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] NewDomain=Tree

NewDomainDNSName

Určuje požadovaný název nového stromu v existující doméně nebo při instalaci nové doménové struktury domén.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Určuje požadovaný název nového stromu v existující doméně nebo při instalaci nové doménové struktury domén.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] NewDomainDNSName=newdom.WoodGroveBank.com

Objednávky

Pořadí řazení sady výsledků dotazu databáze. Sada výsledků dotazu je založena na nastavení konfigurace Database, Table, SQLServer, Parameters, a ParameterCondition vlastnosti. K seřazení výsledků podle více než jedné vlastnosti je možné zadat více než jednu vlastnost.

Pokud je například v souboru CustomSettings.ini zadána funkce OrderSequence=, přidá se do dotazu klauzule ORDER BY. Určení pořadí= Make, Model přidá klauzuli ORDER BY Make a Model do dotazu.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
property1, property2, ... Vlastnosti definující pořadí řazení pro sadu (výsledků dotazu, kde propertyn představuje vlastnosti v kritériích řazení)
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ NetLib=DBNMPNTW Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=MakeModelSettings Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR Order=Make, Model

Název organizace

Název organizace, která vlastní cílový počítač. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
název organizace_ Název organizace, která vlastní cílový počítač
Příklad
[Settings] Priority=MACAddress, Default Properties=CustomProperty, ApplicationInstall [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac UserDataLocation=NONE CustomProperty=TRUE OrgName=Woodgrove Bank [00:0F:20:35:DE:AC] OSDNEWMACHINENAME=HPD530-1 ApplicationInstall=Custom FullName=Woodgrove Bank User [00:03:FF:FE:FF:FF] OSDNEWMACHINENAME=BVMXP ApplicationInstall=Minimum FullName=Woodgrove Bank Manager

OsArchitecture

Typ architektury procesoru pro cílový operační systém. Na tuto vlastnost se odkazuje během nasazení výrobce OEM. Platné hodnoty jsou x86 a x64.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
x86 Typ architektury procesoru pro operační systém je 32bitový.
x64 Typ architektury procesoru pro operační systém je 64bitový.
Příklad
Žádné

OSCurrentBuild

Číslo sestavení aktuálně spuštěného operačního systému.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
7600 Windows 7
9600 Windows 8.1
Příklad
Žádné

OSCurrentVersion

Číslo verze aktuálně spuštěného operačního systému.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
version_number Hlavní verze operačního systému, podverze a čísla sestavení (major.minor.build). Například 6.3.9600 by představovalo Windows 8.1.
Příklad
Žádné

POPIS OBJEKTU OSDAdapterx

Určuje název síťového připojení, který se zobrazí v položce Ovládací panely Síťová připojení. Název může být dlouhý 0 až 255 znaků.

Tato vlastnost je pouze pro LTI. Ekvivalentní vlastnost pro ZTI naleznete v tématu OSDAdapterxName.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0Description nebo OSDAdapter1Description.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Popis Název síťového připojení zobrazený v položce Ovládací panely Síťová připojení
Příklad
Žádné

OSDAdapterxDNSDomain

Určuje název domény DNS (přípona DNS), který bude přiřazen k síťovému připojení. Tato vlastnost je pouze pro ZTI. Pro LTI naleznete OSDAdapterxDNSSuffix vlastnost.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0DNSDomain nebo OSDAdapter1DNSDomain.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DNS_domain_name Název domény DNS (přípona DNS), která bude přiřazena k síťovému připojení
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0DNSDomain=WoodGroveBank.com

OSDAdapterxDNSServerList

Jedná se o seznam IP adres serveru DNS oddělených čárkami, které budou přiřazeny k síťovému připojení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0DNSServerList nebo OSDAdapter1DNSServerList.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DNS_servers Seznam IP adres serveru DNS oddělených čárkami, které budou přiřazeny k síťovému připojení
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0DNSServerList=192.168.0.254,192.168.100.254

Přípona OSDAdapterxDNSSuffix

Přípona DNS, která bude přiřazena k síťovému připojení. Tato vlastnost je pouze pro LTI. Pro ZTI naleznete OSDAdapterxDNSDomain vlastnost.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0DNSSuffix nebo OSDAdapter1DNSSuffix.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
DNS_suffix Přípona DNS, která bude přiřazena k síťovému připojení
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0DNSSuffix= WoodGroveBank.com

OSDAdapterxEnableDHCP

Určuje, zda bude síťové připojení nakonfigurováno prostřednictvím protokolu DHCP.

Poznámka

Název této vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0EnableDHCP nebo OSDAdapter1EnableDHCP.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Síťové připojení se nakonfiguruje prostřednictvím protokolu DHCP.
FALSE Síťové připojení bude nakonfigurováno se statickou konfigurací.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableDHCP=TRUE

OSDAdapterxEnableDNSRegistration

Určuje, jestli je pro síťové připojení povolená registrace DNS.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0EnableDNSRegistration nebo OSDAdapter1EnableDNSRegistration.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolí registraci DNS.
FALSE Zakáže registraci DNS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableDNSRegistration=TRUE

OSDAdapterxEnableFullDNSRegistration

Určuje, jestli je u síťového připojení povolená úplná registrace DNS.

Poznámka

Název této vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0EnableFullDNSRegistration nebo OSDAdapter1EnableFullDNSRegistration.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Umožňuje úplnou registraci DNS.
FALSE Zakáže úplnou registraci DNS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableFullDNSRegistration=TRUE

OSDAdapterxEnableLMHosts

Určuje, jestli je u síťového připojení povolené vyhledávání LMHOSTS.

Poznámka

Název této vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0EnableLMHosts nebo OSDAdapter1EnableLMHosts.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolí vyhledávání LMHOSTS.
FALSE Zakáže vyhledávání LMHOSTS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableLMHosts=TRUE

OSDAdapterxEnableIPProtocolFiltering

Tato vlastnost určuje, jestli se má u síťového připojení povolit filtrování protokolu IP.

Název této vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0EnableIPProtocolFiltering nebo OSDAdapter1EnableIPProtocolFiltering.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolí filtrování protokolu IP.
FALSE Zakáže filtrování protokolu IP.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableIPProtocolFiltering =TRUE

OSDAdapterxEnableTCPFiltering

Určuje, jestli se má u síťového připojení povolit filtrování PROTOKOLU TCPIP/. Tato vlastnost je pouze pro ZTI. Pro LTI naleznete OSDAdapterxEnableTCPIPFiltering vlastnost.

Poznámka

Název této vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0EnableTCPFiltering nebo OSDAdapter1EnableTFiltering.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolí filtrování PROTOKOLU TCPIP/.
FALSE Zakáže filtrování PROTOKOLU TCPIP/.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableTCPFiltering=TRUE

OSDAdapterxEnableTCPIPFiltering

Určuje, jestli se má u síťového připojení povolit filtrování PROTOKOLU TCPIP/. Tato vlastnost je pouze pro LTI. Pro ZTI naleznete OSDAdapterxEnableTCPFiltering vlastnost.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0EnableTCPIPFiltering nebo OSDAdapter1EnableTCPIPFiltering.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolí filtrování PROTOKOLU TCPIP/.
FALSE Zakáže filtrování PROTOKOLU TCPIP/.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableTCPIPFiltering=TRUE

OSDAdapterxEnableWINS

Určuje, jestli bude u síťového připojení povolená služba WINS.

Poznámka

Název této vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0EnableWINS nebo OSDAdapter1EnableWINS.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Povolí službu WINS.
FALSE Zakáže službu WINS.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableWINS=TRUE OSDAdapter0WINSServerList=192.168.0.1,192.168.100.1

OSDAdapterxGatewayCostMetric

-Čárkami oddělený seznam metrik nákladů brány zadaný jako celá čísla nebo řetězec "Automaticky"(, pokud je prázdný, používá "Automaticky"), který se nakonfiguruje na připojení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0GatewayCostMetric nebo OSDAdapter1GatewayCostMetric.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
costmetrics_ -Seznam metrik nákladů brány s oddělovači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0GatewayCostMetrics=Automatic

OSDAdapterxGateways

-Čárkami oddělený seznam bran, které mají být přiřazeny k síťovému připojení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0Gateways nebo OSDAdapter1Gateways.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Brány -Seznam bran oddělený čárkami
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0Gateways=192.168.0.1,192.168.100.1

OSDAdapterxIPAddressList

-Čárkami oddělený seznam IP adres, které mají být přiřazeny k síťovému připojení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0IPAddressList nebo OSDAdapter1IPAddressList.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
IP_ adresy Seznam IP adres oddělených čárkami
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0IPAddressList=192.168.0.40,192.168.100.40 OSDAdapter0SubnetMask=255.255.255.0,255.255.255.0

OSDAdapterxIPProtocolFilterList

-Čárkami oddělený seznam filtrů protokolu IP, které mají být přiřazeny k síťovému připojení. Tuto vlastnost je možné nakonfigurovat pomocí souboru CustomSettings.ini nebo databáze MDT, ale ne pomocí aplikace Deployment Workbench. Pokud používáte Configuration Manager je možné ho také konfigurovat pomocí kroku pořadí úkolů Použít síť Nastavení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0IPProtocolFilterList nebo OSDAdapter1IPProtocolFilterList.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
protocolfilterlist__ -Seznam filtrů protokolu IP s oddělovači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0IPProtocolFilterList=a list of approved IP protocols

OSDAdapterxMacAddress

Přiřaďte zadaná nastavení konfigurace k síťové kartě, která odpovídá zadané adrese MAC.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0MacAddress nebo OSDAdapter1MacAddress.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Adresa MAC_ Adresa MAC síťového adaptéru
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0MacAddress=00:0C:29:67:A3:6B

OSDAdapterxName

Přiřaďte zadané nastavení konfigurace síťovému adaptéru, který odpovídá zadanému názvu. Tato vlastnost je pouze pro ZTI. Ekvivalentní vlastnost LTI naleznete v tématu OSDAdapterxDescription.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0Name nebo OSDAdapter1Name.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Název síťového adaptéru
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0Name=3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller

OSDAdapterxSubnetMask

-Čárkami oddělený seznam masek podsítě IP, které se mají přiřadit k síťovému připojení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0SubnetMask nebo OSDAdapter1SubnetMask.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
masky podsítí_ -Seznam masek podsítě PROTOKOLU IP s oddělovači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0IPAddressList=192.168.0.40,192.168.100.40 OSDAdapter0SubnetMask=255.255.255.0,255.255.255.0

OSDAdapterxTCPFilterPortList

-Čárkami oddělený seznam portů filtru TCP, které mají být přiřazeny k síťovému připojení. Tuto vlastnost je možné nakonfigurovat pomocí souboru CustomSettings.ini nebo databáze MDT, ale ne pomocí aplikace Deployment Workbench. Pokud používáte Configuration Manager je možné ho také konfigurovat pomocí kroku pořadí úkolů Použít síť Nastavení.

Poznámka

Název této vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0TCPFilterPortList nebo OSDAdapter1TCPFilterPortList.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
seznam portů_ -Seznam portů filtru TCPIP/ s oddělovači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0TCPFilterPortList=a list of approved TCP ports

OSDAdapterxTCPIPNetBiosOptions

Určuje možnosti rozhraní NetBIOS protokolu TCPIP/, které mají být přiřazeny k síťovému připojení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0TCPIPNetBiosOptions nebo OSDAdapter1TCPIPNetBiosOptions.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
0 Zakažte předávání IP.
1 Povolte předávání IP.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0TCPIPNetBiosOptions=0

OSDAdapterxUDPFilterPortList

-Čárkami oddělený seznam portů filtru UDP) protokolu (UDP uživatele, které mají být přiřazeny k síťovému připojení. Tuto vlastnost je možné nakonfigurovat pomocí souboru CustomSettings.ini a databáze MDT, ale ne aplikace Deployment Workbench. Pokud používáte Configuration Manager je možné ho také konfigurovat pomocí kroku pořadí úkolů Použít síť Nastavení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0UDPFilterPortList nebo OSDAdapter1UDPFilterPortList.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
seznam portů_ -Seznam portů filtru UDP s oddělovači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0UDPFilterPortList=a list of approved UDP ports

OSDAdapterxWINSServerList

Dvouprvkového-, čárkového- seznamu IP adres serveru WINS, které mají být přiřazeny k síťovému připojení.

Poznámka

Tento název vlastnosti je zástupný symbol pro pole s nulovým- základem, které obsahuje informace o síťovém adaptéru, například OSDAdapter0WINSServerList nebo OSDAdapter1WINSServerList.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Seznam serverů_ WINS_ -Čárkami oddělený seznam IP adres serveru WINS
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapter0EnableWINS=TRUE OSDAdapter0WINSServerList=192.168.0.1,192.168.100.1

OSDAdapterCount

Určuje počet síťových připojení, která se mají nakonfigurovat.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Počet Počet síťových adaptérů
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDAdapterCount=1 OSDAdapter0EnableDHCP=FALSE OSDAdapter0IPAddressList=192.168.0.40,192.168.100.40 OSDAdapter0SubnetMask=255.255.255.0,255.255.255.0 OSDAdapter0Gateways=192.168.0.1,192.168.100.1 OSDAdapter0EnableWINS=TRUE OSDAdapter0WINSServerList=192.168.0.1,192.168.100.1 OSDAdapter0TCPIPNetBiosOptions=0 OSDAdapter0MacAddress=00:0C:29:67:A3:6B OSDAdapter0GatewayCostMetrics=Automatic OSDAdapter0EnableTCPIPFiltering=TRUE OSDAdapter0EnableLMHosts=TRUE OSDAdapter0EnableFullDNSRegistration=TRUE OSDAdapter0EnableDNSRegistration=TRUE OSDAdapter0DNSSuffix=WoodGroveBank.com

OSDAnswerFilePath

Určuje cestu k souboru odpovědí, který se má použít během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
cesta k souboru_ Určuje cestu k souboru odpovědí, který se má použít během nasazení výrobce OEM.
Příklad
Žádné

OSDBitLockerCreateRecoveryPassword

Logická hodnota, která označuje, jestli proces vytvoří obnovovací klíč pro BitLocker. Klíč se používá k obnovení dat šifrovaných na svazku BitLockeru. Tento klíč je kryptograficky ekvivalentní spouštěcímu klíči. Pokud je k dispozici, obnovovací klíč dešifruje sadu VMK, která pak dešifruje FVEK.

Poznámka

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
AD Vytvoří se obnovovací klíč.
Nezadané Nevytvoří se obnovovací klíč.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 OSDBitLockerMode=TPMKey OSDBitLockerCreateRecoveryPassword=AD OSDBitLockerStartupKeyDrive=C:

REŽIM OSDBitLockerMode

Typ instalace nástroje BitLocker, který se má provést. K ochraně cílového počítače použijte jednu z následujících metod:

 • Mikrořadič TPM

 • Čip TPM a externí spouštěcí klíč (s použitím klíče, který je obvykle uložený na UFD)

 • Čip TPM a PIN kód

 • Externí spouštěcí klíč

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ČIP TPM Chraňte počítač pouze pomocí čipu TPM. Čip TPM je mikrořadič, který ukládá klíče, hesla a digitální certifikáty. Mikrořadič je obvykle nedílnou součástí základní desky počítače.
Klíč TPM Chraňte počítač pomocí čipu TPM a spouštěcího klíče. Pomocí této možnosti můžete vytvořit spouštěcí klíč a uložit ho na UFD. Spouštěcí klíč musí být na portu při každém spuštění počítače.
TPMPin Chraňte počítač pomocí čipu TPM a špendlíku. Tuto možnost použijte ve spojení s vlastností BDEPin .

Poznámka:

Tato hodnota není platná při použití ZTI.
Klíč Chraňte počítač pomocí externího klíče (obnovovacího klíče) , který lze uložit do složky, ve službě AD DS nebo vytisknout.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 OSDBitLockerMode=TPM OSDBitLockerCreateRecoveryPassword=AD

OSDBitLockerRecoveryPassword

Místo generování náhodného hesla pro obnovení akce pořadí úkolů Povolit BitLocker používá zadanou hodnotu jako heslo pro obnovení. Hodnota musí být platné číselné heslo bitlockeru pro obnovení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Heslo Platné heslo 48digit-
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 OSDBitLockerMode=TPMKey OSDBitLockerCreateRecoveryPassword=AD OSDBitLockerRecoveryPassword=621280128854709621167486709731081433315062587367 OSDBitLockerStartupKeyDrive=C:

OSDBitLockerStartupKey

Místo generování náhodného spouštěcího klíče pro možnost správy klíčů Pouze spouštěcí klíč na USB akce pořadí úkolů Povolit BitLocker použije hodnotu jako spouštěcí klíč. Hodnota musí být platný spouštěcí klíč bitlockeru s kódováním Base64-.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
spouštěcí klíč Spouštěcí klíč nástroje BitLocker s kódováním Base64-
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=KEY OSDBitLockerCreateRecoveryPassword=AD OSDBitLockerStartupKey=8F4922B8-2D8D-479E-B776-12629A361049

OSDBitLockerStartupKeyDrive

Umístění pro uložení obnovovacího klíče a spouštěcího klíče nástroje BitLocker.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Umístění Umístění úložiště pro obnovovací klíč a spouštěcí klíč (buď místní pro cílový počítač, nebo na unc, která odkazuje na sdílenou síťovou složku)
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 OSDBitLockerMode=TPMKey OSDBitLocker CreateRecoveryPassword=AD OSDBitLockerStartupKeyDrive=C:

OSDBitLockerTargetDrive

Určuje jednotku, která se má zašifrovat. Výchozí jednotka je jednotka, která obsahuje operační systém.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jednotky Jednotka, která se má zašifrovat
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDERecoveryPassword=TRUE OSDBitLockerMode=TPMKey OSDBitLockerCreateRecoveryPassword=AD OSDBitLockerTargetDrive=C:

OSDBitLockerWaitForEncryption

Určuje, že proces nasazení by neměl pokračovat, dokud nástroj BitLocker nedokončí proces šifrování pro všechny zadané jednotky. Zadání hodnoty TRUE může výrazně prodloužit dobu potřebnou k dokončení procesu nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Určuje, že proces nasazení by měl čekat na dokončení šifrování jednotky.
FALSE Určuje, že proces nasazení by neměl čekat na dokončení šifrování jednotky.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 OSDBitLockerMode=TPMKey OSDBitLockerStartupKeyDrive=C: OSDBitLockerCreateRecoveryPassword=AD OSDBitLockerWaitForEncryption=TRUE

OSDComputerName

Nový název počítače, který se má přiřadit cílovému počítači.

Poznámka

Tuto vlastnost lze nastavit také v rámci pořadí úkolů pomocí vlastního kroku pořadí úkolů Nastavit proměnnou pořadí úkolů .

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
název_počítače_ Nový název počítače, který se má přiřadit cílovému počítači
Příklad
[Default] OSDComputerName=%_SMSTSMachineName%

OSDDiskAlign

Tato vlastnost slouží k předání hodnoty parametru align primárního příkazu create partition v příkazu DiskPart . Parametr align se obvykle používá s hardwarovými poli LUN) s logickou (jednotkou RAID ke zlepšení výkonu, když logické jednotky (LU) nejsou zarovnané s válci. Parametr align zarovná primární oddíl, který není zarovnaný na začátek disku, a zaokrouhlí posun na nejbližší hranici zarovnání. Další informace o parametru align najdete v tématu Vytvoření primárního oddílu.

Poznámka

Tuto vlastnost lze použít ve spojení s OSDDiskOffset vlastnost nastavit posun parametr pro vytvořit oddíl primární příkaz v DiskPart příkaz. Další informace naleznete OSDDiskOffset vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
alignmentvalue_ Určuje počet kilobajtů (kB) od začátku disku k nejbližší hranici zarovnání.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDDiskAlign=1024 OSDDiskOffset=2048

OSDDiskIndex

Určuje index disku, který bude nakonfigurován.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
diskindex_ Určuje index disku, který bude nakonfigurován (Výchozí hodnota je 0.)
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDDiskIndex=0

OSDDiskOffset

Tato vlastnost slouží k předání hodnoty parametru posunu primárního příkazu create partition v příkazu DiskPart . Další informace o parametru posunu naleznete v tématu Vytvoření primárního oddílu.

Tato vlastnost lze použít ve spojení s OSDDiskAlign vlastnost nastavit align parametr pro vytvořit oddíl primární příkaz v DiskPart příkaz. Další informace naleznete OSDDiskAlign vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
offsetvalue_ Určuje posun bajtů, při kterém se má oddíl vytvořit. U disků MBR) hlavního spouštěcího záznamu (se posun zaokrouhlí na nejbližší hranici válce.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDDiskAlign=1024 OSDDiskOffset=2048

OSDDiskPartBiosCompatibilityMode

Tato vlastnost určuje, zda chcete zakázat optimalizace zarovnání mezipaměti při dělení pevného disku z důvodu kompatibility s určitými typy systému BIOS.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Umožňuje optimalizace zarovnání mezipaměti při dělení pevného disku kvůli kompatibilitě s určitými typy systému BIOS.
FALSE Zakáže optimalizace zarovnání mezipaměti při dělení pevného disku z důvodu kompatibility s určitými typy systému BIOS (Toto je výchozí hodnota.)
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDDiskPartBiosCompatibilityMode=TRUE

OSDImageCreator

Určuje název instalačního účtu, který se použije během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
imagecreator_ Určuje název instalačního účtu, který se použije během nasazení výrobce OEM.
Příklad
Žádné

OSDImageIndex

Určuje index obrázku v souboru .wim. Na tuto vlastnost se odkazuje během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Index Určuje index obrázku v souboru WIM.
Příklad
Žádné

OSDImagePackageID

Určuje ID balíčku image, která se má nainstalovat během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ID balíčku_ Určuje ID balíčku image, která se má nainstalovat během nasazení výrobce OEM.
Příklad
Žádné

OSDInstallEditionIndex

Určuje index obrázku v souboru WIM. Na tuto vlastnost se odkazuje během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Index Určuje index obrázku v souboru WIM.
Příklad
Žádné

OSDInstallType

Určuje typ instalace použitý pro nasazení OEM. Výchozí hodnota je Sysprep.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
installtype_ Určuje typ instalace používaný pro nasazení OEM.
Příklad
Žádné

Disk s operačním systémem

Určuje jednotku použitou k instalaci operačního systému během nasazení výrobce OEM. Výchozí hodnota je C:.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Disku Určuje jednotku použitou k instalaci operačního systému během nasazení výrobce OEM.
Příklad
Žádné

OSDPartitions

Určuje počet definovaných konfigurací oddílů. Maximální počet oddílů, které je možné nakonfigurovat, jsou dva. Výchozí hodnota je None.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Oddíly Určuje počet definovaných konfigurací oddílů.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions=1 OSDPartitions0Bootable=TRUE OSDPartitions0FileSystem=NTFS OSDPartitions0QuickFormat=TRUE OSDPartitions0Size=60 OSDPartitions0SizeUnits=GB OSDPartitions0Type=Primary OSDPartitions0VolumeName=OSDisk OSDPartitions0VolumeLetterVariable=NewDrive1

OSDPartitionsxBootable

Oddíl v zadaném indexu by měl být nastaven jako spouštěcí. Výchozí první oddíl je nastavený jako spouštěcí.

Poznámka

Thex v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace oddílů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Oddíl by měl být nastavený na spouštěcí.
FALSE Nenastavujte oddíl na spouštěcí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions0Bootable=TRUE

OSDPartitionsxFileSystem

Typ systému souborů pro oddíl v zadaném indexu. Platné hodnoty jsou NTFS nebo FAT32.

Poznámka

Thex v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace oddílů.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
file_system Typ systému souborů pro oddíl
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions0FileSystem=NTFS

FORMÁT OSDPartitionsxQuickFormat

Oddíl v zadaném indexu by měl být rychle naformátovaný. Výchozí hodnota je TRUE.

Poznámka

Thex v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace oddílů.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Rychle naformátujte oddíl.
FALSE Oddíl neformátujte rychle.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions0QuickFormat=TRUE

OSDPartitionsxSize

Velikost oddílu v zadaném indexu.

Poznámka

Thex v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace oddílů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Velikost Velikost oddílu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions0Size=60 OSDPartitions0SizeUnits=GB

OSDPartitionsxSizeUnits

Měrné jednotky použité při určování velikosti oddílu. Platné hodnoty jsou MB, GB nebo %. Výchozí hodnota je MB.

Poznámka

Thex v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace oddílů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
size_units Měrné jednotky použité při určování velikosti oddílu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions0Size=60 OSDPartitions0SizeUnits=GB

OSDPartitionsxType

Typ oddílu, který se má vytvořit v zadaném indexu.

Poznámka

Thex v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace oddílů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Primární Vytvořte primární oddíl. Tato hodnota je výchozí.
Logické Vytvořte logický oddíl.
Rozšířené Vytvořte rozšířený oddíl.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions0Type=Primary

OSDPartitionsxVolumeLetterVariable

Vlastnost, která obdrží písmeno jednotky přiřazené ke spravovanému oddílu.

Poznámka

Thex v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace oddílů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
volume_letter_variable Název proměnné, které bude přiřazeno písmeno jednotky spravovaného oddílu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions0VolumeLetterVariable=NewDrive1

OSDPartitionsxVolumeName

Název svazku, který bude přiřazen oddílu v zadaném indexu.

Poznámka

Thex v tomto názvu vlastnosti je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje konfigurace oddílů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
volume_name Název svazku, který bude přiřazen k oddílu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSDPartitions0VolumeName=OSDisk

OSDPreserveDriveLetter

Tato vlastnost slouží k určení, zda má krok použít pořadí úkolů operačního systému zachovat písmeno jednotky v souboru image operačního systému (soubor WIM) nasazené do cílového počítače.

Poznámka

Tato vlastnost by měla být nastavena pouze v kroku pořadí úkolů, nikoli v souboru CustomSettings.ini nebo v DATABÁZI MDT.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Písmena jednotek v souboru image operačního systému (soubor .wim) a operační systém po nasazení řídí písmena, jsou stejná jako písmena jednotek v souboru .wim.
FALSE Písmena jednotek v souboru bitové kopie operačního systému (soubor .wim) jsou ignorována, což umožňuje pořadí úkolů přepsat písmena ovladačů v souboru .wim.

Poznámka:

Pro MDT by tato hodnota měla být vždy vybrána.
Příklad
Žádné

OSDStateStorePath

LTI a ZTI tuto vlastnost používají k nastavení cesty, kam se budou ukládat data migrace stavu uživatele, což může být cesta UNC, místní cesta nebo relativní cesta.

Poznámka

Vlastnost OSDStateStorePath má přednost před vlastností StatePath nebo UserDataLocation , pokud jsou tyto vlastnosti zadány také.

Ve scénáři nasazení Nahradit počítač v ZTI je krok pořadí úkolů Obnovit stav uživatele vynechán, pokud je vlastnost OSDStateStorePath nastavena na platnou místní cestu nebo cestu UNC. Alternativním řešením je nastavit vlastnost USMTLocal na HODNOTU TRUE. Tím vynutíte ZTI UserState.wsf rozpoznat cestu v OSDStateStorePath vlastnost. Příčinou je přeskočení kroku pořadí úkolů Úložiště stavu požadavku a zachování předchozí hodnoty vlastnosti OSDStateStorePath .

Ve scénáři nasazení Nahradit počítač v ZTI, kde jsou zálohována data migrace stavu uživatele a celý počítač, je soubor Backup.wim uložen ve složce zadané ve vlastnosti OSDStateStorePath . Příčinou může být zadání nesprávné hodnoty vlastnosti ComputerBackupLocation .

Například následující CustomSettings.ini soubor způsobí, že soubor Backup.wim bude uložen ve stejné složce zadané ve vlastnosti OSDStateStorePath :

USMTLocal=True 
OSDStateStorePath=\\fs1\Share\Replace 

ComputerBackupLocation=NETWORK 
BackupShare=\\fs1\Share\ComputerBackup 
BackupDir=Client01 
Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Cesta Cesta, kam se uloží data migrace stavu uživatele, což může být cesta UNC, místní cesta nebo relativní cesta
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] USMTLocal=True OSDStateStorePath=\\fs1\Share\Replace ComputerBackupLocation=\\fs1\Share\ComputerBackup\Client01

OSDTargetSystemDrive

Určuje jednotku, na které bude operační systém nainstalován během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za vlastnost jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
system_drive Určuje jednotku, na které se bude operační systém instalovat během nasazení výrobce OEM.
Příklad
Žádné

OSDTargetSystemRoot

Určuje cestu instalace, ve které bude operační systém nainstalován během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
system_root Určuje cestu instalace, ve které bude operační systém nainstalován během nasazení výrobce OEM.
Příklad
Žádné

OsFeatures

Seznam ID serverových funkcí oddělených čárkami, které se nainstalují do cílového počítače.

Poznámka

Ne všechny funkce uvedené v souboru ServerManager.xml jsou kompatibilní se všemi serverovými operačními systémy.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ID1, ID2 Funkce serveru, které mají být nainstalovány v cílovém počítači. Platné hodnoty jsou umístěny v souboru program_files\Microsoft Deployment Toolkit\Bin\ServerManager.xml na serveru MDT.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSFeatures=CMAK,MSMQ-Multicasting,RSAT

Instalace operačního systému

Určuje, jestli má cílový počítač oprávnění k instalaci cílového operačního systému. Pokud vlastnost OSInstall není uvedená, ve výchozím nastavení je povoleno nasazení operačních systémů do libovolného cílového počítače.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Nasazení operačního systému do cílového počítače je autorizováno. Tato hodnota je výchozí.
NE Nasazení operačního systému do cílového počítače není autorizováno.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES

Role operačního systému

Seznam ID rolí serveru oddělených čárkami, které se nainstalují do cílového počítače.

Poznámka

Ne všechny role jsou kompatibilní se všemi serverovými operačními systémy.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ID1, ID2 Role serveru, která se má nainstalovat do cílového počítače.

Platné hodnoty ID najdete v tématu C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Bin\ServerManager.xml.

Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSRoles=ADDS

OsRoleServices

Seznam ID služeb role serveru oddělených čárkami, které se nainstalují do cílového počítače.

Poznámka

Ne všechna ID služby role serveru jsou kompatibilní se všemi serverovými operačními systémy.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ID Služba role serveru, která se nainstaluje do cílového počítače. Platná hodnota je:

- ADDS-Domain-Controller
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSRoleServices=ADDS-Domain-Controller

OSSKU

Edice aktuálně spuštěného operačního systému. Edice operačního systému je určena pomocí vlastnosti OperatingSystemSKU třídy služby WMI Win32_OperatingSystem . Seznam edicí OperatingSystemSKU vlastnost vrátí, naleznete v části "OperatingSystemSKU", na Win32_OperatingSystem třídy.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Edition Edice operačního systému. Například "BUSINESS" pro edici Business operačního systému nebo "ENTERPRISE" pro Enterprise edici operačního systému.
Příklad
Žádné

Verze OSVersion

Verze aktuálně spuštěného operačního systému. Tato vlastnost by se měla použít jenom ke zjištění, jestli je aktuálně spuštěný operační systém Windows PE. Pomocí vlastnosti OSVersionNumber zjišťujte jiné operační systémy.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Winpe Windows PE
2008R2 Windows Server 2008 R2
Win7Client Windows 7
Další Operační systémy jiné než uvedené, včetně Windows 8 a Windows Server 2012
Příklad
Žádné

ČÍSLO_VERZE_OPERAČNÍHO_SYSTÉMU

Číslo hlavní a podverze operačního systému. Na tuto vlastnost se odkazuje během nasazení výrobce OEM.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
version_number Číslo hlavní a podverze operačního systému
Příklad
Žádné

OverrideProductKey

Řetězec klíče k vícenásobné aktivaci (MAK), který se použije po nasazení cílového operačního systému do cílového počítače. Hodnotu zadanou v této vlastnosti používá skript ZTILicensing.wsf během fáze obnovení stavu k použití klíče k vícenásobné aktivaci na cílový operační systém. Skript také nakonfiguruje image multilicenčního programu tak, aby místo Služba správy klíčů (Služba správy klíčů) používala aktivaci pomocí klíče k vícenásobné aktivaci. Po použití klíče k vícenásobné aktivaci je potřeba operační systém aktivovat u Microsoftu. Používá se v případě, že cílový počítač nemá přístup k serveru, na kterém běží Služba správy klíčů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
MAK Řetězec klíče k vícenásobné aktivaci, který se má poskytnout cílovému operačnímu systému
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ProductKey=AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE-FFFFF OverrideProductKey=AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE-FFFFF

PackageGroup

Seznam textových hodnot, které k sobě přidružují balíčky operačního systému (obvykle na základě typu balíčku operačního systému). Balíček operačního systému může být přidružený k jedné nebo více skupinám balíčků. Vlastnost PackageGroup umožňuje nasazení balíčků operačního systému v rámci jedné nebo více skupin do cílového počítače.

Textové hodnoty v seznamu mohou být libovolná neprázdná hodnota. Hodnota vlastnosti PackageGroup má číselnou příponu (například PackageGroup001 nebo PackageGroup002). Po definování se k počítači přidruží skupina balíčků. Počítač může být přidružen k více než jedné skupině balíčků.

Poznámka

Balíčky operačního systému se vytvářejí v uzlu Balíčky operačního systému v aplikaci Deployment Workbench.

Poznámka

Vlastnost PackageGroup lze zadat ve formátu PackageGroup1=Updates nebo PackageGroup001=Updates.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
package_group_name Název skupiny balíčků, která se má nasadit do cílového počítače
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] PackageGroup001=Updates

Balíčky

Seznam Configuration Manager balíčků, které se mají nasadit do cílového počítače. Vlastnost Packages má číselnou příponu (například Packages001 nebo Packages002).

Poznámka

Vlastnost PackageGroup lze zadat ve formátu PackageGroup1=Updates nebo PackageGroup001=Updates.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
package_id:program_name Název balíčku, který se má nasadit do cílového počítače
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] Packages001=NYC00010:Install Packages002=NYC00011:Install

PackageSelectionProfile

Název profilu použitý při instalaci balíčku.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
profile_name Název profilu použitý při instalaci balíčku
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] PackageSelectionProfile=CoreApplications

Parametry

Parametry předávané databázovému dotazu, který vrací hodnoty vlastností ze sloupců v tabulce zadané ve vlastnosti Table . Tabulka se nachází v databázi zadané ve vlastnosti Database v počítači zadaném ve vlastnosti SQLServer . Instance SQL Server v počítači je zadán v Instance vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
parametr1, parametr2 Seznam parametrů, které se mají předat databázovému dotazu
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

ParameterCondition

Indikátor, zda logická hodnota AND nebo OR operace je provedena s vlastnosti uvedené v Parameters vlastnost.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
A Logická hodnota AND operace se provádí na vlastnosti uvedené v Parameters vlastnost. Vrátí se pouze výsledky, které odpovídají všem vlastnostem zadaným v vlastnosti Parameters . Tato hodnota je výchozí.
NEBO Logická hodnota NEBO operace se provádí s vlastnostmi uvedenými v Parameters vlastnost. Vrátí se výsledky, které odpovídají jakékoli vlastnosti zadané v vlastnosti Parameters .
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

ParentDomainDNSName

Určuje název domény DNS existující domény adresářové služby při instalaci podřízené domény.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Určuje název domény DNS existující domény adresářové služby při instalaci podřízené domény.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ParentDomainDNSName=WoodGroveBank.com

Heslo

Určuje heslo uživatelského jména (přihlašovacích údajů účtu), které se má použít k povýšení členského serveru na řadič domény.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Heslo Určuje heslo uživatelského jména (přihlašovacích údajů účtu), které se má použít k povýšení členského serveru na řadič domény.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] Password=<complex_password>

Fáze

Aktuální fáze procesu nasazení. Pořadí úkolů používá tyto fáze k určení, které úkoly musí být dokončeny.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
OVĚŘENÍ Určuje, že cílový počítač dokáže spouštět skripty potřebné k dokončení procesu nasazení.
STATECAPTURE Před nasazením nového cílového operačního systému uloží všechna data migrace stavu uživatele.
PŘEDINSTALACI Dokončí všechny úlohy, které je potřeba provést (například vytvoření nových oddílů) před nasazením cílového operačního systému.
NAINSTALOVAT Nainstaluje cílový operační systém do cílového počítače.
POSTINSTALL Dokončí všechny úlohy, které je potřeba provést před obnovením dat migrace stavu uživatele. Tyto úlohy přizpůsobí cílový operační systém před prvním spuštěním cílového počítače (například instalací aktualizací nebo přidáním ovladačů).
STATERESTORE Obnoví data migrace stavu uživatele uložená během fáze zachytávání stavu.
Příklad
Žádné

Port

Číslo portu, který by se měl použít při připojování k instanci databáze SQL Server, která se používá pro dotazování hodnot vlastností ze sloupců v tabulce zadané ve vlastnosti Table. Databáze se nachází v počítači zadaném ve vlastnosti SQLServer . Instance SQL Server v počítači je zadán v Instance vlastnost. Port použitý během připojení je zadaný ve vlastnosti Port .

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Port Číslo portu použitého při připojování k SQL Server
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 Database=MDTDB Instance=MDT2010 Port=1433 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

PowerUsers

Seznam uživatelských účtů a doménových skupin, které se mají přidat do místní skupiny Power Users na cílovém počítači. Vlastnost PowerUsers je seznam textových hodnot, které mohou být libovolnou neprázdnou hodnotou. Vlastnost PowerUsers má číselnou příponu (například PowerUsers1 nebo PowerUsers2).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Jméno uživatele nebo skupiny, které se mají přidat do místní skupiny Power Users
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] Administrators001=WOODGROVEBANK\NYC Help Desk Staff PowerUsers001=WOODGROVEBANK\User01 PowerUsers002=WOODGROVEBANK\User02

PrepareWinRE

Tato vlastnost určuje, jestli se soubor LiteTouchPE.wim, který zahrnuje prostředí Windows RE a volitelně DaRT, použije na systémovou jednotku jako oddíl pro obnovení. Cílový počítač tak může k provádění úloh obnovení použít image LiteTouchPE.wim. DaRT může být volitelně součástí image, což zpřístupňuje funkce obnovení DaRT na cílovém počítači.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Soubor LiteTouchPE.wim, který zahrnuje prostředí Windows RE a volitelně DaRT, se použije na systémovou jednotku jako oddíl pro obnovení.
jakákoli jiná hodnota Soubor LiteTouchPE.wim, který zahrnuje prostředí Windows RE a volitelně DaRT, se na systémovou jednotku nepoužije jako oddíl pro obnovení. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] PrepareWinRE=YES

Prioritou

Rezervovaná vlastnost, která určuje pořadí hledání hodnot konfigurace. Rezervovaná vlastnost Priorita obsahuje seznam jednotlivých oddílů, které se mají prohledávat, a pořadí, ve kterém se oddíly prohledávají. Když je nalezena hodnota vlastnosti, skript ZTIGather.wsf ukončí hledání vlastnosti a zbývající části nejsou prohledány pro danou vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
section1, section2 Oddíly, které se mají prohledávat v pořadí, v jakém se mají prohledávat
Příklad
[Settings] Priority=MACAddress, Default [Default] UserDataLocation=NONE CustomProperty=TRUE [00:0F:20:35:DE:AC] OSDNEWMACHINENAME=HPD530-1 [00:03:FF:FE:FF:FF] OSDNEWMACHINENAME=BVMXP

Rychlost procesoru

Rychlost procesoru nainstalovaného na cílovém počítači v MHz. Například hodnota 1995 označuje, že procesor v cílovém počítači běží na 1,995 MHz nebo 2 gigahertz.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
processor_speed Rychlost procesoru v cílovém počítači v megahertz
Příklad
Žádné

Produktu

Název produktu cílového počítače. U některých dodavatelů počítačů nemusí být vytvářecí a model dostatečně jedinečný, aby bylo možné identifikovat charakteristiky konkrétní konfigurace (například hypervláknové nebo nepřevláknované čipové sady). Vlastnost Může pomoci rozlišovat.

Formát produktu není definován. Tato vlastnost slouží k vytvoření pododdílu, který obsahuje nastavení cílená na konkrétní název produktu pro konkrétní číslo modelu počítače pro konkrétního výrobce počítače (nejčastěji ve spojení s vlastnostmi Make a Model ).

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Produktu Název produktu cílového počítače
Příklad
Žádné

Productkey

Řetězec kódu Product Key, který se má nakonfigurovat pro cílový počítač. Před nasazením cílového operačního systému se zadaný kód Product Key automaticky vloží do příslušného umístění v Unattend.xml.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
product_key Kód Product Key, který má být přiřazen cílovému počítači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ProductKey=AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE-FFFFF

Vlastnosti

Rezervovaná vlastnost, která definuje všechny vlastní uživatelsky definované vlastnosti. Tyto uživatelem definované vlastnosti jsou umístěny skriptem ZTIGather.wsf v souboru CustomSettings.ini, BootStrap.ini souboru nebo databázi MDT. Tyto vlastnosti jsou přidané k předdefinovaným vlastnostem v MDT.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
custom_property1, custom_property2 Vlastní, uživatelem definované vlastnosti, které se mají přeložit
Příklad
[Settings] Priority=MACAddress, Default Properties=CustomProperty, ApplicationInstall [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac UserDataLocation=NONE CustomProperty=TRUE [00:0F:20:35:DE:AC] OSDNEWMACHINENAME=HPD530-1 ApplicationInstall=Custom [00:03:FF:FE:FF:FF] OSDNEWMACHINENAME=BVMXP ApplicationInstall=Minimum

ReplicaDomainDNSName

Určuje název domény DNS domény, která se má replikovat.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Určuje název domény DNS domény, která se má replikovat.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ReplicaDomainDNSName=WoodGroveBank.com

ReplicaOrNewDomain

Určuje, jestli se má nainstalovat nový řadič domény jako první řadič domény v nové doméně adresářové služby nebo jestli se má nainstalovat jako řadič domény adresářové služby repliky.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Replika Nainstaluje nový řadič domény jako řadič domény adresářové služby repliky.
Domain (Doména) Nainstaluje nový řadič domény jako první řadič domény v nové doméně adresářové služby. Je nutné zadat položku TreeOrChild s platnou hodnotou.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ReplicaOrNewDomain=Domain

ReplicationSourceDC

Označuje úplný název DNS řadiče domény, ze kterého replikujete informace o doméně.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Označuje úplný název DNS řadiče domény, ze kterého replikujete informace o doméně.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ReplicationSourceDC=dc01.WoodGroveBank.com

ResourceDrive

Písmeno jednotky mapované na vlastnost ResourceRoot pro skripty ZTIDrivers.wsf a ZTIPatches.wsf pro instalaci ovladačů a oprav do cílového počítače.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Písmeno_jednotky Označení písmene pro logickou jednotku, která obsahuje prostředky
Příklad
Žádné

ResourceRoot

Hodnotu této vlastnosti používají skripty ZTIDrivers.wsf a ZTIPatches.wsf k instalaci ovladačů a oprav do cílového počítače.

Poznámka

V případě LTI skripty automaticky nastaví vlastnost ResourceRoot tak, aby byla stejná jako vlastnost DeployRoot . Pro ZTI mohou být hodnoty ve vlastnostech DeployRoot a ResourceRoot jedinečné.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
UNC_path Cesta UNC ke sdílené složce, která obsahuje prostředky
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceDrive=R: ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UserDataLocation=NONE

Roli

Účel počítače na základě úkolů prováděných uživatelem v cílovém počítači. Vlastnost Role obsahuje textové hodnoty, které mohou být libovolnou neprázdnou hodnotou. Hodnota vlastnosti Role má číselnou příponu (například Role1 nebo Role2). Při definování je role přidružena k počítači. Počítač může provádět více než jednu roli.

Hodnota vlastnosti Role se obvykle nastaví provedením databázového dotazu v DATABÁZI MDT. Aplikace Deployment Workbench vám může pomoct při vytváření nastavení role a vlastností přidružených k roli a potom může aplikace Deployment Workbench nakonfigurovat CustomSettings.ini tak, aby prováděla databázový dotaz na vlastnost Role a nastavení vlastností přidružené k roli.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Role Role, které se mají přiřadit k jednotlivým počítačům nebo skupině počítačů
Příklad 1
[Settings] Priority=RoleSettings, Default [Default] SkipCapture=NO UserDataLocation=AUTO DeployRoot=\\W2K3-SP1\Distribution$ OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:15 /o /c LoadStateArgs=/v:7 /c [RoleSettings] SQLServer=w2k3-sp1 Instance=MDT2010 Database=MDTDB Netlib=DBNMPNTW SQLShare=SQL_Share Table=RoleSettings Parameters=Role
Příklad 2
[Settings] Priority=RoleSettings, Default [Default] SkipCapture=NO UserDataLocation=AUTO DeployRoot=\\W2K3-SP1\Distribution$ OSInstall=YES Role1=Teller Role2=Woodgrove User [RoleSettings] SQLServer=w2k3-sp1 Instance=MDT2010 Database=MDTDB Netlib=DBNMPNTW SQLShare=SQL_Share Table=RoleSettings Parameters=Role

SafeModeAdminPassword

Zadá heslo pro účet správce při spuštění počítače v režimu Sejf nebo variantě režimu Sejf, jako je například režim obnovení adresářových služeb.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Heslo Zadá heslo pro účet správce při spuštění počítače v režimu Sejf nebo variantě režimu Sejf, jako je například režim obnovení adresářových služeb.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SafeModeAdminPassword=<complex_password>

ScanStateArgs

Argumenty předané procesu USMT Scanstate . Skripty volají Scanstate.exe a vložte příslušné parametry protokolování, průběhu a úložiště stavu. Pokud tato hodnota není součástí souboru nastavení, proces zálohování stavu uživatele se přeskočí.

Poznámka

Použití USMTMigFiles vlastnost určit .xml soubory, které mají být použity Scanstate.exe namísto použití /I parametr ScanStateArgs vlastnost. Tím zabráníte skriptu ZTIUserState.wsf potenciálně duplikovat stejný seznam .xml souborů.

Poznámka

Při konfiguraci této vlastnosti nepřidávejte žádný z následujících argumentů příkazového řádku: /hardlink, /nocompress, /encrypt, /key nebo /keyfile. Skripty MDT přidají tyto argumenty příkazového řádku, pokud jsou použitelné pro aktuální scénář nasazení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Argumenty Argumenty příkazového řádku předané Scanstate.exe.

Výchozí argumenty určené aplikací Deployment Workbench jsou následující:

- /v. Povolí podrobný výstup v protokolu Scanstate. Výchozí hodnota je 0. Zadejte libovolné číslo od 0 do 15. Hodnota 5 umožňuje podrobný a stavový výstup.

- /o. Přepíše všechna existující data v úložišti. Pokud není zadán, scanstate selže, pokud úložiště již obsahuje data. Tuto možnost nelze v okně příkazového řádku zadat více než jednou.

- /c. Pokud je zadán, bude funkce Scanstate nadále spuštěna i v případě, že dojde k jiným nežfatálním chybám. Bez možnosti /c se scanstate ukončí při první chybě.

Další informace o těchto a dalších argumentech naleznete v souborech nápovědy nástroje USMT.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName%

Sériové číslo

Sériové číslo cílového počítače. Formát sériových čísel není definován. Tato vlastnost slouží k vytvoření pododdílu, který obsahuje nastavení cílená na konkrétní počítač.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
serial_number Formát sériového čísla není definován a je určen standardem sériového čísla každého výrobce počítače.
Příklad
Žádné

Sitename

Určuje název existující lokality, do které můžete umístit nový řadič domény.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Určuje název existující lokality, do které můžete umístit nový řadič domény.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SiteName=FirstSite

SkipAdminAccounts

Určuje, zda je stránka průvodce Místní správci vynechána.

Poznámka

Tato výchozí hodnota pro tuto vlastnost je ANO, což znamená, že stránka průvodce Místní správci bude ve výchozím nastavení vynechána. Chcete-li zobrazit tuto stránku průvodce, musíte konkrétně nastavit hodnotu této vlastnosti na HODNOTU NO v CustomSettings.ini nebo v MDT DB.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí. Tato hodnota je výchozí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminAccounts=NO SkipAdminPassword=NO SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO SkipProductKey=YES

SkipAdminPassword

Označuje, zda je stránka průvodce heslem správce přeskočena.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO SkipProductKey=YES

SkipApplications

Označuje, zda je vynechána stránka Průvodce výběrem jedné nebo více aplikací k instalaci .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=NO SkipApplications=YES SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO SkipProductKey=YES

SkipBDDWelcome

Označuje, zda je stránka průvodce vítá vás Windows nasazení přeskočena.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Poznámka

Aby tato vlastnost správně fungovala, musí být nakonfigurovaná v CustomSettings.ini i BootStrap.ini. BootStrap.ini se zpracuje před vybrání sdílené složky nasazení (která obsahuje CustomSettings.ini).

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipApplications=NO SkipBDDWelcome=YES SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO SkipProductKey=YES

SkipBitLocker

Určuje, zda je stránka Průvodce konfigurací nástroje BitLocker vynechána.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipApplications=NO SkipBDDWelcome=YES SkipBitLocker=YES SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipBuild

Určuje, zda je vynechána stránka Průvodce výběrem pořadí úkolů, které se má provést na tomto počítači .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipApplications=NO SkipBDDWelcome=YES SkipBuild=YES SkipComputerBackup=NO SkipComputerName=NO SkipDomainMembership=NO SkipFinalSummary=NO SkipSummary=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipCapture

Určuje, zda je vynechána stránka Průvodce zadáním, zda se má zachytit obrázek .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=YES SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipComputerBackup

Určuje, zda je vynechána stránka Průvodce zadáním místa pro uložení úplného zálohování počítače .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=NO SkipApplications=NO SkipComputerBackup=YES SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipComputerName

Označuje, zda je stránka Průvodce konfigurací názvu počítače vynechána.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=NO SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipComputerName=YES SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipDomainMembership

Určuje, zda je vynechána stránka průvodce Připojení počítače k doméně nebo pracovní skupině .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=NO SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO SkipDomainMembership=NO

SkipFinalSummary

Určuje, jestli se stránka průvodce nasazením operačního systému úspěšně dokončila .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Poznámka

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipApplications=NO SkipBDDWelcome=YES SkipComputerBackup=NO SkipComputerName=NO SkipDomainMembership=NO SkipFinalSummary=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO SkipProductKey=YES

SkipGroupSubFolders

Ve výchozím nastavení se při zadávání složek, které se mají zahrnout při vkládání ovladačů, oprav (balíčků) atd., určují hodnoty něco jako:

DriverGroup001=TopFolder\SecondFolder 
PackageGroup001=TopFolder\SecondFolder 

To by ve výchozím nastavení zahrnovalo také všechny podsložky- umístěné pod "SecondFolder". Pokud skipGroupSubFolders je nastavena na ANO v CustomSettings.ini, toto chování se změní tak, aby podsložky budou vyloučeny a bude přidán pouze obsah "SecondFolder".

Chcete-li vyloučit podsložky při porovnávání se skupinami, jako jsou DriverGroup001, PackageGroup001 atd., nastavte SkipGroupSubFolders na ANO.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Při porovnávání se skupinami nezahrnujte podsložky.
NE Při porovnávání se skupinami zahrňte podsložky. Toto je výchozí možnost.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipGroupSubFolders=NO

SkipLocaleSelection

Určuje, zda je stránka průvodce výběrem národního prostředí vynechána.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipPackageDisplay

Určuje, zda je stránka průvodce Balíčky přeskočena.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=YES SkipLocaleSelection=NO

SkipProductKey

Určuje, zda je vynechána stránka Průvodce zadáním kódu Product Key potřebného k instalaci tohoto operačního systému .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO SkipProductKey=YES

Skiprearm

Tato vlastnost se používá ke konfiguraci, zda MDT přezbrojí období odkladu aktivace Microsoft Office 2010 25day-. Pokud se Microsoft Office 2010 zachytí ve vlastní imagi, zobrazí se uživateli dialogová okna s oznámením o aktivaci hned po nasazení image místo 25- dnů po nasazení.

Ve výchozím nastavení MDT při spuštění skriptu LTISysprep.wsf přeuspořádá období odkladu aktivace Microsoft Office 2010 25day-. Hodnotu této vlastnosti můžete nastavit na ANO, aby MDT přeskočilo přejmenovávání období odkladu aktivace Microsoft Office 25day 2010-.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO MDT nepřeskupí období odkladu aktivace Microsoft Office 2010 25day-.
NE MDT přeuspořádá období odkladu aktivace Microsoft Office 2010 25day-. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=Y SkipCapture=YES SkipAdminPassword=NO SkipProductKey=YES SkipRearm=YES DoCapture=YES

SkipRoles

Určuje, jestli se stránka průvodce rolemi a funkcemi přeskočí.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipApplications=NO SkipBDDWelcome=YES SkipTaskSequence=Yes SkipComputerBackup=NO SkipComputerName=NO SkipDomainMembership=NO SkipFinalSummary=NO SkipRoles=YES SkipSummary=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipSummary

Určuje, zda je stránka průvodce Připraveno k zahájení vynechána.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipApplications=NO SkipBDDWelcome=YES SkipTaskSequence=Yes SkipComputerBackup=NO SkipComputerName=NO SkipDomainMembership=NO SkipFinalSummary=NO SkipSummary=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipTaskSequence

Určuje, zda je vynechána stránka Průvodce výběrem pořadí úkolů, které se má provést na tomto počítači .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Poznámka

Zadejte vlastnost SkipBuild při použití aplikace Deployment Workbench ke konfiguraci Průvodce nasazením tak, aby přeskočil výběr pořadí úkolů, které se má provést na stránce průvodce tímto počítačem .

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipApplications=NO SkipBDDWelcome=YES SkipTaskSequence=NO SkipComputerBackup=NO SkipComputerName=NO SkipDomainMembership=NO SkipFinalSummary=NO SkipSummary=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipTimeZone

Určuje, zda je stránka Průvodce nastavením časového pásma vynechána.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipApplications=NO SkipBDDWelcome=YES SkipTaskSequence=YES SkipComputerBackup=NO SkipComputerName=NO SkipDomainMembership=NO SkipFinalSummary=NO SkipSummary=NO SkipTimeZone=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO

SkipUserData

Určuje, jestli se přeskočí stránka Průvodce zadáním, jestli se mají obnovit uživatelská data**, a určuje, kam se mají data a nastavení uložit**.

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Stránka průvodce se nezobrazí a informace na této stránce se neshromáždí.
NE Zobrazí se stránka průvodce a shromažďují se informace na této stránce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=NO SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipApplications=NO SkipComputerBackup=NO SkipDomainMembership=NO SkipUserData=NO SkipPackageDisplay=NO SkipLocaleSelection=NO SkipProductKey=YES

Průvodce přeskočení

Určuje, jestli je přeskočen celý Průvodce nasazením .

Další vlastnosti, které musí být nakonfigurovány, pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu ANO, naleznete v tématu Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočené nasazení.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ANO Celý průvodce se nezobrazí a nejsou shromažďovány žádné informace na stránkách průvodce.
NE Zobrazí se průvodce a shromáždí se informace na povolených stránkách průvodce. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SkipWizard=YES

SLShare

Síťová sdílená složka, ve které jsou protokoly nasazení uložené na konci procesu nasazení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
shared_folder Název síťové sdílené složky, ve které jsou uložené protokoly skriptu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ UDProfiles=Administrator, User-01, ExtranetUser UserDataLocation=NONE SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipProductKey=YES

SLShareDynamicLogging

Sdílená síťová složka, do které se mají během nasazování zapisovat všechny protokoly MDT. Používá se pouze pro pokročilé ladění v reálném čase.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
shared_folder Název síťové sdílené složky, ve které jsou uložené protokoly skriptu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ SLShareDynamicLogging=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ UDProfiles=Administrator, User-01, ExtranetUser UserDataLocation=NONE SkipCapture=NO SkipAdminPassword=YES SkipProductKey=YES

SMSTSAssignUserMode

Určuje, jestli se má povolit spřažení uživatelských zařízení (UDA) a jestli se vyžaduje schválení. Tato vlastnost funguje pouze s funkcí UDA v Configuration Manager.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Automaticky Vytvoří se spřažení mezi uživatelem a cílovým zařízením a automaticky se provede schválení.
Čekající Vytvoří se spřažení mezi uživatelem a cílovým zařízením a odešle se schválení pro Configuration Manager schválení správcem.
Zakázat Přidružení mezi uživatelem a cílovým zařízením není navázáno.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SMSTSAssignUserMode=Auto SMSTSUdaUsers=Fabrikam\Ken, Fabrikam\Pilar

SMSTSRunCommandLineUserName

Určuje uživatelské jméno ve formátu Domain\User_Name , který se má použít s krokem spustit příkazový řádek , který je nakonfigurován pro spuštění jako uživatel.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
User_name Určuje uživatelské jméno, které se má použít s krokem spustit příkazový řádek .
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SMSTSRunCommandLineUserName=Fabrikam\Ken SMSTSRunCommandLineUserPassword=<complex_password>

SMSTSRunCommandLineUserPassword

Určuje heslo, které se má použít s krokem spustit příkazový řádek , který je nakonfigurován pro spuštění jako uživatel.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
user_password Určuje heslo, které se má použít s krokem spustit příkazový řádek .
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SMSTSRunCommandLineUserName=Fabrikam\Ken SMSTSRunCommandLineUserPassword=<complex_password>

SMSTSUdaUsers

Určuje uživatele, kterým bude přiřazeno spřažení s konkrétním zařízením pomocí funkce UDA, která je k dispozici pouze v Configuration Manager.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
user1, user2, ... Seznam uživatelů ve formátu Doména\User_Name oddělený čárkami, kterým bude přiřazeno spřažení s cílovým zařízením.

Poznámka:

V této hodnotě můžete použít pouze název domény NetBIOS, například Fabrikam\Ken. Nelze použít plně kvalifikovaný název domény (fabrikam.com\Ken) nebo zápis hlavního názvu uživatele (ken@fabrikam.com).
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SMSTSAssignUserMode=Auto SMSTSUdaUsers=Fabrikam\Ken, Fabrikam\Pilar

Sqlserver

Identita počítače se spuštěným SQL Server, který provádí databázový dotaz, který vrací hodnoty vlastností ze sloupců v tabulce zadané ve vlastnosti Table. Dotaz je založen na parametrech zadaných ve vlastnostech Parameters a ParameterCondition . Instance SQL Server v počítači je zadán v Instance vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
SQL_server Název počítače, na kterém běží SQL Server
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

SQLShare

Název sdílené složky na počítači, na kterém běží SQL Server (určený vlastností SQLServer). Přihlašovací údaje používané k ověřování poskytují vlastnosti UserDomain, UserID a UserPassword (pro LTI a ZTI) nebo přihlašovací údaje účtu rozšířeného klienta Configuration Manager (jenom ZTI).

Poznámka

Tato vlastnost musí být zadána k provedení integrovaného ověřování Windows. Jedná se o doporučenou metodu ověřování místo použití vlastností DBID a DBPwd (které podporují metodu ověřování SQL Server).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
shared_folder Název sdílené složky na počítači, na kterém běží SQL Server
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default Properties=MyCustomProperty [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ Database=MDTDB Instance=MDT2010 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

StatePath

Tato vlastnost se používá k nastavení cesty, kde budou uložena data migrace stavu uživatele, což může být cesta UNC, místní cesta nebo relativní cesta. Vlastnost OSDStateStorePath má přednost před vlastností StatePath nebo UserDataLocation , pokud jsou tyto vlastnosti zadány také.

Poznámka

Tato vlastnost je poskytována z důvodu zpětné kompatibility s předchozími verzemi MDT. Místo toho použijte vlastnost OSDStateStorePath .

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Cesta Cesta, kam se uloží data migrace stavu uživatele, což může být cesta UNC, místní cesta nebo relativní cesta
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SitePath=\\fs1\Share\Replace ComputerBackupLocation=\\fs1\Share\ComputerBackup\Client01

Storedprocedure

Název uložené procedury použité při provádění databázového dotazu, který vrací hodnoty vlastností ze sloupců v tabulce nebo zobrazení. Uložená procedura je umístěna v databázi zadané v Database vlastnost. Počítač, na kterém běží SQL Server, je zadaný ve vlastnosti SQLServer. Instance SQL Server v počítači je zadán v Instance vlastnost. Název uložené procedury je zadán v StoredProcedure vlastnost.

Další informace o použití uložené procedury k dotazování SQL Server databáze najdete v části Nasazení aplikací na základě dřívějších verzí aplikací v dokumentu MDT Microsoft Deployment Toolkit Samples Guide.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
stored_procedure Název uložené procedury použité k dotazování databáze SQL Server
Příklad
[Settings] Priority=DynamicPackages, Default [Default] OSInstall=YES [DynamicPackages] SQLDefault=DB_DynamicPackages [DB_DynamicPackages] SQLServer=SERVER1 Database=MDTDB StoredProcedure=RetrievePackages Parameters=MacAddress SQLShare=Logs Instance=MDT2013 Port=1433 Netlib=DBNMPNTW

SupportsHyperVRole

Určuje, jestli prostředky procesoru v cílovém počítači podporují roli serveru Hyper-V v Windows Serveru. Tato vlastnost je True, pokud je hodnota pro následující vlastnosti nastavena na hodnotu TRUE:

 • SupportsNX

 • SupportsVT

 • Podporuje 64bit

  Každá z předchozích vlastností je nastavena pomocí informací z rozhraní CPUID . Další informace o virtuálních počítačích a informace vrácené z rozhraní CPUID najdete v následujících vlastnostech:

 • IsHypervisorRunning

 • IsVM

 • SupportsNX

 • SupportsVT

 • Podporuje 64bit

 • VMPlatform

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Prostředky procesoru cílového počítače mohou podporovat roli serveru Hyper-V v Windows Serveru.
FALSE Prostředky procesoru cílového počítače nepodporují roli serveru Hyper-V v Windows Serveru.
Příklad
Žádné

SupportsNX

Určuje, jestli prostředky procesoru v cílovém počítači podporují technologii No Execute (NX). Technologie NX se používá v procesorech k oddělení oblastí paměti pro použití v úložišti instrukcí procesoru (kód) nebo pro ukládání dat. Tato vlastnost je nastavena pomocí informací z rozhraní CPUID .

Další informace o virtuálních počítačích a informace vrácené z rozhraní CPUID najdete v následujících vlastnostech:

 • IsHypervisorRunning

 • IsVM

 • SupportsHyperVRole

 • SupportsVT

 • Podporuje 64bit

 • VMPlatform

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Prostředky procesoru cílového počítače podporují technologii NX.
FALSE Prostředky procesoru cílového počítače nepodporují technologii NX.
Příklad
Žádné

SupportsVT

Určuje, jestli prostředky procesoru na cílovém počítači podporují funkci Virtualizační technologie (VT). VT se používá k podpoře aktuálních virtualizovaných prostředí, jako je Hyper-V. Tato vlastnost je nastavena pomocí informací z rozhraní CPUID.

Další informace o virtuálních počítačích a informace vrácené z rozhraní CPUID najdete v následujících vlastnostech:

 • IsHypervisorRunning

 • IsVM

 • SupportsHyperVRole

 • SupportsNX

 • Podporuje 64bit

 • VMPlatform

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Prostředky procesoru cílového počítače podporují technologii VT.
FALSE Prostředky procesoru cílového počítače nepodporují technologii VT.
Příklad
Žádné

Podporuje 64bit

Určuje, zda prostředky procesoru v cílovém počítači podporují Windows 64bitové operační systémy. Většina moderních virtualizačních prostředí vyžaduje 64bitovou architekturu procesoru. Tato vlastnost je nastavena pomocí informací z rozhraní CPUID .

Další informace o virtuálních počítačích a informace vrácené z rozhraní CPUID najdete v následujících vlastnostech:

 • IsHypervisorRunning

 • IsVM

 • SupportsHyperVRole

 • SupportsNX

 • SupportsVT

 • VMPlatform

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Prostředky procesoru cílového počítače podporují Windows 64bitový operační systém.
FALSE Prostředky procesoru cílového počítače nepodporují Windows 64bitový operační systém.
Příklad
Žádné

SysVolPath

Určuje plně kvalifikovanou cestu, která není cestou UNC k adresáři na pevném disku místního počítače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Cestu Určuje plně kvalifikovanou cestu, která není cestou UNC k adresáři na pevném disku místního počítače.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] SysVolPath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\Sysvol

Tabulka

Název tabulky nebo zobrazení, které se mají použít při provádění databázového dotazu, který vrací hodnoty vlastností ze sloupců v tabulce nebo zobrazení. Dotaz je založen na parametrech zadaných ve vlastnostech Parameters a ParameterCondition . Tabulka nebo zobrazení se nachází v databázi zadané ve vlastnosti Database . Počítač, na kterém běží SQL Server, je zadaný ve vlastnosti SQLServer. Instance SQL Server v počítači je zadán v Instance vlastnost.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Table_name Název tabulky nebo zobrazení, která se má dotazovat na hodnoty vlastností
Příklad
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ Database=MDTDB Instance=MDT2010 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

ID_pořadí_úkolů

Určuje pořadí úkolů operačního systému, které se má nasadit do cílového počítače. ID pořadí úkolů se vytvoří v uzlu Pořadí úkolů v aplikaci Deployment Workbench. Vlastnost TaskSequenceID umožňuje alfanumerické znaky, spojovníky (-) a podtržítka (_). Vlastnost TaskSequenceID nesmí být prázdná ani nesmí obsahovat mezery.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
task_sequence_id Identifikátor pořadí úkolů operačního systému definovaného v aplikaci Deployment Workbench pro nasazený cílový operační systém

Poznámka:

Nezapomeňte použít id TaskSequenceID zadané v uživatelském rozhraní aplikace Deployment Workbench, nikoli identifikátor GUID id pořadí úkolů.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] TaskSequenceID=BareMetal

TaskSequenceName

Určuje název pořadí úloh, které se spouští.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
task_sequence_name Název pořadí úloh, které se spouští, například Nasazení Windows 8.1 do referenčního počítače
Příklad
Žádné

TaskSequenceVersion

Určuje verzi pořadí úloh, které se spouští.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
task_sequence_version Verze pořadí úloh, které se spouští, například 1.00
Příklad
Žádné

TimeZoneName

Časové pásmo, ve kterém se nachází cílový počítač. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
time_zone_name Textová hodnota označující časové pásmo, ve kterém se nachází cílový počítač
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] TimeZoneName=Pacific Standard Time DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ UDProfiles=Administrator, User-01, ExtranetUser UserDataLocation=NONE

Kořenová_složka_nástrojů

Určuje cestu UNC ke složce Tools\ proc_arch (kde proc_arch je architektura procesoru aktuálně spuštěného operačního systému a může mít hodnotu x86 nebo x64), která je bezprostředně pod kořenovou strukturou složek zadanou ve vlastnosti DeployRoot. Složka Nástroje\ proc_arch obsahuje nástroje, které MDT používá během procesu nasazení.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Cestu Unc nebo místní cesta ke složce Tools\ proc_arch (kde proc_arch je architektura procesoru aktuálně spuštěného operačního systému a může mít hodnotu x86 nebo x64) bezprostředně pod kořenovou strukturou složek určenou vlastností DeployRoot.
Příklad
Žádné

TPMOwnerPassword

Heslo čipu TPM (označované také jako heslo pro správu čipu TPM) pro vlastníka cílového počítače. Heslo je možné uložit do souboru nebo uložit ve službě AD DS.

Poznámka

Pokud je vlastnictví čipu TPM již nastaveno nebo není povoleno vlastnictví čipu TPM, bude vlastnost TPMOwnerPassword ignorována. Pokud je potřeba heslo TPM a není zadána vlastnost TPMOwnerPassword , heslo čipu TPM je nastaveno na heslo místního správce.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Heslo Heslo TPM pro vlastníka cílového počítače
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=TRUE BDEKeyLocation=C: TPMOwnerPassword=<complex_password> BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName%

UDDir

Složka, ve které jsou uložena data migrace stavu uživatele. Tato složka existuje pod sdílenou síťovou složkou zadanou ve sdílené složce UDShare.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Složky Název složky, která existuje pod sdílenou složkou sítě
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ UDProfiles=Administrator, User-01, ExtranetUser UserDataLocation=NONE SkipCapture=NO

UdProfiles

Seznam uživatelských profilů oddělených čárkami, které musí Scanstate.exe uložit během fáze zachytávání stavu.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
user_profiles Seznam profilů uživatelů, které se mají uložit, oddělené čárkami
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ UDProfiles=Administrator, User-01, ExtranetUser UserDataLocation=NONE SkipCapture=NO

UDShare

Síťová sdílená složka, do které se ukládají data migrace stavu uživatele.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
UNC_path Cesta UNC ke sdílené síťové složce, ve které jsou uložená data migrace stavu uživatele
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ UDProfiles=Administrator, User-01, ExtranetUser UserDataLocation=NONE SkipCapture=NO

Jazyk uživatelského rozhraní

Výchozí jazyk, který se má použít s cílovým operačním systémem. Pokud není zadaný, použije Průvodce nasazením jazyk nakonfigurovaný v nasazené imagi.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
UI_language Výchozí jazyk operačního systému v cílovém počítači
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us UILanguage=en-us KeyboardLocale=0409:00000409

UserDataLocation

Umístění, ve kterém nástroj USMT ukládá data migrace stavu uživatele.

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Prázdné Pokud userDataLocationis není zadán nebo je ponechána prázdná, Průvodce nasazením bude ve výchozím nastavení používat chování AUTO.
UNC_path Cesta UNC ke sdílené síťové složce, ve které jsou uložena data migrace stavu uživatele.
AUTOMATICKY Skripty nasazení ukládají data migrace stavu uživatele na místní pevný disk, pokud je k dispozici místo. V opačném případě se data migrace stavu uživatele uloží do síťového umístění, které je určeno ve vlastnostech UDShare a UDDir .
SÍŤOVÉ Data migrace stavu uživatele jsou uložená v umístění určeném vlastnostmi UDShare a UDDir .
ŽÁDNÝ Data migrace stavu uživatele se neukládají.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% UserDataLocation=NETWORK DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName%

UserDomain

Doména, ve které se nacházejí přihlašovací údaje uživatele (zadané ve vlastnosti UserID ).

Poznámka

Pro plně automatizované nasazení LTI zadejte tuto vlastnost v CustomSettings.ini i BootStrap.ini. Všimněte si však, že uložení přihlašovacích údajů uživatele do těchto souborů ukládá přihlašovací údaje ve formátu průhledných textů, a proto není zabezpečené.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Domény Název domény, ve které se nacházejí přihlašovací údaje uživatelského účtu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UserDataLocation=NONE UserDomain=WOODGROVEBANK UserID=NYC Help Desk Staff UserPassword=<complex_password>

Userid

Přihlašovací údaje uživatele pro přístup k síťovým prostředkům.

Poznámka

Pro plně automatizované nasazení LTI zadejte tuto vlastnost v CustomSettings.ini i BootStrap.ini. Všimněte si však, že uložení přihlašovacích údajů uživatele do těchto souborů ukládá přihlašovací údaje ve formátu průhledných textů, a proto není zabezpečené.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
User_id Název přihlašovacích údajů uživatelského účtu použitých pro přístup k síťovým prostředkům
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UserDataLocation=NONE UserDomain=WOODGROVEBANK UserID=NYC-HelpDesk UserPassword=<complex_password>

UserLocale

Národní prostředí uživatele, které se má použít s cílovým operačním systémem. Pokud není zadaný, použije Průvodce nasazením národní prostředí uživatele nakonfigurované v nasazené imagi.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
user_locale Národní prostředí uživatele v cílovém počítači. Hodnota se zadává jako textová hodnota (en-us).
Příklad 1
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us KeyboardLocale=0409:00000409
Příklad 2
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us KeyboardLocale=en-us

Userpassword

Heslo pro přihlašovací údaje uživatele zadané ve vlastnosti UserID .

Poznámka

Pro plně automatizované nasazení LTI zadejte tuto vlastnost v CustomSettings.ini i BootStrap.ini. Všimněte si však, že uložení přihlašovacích údajů uživatele do těchto souborů ukládá přihlašovací údaje ve formátu průhledných textů, a proto není zabezpečené.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
user_password Heslo pro přihlašovací údaje uživatelského účtu
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] UserDataLocation=NONE UserDomain=WOODGROVEBANK UserID=NYC-HelpDesk UserPassword=<complex_password>

USMTConfigFile

Konfigurační soubor XML nástroje USMT, který by se měl použít při spouštění funkcí Scanstate a Loadstate.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
USMTConfigFile Název konfiguračního souboru XML, který se má použít při spuštění Scanstate.exe a Loadstate.exe
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ USMTMigFiles1=MigApp.xml USMTMigFiles2=MigUser.xml USMTMigFiles3=MigSys.xml USMTMigFiles4=MigCustom.xml USMTConfigFile=USMTConfig.xml UserDataLocation=NONE

USMTLocal

Tato vlastnost určuje, zda jsou informace o stavu uživatele nástroje USMT uloženy místně v cílovém počítači. Tato vlastnost se primárně používá skripty ZTIUserState.wsf a ZTIBackup.wsf k označení, že kroky pořadí úkolů Úložiště stavu požadavku a Úložiště stavu vydané verze pro nasazení Configuration Manager jsou vynechány. Další informace naleznete OSDStateStorePath vlastnost.

Poznámka

Tato vlastnost by měla být použita pouze za okolností popsaných ve vlastnosti OSDStateStorePath ).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Informace o stavu uživatele nástroje USMT se ukládají místně v cílovém počítači a kroky pořadí úkolů Úložiště stavu požadavku a Úložiště stavu vydané verze se přeskočí.
FALSE Informace o stavu uživatele nástroje USMT nejsou uloženy místně v cílovém počítači a jsou provedeny kroky pořadí úkolů Úložiště stavu požadavku a Úložiště stavu vydané verze .
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ USMTLocal=TRUE USMTMigFiles001=MigApp.xml USMTMigFiles002=MigUser.xml USMTMigFiles003=MigSys.xml USMTMigFiles004=MigCustom.xml UserDataLocation=NONE

USMTMigFiles

Seznam souborů ve formátu XML, které nástroj USMT (Scanstate.exe) používá k identifikaci informací o migraci stavu uživatele, které se mají uložit. Pokud tato vlastnost není zadána, skript ZTIUserState.wsf používá MigApp.xml, MigUser.xml a MigSys.xml. Jinak ZTIUserState.wsf používá soubory explicitně odkazované v této vlastnosti. Vlastnost USMTMigFiles má číselnou příponu (například USMTMigFiles001 nebo USMTMigFiles002).

Poznámka

Tato vlastnost slouží k určení souborů XML, které mají být použity Scanstate.exe namísto použití /I parametr ScanStateArgs vlastnost. Tím zabráníte skriptu ZTIUserState.wsf potenciálně duplikovat stejný seznam souborů XML.

Poznámka

Tento název vlastnosti lze zadat pomocí jednociferné nomenklatury (USMTMigFiles1) nebo trojciferné nomenklatury (USMTMigFiles001).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
USMTMigFile Název souboru .xml, který se použije jako vstup pro Scanstate.exe, na samostatných řádcích. Pokud není zadán, výchozí hodnota je MigApp.xml, MigUser.xml a MigSys.xml.

Poznámka:

Pokud je tato hodnota zadaná, musí být do seznamu přidány také výchozí soubory (MigApp.xml, MigUser.xml a MigSys.xml), pokud mají být tyto soubory zahrnuty.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ USMTMigFiles001=MigApp.xml USMTMigFiles002=MigUser.xml USMTMigFiles003=MigSys.xml USMTMigFiles004=MigCustom.xml UserDataLocation=NONE

USMTOfflineMigration

Tato vlastnost určuje, jestli MDT používá USMT k provedení offline migrace stavu uživatele. Při offline migraci se zachytávání provádí v prostředí Windows PE místo existujícího operačního systému.

Offline migrace pomocí nástroje USMT se provádí pro:

 • UDI vždy, bez ohledu na nastavení vlastnosti USMTOfflineMigration

 • ZTI pouze pro scénář nasazení MDT Refresh Computer a pouze v případě, že je vlastnost USMTOfflineMigration nastavená na hodnotu TRUE

  Poznámka

  Offline migraci stavu uživatele nástroje USMT nelze provést ve scénáři nasazení nového počítače MDT pomocí ZTI.

 • LTI pro:

  1. Scénář nasazení nového počítače MDT pomocí stránky Průvodce přesunutím dat a Nastavení v Průvodci nasazením

  2. Scénář nasazení mdt Refresh Computer a pouze v případě, že je vlastnost USMTOfflineMigration nastavená na hodnotu TRUE

  Další informace o použití MDT a USMT k provedení offline migrace stavu uživatele najdete v tématu Konfigurace offline migrace stavu uživatele nástroje USMT.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA MDT používá k provedení offline migrace stavu uživatele nástroj USMT.
Jakákoli jiná hodnota MDT neprovádí offline migraci stavu uživatele. Místo toho se migrace stavu uživatele zachytí v existujícím operačním systému. Tato hodnota je výchozí.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES SkipUserData=YES USMTOfflineMigration=TRUE DoNotFormatAndPartition=YES OSDStateStorePath=\\WDG-MDT-01\StateStore$

UUID

Identifikátor UUID (Universal Unique Identifier) uložený v systému BIOS správy systému cílového počítače.

Formát UUID je 16bajtová hodnota používající šestnáctkové číslice v následujícím formátu: 12345678-1234-1234-1234-1234-123456789ABC. Tato vlastnost slouží k vytvoření pododdílu, který obsahuje nastavení cílená na konkrétní počítač.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a nemůže mít hodnotu nastavenou v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení. Tuto vlastnost ale můžete použít v rámci CustomSettings.ini nebo MDT DB, jak je znázorněno v následujících příkladech, k definování konfigurace cílového počítače.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
UUID UUID cílového počítače
Příklad
Žádné

ValidateDomainCredentialsUNC

Tato vlastnost slouží k určení cesty UNC ke sdílené síťové složce, která se používá k ověření přihlašovacích údajů zadaných pro připojení cílového počítače k doméně. Ověřované přihlašovací údaje jsou zadané ve vlastnostech DomainAdmin, DomainAdminDomain a DomainAdminPassword .

Poznámka

Ujistěte se, že žádné jiné vlastnosti v MDT nepoužívat server sdílení složky v této vlastnosti. Použití serveru, na který už odkazují jiné vlastnosti MDT, může vést k nesprávnému ověření přihlašovacích údajů.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
unc_path Určuje plně kvalifikovanou cestu UNC ke sdílené síťové složce.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] ValidateDomainCredentialsUNC=\\wdg-fs-01\Source$

Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

Tato vlastnost slouží k zadání názvu rozdílového souboru VHD (označovaný také jako podřízený soubor VHD). Rozdílový virtuální pevný disk je podobný dynamicky se rozšiřujícímu virtuálnímu pevnému disku, ale obsahuje pouze upravené diskové bloky přidruženého nadřazeného virtuálního pevného disku. Nadřazený virtuální pevný disk je jen pro čtení, takže musíte upravit rozdílový virtuální pevný disk. Rozdílový soubor VHD se vytvoří ve stejné složce jako nadřazený soubor VHD, takže v této vlastnosti je zadaný jenom název souboru. Tato vlastnost je platná pouze pro scénář nasazení nového počítače MDT.

Poznámka

Všechny nadřazené soubory VHD vytvořené MDT se ukládají do složky VHD v kořenovém adresáři nadřazené jednotky.

Tato vlastnost se běžně nastavuje pomocí kroku pořadí úkolů vytvořeného pomocí typu pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD ). Hodnotu sady kroků pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) můžete přepsat konfigurací této vlastnosti v CustomSettings.ini.

Poznámka

Pokud chcete tuto vlastnost nakonfigurovat v CustomSettings.ini, musíte tuto vlastnost přidat na řádek Vlastnosti v CustomSettings.ini.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • VHDCreateFileName

 • VHDCreateSizeMax

 • VHDCreateSource

 • Typ VHDCreateType

 • Disky VHD

 • VHDInputVariable

 • VHDOutputVariable

 • VHDTargetDisk

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Název_souboru Určuje název rozdílového souboru VHD, který se nachází ve stejné složce jako nadřazený soubor VHD.

Rozdílový soubor VHD nemůže mít stejný název jako nadřazený soubor VHD.
NÁHODNÉ Automaticky vygeneruje náhodný název rozdílového souboru VHD, který se nachází ve stejné složce jako nadřazený soubor VHD.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] VHDCreateDiffVHD=Win7Diff_C.vhd VHDInputVariable=VHDTargetDisk

VHDCreateFileName

Tato vlastnost slouží k zadání názvu souboru VHD. Typ souboru VHD je založen na hodnotě vlastnosti VHDCreateType . Vlastnost obsahuje pouze název souboru, nikoli cestu k názvu souboru a je platná pouze pro scénář nasazení nového počítače MDT.

Poznámka

Soubory VHD vytvořené mdt jsou uloženy ve složce VHD v kořenovém adresáři nadřazené jednotky.

Tato vlastnost se běžně nastavuje pomocí kroku pořadí úkolů vytvořeného pomocí typu pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD ). Hodnotu sady kroků pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) můžete přepsat konfigurací této vlastnosti v CustomSettings.ini.

Poznámka

Pokud chcete tuto vlastnost nakonfigurovat v CustomSettings.ini, musíte tuto vlastnost přidat na řádek Vlastnosti v CustomSettings.ini.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

 • VHDCreateSizeMax

 • VHDCreateSource

 • Typ VHDCreateType

 • Disky VHD

 • VHDInputVariable

 • VHDOutputVariable

 • VHDTargetDisk

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Název_souboru Určuje název souboru VHD.
NÁHODNÉ Automaticky vygeneruje náhodný název souboru VHD, který se nachází ve složce VHD v kořenovém adresáři nadřazené jednotky.
Prázdné Stejné náhodné
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] VHDCreateSizeMax=130048 VHDCreateType=EXPANDABLE VHDCreateFileName=Win7_C.vhd VHDInputVariable=VHDTargetDisk

VHDCreateSizeMax

Tato vlastnost se používá k určení maximální velikosti souboru VHD v megabajtech (MB). Velikost souboru VHD při vytváření je založená na typu vytvářeného souboru VHD. Další informace naleznete VHDCreateType vlastnost. Tato vlastnost je platná pouze pro scénář nasazení nového počítače MDT.

Poznámka

Pokud tato vlastnost není zadaná, je výchozí hodnota maximální velikosti souboru VHD 90 % dostupného místa na disku nadřazeného disku.

Tato vlastnost se běžně nastavuje pomocí kroku pořadí úkolů vytvořeného pomocí typu pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD ). Konfigurací této vlastnosti v CustomSettings.ini můžete přepsat hodnotu, kterou nastaví krok pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD ).

Poznámka

Pokud chcete tuto vlastnost nakonfigurovat v CustomSettings.ini, musíte tuto vlastnost přidat na řádek Vlastnosti v CustomSettings.ini.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

 • VHDCreateFileName

 • VHDCreateSource

 • Typ VHDCreateType

 • Disky VHD

 • VHDInputVariable

 • VHDOutputVariable

 • VHDTargetDisk

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Velikost Maximální velikost souboru VHD zadaného v MB. Například 130 048 MB se rovná 127 GB. Výchozí hodnota je 90 % dostupného místa na disku nadřazeného disku.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] VHDCreateSizeMax=130048 VHDCreateType=FIXED VHDCreateFileName=Win7_C.vhd VHDInputVariable=VHDTargetDisk

VHDCreateSource

Tato vlastnost slouží k zadání názvu souboru VHD, který se používá jako šablona (zdroj) pro vytvoření nového souboru VHD. Název souboru můžete zadat pomocí cesty UNC, místní cesty, relativní cesty nebo pouze názvu souboru. Pokud je zadán pouze název souboru, pokusí se MDT najít soubor VHD v cílovém počítači. Tato vlastnost je platná pouze pro scénář nasazení nového počítače MDT.

Tato vlastnost se běžně nastavuje pomocí kroku pořadí úkolů vytvořeného pomocí typu pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD ). Konfigurací této vlastnosti v CustomSettings.ini můžete přepsat hodnotu sady kroků pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD).

Poznámka

Pokud chcete tuto vlastnost nakonfigurovat v CustomSettings.ini, musíte tuto vlastnost přidat na řádek Vlastnosti v CustomSettings.ini.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

 • VHDCreateFileName

 • VHDCreateSizeMax

 • Typ VHDCreateType

 • Disky VHD

 • VHDInputVariable

 • VHDOutputVariable

 • VHDTargetDisk

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Název souboru, který lze zadat pomocí cesty UNC, místní cesty, relativní cesty nebo pouze názvu souboru. Pokud je zadán pouze název souboru, pokusí se MDT najít soubor VHD v cílovém počítači.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] VHDCreateSizeMax=130048 VHDCreateSource=\\wdg-mdt-01\vhds\win7_template.vhd VHDCreateType=FIXED VHDCreateFileName=Win7_C.vhd VHDInputVariable=VHDTargetDisk

Typ VHDCreateType

Tato vlastnost slouží k určení typu souboru VHD zadaného ve vlastnosti VHDCreateFileName a může se jednat o jeden z následujících typů souborů VHD:

 • Byl opraven soubor VHD. Pro tento typ virtuálního pevného disku se při vytváření přidělí velikost virtuálního pevného disku, která se po vytvoření automaticky nezmění. Pokud například vytvoříte soubor pevného virtuálního pevného disku o velikosti (24- gb(), bude mít velikost přibližně 24 GB, přičemž některé místo se použije pro interní strukturu) virtuálního pevného disku bez ohledu na to, kolik informací je uloženo v souboru VHD.

 • Dynamicky se rozbaluje soubor VHD. Pro tento typ virtuálního pevného disku je přiděleno pouze malé procento velikosti virtuálního pevného disku zadaného při vytváření. Soubor VHD se pak bude dál rozšiřovat s tím, jak se v něm ukládá více a více informací. Soubor VHD však nemůže růst nad rámec velikosti zadané při vytváření. Pokud například vytvoříte 24 GB dynamicky se rozšiřujícího virtuálního pevného disku, bude při vytváření malý. Protože jsou ale informace uložené v souboru VHD, bude soubor dál růst, ale nikdy nepřekročí maximální velikost 24 GB.

  Tato vlastnost je platná pouze pro scénář nasazení nového počítače MDT.

Poznámka

Maximální velikost souboru VHD je zadána ve vlastnosti VHDCreateSizeMax .

Tato vlastnost se běžně nastavuje pomocí kroku pořadí úkolů vytvořeného pomocí typu pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) . Konfigurací této vlastnosti v CustomSettings.ini můžete přepsat hodnotu, kterou nastaví krok pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) .

Poznámka

Pokud chcete tuto vlastnost nakonfigurovat v CustomSettings.ini, musíte tuto vlastnost přidat na řádek Vlastnosti v CustomSettings.ini.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

 • VHDCreateFileName

 • VHDCreateSizeMax

 • VHDCreateSource

 • Disky VHD

 • VHDInputVariable

 • VHDOutputVariable

 • VHDTargetDisk

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
ROZŠIŘITELNÁ Vytvoří pevný soubor VHD.
DLOUHODOBÉHO Vytvoří dynamicky se rozšiřující soubor VHD.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] VHDCreateSizeMax=130048 VHDCreateType=EXPANDABLE VHDCreateFileName=Win7_C.vhd VHDInputVariable=VHDTargetDisk

Disky VHD

Tato vlastnost obsahuje seznam čísel fyzických jednotek přiřazených k souborům VHD oddělených mezerami. Pokaždé, když se vytvoří soubor VHD, MDT přidá index disku nově vytvořeného disku do této vlastnosti pomocí vlastnosti Index třídy služby WMI Win32DiskDrive_.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Tato vlastnost se běžně nastavuje pomocí kroku pořadí úkolů vytvořeného pomocí typu pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) . Konfigurací této vlastnosti v CustomSettings.ini můžete přepsat hodnotu, kterou nastaví krok pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) .

Poznámka

Pokud chcete tuto vlastnost nakonfigurovat v CustomSettings.ini, musíte tuto vlastnost přidat na řádek Vlastnosti v CustomSettings.ini.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

 • VHDCreateFileName

 • VHDCreateSizeMax

 • VHDCreateSource

 • Typ VHDCreateType

 • VHDInputVariable

 • VHDOutputVariable

 • VHDTargetDisk

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
index1 index2 index3 Seznam čísel fyzických jednotek přiřazených k souborům VHD oddělených mezerami, například 1 2 5.
Příklad
Žádné

VHDInputVariable

Tato vlastnost obsahuje proměnnou, která obsahuje jednotku v cílovém počítači, kde se vytvoří soubory VHD. MDT vytvoří soubory VHD ve složce VHD v kořenovém adresáři této jednotky.

Poznámka

Pokud je tato vlastnost vynechána, pokusí se MDT vytvořit soubory VHD ve složce VHD v kořenovém adresáři první systémové jednotky.

Tato vlastnost se běžně nastavuje pomocí kroku pořadí úkolů vytvořeného pomocí typu pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) . Konfigurací této vlastnosti v CustomSettings.ini můžete přepsat hodnotu, kterou nastaví krok pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) .

Poznámka

Pokud chcete tuto vlastnost nakonfigurovat v CustomSettings.ini, musíte tuto vlastnost přidat na řádek Vlastnosti v CustomSettings.ini.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

 • VHDCreateFileName

 • VHDCreateSizeMax

 • VHDCreateSource

 • Typ VHDCreateType

 • VHDDrives

 • VHDOutputVariable

 • VHDTargetDisk

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Proměnné Proměnná, která obsahuje písmeno jednotky na cílovém počítači, kde se vytvoří soubory VHD. MDT vytvoří soubory VHD ve složce VHD v kořenovém adresáři této jednotky. Pokud má například tato vlastnost hodnotu VHDTargetDisk, vlastnost VHDTargetDisk obsahuje písmeno (jednotky, například H).
Příklad
VHDCreateSizeMax=130048 VHDCreateType=EXPANDABLE VHDCreateFileName=Win7_C.vhd VHDInputVariable=VHDTargetDisk

VHDOutputVariable

Tato vlastnost obsahuje proměnnou, která obsahuje číslo fyzické jednotky přiřazené k nově vytvořenému souboru VHD. Při každém vytvoření souboru VHD nastaví MDT tuto vlastnost na index disku nově vytvořeného disku pomocí vlastnosti Index třídy služby WMI Win32DiskDrive_.

Tato vlastnost se běžně nastavuje pomocí kroku pořadí úkolů vytvořeného pomocí typu pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) . Konfigurací této vlastnosti v CustomSettings.ini můžete přepsat hodnotu, kterou nastaví krok pořadí úkolů Vytvořit virtuální pevný disk (VHD) .

Poznámka

Pokud chcete tuto vlastnost nakonfigurovat v CustomSettings.ini, musíte tuto vlastnost přidat na řádek Vlastnosti v CustomSettings.ini.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

 • VHDCreateFileName

 • VHDCreateSizeMax

 • VHDCreateSource

 • Typ VHDCreateType

 • Disky VHD

 • VHDInputVariable

 • VHDTargetDisk

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Proměnná Proměnná bude obsahovat číslo fyzické jednotky přiřazené k nově vytvořenému souboru VHD. Pokud má například tato vlastnost hodnotu OSDDiskIndex, bude vlastnost OSDDiskIndex obsahovat číslo fyzické jednotky přiřazené nově vytvořenému souboru (VHD, například 4).
Příklad
Žádné

VHDTargetDisk

Určuje jednotku na cílovém počítači, kde se má virtuální pevný disk vytvořit. Na tuto vlastnost se později odkazuje ve vlastnosti VHDInputVariable .

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Související vlastnosti, které se používají se soubory VHD, najdete tady:

 • Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD

 • VHDCreateFileName

 • VHDCreateSizeMax

 • VHDCreateSource

 • Typ VHDCreateType

 • Disky VHD

 • VHDInputVariable

 • VHDOutputVariable

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Disku Určuje jednotku, na které se má virtuální pevný disk vytvořit.
Příklad
Žádné

Hostitel virtuálního počítače

Určuje název hostitele HyperV-, na kterém běží virtuální počítač, na kterém běží MDT. Tato vlastnost je k dispozici pouze v případě, že jsou nainstalovány a spuštěny komponenty integrace technologie HyperV-.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Tabulka 4 obsahuje seznam Windows operačních systémů, které podporuje MDT, a jejich odpovídající podporu komponent integrace Technologie HyperV-.

Tabulka 4. Podpora operačních systémů Windows a komponent integrace Technologie Hyper-V

Operační systém Komponenty integrace technologie Hyper-V
Windows PE Integrační komponenty nejsou k dispozici.
Windows 7 K dispozici ve výchozím nastavení v edicích Enterprise, Ultimate a Professional.
Windows Server 2008 R2 K dispozici ve výchozím nastavení ve všech edicích.
Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Název Název hostitele Hyper-V, na kterém běží virtuální počítač, na kterém běží MDT
Příklad
Žádné

Název virtuálního počítače

Určuje název virtuálního počítače, na kterém běží MDT. Tato vlastnost je dostupná jenom v případě, že jsou nainstalované a spuštěné integrační komponenty Technologie Hyper-V.

Tabulka 5 uvádí Windows operační systémy podporované mdt a jejich odpovídající podporu komponent integrace Technologie Hyper-V.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Tabulka 5. Podpora operačních systémů Windows a komponent integrace Technologie Hyper-V

Operační systém Komponenty integrace technologie Hyper-V
Windows PE Integrační komponenty nejsou k dispozici.
Windows 7 K dispozici ve výchozím nastavení v edicích Enterprise, Ultimate a Professional.
Windows Server 2008 R2 K dispozici ve výchozím nastavení ve všech edicích.
Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Jméno Název virtuálního počítače, na kterém běží MDT
Příklad
Žádné

VMPlatform

Určuje konkrétní informace o prostředí virtualizace cílového počítače, pokud je cílovým počítačem virtuální počítač. Platforma virtuálního počítače je určena pomocí služby WMI.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
Hyper-V Hyper-V
Virtualbox Virtual Box
Vmware Virtualizační platforma VMware
Xen Citrix Xen Server
Příklad
Žádné

VRefresh

Svislá obnovovací frekvence monitoru v cílovém počítači. Svislá obnovovací frekvence je uvedena v Hertz. V příkladu hodnota 60 udává, že svislá obnovovací frekvence monitoru je 60 Hz. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Poznámka

Výchozí hodnoty (v souboru šablony Unattend.xml) jsou vodorovné rozlišení 1 024 pixelů, svislé rozlišení 768 pixelů, 32bitová barevná hloubka a svislá obnovovací frekvence 60 Hz.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
refresh_rate Svislá obnovovací frekvence monitoru na cílovém počítači v Hertzi
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BitsPerPel=32 VRefresh=60 XResolution=1024 YResolution=768

Velikost VSSMax

Tato vlastnost slouží k předání hodnoty parametru maxsize příkazu vssadmin resize shadowstorage v příkazu Vssadmin . Parametr maxsize slouží k určení maximální velikosti místa na cílovém svazku, který lze použít k ukládání stínových kopií. Další informace o parametru maxsize najdete v tématu Vssadmin resize shadowstorage.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
maxsize_value Určuje maximální velikost místa, které lze použít k ukládání stínových kopií. Hodnotu lze zadat v bajtech nebo jako procento cílového svazku.

Zadání hodnoty:

– V bajtech musí být hodnota 300 MB nebo větší a musí mít následující přípony: KB, MB, GB, TB, PB a EB. Jako přípony můžete použít také B, K, M, G, T, P a E– například:

VSSMaxSize=60G

– V procentech použijte znak % jako příponu číselné hodnoty, například:

VSSMaxSize=20%

Poznámka:

Pokud není zadaná přípona, výchozí přípona jsou bajty. Například označuje, VSSMaxSize=1024 že VSSMaxSize bude nastavena na 1 024 bajtů.

Pokud je hodnota nastavená na HODNOTU NEVÁZANÉ, není nijak omezeno množství využitého prostoru úložiště, například:

VSSMaxSize=UNBOUNDED
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] VSSMaxSize=25%

WDSServer

Počítač se službou Windows Deployment Services, který se používá k instalaci imagí služby Windows Deployment Services. Výchozí hodnota je server se službou Windows Deployment Services, ze kterého byla image zahájena.

Poznámka

Tato vlastnost je dynamicky nastavena skripty MDT a není nakonfigurována v CustomSettings.ini nebo MDT DB. Tuto vlastnost lze považovat za jen pro čtení.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
WDS_server Název počítače se službou Windows Deployment Services
Příklad
Žádné

WindowsSource

MDT používá tuto vlastnost k nastavení umístění složky sources\sxs ve sdílené síťové složce, která obsahuje zdrojové soubory operačního systému. Tato vlastnost se používá v těchto případech:

 • MDT používá vlastní pořadí úkolů nebo nasazuje vlastní image.

 • MDT instaluje role nebo funkce v Windows 8 a Windows Server 2012

 • Počítač nemá přístup k internetu.

  Když nastane situace popsaná ve výše uvedeném seznamu s odrážkami, mdt pravděpodobně nemůže najít zdrojové soubory operačního systému místně a instalace se pokusí stáhnout soubory z internetu. Protože počítač nemá přístup k internetu, proces selže. Nastavením této vlastnosti na odpovídající hodnotu zabráníte tomuto problému.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
folder_unc Cesta UNC ke složce Sources\sxs pro nasazovaný operační systém.

Poznámka:

Cesta UNC musí obsahovat složku Sources\sxs.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] WindowsSource=%DeployRoot%\Operating Systems\Windows 8\Sources\sxs

Vymazání disku

Určuje, jestli se má disk vymazat. Pokud má wipeDisk hodnotu TRUE, skript ZTIWipeDisk.wsf disk vyčistí pomocí příkazu Format . Příkaz Formát není nejbezpečnějším způsobem vymazání disku.

Bezpečné vymazání disku by mělo být provedeno způsobem, který následuje po americkém ministerstvu obrany standardu 5220.22-M, který uvádí: "Chcete-li vymazat magnetické disky, přepište všechny lokality třikrát (poprvé znakem, podruhé s jeho doplňkem a potřetí náhodným znakem)."

Když MDT vymaže disk, použije příkaz Formát s přepínačem /P:3 , který dává pokyn , aby formát vynulovat každý sektor na svazku a provést operaci třikrát. Neexistuje způsob, jak pomocí příkazu Formát určit použití určitého znaku nebo náhodného znaku.

Poznámka

Pokud je nutné disk bezpečně vymazat, měl by být do pořadí úkolů přidán nástroj pro vymazání disku, který není od microsoftu, pomocí kroku pořadí úkolů Spustit příkazový řádek .

Upozornění

Tato hodnota vlastnosti musí být zadána velkými písmeny, aby ji skripty nasazení mohly správně přečíst.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
PRAVDA Pokud je parametr WipeDisk nastavený na hodnotu TRUE, Win32_DiskPartition v indexech DiskIndex 0 a Index 0 budou formátovány.
FALSE Disk nebude naformátován.
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] WipeDisk=TRUE

WizardSelectionProfile

Název profilu používaný průvodcem k filtrování zobrazení různých položek.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
profile_name Název profilu používaný průvodcem k filtrování zobrazení různých položek
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] WizardSelectionProfile=SelectTaskSequenceOnly

Server WSUS

Toto je název serveru Windows Server Update Services (WSUS), který by měl cílový počítač použít při vyhledávání, stahování a instalaci aktualizací.

Další informace o tom, který skript používá tuto vlastnost naleznete v tématu ZTIWindowsUpdate.wsf.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
server_name Název serveru WSUS zadaný ve formátu HTTP
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] WSUSServer=https://WSUSServerName[Settings] Priority=Default [Default] WSUSServer=https://WSUSServerName

WUMU_ExcludeKB

Seznam aktualizací softwaru služba Windows Update/Microsoft Update, které se mají ignorovat (podle přidružených článků znalostní báze Knowledge Base).

Členové projektového týmu nasazení budou chtít pravidelně kontrolovat seznam aktualizací nainstalovaných skriptem ZTIWindowsUpdate.wsf a ověřit, že každá aktualizace splňuje požadavky a očekávání projektu. Všechny aktualizace se protokolují a zaznamenávají do souboru ZTIWindowsUpdate.log, který se generuje během nasazení. Každá aktualizace bude označovat stav INSTALL nebo SKIP a vypíše ID aktualizace, název aktualizace a číslo QNumber přidružené ke každé aktualizaci. Pokud je potřeba aktualizaci vyloučit, měla by se aktualizace přidat do souboru CustomSettings.ini (pro nasazení LTI).

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
WUMU_ExcludeKB Seznam aktualizací softwaru služba Windows Update/Microsoft Update, které se mají ignorovat podle QNumber
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] WUMU_ExcludeKB1=925471

WUMU_ExcludeID

Seznam aktualizací softwaru služba Windows Update/Microsoft Update, které se mají ignorovat (podle ID přidružené aktualizace).

Členové projektového týmu nasazení budou chtít pravidelně kontrolovat seznam aktualizací nainstalovaných skriptem ZTIWindowsUpdate.wsf a ověřit, že každá aktualizace splňuje požadavky a očekávání projektu. Všechny aktualizace se protokolují a zaznamenávají do souboru ZTIWindowsUpdate.log, který se generuje během nasazení. Každá aktualizace bude označovat stav INSTALL nebo SKIP a vypíše ID aktualizace, název aktualizace a číslo QNumber přidružené ke každé aktualizaci. Pokud by měla být aktualizace vyloučena, měla by být aktualizace přidána do souboru CustomSettings.ini (pro nasazení LTI).

Pokud by například instalace nástroje pro odstranění škodlivého softwaru Windows měla být vyloučena, vyhledejte řádek v souboru ZTIWindowsUpdate.log, který ukazuje, kde byla aktualizace identifikována a nainstalována, a pak vyberte číslo UpdateID. Například číslo UpdateID nástroje pro odstranění škodlivého softwaru Windows je adbe6425-6560-4d40-9478-1e35b3cdab4f.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
WUMU_ExcludeID Seznam aktualizací softwaru služba Windows Update/Microsoft Update, které se mají ignorovat, podle čísla UpdateID
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] WUMU_ExcludeID1={adbe6425-6560-4d40-9478-1e35b3cdab4f}[Settings] Priority=Default [Default] WUMU_ExcludeID1={adbe6425-6560-4d40-9478-1e35b3cdab4f}

Řešení XResolution

Vodorovné rozlišení monitoru na cílovém počítači zadané v pixelech. V tomto příkladu hodnota 1024 označuje vodorovné rozlišení monitoru je 1 024 pixelů. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Poznámka

Výchozí hodnoty (v souboru šablony Unattend.xml) jsou vodorovné rozlišení 1 024 pixelů, svislé rozlišení 768 pixelů, 32bitová barevná hloubka a svislá obnovovací frekvence 60 Hz.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
horizontal_resolution Horizontální rozlišení monitoru na cílovém počítači v pixelech
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BitsPerPel=32 VRefresh=60 XResolution=1024 YResolution=768[Settings] Priority=Default [Default] BitsPerPel=32 VRefresh=60 XResolution=1024 YResolution=768

Řešení YResolution

Svislé rozlišení monitoru na cílovém počítači zadané v pixelech. V tomto příkladu hodnota 768 označuje svislé rozlišení monitoru 768 pixelů. Tato hodnota se vloží do příslušného nastavení konfigurace v Unattend.xml.

Poznámka

Výchozí hodnoty (v souboru šablony Unattend.xml) jsou vodorovné rozlišení 1 024 pixelů, svislé rozlišení 768 pixelů, 32bitová barevná hloubka a svislá obnovovací frekvence 60 Hz.

Vlastnost nakonfigurovaná uživatelem Vlastnost se vztahuje na
BootStrap.ini LTI
CustomSettings.ini -
MDT DB ZTI
Hodnota Popis
vertical_resolution Vertikální rozlišení monitoru na cílovém počítači v pixelech
Příklad
[Settings] Priority=Default [Default] BitsPerPel=32 VRefresh=60 XResolution=1024 YResolution=768[Settings] Priority=Default [Default] BitsPerPel=32 VRefresh=60 XResolution=1024 YResolution=768

Poskytování vlastností pro stránky průvodce přeskočeném nasazením

Tabulka 6 uvádí jednotlivé stránky Průvodce nasazením, vlastnost pro přeskočení odpovídající stránky průvodce a vlastnosti, které musí být nakonfigurovány při přeskočení stránky průvodce.

Pokud SkipWizard vlastnost se používá k přeskočení všech stránek Průvodce nasazením, zadejte všechny vlastnosti ve sloupci Konfigurovat tyto vlastnosti . Příklady různých scénářů nasazení, které přeskočí stránky Průvodce nasazením, najdete v části Plně automatizovaný scénář nasazení LTI v dokumentu MDT Microsoft Deployment Toolkit Samples Guide.

Poznámka

V případech, kdy je sloupec Konfigurovat tyto vlastnosti prázdný, není nutné při přeskočení odpovídající stránky průvodce konfigurovat žádné vlastnosti.

Tabulka 6. Stránky průvodce nasazením

Přeskočit tuto stránku průvodce Použití této vlastnosti Konfigurace těchto vlastností
Vítej SkipBDDWelcome
Zadání přihlašovacích údajů pro připojení k síťovým sdíleným složkám Vynecháno zadáním vlastností v následujícím sloupci – ID uživatele

- UserDomain

- UserPassword
Pořadí úkolů SkipTaskSequence – TaskSequenceID
Podrobnosti o počítači SkipComputerName,

SkipDomainMembership
– OSDComputerName

– JoinWorkgroup

–nebo–

– JoinDomain

– DomainAdmin
Uživatelská data SkipUserData - UDDir

- UDShare

– UserDataLocation
Přesun dat a Nastavení SkipUserData - UDDir

- UDShare

– UserDataLocation
Uživatelská data (obnovení) SkipUserData - UDDir

- UDShare

– UserDataLocation
Zálohování počítače SkipComputerBackup – BackupDir

– BackupShare

- ComputerBackupLocation
Product Key SkipProductKey - ProductKey

–nebo–

– OverrideProductKey
Jazykové sady SkipPackageDisplay Jazykové sady
Národní prostředí a čas SkipLocaleSelection, SkipTimeZone - KeyboardLocale

– UserLocale

– UiLanguage

- TimeZoneName
Role a funkce SkipRoles – Role operačního systému

– OSRoleServices

- OSFeatures
Aplikace SkipApplications Aplikace
Heslo správce SkipAdminPassword AdminPassword
Místní správci SkipAdminAccounts – Správci
Zachytit obrázek SkipCapture - ComputerBackupLocation
Bitlocker SkipBitLocker - BDEDriveLetter

- BDEDriveSize

– BDEInstall

- BDEInstallSuppress

– BDERecoveryKey

– TPMOwnerPassword

– OSDBitLockerStartupKeyDrive

– OSDBitLockerWaitForEncryption
Připraveno k zahájení SkipSummary
Nasazení operačního systému bylo úspěšně dokončeno. SkipFinalSummary
Nasazení operačního systému se nepovedlo úspěšně dokončit. SkipFinalSummary

Skripty

Skripty používané v nasazeních LTI a ZTI odkazují na vlastnosti, které určují kroky procesu a nastavení konfigurace použité během procesu nasazení. Tato referenční část vám pomůže určit správné skripty, které se mají zahrnout do akcí, a platné argumenty, které se mají zadat při spouštění jednotlivých skriptů. Pro každý skript jsou k dispozici následující informace:

 • Název. Určuje název skriptu.

 • Popis: Obsahuje popis účelu skriptu a všech relevantních informací týkajících se přizpůsobení skriptu.

 • Vstup. Označuje soubory použité pro vstup do skriptu.

 • Výstup. Označuje soubory vytvořené nebo upravené skriptem.

 • Odkazy. Označuje další skripty nebo konfigurační soubory, na které skript odkazuje.

 • Umístění: Označuje složku, ve které se skript nachází. V informacích o umístění se používají následující proměnné:

  • program_files. Tato proměnná odkazuje na umístění složky Program Files v počítači, na kterém je nainstalována sada MDT.

  • distribuce. Tato proměnná odkazuje na umístění distribuční složky pro sdílenou složku nasazení.

  • na platformě. Tato proměnná je zástupný symbol pro platformu operačního systému (x86 nebo x64).

 • Použít. Poskytuje příkazy a možnosti, které můžete zadat.

 • Argumenty a popis Uveďte platné argumenty, které mají být zadány pro skript, a stručný popis významu jednotlivých argumentů.

 • Vlastnosti. Vlastnosti, na které skript odkazuje.

BDD_Autorun.wsf

Tento skript zobrazí dialogové okno, které označuje, že uživatel vložil nasazovací médium vytvořené procesem MDT (například spouštěcí disk DVD nebo vyměnitelný pevný disk). Zpráva se zobrazí po dobu 15 sekund. Pokud se neprovede žádná akce, skript se spustí LiteTouch.vbs.

Další informace o LiteTouch.vbs naleznete v odpovídajícím tématu skripty.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace vyžadované skripty k dokončení procesu nasazení.
Výstup Žádné
Odkazy LiteTouch.vbs. Iniciuje LTI.
Umístění distribution\Scripts
Použití Žádné

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

BDD_Welcome_ENU.xml

Tento soubor XML obsahuje kód skriptu a rozložení HTML pro stránku Vítá vás Windows nasazení, která se zobrazí na začátku Průvodce nasazením. Tento soubor XML čte soubor Wizard.hta, který spouští stránky průvodce vložené do tohoto souboru XML.

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Žádné
Odkazy - NICSettings_Definition_ENU.xml. Umožňuje uživateli zadat nastavení konfigurace pro síťové adaptéry.

- Wizard.hta. Zobrazí stránky Průvodce nasazením.

- WPEUtil.exe. Inicializuje Windows PE a síťová připojení. Inicializuje LTI.
Umístění distribution*Toolsplatform*\
Použití mshta.exeWizard.hta BDD_Welcome_ENU.xml

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
KeyboardLocalePE -
WelcomeWizardCommand -
WizardComplete -

Credentials_ENU.xml

Tento soubor XML obsahuje kód skriptu a rozložení HTML pro stránku Průvodce zadáním přihlašovacích údajů pro připojení k síťovým sdíleným složkám v Průvodci nasazením. Tento soubor XML čte soubor Wizard.hta, který spouští stránky průvodce vložené do tohoto souboru XML.

Poznámka

Tato stránka průvodce se zobrazí pouze v případě, že došlo k chybě při ověřování předdefinovaných přihlašovacích údajů uživatele.

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Žádné
Odkazy Credentials_scripts.vbs. Obsahuje funkce podpory přihlašovacích údajů uživatele.
Umístění distribution\Scripts
Použití mshta.exe Wizard.hta /NotWizard /definition:Credentials_ENU.xml [/ValidateAgainstDomain:domain &#124; /ValidateAgainstUNCPath:uncpath] </DoNotSave> </LeaveShareOpen>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

Credentials_scripts.vbs

Tento skript analyzuje argumenty zadané při načítání souboru Credentials_ENU.xml do Průvodce nasazením. Provede také ověření přihlašovacích údajů uživatele. Tento skript čte soubor Credentials_ENU.xml.

Další informace o Credentials_ENU.xml naleznete v odpovídajícím tématu skripty.

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Zpráva o události se zapisuje do těchto souborů protokolu:

- Credentials_scripts.log. Soubor protokolu obsahující události generované tímto skriptem

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události vygenerované všemi skripty MDT
Odkazy Žádné
Umístění distribution\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="Credentials_scripts.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
UserCredentials -
UserDomain -

DeployWiz_Definition_ENU.xml

Tento soubor XML obsahuje kód skriptu a rozložení HTML pro každou stránku průvodce v Průvodci nasazením. Tento soubor čte soubor Wizard.hta, který spouští stránky průvodce vložené do tohoto souboru XML. Tento .xml soubor obsahuje následující stránky průvodce:

 • Vítej

 • Zadání přihlašovacích údajů pro připojení k síťovým sdíleným složkám

 • Pořadí úkolů

 • Podrobnosti o počítači

 • Uživatelská data

 • Přesun dat a Nastavení

 • Uživatelská data (obnovení)

 • Zálohování počítače

 • Product Key

 • Jazykové sady

 • Národní prostředí a čas

 • Role a funkce

 • Aplikace

 • Heslo správce

 • Místní správci

 • Zachytit obrázek

 • Bitlocker

 • Připraveno k zahájení

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Žádné
Odkazy - DeployWiz_Initialization.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy používané skriptem.

- DeployWiz_Validation.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy používané skriptem.

- ZTIBackup.wsf. Vytvoří zálohu cílového počítače.

- ZTIPatches.wsf. Nainstaluje aktualizace (jazykové sady, aktualizace zabezpečení atd.).

- ZTIUserState.wsf. Inicializuje migraci stavu uživatele za účelem zachycení a obnovení stavu uživatele v cílovém počítači.
Umístění distribution\Scripts
Použití Žádné

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DeploymentMethod -
Typ nasazení -
DoCapture -
ImageBuild -
ImageFlags -
IsBDE -
IsServerOS -
JoinDomain -
OSDComputerName -
Verze OSVersion -
SkipAdminAccounts -
SkipAdminPassword -
SkipApplications -
SkipBitLocker -
SkipCapture -
SkipComputerBackup -
SkipComputerName -
SkipDomainMembership -
SkipLocaleSelection -
SkipPackageDisplay -
SkipProductKey -
SkipRoles -
SkipSummary -
SkipTaskSequence -
SkipTimeZone -
SkipUserData -
TaskSequenceTemplate -
UserDomain -
Userid -
Userpassword -
USMTOfflineMigration -

DeployWiz_Initialization.vbs

Tento skript inicializuje stránky v Průvodci nasazením (uložené v DeployWiz_Definition_ENU.xml). Obsahuje také funkce a podprogramy, které Průvodce nasazením volá během nasazení LTI.

Hodnota Popis
Vstupní - DomainOUList.xml. Obsahuje seznam organizačních jednotek domény.

- ListOfLanguages.xml

- LocationServer.xml. Obsahuje seznam dostupných sdílených složek nasazení.

- Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení. proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf
Výstup Zpráva o události se zapisuje do těchto souborů protokolu:

- DeployWiz_Initialization.log. Soubor protokolu obsahující události generované tímto skriptem

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události vygenerované všemi skripty MDT
Odkazy ZTIApplications.wsf. Zahájí instalaci aplikace.
Umístění distribution\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="DeployWiz_Initialization.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
Aplikace -
BackupDir -
Soubor zálohy -
BackupShare -
Instalace BDE -
BDEKeyLocation -
BDERecoveryKey -
BDEWaitForEncryption -
CapableArchitecture -
ComputerBackupLocation -
CustomWizardSelectionProfile -
Typ nasazení -
DeployRoot -
DomainAdmin -
DomainAdminDomain -
DomainAdminPassword -
DomainOU -
ImageBuild -
ImageFlags -
Jazyk ImageLanguage -
ObrázekJazyk001 -
ImageProcessor -
IsServerOS -
KeyboardLocale -
KeyboardLocale_Edit -
Jazykové sady -
LanguagePacks001 -
LocalDeployRoot -
Povinné aplikace -
OSDComputerName -
OSCurrentBuild -
OSDBitLockerCreateRecoveryPassword -
REŽIM OSDBitLockerMode -
OSDBitLockerStartupKeyDrive -
OSDBitLockerWaitForEncryption -
OSSKU -
Verze OSVersion -
OverrideProductKey -
Productkey -
SkipCapture -
SkipDomainMembership -
ID_pořadí_úkolů -
TimeZoneName -
Průvodce průvodcem TSGUID -
UDDir -
UDShare -
Jazyk uživatelského rozhraní -
UserDataLocation -
UserDomain -
Userid -
UserLocale -
Userpassword -
WizardSelectionProfile -

DeployWiz_Validation.vbs

Tento skript inicializuje a ověří informace zadané na stránkách Průvodce nasazením (uložené v DeployWiz_Definition_ENU.xml). Tento skript obsahuje funkce a podprogramy, které Průvodce nasazením volá během nasazení LTI.

Hodnota Popis
Vstupní - OperatingSystems.xml. Obsahuje seznam operačních systémů dostupných pro nasazení.

- Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací vyžadovaných skripty k dokončení procesu nasazení. proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf
Výstup Žádné
Odkazy - Credentials_ENU.xml. Vyzve uživatele k zadání přihlašovacích údajů, které se použijí při připojování k síťovým prostředkům.

- ZTIGather.wsf. Shromažďuje vlastnosti a pravidla zpracování.
Umístění distribution\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="DeployWiz_Validation.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
Typ nasazení - -
DeployTemplate -
ImageBuild -
ImageProcessor - -
Verze OSVersion -
ID_pořadí_úkolů -
Průvodce průvodcem TSGUID -
UserCredentials -
UserDomain -
Userid -
Userpassword -

LiteTouch.vbs

Tento skript volá Průvodce nasazením, aby se inicializovala LTI. Skript:

 • Odebere složku C:\MININT (pokud existuje).

 • ZavolánímZTIPrereq.vbszkontroluje, jestli cílový počítač splňuje požadavky na spuštění Průvodce nasazením .

 • Spustí Průvodce nasazením spuštěním liteTouch.wsf.

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Žádné
Odkazy - BDDRun.exe

- ZTIPrereq.vbs. Slouží k určení, jestli cílový počítač splňuje požadavky pro nasazení nového operačního systému.

- LiteTouch.wsf. Skript zodpovědný za řízení procesu nasazení LTI
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript LiteTouch.vbs </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

LiteTouch.wsf

Tento skript volá LiteTouch.vbs a zodpovídá za řízení procesu nasazení LTI. To zahrnuje:

 • Spuštění Průvodce nasazením

 • Spuštění procesu nasazení LTI pomocí příslušného souboru pořadí úkolů

Hodnota Popis
Vstupní - task_sequence_file.xml. Obsahuje úlohy a posloupnost úkolů pro proces nasazení LTI.

- Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací vyžadovaných skripty k dokončení procesu nasazení. proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf
Výstup - LiteTouch.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - BDD_Welcome_ENU.xml. Zobrazí úvodní stránku Průvodce nasazením pro nasazení LTI.

- DeployWiz_Definition_ENU.xml. Zobrazí stránky Průvodce nasazením pro nasazení LTI.

- Diskpart.exe. Nástroj, který umožňuje automatizovanou správu disků, oddílů a svazků

- LTICleanup.wsf. Po dokončení nasazení provádí úlohy čištění.

- LTICopyScripts.wsf. Zkopíruje skripty nasazení na místní pevný disk v cílovém počítači.

- MSHTA.exe. Hostitel aplikace HTML

- RecEnv.exe. Pokud tento nástroj existuje, zobrazí se uživateli výzva k určení, jestli se má spustit Windows Recovery Environment.

- Regsvr32.exe. Registruje soubory (.dll, .exe, .ocx atd.) v operačním systému.

- Summary_Definition_ENU.xml. Zobrazí souhrnné výsledky nasazení LTI.

- TsmBootStrap.exe. Nástroj Bootstrap pořadí úkolů

- Wizard.hta. Zobrazí stránky Průvodce nasazením.

- WPEUtil.exe. Inicializuje Windows PE a síťová připojení. Inicializuje LTI.

- ZTIGather.wsf. Shromažďuje vlastnosti a pravidla zpracování.

- ZTIPrereq.vbs. Zkontroluje, jestli cílový počítač splňuje požadavky na spuštění Průvodce nasazením.

- ZTINICConfig.wsf. Nakonfiguruje aktivované síťové adaptéry.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití BDDRun.exe "wscript.exe <ScriptDirectory>\LiteTouch.wsf </debug:value>"

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).
/Start Vytvoří zástupce v novém operačním systému, který se spustí po spuštění prostředí.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
_DoNotCleanLiteTouch -
_SMSTSPackageName -
AdminPassword -
Architecture - -
BootPE - -
ComputerBackupLocation -
Název_počítače -
DeployDrive - -
DeploymentMethod - -
Typ nasazení - -
DeployRoot - -
DestinationLogicalDrive -
DomainAdmin -
DomainAdminDomain -
DomainAdminPassword -
Akce dokončení -
Hostname -
IsServerCoreOS -
JoinDomain -
JoinWorkgroup - -
KeyboardLocalePE -
LTISuspend -
OSDAdapterCount -
OSDComputerName - -
Fáze - -
ResourceDrive - -
ResourceRoot - -
RetVal -
SkipBDDWelcome -
SkipFinalSummary - -
Průvodce přeskočení -
SMSTSLocalDataDrive -
ID_pořadí_úkolů -
TimeZoneName -
UserDataLocation - -
UserDomain -
Userid -
Userpassword -
WelcomeWizardCommand -
WizardComplete -

LTIApply.wsf

Tento skript zodpovídá za instalaci image Windows PE do cílového počítače. Image Windows PE slouží ke shromažďování informací o cílovém počítači a spouštění úloh nasazení na cílovém počítači.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - LTIApply.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- LTIApply_wdsmcast.log. Soubor protokolu obsahující události vygenerované nástrojem Wdsmcast

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - CMD.exe. Umožňuje spuštění nástrojů příkazového řádku.

- Bootsect.exe. Použije spouštěcí sektor na pevný disk.

- ImageX.exe. Nástroj sloužící k vytváření a správě souborů WIM

- ZTIBCDUtility.vbs. Zahrnuje funkce nástrojů používané při provádění úloh Správce spouštění.

- ZTIConfigFile.vbs. Zahrnuje rutiny pro zpracování souborů XML.

- ZTIDiskUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- Wdsmcast.exe. Nástroj, který cílí na počítače pro připojení k vícesměrovému přenosu
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript LTIApply.wsf </pe> </post> </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/pe Používá proces pro instalaci image Windows PE na cílový počítač.
/post Po instalaci image vyčistí nepotřebné soubory.
/debug:value Výstup zpráv událostí do konzoly a do souborů .log; pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
BootPE -
DeployRoot -
DestinationLogicalDrive - -
OSGUID -
OSCurrentVersion -
Verze OSVersion -
ImageBuild -
ImageFlags -
ImageProcessor -
ISBDE -
SourcePath -
ID_pořadí_úkolů -
UserDomain -
Userid -
Userpassword -
WDSServer -

LTICleanup.wsf

Tento skript po dokončení procesu nasazení odebere z cílového počítače všechny soubory nebo nastavení konfigurace (například skripty, složky, položky registru nebo nastavení konfigurace automatického přihlášení).

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení. Proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf.
Výstup - LTICleanup.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Bootsect.exe. Použije spouštěcí sektor na pevný disk.

- Net.exe. Provádí úlohy správy sítě.

- RegSvr32.exe. Registruje soubory (.dll, .exe, .ocx atd.) v operačním systému.

- ZTIBCDUtility.vbs. Zahrnuje funkce nástrojů používané při provádění úloh Správce spouštění.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript LTICleanup.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
_DoNotCleanLiteTouch -
DeployRoot -
DestinationLogicalDrive -
Verze OSVersion -

LTICopyScripts.wsf

Tento skript zkopíruje skripty nasazení pro procesy nasazení LTI a ZTI na místní pevný disk v cílovém počítači.

Hodnota Popis
Vstupní - Summary_Definition_ENU.xml. Zobrazí souhrnné výsledky nasazení LTI.

- Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - LTICopyScripts.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript LTICopyScripts.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

LTIGetFolder.wsf

Tento skript zobrazí dialogové okno, které uživateli umožňuje přejít do složky. Vybraná cesta ke složce je uložena v proměnné prostředí FOLDERPATH.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení. Proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf.
Výstup Žádné
Odkazy - ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- WizUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které uživatelské rozhraní používá (například stránky průvodce).
Umístění - distribution\Scripts

- program_files\Microsoft Deployment Toolkit\Scripts
Použití cscript LTIGetFolder.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DefaultFolderPath -
Cesta ke složce -

LTIOEM.wsf

Tento skript používá výrobce OEM během scénáře LTI OEM ke zkopírování obsahu sdílené složky nasazení médií na pevný disk cílového počítače, aby se připravil na duplicitu.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení. Proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf.
Výstup - LTIOEM.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - RoboCopy.exe. Nástroj pro kopírování souborů a složek

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript LTIOEM.wsf </BITLOCKER &#124; /BDE> </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).
/BITLOCKER Povolí Nástroj BitLocker.
/BDE Povolí Nástroj BitLocker.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
_DoNotCleanLiteTouch -
DeployDrive -
DeployRoot -
Průvodce průvodcem TSGUID -

LTISuspend.wsf

Tento skript pozastaví pořadí úkolů, aby bylo možné provádět ruční úlohy. Když se tento skript spustí, vytvoří na ploše uživatele zástupce Obnovit pořadí úkolů , který uživateli umožní restartovat pořadí úkolů po dokončení všech ručních úloh.

Poznámka

Tento skript je podporován pouze v úplném operačním systému.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení. Proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf.
Výstup - LTISuspend.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - LiteTouch.wsf. Řídí proces nasazení LTI.

- LTICopyScripts.wsf. Zkopíruje skripty nasazení na místní pevný disk v cílovém počítači.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript LTISuspend.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).
/Resume

Vlastnosti

Název Číst Zápis
LTISuspend -
SMSTSRebootRequested -

LTISysprep.wsf

Tento skript připraví cílový počítač na spuštění nástroje Sysprep, spustí nástroj Sysprep na cílovém počítači a potom ověří, že se nástroj Sysprep úspěšně spustil.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení. Proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf.
Výstup - LTISysprep.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Expand.exe. Rozbalí komprimované soubory.

- Sysprep.exe. Připraví počítače na duplikaci.

- ZTIConfigFile.vbs. Obsahuje rutiny pro zpracování souborů XML.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript LTISysprep.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
DeployRoot -
DestinationLogicalDrive -
DoCapture -
OSCurrentBuild -
OSDAnswerFilePath -
OSGUID -
SourcePath - -
ID_pořadí_úkolů -

NICSettings_Definition_ENU.xml

Tento soubor XML obsahuje kód skriptu a rozložení HTML pro stránku průvodce Konfigurovat statickou ip síť Nastavení v Průvodci nasazením. Během nasazení LTI soubor Wizard.hta přečte a spustí vloženou stránku průvodce s výzvou k zadání požadované konfigurace síťového adresování. Pokud není zadána žádná konfigurace přidělování statických IP adres, skripty nasazení budou k získání požadované konfigurace sítě ve výchozím nastavení používat protokol DHCP.

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Žádné
Odkazy ZTINICUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití Žádné

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
OSDAdapterxDNSServerList -
Přípona OSDAdapterxDNSSuffix -
OSDAdapterxGateways -
OSDAdapterxIPAddressList -
OSDAdapterxMacAddress -
OSDAdapterxSubnetMask -
OSDAdapterxWINSServerList -
OSDAdapterCount -

Poznámka

Výše uvedené názvy vlastností jsou zástupné symboly pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru.

Summary_Definition_ENU.xml

Tento soubor XML obsahuje kód skriptu a rozložení HTML pro stránku průvodce Souhrn nasazení v Průvodci nasazením. Během nasazení LTI soubor Wizard.hta přečte a spustí vloženou stránku průvodce, která zobrazí souhrnné výsledky nasazení LTI. Tento soubor XML obsahuje následující stránky průvodce:

 • Úspěch. Oznámení týkající se úspěšného dokončení úloh nasazení

 • Selhání. Oznámení týkající se selhání úspěšného dokončení úloh nasazení

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Žádné
Odkazy Summary_Scripts.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které stránky průvodce vložené do tohoto souboru XML používají.
Umístění distribution\Scripts
Použití Žádné

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
SkipFinalSummary -
RetVal -

Summary_scripts.vbs

Tento skript je volán stránkou průvodce Souhrn v Průvodci nasazením. Obsahuje funkce a podprogramy používané k inicializaci a ověření.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup Zpráva o události se zapisuje do těchto souborů protokolu:

- Summary_scripts.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy Žádné
Umístění distribution\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="Summary_Scripts.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Typ nasazení -
RetVal -

Wizard.hta

Tato hypertextová aplikace zobrazí stránky Průvodce nasazením.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje seznam hodnot vlastností, vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidel nasazení a dalších informací, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení. Proměnné prostředí jsou naplněny ZTIGather.wsf.
Výstup - Wizard.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - LTIGetFolder.wsf. Soubor skriptu, který inicializuje dialogové okno BrowseForFolder

- ZTIConfigFile.vbs. Zahrnuje rutiny pro zpracování souborů XML.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- WizUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění - distribution\Scripts

- program_files\Microsoft Deployment Toolkit\Scripts
Použití mshta.exe Wizard.hta </definition:filename> </NotWizard> </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/NotWizard Používá se k obejití výzev na stránce průvodce.
/Definition:název_souboru Určuje soubor XML, který se má načíst do průvodce.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Vysvětlení -
DefaultFolderPath -
Cesta ke složce -
WizardComplete -

WizUtility.vbs

Tento skript obsahuje funkce a podprogramy odkazující na různé skripty Průvodce nasazením.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - WizUtility.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy LTIGetFolder.wsf. Soubor skriptu, který inicializuje dialogové okno BrowseForFolder
Umístění - distribution\Scripts

- program_files\Microsoft Deployment Toolkit\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="WizUtility.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DefaultFolderPath -
DefaultDestinationDisk -
DefaultDestinationIsDirty -
DefaultDestinationPartition -
Typ nasazení -
Cílový disk -
Cesta ke složce -
Verze OSVersion -
UserDomain -
UserCredentials -

ZTIApplications.wsf

Tento skript zahájí instalaci aplikací, které byly nakonfigurovány v uzlu Aplikace v aplikaci Deployment Workbench. Tento skript se nepokusí nainstalovat žádnou aplikaci, která:

 • Nepodporuje typ platformy cílového počítače.

 • Nepodporuje typ procesoru cílového počítače.

 • Obsahuje položku odinstalace v registru v části HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Poznámka

Pokud je v uvedené aplikaci definované nějaké závislé aplikace, pokusí se tento skript před instalací uvedené aplikace tyto závislé aplikace nainstalovat.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIApplications.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - ZTIConfigFile.vbs. Zahrnuje rutiny pro zpracování souborů XML.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- BDDRun.exe. Spustí příkaz, který vyžaduje interakci uživatele.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIApplications.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
ApplicationGUID -
ApplicationSuccessCodes -
Závislé aplikace -
DeploymentMethod -
Nainstalované aplikace - -
ResourceDrive -
ResourceRoot - -
SMSTSRebootRequested -
SmstsRetryRequested -

ZTIAppXmlGen.wsf

Tento skript vygeneruje soubor XML – ZTIAppXmlGen.xml – který se použije při automatickém zachytávání uživatelských dat (dokumentů) přidružených k nainstalovaným aplikacím. Provede to prostřednictvím klíče registru HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Classes a zachytí všechny aplikace, které:

 • Nejsou přidruženy k jedné z těchto přípon souborů: .mp3, .mov, .wma, .wmv, .chm, .evt, .evtx, .exe, .com nebo .fon

 • Nejsou přidruženy k Microsoft Office, například 2007 Office systému nebo Microsoft Office 2003.

 • NaHKEY_CLASSES_ROOT\application\shell\open\commandje uvedena platná otevřená obslužná rutina.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIAppXmlGen.xml. Obsahuje seznam aplikací nainstalovaných na cílovém počítači.

- ZTIAppXmlGen.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIAppXmlGen.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DeploymentMethod -
Typ nasazení -
ImageBuild -
OSCurrentVersion -
USMTMigFiles - -

ZTIAuthorizeDHCP.wsf

Tento skript používá nástroj Netsh ke konfiguraci cílového počítače tak, aby se ve službě AD DS jedná o autorizovaný server DHCP.

Další informace o autorizaci serverů DHCP naleznete v tématu Příkazy Netsh pro protokol DHCP.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIAuthorizeDHCP.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Netsh.exe. Nástroj sloužící k automatizaci konfigurace síťových komponent

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIAuthorizeDHCP.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
IPAddress -

ZTIBackup.wsf

Tento skript provede zálohu cílového počítače pomocí nástroje nástroj ImageX. Záloha je uložena v umístění zadaném ve vlastnostech BackupDir a BackupShare .

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIBackup.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- ZTIBackup_imagex.log. Soubor protokolu obsahující události, které nástroj ImageX generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - ImageX.exe. Nástroj sloužící k vytváření a správě souborů WIM

- ZTIBCDUtility.vbs. Zahrnuje funkce nástrojů používané při provádění úloh Správce spouštění.

- ZTIDiskUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIBackup.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
BackupDir -
Záložní disk -
BackupDrive -
Soubor zálohy -
BackupPartition -
BackupScriptComplete -
BackupShare -
ComputerBackupLocation -
DeploymentMethod -
Typ nasazení -
DestinationLogicalDrive - -
DoCapture -
ImageBuild -
ImageFlags -
OSDStateStorePath -
Fáze -
ID_pořadí_úkolů -
USMTLocal -

ZTIBCDUtility.vbs

Tento skript obsahuje pomocné funkce, které některé skripty MDT používají při provádění úloh Správce spouštění.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup Žádné
Odkazy BCDEdit.exe. Nástroj pro úpravu konfigurace spouštění Windows
Umístění - distribution\Scripts

- program_files\Microsoft Deployment Toolkit\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="ZTIBCDUtility.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

ZTIBde.wsf

Tento skript nainstaluje a nakonfiguruje nástroj BitLocker na cílový počítač. Konfigurace nástroje BitLocker je omezena na scénáře nového počítače, které mají pevné disky nakonfigurované s jedním oddílem.

Poznámka

Pro nasazení ZTI a UDI musí být vlastnost UILanguage nastavena v CustomSettings.ini nebo v DATABÁZI MDT, protože ZTIBde.wsf se pokusí číst národní prostředí z vlastnosti UILanguage .

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIBde.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- ZTIBdeFix_diskpart.log. Soubor protokolu obsahující události, které nástroj Diskpart generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - CMD.exe. Umožňuje spouštění nástrojů příkazového řádku.

- Defrag.exe. Defragmentuje pevný disk.

- Diskpart.exe. Nástroj, který umožňuje automatizovanou správu disků, oddílů a svazků

- ServerManagerCmd.exe

- ZTIDiskUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- ZTIOSRole.wsf. Nainstaluje role serveru.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIBde.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
AdminPassword -
BDEDriveLetter - -
Velikost disku BDE -
Instalace BDE -
BDEInstallSuppress -
BDEKeyLocation -
BDEPin -
BDERecoveryKey -
BDESecondPass - -
BdeWaitForEncryption -
BitlockerInstalled - -
DeploymentMethod -
ISBDE -
OSDBitLockerCreateRecoveryPassword -
REŽIM OSDBitLockerMode -
OSDBitLockerStartupKey -
OSDBitLockerStartupKeyDrive -
OSDBitLockerTargetDrive -
OSDBitLockerWaitForEncryption -
OSCurrentBuild -
OSCurrentVersion -
OsFeatures - -
Role operačního systému - -
OsRoleServices - -
Verze OSVersion -
SMSTSRebootRequested - -
SmstsRetryRequested -
TPMOwnerPassword -

ZTIBIOSCheck.wsf

Tento skript zkontroluje systém BIOS na cílovém počítači a potom se podívá na seznam bioses, které nejsou kompatibilní s Windows. Seznam nekompatibilních BIOSes je uložen v souboruZTIBIOSCheck.xml .

Pokud je systém BIOS v cílovém počítači uvedený v souboru ZTIBIOSCheck.xml, vrátí skript stav, který značí, že systém BIOS není kompatibilní s Windows a proces nasazení by měl být ukončen. Informace o naplnění seznamu nekompatibilních BIOSes naleznete v tématu ZTIBIOSCheck.xml.

Hodnota Popis
Vstupní - ZTIBIOSCheck.xml. Obsahuje seznam bioses, o kterých je známo, že jsou nekompatibilní s Windows

- Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIBIOSCheck.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIBIOSCheck.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (toto je chování, když argument není zadaný).

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

ZTICoalesce.wsf

Configuration Manager vyžaduje, aby se balíčky očíslovala postupně od PACKAGES001 bez mezer v číselné sekvenci. V opačném případě instalace selže.

Tento skript umožňuje definovat a pojmenovat proměnné pomocí identifikačních informací o programu, který se má spustit– například ComputerPackages100, ComputerPackages110 nebo CollectionPackages150. Potom při spuštění tohoto skriptu Configuration Manager najde všechny proměnné, které odpovídají vzoru (například všechny názvy proměnných, které obsahují řetězec Packages), a pomocí základního názvu PACKAGES vytvoří sekvenční seznam bez mezer.

Například pokud byly definovány následující proměnné (například pomocí proměnných počítače, proměnných kolekce nebo v CustomSettings.ini nebo MDT DB):

 • ComputerPackages100=XXX00001:Program

 • ComputerPackages110=XXX00002:Program

 • CollectionPackages150=XXX00003:Program

 • Packages001=XXX00004:Program

  Po spuštění skriptu bude seznam následující:

 • PACKAGES001=XXX00004:Program

 • PACKAGES002=XXX00001:Program

 • PACKAGES003=XXX00002:Program

 • PACKAGES004=XXX00003:Program

  Configuration Manager pak bude možné spustit všechny čtyři programy.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTICoalesce.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTICoalesce.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/CoalesceDigits:value Určuje počet číslic, které je potřeba zadat při vytváření číselné řady. Například hodnota:

- 2 by vytvořil PACKAGE03

- 3 by vytvořil PACKAGE003

Výchozí hodnota, pokud tento argument není zadán, je 3.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
CoalescePattern -
CoalesceTarget -

ZTIConfigFile.vbs

Tento skript obsahuje běžné rutiny pro zpracování souborů MDT XML.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIConfigFile.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy Net.exe
Umístění distribution\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="ZTIConfigFile.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
IsSafeForWizardHTML -
Povinné aplikace -
SkipGroupSubFolders -

ZTIConfigure.wsf

Tento skript nakonfiguruje soubor Unattend.xml s hodnotami vlastností zadanými dříve v procesu nasazení MDT. Skript nakonfiguruje příslušný soubor na základě nasazeného operačního systému.

Tento skript přečte soubor ZTIConfigure.xml a určí, jak aktualizovat soubor Unattend.xml odpovídajícími hodnotami zadanými ve vlastnostech nasazení. Soubor ZTIConfigure.xml obsahuje informace pro překlad vlastností do nastavení v souboru Unattend.xml.

Hodnota Popis
Vstupní - ZTIConfigure.xml. Obsahuje seznam hodnot vlastností (zadaných dříve v procesu nasazení) a jejich odpovídající nastavení konfigurace.

- Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIConfigure.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIConfigure.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Název_počítače - -
Typ nasazení -
DeploymentMethod -
DeployRoot -
DestinationLogicalDrive -
DomainAdminDomain -
ImageBuild -
OSDAnswerFilePath -
OSDAnswerFilePathSysprep -
OSDComputerName -
Fáze -
ID_pořadí_úkolů -

ZTIConfigureADDS.wsf

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIConfigureADDS.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Dcpromo.exe. Nainstaluje a odebere službu AD DS.

- Net.exe. Provádí úlohy správy sítě.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIConfigureADDS.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
ADDSLogPath -
ADDSPassword -
ADDSUserDomain -
ADDSUserName -
AutoConfigDNS -
ChildName -
ConfirmGC -
Cesta k databázi -
DomainLevel -
DomainNetBiosName -
Úroveň doménové struktury -
Nová doména -
NewDomainDNSName -
Verze OSVersion -
ParentDomainDNSName -
ReplicaOrNewDomain - -
ReplicaDomainDNSName -
ReplicationSourceDC -
SafeModeAdminPassword -
Sitename -
SysVolPath -

ZTIConfigureDHCP.wsf

Tento skript nakonfiguruje protokol DHCP na cílovém počítači.

Poznámka

Před spuštěním tohoto skriptu by již měl být na cílovém počítači nainstalován protokol DHCP.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIConfigureDHCP.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Netsh.exe. Nástroj, který umožňuje automatizovat konfiguraci síťových komponent

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIConfigureDHCP.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DhcpScopesxDescription -
DHCPScopesxEndIP -
DHCPScopesxExcludeStartIP -
DHCPScopesxExcludeEndIP -
DHCPScopesxIP -
DHCPScopesxName -
DHCPScopesxOptionRouter -
DHCPScopesxOptionDNSDomainName -
DHCPScopesxOptionDNSServer -
DhcpScopesxOptionLease -
DHCPScopesxOptionNBTNodeType -
DHCPScopesxOptionPXEClient -
DHCPScopesxOptionWINSServer -
DHCPScopesxStartIP -
DHCPScopesxSubnetmask -
DHCPServerOptionDNSDomainName -
DHCPServerOptionDNSServer -
DHCPServerOptionNBTNodeType -
DHCPServerOptionPXEClient -
DHCPServerOptionRouter -
DHCPServerOptionWINSServer -

Poznámka

Symbol xin zde uvedených vlastností je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o konfiguraci dhcp.

ZTIConfigureDNS.wsf

Tento skript nakonfiguruje DNS na cílovém počítači. K provedení skutečných konfiguračních úloh skript používá nástroj Dnscmd.

Další informace o Dnscmd.exe naleznete v tématu Dnscmd – přehled.

Poznámka

Před spuštěním tohoto skriptu by již měl být na cílovém počítači nainstalován server DNS.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIConfigureDNS.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Dnscmd.exe. Pomáhá správcům se správou DNS.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIConfigureDNS.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DNSServerOptionDisableRecursion -
DNSServerOptionBINDSecondaries -
DNSServerOptionFailOnLoad -
DNSServerOptionEnableRoundRobin -
DNSServerOptionEnableNetmaskOrdering -
DNSServerOptionEnableSecureCache -
DNSServerOptionNameCheckFlag -
DNSZonesxName -
DNSZonesxType -
DNSZonesxMasterIP -
DNSZonesxDirectoryPartition -
Název_souboru_DNSZonesx -
DNSZonesxScavenge -
DNSZonesxUpdate -

Poznámka

Symbol xin zde uvedených vlastností je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o konfiguraci DNS.

ZTIConnect.wsf

Proces nasazení MDT používá tento skript k ověření pomocí počítače serveru (například počítače se spuštěnou SQL Server nebo jiného serveru, který má sdílenou síťovou složku). Při spuštění tohoto skriptu ověří, že je možné vytvořit připojení ke sdílené síťové složce zadané v argumentu /uncpath .

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIConnect.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIConnect.wsf /UNCPath:<uncpath> </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/UNCPath:uncpath Určuje plně kvalifikovanou cestu UNC ke sdílené síťové složce.
/debug:value Výstup zpráv událostí do konzoly a do souborů .log; pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

ZTICopyLogs.wsf

Zkopírujte soubory Smsts.log a BDD.log do podsložky pod sdílenou složkou, kterou určuje vlastnost SLShare . Podsložka přebírá název, který určuje OSDComputerName, _SMSTSMachineName nebo HostName .

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTICopyLogs.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTICopyLogs.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug: hodnota Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

ZTIDataAccess.vbs

Tento skript obsahuje běžné rutiny pro přístup k databázi.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIDataAccess.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy Žádné
Umístění distribution\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="ZTIDataAccess.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
_SMSTSReserved1 -
_SMSTSReserved2 -
RulesFile -
UserDomain - -
Userid - -
Userpassword - -

ZTIDisableBDEProtectors.wsf

Pokud je nástroj BitLocker povolený, tento skript pozastaví ochrany BitLockeru nakonfigurované v systému.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIDisableBDEProtectors.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIDisableBDEProtectors.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
ImageBuild -
ISBDE -
OSCurrentBuild -
OSCurrentVersion -
Verze OSVersion -

ZTIDiskpart.wsf

Tento skript vytvoří diskové oddíly v cílovém počítači voláním nástroje Diskpart. Parametry použité ke konfiguraci disku jsou určeny službou Task Sequencer nebo v CustomSettings.ini. ZTIDiskpart.wsf se primárně spouští ve scénářích Nového počítače. Proces funguje takto:

 1. Proces nasazení MDT spustí skript ZTIDiskpart.wsf na základě kroků a posloupnosti kroků v nástroji Task Sequencer.

 2. ZTIDiskpart.wsf spustí nástroj Diskpart a odešle mu požadované konfigurační příkazy.

 3. ZTIDiskpart.wsf spouští Diskpart.exe a poskytuje .txt soubor jako parametr příkazového řádku.

 4. Disk se zpočátku vyčistí odesláním příkazu VYČISTIT diskpart.

 5. Pokud se jedná o první disk a aplikace Task Sequencer nebo CustomSettings.ini neurčila žádnou konfiguraci disku, vytvoří se jeden oddíl pro uložení operačního systému. Pokud však byla zadána konfigurace disku, disk se nakonfiguruje podle zadané konfigurace.

 6. Pokud má být nástroj BitLocker povolený, je na konci prvního disku rezervované místo.

 7. Všechny příkazy formátu se zařadí do fronty, dokud se diskpart nedokončí. Pokud není pořadí úloh explicitně zadáno nebo v CustomSettings.ini, ZTIDiskpart.wsf provede rychlý formát jednotky C pomocí následujícího příkazu: FORMAT C: /FS:NTFS /V:OSDisk /Q /Y.

 8. ZTIDiskpart.wsf zkopíruje soubory ZTIDiskpart_diskpart.log a BDD.log z disku RAM zpět na pevný disk.

  Upravte konfiguraci disku cílového počítače zadáním požadovaných informací v aplikaci Task Sequencer nebo v CustomSettings.ini.

  Další informace o konfiguraci disků najdete v dokumentu MDT pomocí Toolkit nasazení společnosti Microsoft.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIDiskpart.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Diskpart.exe. Nástroj, který umožňuje automatizovanou správu disků, oddílů a svazků

- Format.com. Formátuje pevný disk.

- ZTIDiskUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIDiskpart.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
BDEDriveLetter -
Velikost disku BDE -
Instalace BDE -
DeployDrive -
Typ nasazení -
Cílový disk -
DestinationLogicalDrive -
DoNotCreateExtraPartition -
ImageBuild -
OSDDiskIndex -
OSDDiskpartBiosCompatibilityMode - -
OSDDiskType -
OSDPartitions -
OSDPartitionStyle -
SMSTSLocalDataDrive -
VolumeLetterVariable -

ZTIDiskUtility.vbs

Tento skript obsahuje funkce související s disky a podprogramy, které různé skripty ve volání procesu nasazení MDT.

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup - ZTIDiskUtility.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - BcdBoot.exe. Nakonfiguruje systémový oddíl.

- DiskPart.exe. Nástroj, který umožňuje automatizovanou správu disků, oddílů a svazků
Umístění distribution\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="ZTIDiskUtility.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DestinationLogicalDrive -
Jazyk uživatelského rozhraní - -

ZTIDomainJoin.wsf

Během fáze nasazení Obnovení stavu tento skript ověří, že je počítač připojený k doméně a zotavuje se z neúspěšných pokusů o připojení k doméně.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIDomainJoin.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - LTISuspend.wsf

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIDomainJoin.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug: hodnota Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/DomainErrorRecovery: hodnota Pokusí se připojit počítač k doméně. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- AUTOMATICKY. Zkuste proces připojení k doméně zopakovat. Restartujte počítač a zkuste to znovu. Toto je výchozí chování skriptu.

- SELHÁNÍ. Zastaví veškeré zpracování. Veškeré zpracování pořadí úkolů se zastaví.

- RUČNÍ. Zastavit zpracování; umožňuje uživateli ručně připojit počítač k doméně.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DomainAdmin -
DomainAdminDomain -
DomainAdminPassword -
DomainErrorRecovery -
DomainJoinAttempts - -
JoinDomain -
JoinWorkgroup -
LTISuspend -
MachineObjectOU -
SMSTSRebootRequested -
SmstsRetryRequested -

ZTIDrivers.wsf

Tento skript nainstaluje do cílového počítače další ovladače zařízení před zahájením konfigurace operačního systému. Tento skript přečte soubor Drivers.xml a zkopíruje seznam souborů ovladačů zařízení v souboru Drivers.xml (vytvořený a spravovaný v uzlu Ovladače v aplikaci Deployment Workbench) do cílového počítače.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - PnpEnum.xml. Obsahuje seznam všech zařízení nainstalovaných na cílovém počítači.

- ZTIDrivers.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Attrib.exe. Nastaví atributy souborů a složek.

- CMD.exe. Umožňuje spouštění nástrojů příkazového řádku.

- Microsoft.BDD.PnpEnum.exe. Nástroj, který vytváří výčet technologie Plug and Play zařízení

- Reg.exe. Nástroj registru konzoly pro čtení a úpravy dat registru

- ZTIConfigFile.vbs. Zahrnuje rutiny pro zpracování souborů XML.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIDrivers.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
CustomDriverSelectionProfile -
DeploymentMethod -
Typ nasazení -
DestinationLogicalDrive - -
DoCapture -
DriverPaths -
DriverSelectionProfile -
ImageBuild -
InstallFromPath -
OSDAnswerFilePath -
OSDAnswerFilePathSysPrep -
OSDPlatformArch -
Fáze -
ResourceRoot -

ZTIExecuteRunbook.wsf

Tento skript spouští runbooky nástroje Orchestrator na cílovém počítači. Runbook nástroje Orchestrator je posloupnost aktivit, které orchestrují akce v počítačích a sítích. Runbooky Orchestratoru v MDT můžete iniciovat pomocí typu kroku pořadí úkolů Spustit runbook , který pak spustí tento skript.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí obsahují hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup – BDD.log obsahuje události, které generují všechny skripty MDT.

– Vrátí stav dokončení runbooku.

– Vrátí parametry z výstupu runbooku.
Odkazy – ZTIUtility.vbs zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIExecuteRunbook.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
OrchestratorServer -
RunbookName -
ID runbooku -
RunbookParameterMode -
RunbookParametersxParameterID -
RunbookParametersxParameterValue -
RunbookOutputParameters

Poznámka:

Pokud runbook vrátí výstupní parametry, vytvoří se pro každý parametr proměnná pořadí úkolů a návratová hodnota parametru se přiřadí proměnné pořadí úkolů.
-

Tento skript vytvoří proměnné pořadí úkolů uvedené v následující tabulce pro interní použití skriptu. Nenastavujte tyto proměnné pořadí úkolů v CustomSettings.ini nebo v MDT DB.

Název Popis
OrchestratorServer Název serveru se spuštěným nástrojem Orchestrator zadaný v orchestrator serveru v kroku pořadí úkolů Spustit runbook
RunbookName Název runbooku zadaného v runbooku v kroku pořadí úkolů Spustit runbook
ID runbooku Identifikátor přiřazený runbooku na serveru Orchestrator
RunbookParametersxParameterID Identifikátor přiřazený konkrétnímu parametru runbooku na serveru Orchestrator
RunbookParametersxParameterName Název přiřazený konkrétnímu parametru runbooku na serveru Orchestrator
RunbookParametersxParameterValue Hodnota přiřazená konkrétnímu parametru runbooku na serveru Orchestrator

ZTIGather.wsf

Tento skript shromažďuje vlastnosti a pravidla zpracování, která řídí proces nasazení. Vlastnosti a pravidla (označované také jako místní vlastnosti) jsou v tomto skriptu explicitně definované a obsažené v souboru ZTIGather.xml, v souboru CustomSettings.ini a v databázi MDT (vytvořené v uzlu Databáze v aplikaci Deployment Workbench).

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIGather.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Wpeutil.exe. Inicializuje Windows PE a síťová připojení. Inicializuje LTI.

- ZTIDataAccess.vbs. Obsahuje rutiny pro přístup k databázi.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIGather.wsf </debug:value> </localonly> </inifile:ini_file_name>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/localonly Vrátí pouze informace o cílovém počítači a aktuálním operačním systému nainstalovaném v cílovém počítači. neanalyzuje vstupní .ini soubor (zadaný v argumentu /inifile ); vrátí vlastnosti a pravidla zadaná v souboru .ini.

Pokud není zadaný, skript vrátí informace o cílovém počítači a aktuálně nainstalovaném operačním systému. analyzuje soubor .ini.
/inifile:ini_file_name Název a cesta vstupního .ini souboru, který obsahuje vlastnosti a pravidla použitá v procesu nasazeníPokud není zadáno, skript použije výchozí hodnotu v CustomSettings.ini

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Vše - -

ZTIGroups.wsf

Tento skript zachycuje a obnovuje členství v místní skupině v cílovém počítači. Tento skript se volá s argumentem /capture pro zálohování členství ve skupině z cílového počítače před nasazením operačního systému. Vlastnost CaptureGroups obsahuje seznam skupin, které skript zálohuje. Skript se volá s argumentem /restore pro obnovení členství ve skupině po nasazení operačního systému. Při provádění operace obnovení obnoví členství všech skupin, které byly zálohovány při spuštění skriptu pomocí argumentu /capture .

Poznámka

Při obnovování členství ve skupině skript nevytváří žádné cílové skupiny, které v cílovém počítači ještě neexistují. Proto při vytváření souboru obrázku nezapomeňte do referenčního počítače zahrnout všechny požadované skupiny.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIGroups.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIGroups.wsf </debug:value> </backup> </restore>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/capture Zálohuje členství ve skupinách místních skupin v cílovém počítači, jak je uvedeno ve vlastnosti CaptureGroups .
/restore Obnoví členství ve skupině do místních skupin zálohovaných dříve v procesu nasazení.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
CaptureGroups -
Skupiny - -
Hostname -

ZTILangPacksOnline.wsf

Tento skript nainstaluje jazykové sady pro Windows operační systémy. Skript očekává soubory CAB jazykové sady ve struktuře složek obsahující alespoň jednu složku.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTILangPacksOnline.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - CMD.exe. Umožňuje spouštění nástrojů příkazového řádku.

- Lpksetup.exe. Nástroj language pack setup použitý k přidání nebo odebrání jazykových sad

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTILangPacksOnline.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
Verze OSVersion -

ZTIModifyVol.wsf

Tento skript upraví svazek tak, aby nastavil ID a atributy GPT pro svazky nástroje, což je nezbytné pro vytváření prostředí Windows RE oddílů na počítačích s rozhraním UEFI. Tento skript je potřeba volat při nasazování do počítačů s rozhraním UEFI v těchto situacích:

 • Nasazení LTI, ve kterých se vytvářejí vlastní struktury oddílů (svazků), například vytvoření pěti oddílů místo standardních čtyř oddílů, které se obvykle vytvářejí pro použití s rozhraním UEFI

 • Všechna nasazení ZTI a UDI

Poznámka

Tento skript je určen k volání pouze při vytváření struktur oddílů pro použití s rozhraním UEFI. Tento skript by neměl být volán při vytváření struktur oddílů, které se mají použít v nasazeních bez rozhraní UEFI.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup BDD.log obsahuje události, které generují všechny skripty MDT.
Odkazy ZTIUtility.vbs zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIModifyVol.wsf /UtilityVol:value </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/UtilityVol:value Poskytuje písmeno jednotky svazku, který je potřeba nakonfigurovat pro oddíl prostředí Windows RE Tools pro použití s počítači s rozhraním UEFI (například E:).
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
UtilityVol -

ZTIMoveStateStore.wsf

Tento skript přesune zachycený stav uživatele a záložní soubory do složky C:\Windows\Temp\StateStore.

Poznámka

Tento skript se spustí jenom při nasazování imagí pomocí Configuration Manager.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIMoveStateStore.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIMoveStateStore.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

ZTINextPhase.wsf

Tento skript aktualizuje vlastnost Phase na další fázi procesu nasazení. Pořadí úkolů používá tyto fáze k určení pořadí, ve kterém musí být každý úkol dokončen. Vlastnost Phase obsahuje následující hodnoty:

 • OVĚŘENÍ. Určete, že cílový počítač dokáže spouštět skripty potřebné k dokončení procesu nasazení.

 • STATECAPTURE. Před nasazením nového cílového operačního systému uložte všechna data migrace stavu uživatele.

 • PŘEDINSTALACE. Před nasazením cílového operačního systému proveďte všechny úlohy, které je potřeba provést (například vytvoření nových oddílů).

 • NAINSTALOVAT. Nainstalujte cílový operační systém na cílový počítač.

 • POSTINSTALL. Před obnovením dat migrace stavu uživatele proveďte všechny úlohy, které je potřeba provést. Tyto úlohy přizpůsobí cílový operační systém před prvním spuštěním cílového počítače po nasazení (například instalací aktualizací nebo přidáním ovladačů).

 • STATERESTORE. Obnovte data migrace stavu uživatele uložená během fáze zachytávání stavu.

  Další informace o Phase vlastnost naleznete v tématu odpovídající vlastnosti.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTINextPhase.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTINextPhase.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DeploymentMethod -
Fáze - -

ZTINICConfig.wsf

Tento skript nakonfiguruje aktivované síťové adaptéry s hodnotami, které ZTIGather.wsf zachytil na základě vlastností uvedených v souboru CustomSettings.ini nebo MDT DB (vytvořené v uzlu Databáze v aplikaci Deployment Workbench).

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTINICConfig.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- ZTINicUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTINicConfig.wsf </debug:value> </ForceCapture> </RestoreWithinWinPE>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/ForceCapture Pokud jsou uložené nějaké místní síťové adaptéry se statickými IP adresami, zachytí tento skript tato nastavení a uloží je do místního prostředí, například C:\MININT\SMSOSD\OSDLogs\Variables.dat. Tento skript může být užitečný při zachytávání nastavení statických IP adres pro velký počet počítačů pro automatizaci.
/RestoreWithinWinPE Pokud je zadán, použije v případě potřeby všechna uložená nastavení sítě statických IP adres na místní počítač. se používá pouze pro interní zpracování.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
DeployDrive - -
DeploymentMethod -
Typ nasazení -
DeployRoot -
OSDAdapterCount - -
OsGuid -
OSDMigrateAdapterSettings -
Fáze -

ZTINICUtility.vbs

Tento skript obsahuje funkce a podprogramy související se síťovým adaptérem, které různé skripty v procesu nasazení MDT volají.

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Žádné
Odkazy - CMD.exe. Umožňuje spouštění nástrojů příkazového řádku.

- Netsh.exe. Nástroj sloužící k automatizaci konfigurace síťových komponent
Umístění distribution\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="ZTINicUtility.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
OSDAdapterAdapterIndexAdapterName - -

Poznámka

AdapterIndexin tato vlastnost je zástupný symbol pro pole založené na nule, které obsahuje informace o síťovém adaptéru.

ZTIOSRole.wsf

Tento skript nainstaluje role serveru pro cílové počítače, na kterých běží Windows operační systémy. Skript načte vlastnosti OSRoles, OSRoleServices a OSFeatures a určí, co se má nainstalovat.

Poznámka

Tento skript má být volán pouze pomocí kroků pořadí úkolů Instalovat role a funkce a Nainstalovat role a funkce . Přímé volání tohoto skriptu není podporováno.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIOSRole.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - CMD.exe. Umožňuje spouštění nástrojů příkazového řádku.

- OCSetup.exe. Přidá nebo odebere Windows volitelných součástí.

- ServerManagerCmd.exe. Nainstaluje, nakonfiguruje a spravuje role a funkce Windows Serveru.

- Sysocmgr.exe. Přidá nebo odebere Windows komponenty.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIOSRole.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/Uninstall Pokud je tento argument zadán, znamená to, že role a funkce budou odinstalovány. Pokud není zadaný, skript předpokládá, že se nainstalují role a funkce.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
IsServerCoreOS -
OsFeatures -
Role operačního systému -
OsRoleServices -
Verze OSVersion -
SMSTSRebootRequested -

ZTIPatches.wsf

Tento skript nainstaluje aktualizace (jazykové sady, aktualizace zabezpečení atd.), které jsou uvedené v souboru Packages.xml. Skript se sám ukončí, pokud nasazení není v jednom z následujících stavů:

 • Fáze se rovná PREINSTALL

 • DeploymentMethod se rovná SCCM

  Skript spustí Pkgmgr, pokud DeploymentMethod se rovná SCCM.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIPatches.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Expand.exe. Rozbalí komprimované soubory.

- Pkgmgr.exe. Instalace nebo aktualizace Windows Vista offline

- ZTIConfigFile.vbs. Zahrnuje rutiny pro zpracování souborů XML.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIPatches.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
CustomPackageSelectionProfile -
DeployRoot -
DeploymentMethod -
Typ nasazení -
DestinationLogicalDrive -
Jazykové sady -
OSDAnswerFilePath -
OSDPlatformArch -
PackageSelectionProfile -
Fáze -
ResourceRoot -

ZTIPowerShell.wsf

Tento skript spustí skript Windows PowerShell pomocí vlastního hostitele Windows PowerShell.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIPowerShell.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT

- Návratový kód Číselná hodnota vrácená skriptem Windows PowerShell po dokončení, která označuje stav dokončení skriptu.
Odkazy - Microsoft.BDD.TaskSequencePSHost.exe. Vlastní hostitel Windows PowerShell, který se používá ke spuštění skriptu Windows PowerShell.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIPowerShell.wsf

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

ZTIPrereq.vbs

Tento skript ověří, že cílový počítač má nainstalovaný požadovaný software a že je funkční. Skript provede následující kontroly:

 • Určete, zda je verze skriptu Windows rovna verzi 5.6 nebo vyšší.

 • Ověřte, že k chybám nedochází při vytváření instancí odkazů na objekty wscript.shell, Wscript.Network, Scripting.FileSystemObject MSXML2. DOMDocument a procesové prostředí.

  Pokud některá z kontrol selže, vyvolá se chyba a skript ukončí proceduru ValidatePrereq .

Hodnota Popis
Vstupní Žádné
Výstup Žádné
Odkazy Žádné
Umístění distribution\Scripts
Použití None

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Žádné

ZTISCCM.wsf

Tento skript inicializuje ZTI při nasazování pomocí Configuration Manager. Skript provede následující postup:

 1. Pokud je aktivováno ladění, skript vytvoří OSD. Ladicí soubor.

 2. Skript nakonfiguruje tyto vlastnosti:

  • ScriptRootis nastavena na nadřazenou složku aktuálně spuštěného skriptu.

  • DeployRoot je nastavena na nadřazenou složku ScriptRoot.

  • ResourceRoot je nastavena na DeployRoot.

  • DeploySystemDrive je nastavený na C:.

  • DeploymentMethod je nastavený na SCCM.

 3. Když DeployRootcontains**:\**:

  • Složka DeployRoot se zkopíruje do _SMSTSMDataPath\WDPackage.

  • Hodnota ScriptRoot je nastavená na _SMSTSMDataPath\WDPackage\Scripts.

  • DeployRoot je nastavena na nadřazenou složku ScriptRoot.

  • Hodnota ResourceRoot je nastavená na DeployRoot.

 4. Když má phase hodnotu NULL:

  • Pokud je proměnná prostředí %SystemDrive% X:, typ nasazení je nastavený na NEWCOMPUTER a phase je nastavená na PREINSTALL. V opačném případě je parametr DeploymentType nastaven na hodnotu REPLACE a phase je nastavena na hodnotu VALIDATION.

  • Pokud soubor OldComputer.tag existuje v nadřazené složce aktuálního spuštěného skriptu, deploymentType je nastavena na REPLACE a Phase je nastavena na VALIDATION. Jinak deploymentType je nastavena na REFRESH a Phase je nastavena na VALIDATION.

  Další informace o těchto vlastnostech naleznete v odpovídajících tématech ve vlastnostech.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTISCCM.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTISCCM.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
_SMSTSMDataPath -
Architecture -
ID balíčku BDD - -
DeploymentMethod - -
Typ nasazení - -
DeployRoot - -
Fáze - -
ResourceRoot - -
ScriptRoot - -
Kořenová_složka_nástrojů - -

ZTISetVariable.wsf

Tento skript nastaví zadanou globální proměnnou pořadí úkolů, která odpovídá názvu obsaženému v VariableName na hodnotu obsaženou v VariableValue.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTISetVariable.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTISetVariable.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Název proměnné -
Hodnota proměnné -

ZTITatoo.wsf

Tento skript vytetuje cílový počítač s identifikačními informacemi a informacemi o verzi. Skript provede následující postup:

 1. Vyhledejte a zkopírujte soubor ZTITatoo.mof do složky %SystemRoot%\System32\Wbem. Všechny existující soubory ZTITatoo.mof, které existují v cíli, budou před zahájením operace kopírování odstraněny.

 2. Mofcomp.exe se spustí pomocí následujícího příkazu:

  %SystemRoot%\System32\Wbem\Mofcomp.exe -autorecover %SystemRoot%\System32\Wbem\ZTITatoo.mof. 
  
 3. Pro všechny metody nasazení (LTI, ZTI a UDI) se tyto podrobnosti o nasazení zapisují pro všechny metody nasazení do registru na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Deployment 4:

  • Metoda nasazení je nastavená na použitou metodu nasazení a v závislosti na prováděné metodě nasazení je možné nastavit na LTI, ZTI nebo UDI.

  • Zdroj nasazení je nastavený na zdroj pro nasazení a dá se nastavit na OEM, MEDIA nebo hodnotu ve vlastnosti DeploymentMethod .

  • Typ nasazení je nastaven na vlastnost DeploymentType .

  • Časové razítko nasazení je nastavené na aktuální datum ve formátu data služby WMI.

  • Verze Toolkit nasazení je nastavená na vlastnost Version.

 4. V případě nasazení LTI se tyto podrobnosti o nasazení zapisují do registru na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Deployment 4:

  • ID pořadí úkolů je nastaveno na vlastnost TaskSequenceID.

  • Název pořadí úkolů je nastaven na vlastnost TaskSequenceName .

  • Verze pořadí úkolů je nastavena na vlastnost TaskSequenceVersion .

 5. Pro všechna nasazení Configuration Manager (ZTI a UDI pro Configuration Manager) se tyto podrobnosti o nasazení zapisují do registru na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Deployment 4:

  • ID balíčku OSD je nastavené na proměnnou pořadí úkolů _SMSTSPackageID .

  • Název programu OSD je vždy nastavený na \*.

  • ID inzerování OSD je nastaveno na proměnnou pořadí úkolů _SMSTSAdvertID.

 6. V případě nasazení LTI, ve kterých se image zachycuje, se tyto podrobnosti o nasazení zapisují do registru na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Deployment 4:

  • Metoda Capture je nastavená na použitou metodu nasazení a v závislosti na prováděné metodě nasazení je možné nastavit na LTI, ZTI nebo UDI.

  • Časové razítko zachycení je nastavené na aktuální datum ve formátu data služby WMI.

  • Capture Toolkit Version je nastavena na Version vlastnost.

  • ID pořadí úkolů zachycení je nastaveno na vlastnost TaskSequenceID.

  • Název pořadí úkolů zachycení je nastaven na vlastnost TaskSequenceName .

  • Verze pořadí úkolů zachycení je nastavena na vlastnost TaskSequenceVersion .

 7. Pro všechna nasazení Configuration Manager (ZTI a UDI pro Configuration Manager), ve kterých se image zachycuje, se tyto podrobnosti o nasazení zapisují do registru na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Deployment 4:

  • ID balíčku OSD capture je nastaveno na proměnnou pořadí úkolů _SMSTSPackageID.

  • Název programu Capture OSD je vždy nastavený na "*****".

  • Id inzerování osd zachycení je nastaveno na proměnnou _SMSTSAdvertID task sequence.

  Poznámka

  Tento skript není navržený pro spouštění v prostředí Windows PE.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTITatoo.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Mofcomp.exe. Kompilátor souborů .mof příkazového řádku

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTITatoo.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
_SMSTSAdvertID -
_SMSTSPackageID -
_SMSTSSiteCode -
DeploymentMethod -
Typ nasazení -
Verze -
ID_pořadí_úkolů -
TaskSequenceName -
TaskSequenceVersion -

ZTIUserState.wsf

Tento skript inicializuje nástroj USMT za účelem zachycení a obnovení stavu uživatele v cílovém počítači.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIUserState.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - CMD.exe. Umožňuje spouštění nástrojů příkazového řádku.

- Loadstate.exe. Uloží data o stavu uživatele do cílového počítače.

- Msiexec.exe. Spravuje instalaci aplikací založených na .msi.

- Scanstate.exe. Shromažďuje uživatelská data a nastavení.

- Soubory aplikace USMT

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIUserState.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/Capture
/Estimate
/Restore

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
DeploymentMethod -
Typ nasazení -
DestinationLogicalDrive -
ImageBuild -
Imagesize -
ImageSizeMultiplier -
InstallFromPath -
IsServerOS -
LoadStateArgs -
OSCurrentVersion -
OSDMigrateAdditionalCaptureOptions - -
OSDMigrateAdditionalRestoreOptions - -
OSDPackagePath -
OSDStateStorePath -
Verze OSVersion -
ScanStateArgs -
StatePath - -
UDDir -
UdProfiles -
UDShare -
UserDataLocation - -
USMTConfigFile -
USMTEstimate - -
USMTLocal -
USMTMigFiles -

ZTIUtility.vbs

Tento skript obsahuje pomocné funkce, které většina skriptů MDT používá.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup Žádné
Odkazy - Credentials_ENU.xml. Vyzve uživatele k zadání přihlašovacích údajů, které se použijí při připojování k síťovým prostředkům.

- IPConfig.exe. Zobrazí všechny aktuální hodnoty konfigurace sítě TCP/IP a aktualizuje nastavení DHCP a DNS.

- MSHTA.exe. Hostitel aplikace HTML

- Regsvr32.exe. Registruje soubory (.dll, .exe, .ocx atd.) v operačním systému.

- Xcopy.exe. Zkopíruje soubory a adresáře, včetně podadresářů.
Umístění - distribution\Scripts

- program_files\Microsoft Deployment Toolkit\Scripts
Použití <script language="VBScript" src="ZTIUtility.vbs"/>

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné Žádné

Vlastnosti

Název Číst Zápis
_SMSTSAdvertID -
_SMSTSCurrentActionName -
_SMSTSCustomProgressDialogMessage -
_SMSTSInstructionTableSize -
_SMSTSLogPath -
_SMSTSMachineName -
_SMSTSNextInstructionPointer -
_SMSTSOrgName -
_SMSTSPackageID -
_SMSTSPackageName -
_SMSTSPackagePath -
_SMSTSReserved1 -
_SMSTSReserved2 -
Architecture -
Značka assetu -
Název_počítače -
Ladění - -
DeploymentMethod -
DeployRoot -
Cílový disk - -
DestinationLogicalDrive - -
DestinationPartition - -
EventShare -
Hostname -
ImageBuild - -
ImageFlags -
Imageindex -
Jazyk ImageLanguage -
ImageProcessor -
Imagesize -
InstallFromPath -
JoinDomain -
LogPath - -
MacAddress -
OSCurrentVersion -
IDENTIFIKÁTOR OSDAdvertID -
OSDAnswerFilePath - -
OSDAnswerFilePathSysprep - -
OSDComputerName - -
OSDPackageID -
OSDPackagePath -
OSDTargetSystemDrive -
OSGUID -
OSSKU -
Verze OSVersion -
Fáze -
Processor_Architecture -
ResourceRoot -
SLShare -
SLShareDynamicLogging -
ID_pořadí_úkolů -
TaskSequenceName -
TaskSequenceVersion -
UDDir -
UDShare -
UserDomain - -
Userid - -
Userpassword - -
UUID -
Verze

Poznámka: Tato proměnná je interní proměnná, která představuje verzi MDT.
- -
WDSServer -

ZTIValidate.wsf

Tento skript zajistí, aby nasazení mohlo pokračovat ověřením podmínky cílového počítače. Skriptové procesy jsou:

 • Pokud se Typ nasazení rovná REFRESH a cílový počítač je server, skript se ukončí.

 • Pokud osInstall existuje a není rovno YES, skript se ukončí.

 • Ověřte, že na cílovém počítači existuje minimální velikost paměti RAM. Pokud ne, skript se ukončí.

 • Ověřte, že procesor splňuje minimální požadovanou rychlost; Pokud ne, skript se ukončí.

 • Ověřte, že velikost pevného disku splňuje požadavky na minimální velikost. Pokud ne, skript se ukončí.

 • Ověřte, že je operační systém cílového počítače nainstalovaný na jednotce C. Pokud ne, skript se ukončí.

 • Pokud DeploymentType = REFRESH, ověřte, že jednotka C není komprimována spuštěním Compact /u C:\.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIValidate.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Compact.exe. Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílech systému souborů NTFS.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIValidate.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Typ nasazení -
DestinationLogicalDrive - -
ImageBuild -
ImageMemory -
ImageProcessorSpeed -
Imagesize -
ImageSizeMultiplier -
IsServerOS -
Paměti -
OSDPackagePath -
Instalace operačního systému -
Rychlost procesoru -
SMSTSLocalDataDrive -
Ověření systémuOS -

ZTIVHDCreate.wsf

Tento skript se používá k vytvoření souboru virtuálního pevného disku (.vhd nebo .avhd) v cílovém počítači a připojení souboru .vhd jako disku. Další části procesu nasazení LTI pak nasadí Windows operační systém a aplikace na nově vytvořený virtuální pevný disk. Skriptové procesy jsou následující:

 • Metoda Class_Initialize slouží k inicializaci proměnné VHDInputVariable .

 • Ověřte, že je definován zdroj VHDCreateSource , a vyhledejte zdrojový soubor .vhd (pokud je zadaný).

 • Pokud se VHDCreateFilename rovná RANDOM nebo "" (null), vygenerujte náhodný název souboru .vhd.

 • Ověřte, že složka existuje, kde se má vytvořit soubor .vhd (zadaný v názvu souboru VHDCreate).

 • Vytvořte soubor .vhd pomocí hodnot VHDCreateSizePercent, VHDCreateSizeMax a VHDCreateType.

 • Vytvořte rozdílový disk (pokud je zadaný) pomocí hodnoty v virtuálním pevném disku VHDCreateDiffVHD.

 • Nově vytvořený soubor .vhd a volitelný rozdílový disk jsou připojeny.

 • Vrátí se číslo disku připojeného virtuálního pevného disku.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIVHDCreate.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - ZTIDiskUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIVHDCreate.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Virtuální pevný disk VHDCreateDiffVHD -
VHDCreateFileName -
VHDCreateSizeMax -
VHDCreateSource -
Typ VHDCreateType -
Disky VHD -
VHDInputVariable -
VHDOutputVariable -

ZTIWindowsUpdate.wsf

Tento skript stáhne a nainstaluje aktualizace z počítačů v podnikové síti se službou WSUS, služba Windows Update nebo Microsoft Update pomocí rozhraní API (application programming interface) agenta služba Windows Update (WUA). Ve výchozím nastavení je tato funkce v každém pořadí úkolů zakázaná a ke spuštění musí být aktivována ručně.

Většina podniků už bude mít k dispozici týmy a infrastruktury pro aktualizaci nově nasazených počítačů přes podnikovou síť. Tento proces zahrnuje sledování nejnovější sady oprav, ovladačů a aktualizací dostupných pro každou konfiguraci plochy a určení, které aktualizace se mají stáhnout a nainstalovat pro každou konfiguraci. Pokud už organizace má vytvořený proces, nemusí být tento skript nutný. Tento skript byl navržen tak, aby vyplnil potřebu týmů nasazení, které nemusí mít vytvořené procesy, ale chtějí zajistit, aby se cílové počítače při nasazení aktualizovaly.

Tento skript automaticky prohledá cílový počítač a stáhne širokou škálu aktualizací, které se zjistily jako použitelné. Mezi tyto patří:

 • Windows aktualizací Service Pack

 • Ovladače jiné společnosti než Microsoft, které byly umístěny na služba Windows Update

 • Nejnovější aktualizace oprav hotfix

 • aktualizace Microsoft Office

 • aktualizace Microsoft Exchange Server a SQL Server

 • ® aktualizace Microsoft Visual Studio

 • Některé aktualizace aplikací od jiných výrobců než Microsoftu

Tip

Mnoho výrobců hardwaru umístilo své ovladače na služba Windows Update. Tyto ovladače už nemusíte udržovat v adresáři Out-of-Box Drivers. Experimentujte odebráním ovladačů z distribuční sdílené složky a zjistěte, které z nich jsou dostupné na služba Windows Update. Mějte na paměti, že pokud ovladače nejsou součástí Windows ve výchozím nastavení, neodeberete síťové ovladače ani ovladače úložiště, protože operační systém bude vyžadovat vstup uživatele.

MDT podporuje možnost nasazení aktualizované verze WUA v rámci nasazení operačního systému. To pomáhá zajistit, aby cílové počítače po nasazení spustily správnou verzi wua. Pomáhá také eliminovat potřebu připojení k internetu a stažení nejnovější verze WUA po nasazení.

MDT může také nakonfigurovat službu WUA tak, aby shromažďovaly aktualizace z počítačů v podnikové síti, na kterých běží služba WSUS, místo aby se připojovaly ke službě Microsoft Update přes internet. MDT může volitelně nakonfigurovat WUA tak, aby používal konkrétní počítač se službou WSUS pomocí vlastnosti WSUSServer .

Další informace a pokyny pro nasazení WUA naleznete v tématu Postup instalace agenta služba Windows Update v klientských počítačích.

Získejte nejnovější verzi samostatného instalačního programu WUA pro:

 • x86 verze (WindowsUpdateAgent30-x86.exe) na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100334

 • x64 verze (WindowsUpdateAgent30-x64.exe) na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100335

  Windows 7 a novější zahrnují nejnovější verzi wua, takže není potřeba žádný upgrade.

  Další informace naleznete v tématu Aktualizace agenta služba Windows Update.

  Pokud je tato funkce v nástroji Task Sequencer povolená, spustí se tento skript několikrát ve fázi obnovení stavu nasazení operačního systému. Spustí se poprvé po prvním spuštění operačního systému. Před instalací všech aplikací, které můžou záviset na konkrétních aktualizacích nebo aktualizacích Service Pack nainstalovaných v cílovém počítači, se ujistěte, že jsou nainstalované nejnovější aktualizace a aktualizace Service Pack. Aplikace může být například závislá na nejnovější verzi .NET Framework Microsoftu, která se instaluje.

  Tento skript se spustí také po instalaci aplikací, což zajišťuje použití nejnovějších aktualizací Service Pack a aktualizací aplikace. Pomocí tohoto skriptu můžete například zajistit, aby se na systém Microsoft Office 2010 nebo Office 2007 použily nejnovější aktualizace.

  Je možné, že během instalace jedné nebo více aktualizací bude potřeba restartovat cílový počítač, aby se instalace aktualizace mohla dokončit úplně. Pokud skript zjistí, že instalace aktualizace vyžaduje restartování cílového počítače, skript automaticky restartuje cílový počítač a v případě zjištění dalších aktualizací a čeká se na instalaci, aby se zajistilo, že jsou aktualizace správně nainstalované. Skript se ukončí, pokud zjistí, že cílový počítač je plně aktuální. Pokud při aktualizaci cílového počítače dojde k sedmi neúspěšným pokusům o instalaci aktualizací a cílový počítač stále vyžaduje restartování, dojde k chybě.

  Během běhu skript provádí následující úlohy:

 • Nakonfigurujte cílový počítač tak, aby používal server WSUS, pokud byla zadána vlastnost WSUSServer .

 • Ověřte, že je na cílovém počítači nainstalovaná nejnovější verze agenta WUA.

 • V cílovém počítači vyhledejte příslušné aktualizace, které ještě nejsou nainstalované a které můžou být obvykle skryté.

 • Každá aktualizace má přidruženou vlastnost UpdateID a QNumber :

  • Vlastnost UpdateID je ve formátu GUID, například 67da2176-5c57-4614-a514-33abbdd51f67.

  • Vlastnost QNumber je číselná hodnota, například 987654.

 • Skript porovná hodnoty vlastností UpdateID a KBArticle se seznamem vyloučení zadaným v následujících vlastnostech MDT:

  • WUMU_ExcludeID. Seznam identifikátorů UpdateID, které se mají vyloučit; aktualizace s ID aktualizace nalezené v tomto seznamu nebudou nainstalovány.

  • WUMU_ExcludeKB. Seznam QNumbers vyloučit; žádná aktualizace s číslem QNumber nalezeným v tomto seznamu nebude nainstalována.

  • Kromě toho budou vyloučeny a nainstalovány všechny aktualizace, které vyžadují vstup uživatele.

 • Skript automaticky schválí všechny aktualizace, které vyžadují schválení licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). Před spuštěním tohoto skriptu v produkčním prostředí nezapomeňte ručně přečíst a zkontrolovat každou licenční smlouvou EULA.

 • Aktivita pro každou aktualizaci se zapíše do souboru ZTIWindowsUpdate.log s řetězcem INSTALL nebo SKIP, pokud byla aktualizace schválena k instalaci, spolu s ID aktualizace, krátkým popisem aktualizace a číslem QNumber.

 • Každá aktualizace, která se má nainstalovat, se stáhne a nainstaluje v dávkách.

 • Cílový počítač může během instalace aktualizace vyžadovat více než jedno restartování.

Poznámka

Windows Internet Explorer 7 vyžaduje interakci uživatele, takže není nainstalován pomocí tohoto skriptu.

Poznámka

Ve výchozím nastavení zahrňte 925471 QNumber do seznamu WUMU_ExcludeKB, aby Windows Vista Ultimate nemohl instalovat další jazykové sady.

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIWindowsUpdate.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - Expand.exe. Rozbalí komprimované soubory.

- Net.exe. Provádí úlohy správy sítě.

- WindowsUpdateAgent30-x86.exe. Nainstaluje WUA.

- WindowsUpdateAgent30-x64.exe. Nainstaluje WUA.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIWindowsUpdate.wsf </debug:value> </UpdateCommand:"<IsInstalled=0&#124;1> <IsHidden=0&#124;1>"> </Query:true&#124;false>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)
/UpdateCommand:param - IsInstalled. Pokud chcete zadat dotaz na aktualizace, které nejsou nainstalovány, nastavte na hodnotu 0 .

- IsHidden. Pokud chcete dotazovat aktualizace, které jsou skryté, nastavte na hodnotu 0 .
/Query:value - Ano. Dotazovat se pouze na požadované aktualizace Nestahujte a neinstalujte žádné binární soubory.

- Nepravda. Zadejte dotaz na požadované aktualizace a nainstalujte je. Stáhněte a nainstalujte binární soubory.

Poznámka

Pokud je zadán, UpdateCommand vyžaduje alespoň jednu možnost.

Poznámka

Pokud zadáte obě možnosti pro UpdateCommand, musí být odděleny a.

Poznámka

Výchozí hodnota pro UpdateCommand je IsInstalled=0 a IsHidden=0.

Poznámka

Další informace o UpdateCommand, viz IUpdateSearcher::Search – metoda.

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Architecture -
DoCapture -
InstalledUpdates -
MSIT_WU_Count - -
NoAutoUpdate_Previous - -
SMSTSRebootRequested - -
SmstsRetryRequested - -
Server WSUS -
WUMU_ExcludeID -
WUMU_ExcludeKB -

ZTIWipeDisk.wsf

Tento skript naformátuje pevný disk cílového počítače. Skript:

 • Ukončí se, pokud se disk vymazání nerovná hodnotě TRUE.

 • Určuje příslušnou jednotku pro formátování.

 • Naformátuje jednotku voláním cmd /c format <Drive> /fs:ntfs /p:3 /Y (kde <Drive> je písmeno jednotky pevného disku, který se má naformátovat).

Hodnota Popis
Vstupní Proměnné prostředí. Obsahuje hodnoty vlastností, hodnoty vlastních vlastností, připojení k databázi, pravidla nasazení a další informace, které skripty vyžadují k dokončení procesu nasazení.
Výstup - ZTIWipeDisk.log. Soubor protokolu obsahující události, které tento skript generuje

- BDD.log. Soubor protokolu obsahující události, které generují všechny skripty MDT
Odkazy - CMD.exe. Umožňuje spouštění nástrojů příkazového řádku.

- Format.com. Formátuje pevný disk.

- ZTIUtility.vbs. Zahrnuje podpůrné funkce a podprogramy, které skript používá.
Umístění distribution\Scripts
Použití cscript ZTIWipeDisk.wsf </debug:value>

Argumenty

Hodnota Popis
/debug:value Vypíše zprávy událostí do konzoly a do souborů .log. Pokud je hodnota zadaná v hodnotě:

- TRUE, zprávy událostí se odesílají do konzoly a souborů .log.

- NEPRAVDA, zprávy událostí se odesílají pouze do souborů .log (Toto je chování, pokud argument není zadán.)

Vlastnosti

Název Číst Zápis
Vymazání disku -

Soubory podpory

Nástroje a skripty používané v nasazeních LTI a ZTI odkazují na externí konfigurační soubory, které určují kroky procesu a nastavení konfigurace použité během procesu nasazení.

Pro každý nástroj jsou k dispozici následující informace:

 • Jméno. Určuje název souboru.

 • Popis: Obsahuje popis účelu souboru.

 • Umístění: Označuje složku, ve které se soubor nachází. v informacích o umístění se používají následující proměnné:

  • program_files. Tato proměnná odkazuje na umístění složky Program Files v počítači, na kterém je nainstalována sada MDT.

  • distribuce. Tato proměnná odkazuje na umístění distribuční složky pro sdílenou složku nasazení.

  • na platformě. Tato proměnná je zástupný symbol pro platformu operačního systému (x86 nebo x64).

ApplicationGroups.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

Applications.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

BootStrap.ini

Konfigurační soubor použitý v případě, že se cílový počítač nemůže připojit k příslušné sdílené složce nasazení. K této situaci dochází ve scénářích Nový počítač a Nahradit počítač.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

CustomSettings.ini

Primární konfigurační soubor pro pravidla zpracování MDT použitá ve všech scénářích.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

Deploy.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění program_files\Microsoft Deployment Toolkit\Control

DriverGroups.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

Drivers.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

LinkedDeploymentShares.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

ListOfLanguages.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

MediaGroups.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

Medias.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

OperatingSystemGroups.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

OperatingSystems.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

PackageGroups.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

Packages.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

SelectionProfileGroups.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

SelectionProfiles.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

ServerManager.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění program_files\Microsoft Deployment Toolkit\Bin

Settings.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

TaskSequenceGroups.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

TaskSequences.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control

TS.xml

Poznámka

Tento soubor XML spravuje MDT a neměl by vyžadovat úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Control\ task_sequence_id

Poznámka

Task_sequence_id je zástupný symbol pro ID pořadí úkolů, které bylo přiřazeno každému pořadí úkolů při jeho vytvoření v uzlu Pořadí úkolů v aplikaci Deployment Workbench.

Wimscript.ini

Tento .ini soubor je nástroj ImageX konfigurační soubor, který obsahuje seznam složek a souborů, které budou vyloučeny z image. Odkazuje na něj nástroj ImageX během fáze zachytávání LTI.

Pomoc s přizpůsobením tohoto souboru najdete v části Vytvoření konfiguračního souboru nástroj ImageX v uživatelské příručce Windows Předinstalační prostředí (Windows PE).

Hodnota Popis
Umístění distribution*Toolsplatform*\

ZTIBIOSCheck.xml

Tento soubor XML obsahuje metadata o bioses pro cílové počítače. Tento soubor je upravován ručně a čte ho ZTIBIOSCheck.wsf. Extrahujte z cílového počítače potřebné informace k vytvoření položky v tomto souboru XML pomocí programu Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript) (ZTIBIOS_Extract_Utility.vbs), který je vložený do tohoto souboru XML.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

ZTIConfigure.xml

Tento soubor XML používá skript ZTIConfigure.wsf k překladu hodnot vlastností (zadaných dříve v procesu nasazení) ke konfiguraci nastavení v souboru Unattend.xml. Tento soubor je už přizpůsobený tak, aby se používaly vhodné překlady, a neměl by vyžadovat další úpravy.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

ZTIGather.xml

Poznámka

Tento soubor XML je předkonfigurovaný a neměl by vyžadovat úpravy. Definujte vlastní vlastnosti v souboru CustomSettings.ini nebo v databázi MDT.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

ZTIUserState_config.xml

Tento soubor XML používá skript ZTIUserState.wsf jako výchozí konfigurační soubor USMT. Tento soubor se používá ve výchozím nastavení, pokud vlastnost USMTConfigFile neurčuje žádný vlastní konfigurační soubor. Další informace o syntaxi a použití najdete v tématu Config.xml Soubor v dokumentaci k nástroji USMT.

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

ZTITatoo.mof

Tento soubor .mof při importu do úložiště wmi cílového počítače pomocí Mofcomp.exe vytvoří Microsoft_BDD_Info třídu služby WMI. Tato třída obsahuje informace související s nasazením, například:

 • DeploymentMethod

 • Typ nasazení

 • DeploymentTimestamp

 • ID sestavení

 • Název sestavení

 • BuildVersion

 • OSDPackageID

 • NÁZEV_PROGRAMU_OSD

 • OSDAdvertisementID

 • ID_pořadí_úkolů

 • TaskSequenceName

 • TaskSequenceVersion

Hodnota Popis
Umístění distribution\Scripts

Nástroje

Skripty používané v referenčních nástrojích LTI a ZTI, které provádějí specializované úlohy podporující kroky používané během procesu nasazení. Následující informace vám pomůžou určit správné nástroje, které se mají zahrnout do akcí, a platné argumenty, které se mají poskytnout při spuštění jednotlivých nástrojů.

Pro každý nástroj jsou k dispozici následující informace:

 • Jméno. Určuje název nástroje.

 • Popis: Obsahuje popis účelu nástroje.

 • Umístění: Označuje složku, ve které lze nástroj najít; v informacích o umístění se používají následující proměnné:

  • program_files. Tato proměnná odkazuje na umístění složky Program Files v počítači, na kterém je nainstalována sada MDT.

  • distribuce. Tato proměnná odkazuje na umístění distribuční složky pro sdílenou složku nasazení.

  • na platformě. Tato proměnná je zástupný symbol pro platformu operačního systému (x86 nebo x64).

 • Použít. Poskytuje příkazy a možnosti, které lze zadat.

 • Argumenty a popis Označuje platné argumenty, které mají být zadány pro nástroj, a stručný popis významu jednotlivých argumentů.

BCDBoot.exe

BCDBoot je nástroj, který slouží k rychlému nastavení systémového oddílu nebo opravě spouštěcího prostředí umístěného v systémovém oddílu. Systémový oddíl se nastaví zkopírováním malé sady souborů spouštěcího prostředí z nainstalované Windows image. BCDBoot také vytvoří úložiště konfiguračních dat spouštění (BCD) v systémovém oddílu s novou spouštěcí položkou, která Windows umožňuje spuštění do nainstalované Windows image.

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows

Argumenty

Hodnota Popis
Projděte si nápovědu k příkazovému řádku poskytovanou tímto nástrojem.

BDDRun.exe

Tento nástroj je spuštěn jako akce aplikace Task Sequencer pro spustitelné soubory (například skript nebo jiný kód), které vyžadují interakci uživatele. Ve výchozím nastavení nemůže pořadí úkolů spustit spustitelný soubor, který vyžaduje interakci uživatele. Tento nástroj však umožňuje aplikaci Task Sequencer spustit spustitelný soubor, který vyžaduje interakci uživatele.

Spustitelný soubor, který vyžaduje interakci uživatele, je k dispozici jako argument pro tento nástroj. Tento nástroj spustí spustitelný soubor v samostatném příkazovém prostředí.

Poznámka

Tento nástroj lze použít pouze v nasazeních LTI. Nasazení ZTI zakazují jakoukoli interakci uživatele.

Hodnota Popis
Umístění distribution*Toolsplatform*\
Použití BDDRun.exe commandline

Argumenty

Hodnota Popis
Commandline Příkaz, který se má spustit, který vyžaduje interakci uživatele

Poznámka

Kolem libovolné části části argumentu , která obsahuje prázdné hodnoty, umístěte dvojité uvozovky. Příklad: BDDRun.exe MyAppInstall.exe /destinationdir: "%ProgramFiles%\AppName".

Bootsect.exe

Bootsect.exe aktualizuje hlavní spouštěcí kód oddílů pevného disku tak, aby přepínaly mezi nástrojem BOOTMGR a nástrojem NTLDR. Tento nástroj použijte k obnovení spouštěcího sektoru v počítači.

Další informace o Bootsect.exe najdete v části Bootsect Command-Line Options v uživatelské příručce Windows Předinstalační prostředí (Windows PE).

Hodnota Popis
Umístění distribution*Toolsplatform*\
Použití bootsect.exe /nt52 C:

Argumenty

Hodnota Popis
/Help Zobrazí zde uvedené pokyny k použití.
/nt52 Použije hlavní spouštěcí kód kompatibilní s NTLDR na SYS, ALL nebo DriveLetter. Operační systém nainstalovaný v systémech SYS, ALL nebo DriveLetter musí být starší verzí Windows Vista.
/nt60 Použije hlavní spouštěcí kód kompatibilní s nástrojem BOOTMGR na SYS, ALL nebo DriveLetter. Operační systém nainstalovaný v systémech SYS, ALL nebo DriveLetter musí být Windows Vista.
SYS Aktualizuje hlavní spouštěcí kód v systémovém oddílu, který se používá ke spuštění Windows.
Vše Aktualizuje hlavní spouštěcí kód na všech oddílech. All nemusí nutně aktualizovat spouštěcí kód pro každý svazek. Místo toho tato možnost aktualizuje spouštěcí kód na svazcích, které lze použít jako Windows spouštěcích svazcích, čímž se vyloučí všechny dynamické svazky, které nejsou připojené k základnímu oddílu disku. Toto omezení je k dispozici, protože spouštěcí kód musí být umístěn na začátku oddílu disku.
*Jednotka_náhonu _ Aktualizuje hlavní spouštěcí kód na svazku přidruženém k tomuto písmenu jednotky. Spouštěcí kód se neaktualizuje, pokud buď (1) _ DriveLetter* není přidružený ke svazku, nebo (2) DriveLetter je přidružený ke svazku, který není připojený k základnímu oddílu disku.
/Force Vynuceně odpojí svazky během aktualizace spouštěcího kódu. Tuto možnost používejte s opatrností.

Compact.exe

Zobrazí nebo změní kompresi souborů v oddílech systému souborů NTFS.

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows

Argumenty

Hodnota Popis
/C Zkomprimuje zadané soubory. Adresáře budou označeny tak, aby byly komprimovány soubory přidané později.
/V Dekomprimuje zadané soubory. Adresáře budou označeny tak, aby soubory přidané později nebyly komprimovány.
/S Provede zadanou operaci se soubory v daném adresáři a ve všech podadresářích. Výchozí adresář je aktuální adresář.
/A Zobrazí soubory se skrytými nebo systémovými atributy. Tyto soubory jsou ve výchozím nastavení vynechány.
/I Pokračuje v provádění zadané operace i po výskytu chyb. Ve výchozím nastavení se Compact.exe zastaví, když dojde k chybě.
/F Vynutí operaci komprese u všech zadaných souborů, a to i těch, které jsou již komprimovány. Ve výchozím nastavení se již komprimované soubory přeskočí.
/Q Hlásí jenom ty nejdůležitější informace.
Název_souboru Určuje vzor, soubor nebo adresář.

Diskpart.exe

Diskpart je interpret příkazů v textovém režimu, který umožňuje správu objektů (disků, oddílů nebo svazků) pomocí skriptů nebo přímého vstupu v okně příkazového řádku.

Další informace o Diskpart.exe naleznete v části "Diskpart Command-Line Možnosti" v Windows Předinstalační prostředí (Windows PE) Uživatelská příručka.

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows PE

Argumenty

Hodnota Popis
Podívejte se na průvodce, na který odkazuje popis nástroje.

Expand.exe

Tento nástroj se spustí a rozbalí (extrahuje) soubory z komprimovaných souborů.

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows
Použití Expand.exe -r wuredist.cab -F:wuRedist.xml %temp%

Argumenty

Hodnota Popis
-r Přejmenuje rozbalené soubory.
-D Zobrazí seznam souborů ve zdrojovém adresáři.
Source (Zdroj) Specifikace zdrojového souboru (lze použít zástupné znaky).)
-F:Soubory Název souborů, které se mají rozbalit ze souboru .cab
*Cíl _ Cílový soubor | specifikaci cesty (_ Destination* může být adresář. Pokud je zdroj více souborů a parametr -r není zadán, cíl musí být adresář.)

ImageX.exe

nástroj ImageX je nástroj příkazového řádku, který umožňuje OEM a korporacím zachytávat, upravovat a používat image disků založené na souborech pro rychlé nasazení. nástroj ImageX funguje se soubory WIM pro kopírování do sítě nebo může pracovat s jinými technologiemi, které používají image WIM, jako je Windows Instalační služba a Windows Deployment Services.

Další informace o nástroj ImageX najdete v části Co je nástroj ImageX v uživatelské příručce Windows Předinstalační prostředí (Windows PE).

Hodnota Popis
Umístění distribution*Toolsplatform*\

Argumenty

Hodnota Popis
Podívejte se na průvodce, na který odkazuje popis nástroje.

Microsoft.BDD.PnpEnum.exe

Tento nástroj se spustí a vytvoří výčet technologie Plug and Play zařízení nainstalovaných v cílovém počítači.

Hodnota Popis
Umístění distribution*Toolsplatform*\

Argumenty

Hodnota Popis
Žádné

Mofcomp.exe

Mofcomp.exe je kompilátor formátu spravovaného objektu, který analyzuje soubor, který obsahuje příkazy formátu spravovaného objektu, a přidá třídy a instance tříd definované v souboru do úložiště služby WMI. Mofcomp.exe poskytuje nápovědu příkazového řádku k možnostem použití přepínače.

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows

Argumenty

Hodnota Popis
Projděte si nápovědu k příkazovému řádku, kterou tento nástroj poskytuje.

Netsh.exe

Netsh.exe je nástroj příkazového řádku a skriptování sloužící k automatizaci konfigurace síťových komponent. Další informace o Netsh.exe naleznete v tématu Nástroj Netsh Command-Line.

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows

Argumenty

Hodnota Popis
Projděte si nápovědu k příkazovému řádku, kterou tento nástroj poskytuje, nebo informace na adrese URL uvedené v popisu nástroje.

Reg.exe

Nástroj registru konzoly slouží ke čtení a úpravám dat registru.

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows

Argumenty

Hodnota Popis
Projděte si nápovědu k příkazovému řádku, kterou tento nástroj poskytuje.

Regsvr32.exe

Tento nástroj slouží k registraci souborů (.dll, .exe, .ocx atd.) v operačním systému.

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows

Argumenty

Hodnota Popis
Soubor Název souboru, který se má zaregistrovat nebo zrušit registraci
/s Spustí nástroj v tichém režimu.
/u Zruší registraci souboru.

Wpeutil.exe

Nástroj Windows PE (Wpeutil) je nástroj příkazového řádku, pomocí kterého lze různé příkazy spouštět v relaci Windows PE. Správce může například vypnout nebo restartovat Windows PROSTŘEDÍ PE, aktivovat nebo deaktivovat bránu firewall, nakonfigurovat nastavení jazyka a inicializovat síť. MDT pomocí tohoto nástroje inicializuje Windows PE a síťová připojení a spustí nasazení LTI.

Další informace o Wpeutil.exe naleznete v části "Možnosti nástroje Wpeutil Command-Line" v uživatelské příručce Windows Předinstalační prostředí (Windows PE).

Hodnota Popis
Umístění Zahrnuto ve zdrojových souborech Windows PE

Argumenty

Hodnota Popis
Podívejte se na průvodce, na který odkazuje popis nástroje.

Rutiny Windows PowerShell MDT

Kromě aplikace Deployment Workbench je možné sdílené složky nasazení MDT spravovat pomocí rutin Windows PowerShell. Rutiny Windows PowerShell MDT jsou součástí modulu snap-in Windows PowerShell Microsoft.BDD.PSSnapIn, který je součástí instalace MDT.

Rutiny MDT se musí spouštět z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT Windows PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT Windows PowerShell, najdete v tématu Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell.

Tabulka 7 obsahuje seznam rutin Windows PowerShell MDT a poskytuje stručný popis jednotlivých rutin. Jednotlivé rutiny jsou podrobněji popsány v další části.

Tabulka 7. Rutiny Windows PowerShell MDT

Rutina Popis
Add-MDTPersistentDrive Přidá sdílenou složku nasazení do seznamu trvalých jednotek MDT, které je možné obnovit pomocí rutiny Restore-MDTPersistentDrive .
Disable-MDTMonitorService Zakáže monitorovací služby MDT.
Enable-MDTMonitorService Povolí monitorovací služby MDT.
Get-MDTDeploymentShareStatistics Zobrazí statistiku sdílené složky nasazení, včetně počtu entit na hlavní složku ve sdílené složce nasazení.
Get-MDTMonitorData Zobrazí informace o monitorování MDT shromážděné pro jedno nebo více monitorovaných nasazení MTD.
Get-MDTOperatingSystemCatalog Vrátí katalog operačního systému pro konkrétní operační systém. Pokud katalog operačního systému neexistuje nebo je zastaralý, dojde k opětovnému vygenerování katalogu operačního systému.
Get-MDTPersistentDrive Zobrazí seznam sdílených složek nasazení, které je možné obnovit pomocí rutiny Restore-MDTPersistentDrive .
Import-MDTApplication Importuje aplikaci do sdílené složky nasazení.
Import MDTDriver Importuje jeden nebo více ovladačů zařízení do sdílené složky nasazení.
Import-MDTOperatingSystem Importuje jeden nebo více operačních systémů do sdílené složky nasazení.
Import-MDTPackage Importuje jeden nebo více balíčků operačního systému do sdílené složky nasazení.
Import MDTTaskSequence Importuje pořadí úkolů do sdílené složky nasazení.
New-MDTDatabase Vytvoří nebo upgraduje databázi MDT DB přidruženou ke sdílené složce nasazení.
Remove-MDTMonitorData Odebere jednu nebo více položek dat monitorování MDT ze shromážděných dat monitorování MDT ve sdílené složce nasazení.
Remove-MDTPersistentDrive Odebere sdílenou složku nasazení ze seznamu trvalých jednotek MDT Windows PowerShell, které je možné obnovit pomocí rutiny Restore-MDTPersistentDrive.
Obnovení MDTPersistentDrive Vytvoří jednotku Windows PowerShell pro každou sdílenou složku nasazení v seznamu trvalých Windows PowerShell jednotek MDT.
Set-MDTMonitorData Vytvoří novou nebo aktualizuje existující položku dat monitorování MDT ve shromážděných datech monitorování MDT ve sdílené složce nasazení.
Test MDTDeploymentShare Ověřuje integritu sdílené složky nasazení.
Test-MDTMonitorData Ověřuje, že monitorovací služby MDT jsou správně nakonfigurované a spuštěné.
Update-MDTDatabaseSchema Aktualizuje schéma databáze MDT DB.
Aktualizace MDTDeploymentShare Aktualizuje sdílenou složku nasazení.
Aktualizace MDTLinkedDS Replikuje obsah ze sdílené složky nasazení do propojené sdílené složky nasazení.
Aktualizace MDTMedia Replikuje obsah ze sdílené složky nasazení do složky média nasazení.

Add-MDTPersistentDrive

Tato část popisuje rutinu PowerShellu Add-MDTPersistentDriveWindows . Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Add-MDTPersistentDrive [-Name] <String> [[-InputObject] <PSObject>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina přidá existující jednotku Windows PowerShell vytvořenou pomocí zprostředkovatele MDTProvider do seznamu jednotek, které jsou trvalé v aplikaci Deployment Workbench nebo v relaci Windows PowerShell pomocí rutiny Restore-MDTPersistentDrive. Tato rutina se volá při vytvoření nebo otevření sdílené složky nasazení v aplikaci Deployment Workbench.

Poznámka

Seznam trvalých jednotek MDTProvider se udržuje na jednotlivých uživatelích v profilu uživatele.

Seznam trvalých jednotek MDTProvider se dá zobrazit pomocí rutiny Get-MDTPersistentDrive .

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Add-MDTPersistentDriveWindows .

-Name <String>

Určuje název Windows PowerShell jednotky vytvořené pomocí zprostředkovatele MDT a odpovídá existující sdílené složce nasazení. Název byl vytvořen pomocí rutiny New-PSDrive a zadáním MDTProvider v parametru PSProvider .

Další informace o tom, jak vytvořit novou jednotku Windows PowerShell pomocí mdtprovider a jak vytvořit sdílenou složku nasazení pomocí Windows PowerShell, najdete v části Vytvoření sdílené složky nasazení pomocí Windows PowerShell v dokumentu MDT, Microsoft Deployment Toolkit Samples. průvodce.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 2 a pojmenované
Výchozí hodnota Žádné
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-InputObject <PSObject>

Tento parametr určuje Windows PowerShell objekt jednotky, který byl vytvořen dříve v procesu. Zadejte objekt PSObject, například objekt vygenerovaný rutinou New-PSDrive .

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 3 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject pro objekt jednotky Windows PowerShell byl přidán do seznamu trvalých jednotek.

Tato rutina také vypíše objekt typu String , pokud je součástí podrobného běžného parametru.

Příklad 1

Add-MDTPersistentDrive –Name DS001 
Popis

Tento příklad přidá sdílenou složku nasazení s názvem jednotky Windows PowerShell DS001 do seznamu trvalých jednotek.

Příklad 2

$MDTPSDrive = New-PSDrive -Name "DS001" -PSProvider "MDTProvider" –Root "C:\DeploymentShare$" -Description "MDT Deployment Share" -NetworkPath \\WDG-MDT-01\DeploymentShare$ -Verbose 
Add-MDTPersistentDrive –InputObject $MDTPSDrive 
Popis

Tento příklad přidá název jednotky Windows PowerShell DS001 vytvořený rutinou New-PSDrive do seznamu trvalých jednotek MDT pomocí proměnné $MDTPSDrive.

Příklad 3

New-PSDrive -Name "DS001" -PSProvider "MDTProvider" –Root "C:\DeploymentShare$" -Description "MDT Deployment Share" -NetworkPath \\WDG-MDT-01\DeploymentShare$ -Verbose | Add-MDTPersistentDrive –Verbose 
Popis

Tento příklad přidá název jednotky Windows PowerShell DS001 vytvořený rutinou New-PSDrive do seznamu trvalých jednotek MDT tím, že nově vytvořený objekt jednotky Windows PowerShell do rutiny Add-MDTPersistentDrive.

Disable-MDTMonitorService

Tato část popisuje rutinu disable-MDTMonitorService Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Disable-MDTMonitorService [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina zakáže monitorovací službu MDT, která běží na počítači, na kterém je nainstalována sada MDT. Monitorovací služba MDT shromažďuje informace o monitorování, které se dají zobrazit:

 • V uzlu Monitorování ve sdílené složce nasazení v aplikaci Deployment Workbench

 • Použití rutiny Get-MDTMonitorData

  Monitorovací službu MDT je možné následně povolit pomocí enable-MDTMonitorService.

  Další informace o monitorovací službě MDT najdete v části Monitorování nasazení MDT v dokumentu MDT pomocí Toolkit nasazení společnosti Microsoft.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Disable-MDTMonitorService .

<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému můžete získat přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu String , pokud je součástí podrobného běžného parametru; jinak se nevygeneruje žádný výstup.

Příklad 1

Disable-MDTMonitorService 
Popis

Tento příklad zakáže monitorovací službu MDT.

Enable-MDTMonitorService

Tato část popisuje rutinu Enable-MDTMonitorService Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Enable-MDTMonitorService [-EventPort] <Int32> [-DataPort] <Int32> [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina povolí monitorovací službu MDT, která běží na počítači, na kterém je nainstalována sada MDT. Monitorovací služba MDT shromažďuje informace o monitorování, které se dají zobrazit:

 • V uzlu Monitorování ve sdílené složce nasazení v aplikaci Deployment Workbench.

 • Použití rutiny Get-MDTMonitorData

  Monitorovací službu MDT je možné zakázat pomocí disable-MDTMonitorService.

  Další informace o monitorovací službě MDT najdete v části Monitorování nasazení MDT v dokumentu MDT pomocí Toolkit nasazení společnosti Microsoft.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Enable-MDTMonitorService .

-EventPort <Int32>

Tento parametr určuje port TCP používaný jako port události pro monitorovací službu MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 2 a pojmenované
Výchozí hodnota 9800
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-DataPort <Int32>

Tento parametr určuje port TCP používaný jako datový port pro monitorovací službu MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 3 a pojmenované
Výchozí hodnota 9801
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu String , pokud je součástí podrobného běžného parametru; jinak se nevygeneruje žádný výstup.

Příklad 1

Enable-MDTMonitorService 
Popis

Tento příklad povolí monitorovací službu MDT v místním počítači pomocí výchozí hodnoty 9800 pro port událostí a hodnotu 9801 pro datový port ve službě monitorování MDT.

Příklad 2

Enable-MDTMonitorService –EventPort 7000 –DataPort 7001 
Popis

Tento příklad povolí monitorovací službu MDT na místním počítači s použitím hodnoty 7000 pro port události a hodnoty 7001 pro datový port ve službě monitorování MDT.

Get-MDTDeploymentShareStatistics

Tato část popisuje rutinu Get-MDTDeploymentShareStatistics Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Get-MDTDeploymentShareStatistics [-Path <String>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina zobrazí statistiku sdílené složky nasazení na základě jednotky MDTProvder zadané v parametru Path . Statistika zahrnuje počet položek v zadané sdílené složce nasazení:

 • Aplikace

 • Ovladače

 • Operační systémy

 • Balíčky

 • Pořadí úkolů

 • Profily výběru

 • Propojené sdílené složky nasazení

 • Média MDT

 • Počítače ve službě MDT DB

 • Vytváření a modely v MDT DB

 • Umístění ve službě MDT DB

 • Role ve službě MDT DB

Poznámka

Hodnoty statistik, které se vztahují k databázi MDT, se nevyplní a vždy vrátí hodnotu nula.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Get-MDTDeploymentShareStatistics .

-Path <String>

Tento parametr určuje jednotku MDTProvider Windows PowerShell pro požadovanou sdílenou složku nasazení.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell výchozí umístění v požadované jednotce MDTProvider Windows PowerShell.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 2 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject , který obsahuje statistiky pro sdílenou složku nasazení.

Příklad 1

Get-MDTDeploymentShareStatistics –Path DS001: 
Popis

Tento příklad vrátí statistiku sdílené složky nasazení pro sdílenou složku nasazení zadanou v jednotce DS001: MDTProvider Windows PowerShell.

Příklad 2

cd DS001: 
Get-MDTDeploymentShareStatistics 
Popis

Tento příklad vrátí statistiku sdílené složky nasazení pro sdílenou složku nasazení zadanou v jednotce DS001: MDTProvider Windows PowerShell. Pomocí příkazu cd nastavte pracovní adresář pro Windows PowerShell na jednotku DS001: MDTProvider Windows PowerShell.

Get-MDTMonitorData

Tato část popisuje rutinu Get-MDTMonitorData Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Get-MDTMonitorData [-Path <String>] [-ID <Nullable>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina zobrazí data monitorování MDT, která se hlásí do sdílené složky nasazení, která je zadaná v parametru Path . Následuje příklad výstupu z této rutiny:

Name        : WDG-REF-01 
PercentComplete  : 100 
Settings      : 
Warnings      : 0 
Errors       : 0 
DeploymentStatus  : 3 
StartTime     : 5/23/2012 6:45:39 PM 
EndTime      : 5/23/2012 8:46:32 PM 
ID         : 1 
UniqueID      : 94a0830e-f2bb-421c-b1e0-6f86f9eb9fa1 
CurrentStep    : 88 
TotalSteps     : 88 
StepName      : 
LastTime      : 5/23/2012 8:46:32 PM 
DartIP       : 
DartPort      : 
DartTicket     : 
VMHost       : WDG-HOST-01 
VMName       : WDG-REF-01 
ComputerIdentities : {} 

Poznámka

MdtProvider Windows PowerShell jednotku, na kterou tato rutina odkazuje, musí existovat před spuštěním této rutiny.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které můžete použít s rutinou Get- MDTMonitorData .

-Path <String>

Tento parametr určuje jednotku MDTProvider Windows PowerShell pro požadovanou sdílenou složku nasazení.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell výchozí umístění v požadované jednotce MDTProvider Windows PowerShell.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 2 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-ID <s možnou hodnotou Null>

Tento parametr určuje konkrétní identifikátor pro nasazení konkrétního počítače. Pokud tento parametr není zadaný, zobrazí se všechna data monitorování pro nasazení ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 3 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject pro každý monitorovaný počítač, který obsahuje data monitorování počítače.

Příklad 1

Get-MDTMonitorData –Path DS001: 
Popis

Tento příklad vrátí data monitorování pro všechna nasazení ve sdílené složce nasazení, která je zadána v jednotce DS001: MDTProvider Windows PowerShell.

Příklad 2

cd DS001: 
Get-MDTMonitorData 
Popis

Tento příklad vrátí data monitorování pro všechna nasazení ve sdílené složce nasazení, která je zadána v jednotce DS001: MDTProvider Windows PowerShell. Pomocí příkazu cd nastavte pracovní adresář pro Windows PowerShell na jednotku DS001: MDTProvider Windows PowerShell.

Příklad 3

Get-MDTMonitorData –Path DS001: -ID 22 
Popis

Tento příklad vrátí data monitorování pro nasazení s ID 22 ve sdílené složce nasazení, která je zadána v jednotce DS001: MDTProvider Windows PowerShell.

Get-MDTOperatingSystemCatalog

Tato část popisuje rutinu Get-MDTOperatingSystemCatalog Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Get-MDTOperatingSystemCatalog [-ImageFile] <String> [-Index] <Int32> [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina načte nebo vytvoří katalog operačního systému pro vlastní image operačního systému, abyste mohli upravit odpovídající soubor unattend.xml pomocí nástroje Windows System Image Manager (WSIM). Pokud není k dispozici žádný katalog operačního systému nebo pokud je existující katalog operačního systému neplatný nebo zastaralý, tato rutina vygeneruje nový katalog operačního systému.

Poznámka

Proces generování nového katalogu operačního systému může trvat dlouhou dobu, protože před dokončením vytváření katalogu operačního systému musí být připojena, zkontrolována a odpojena image vlastního operačního systému.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Get-MDTOperatingSystemCatalog .

-ImageFile – <řetězec>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu k souboru bitové kopie vlastního operačního systému (soubor .wim), včetně názvu vlastního souboru image operačního systému.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 2 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Index <Int32>

Tento parametr určuje index požadované image operačního systému v souboru bitové kopie operačního systému (soubor .wim).

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 3 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject , který obsahuje cestu k katalogu operačního systému.

Příklad 1

Get-MDTOperatingSystemCatalog –ImageFile "DS001:\Operating Systems\Windows 8\sources\install.wim" –Index 2 
Popis

Tento příklad vrátí katalog operačního systému pro image operačního systému v indexu 2 v souboru bitové kopie operačního systému DS001:\Operating Systems\Windows 8\sources\install.wim.

Get-MDTPersistentDrive

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Get-MDTPersistentDrive. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Get-MDTPersistentDrive [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina zobrazí seznam trvalých jednotek MDT Windows PowerShell. Seznam trvalých jednotek MDT Windows PowerShell se spravuje pomocí rutin Add-MDTPersistentDrive a Remove-MDTPersistentDrive nebo Deployment Workbench.

Výstup této rutiny obsahuje následující informace:

 • Windows PowerShell název jednotky, například DS001

 • Cesta k adresáři, například \\WDG-MDT-01\DeploymentShare$

  Trvalé jednotky Windows PowerShell MDT se podobají trvalým mapováním síťových jednotek.

Poznámka

Tento seznam trvalých jednotek MDT Windows PowerShell se udržuje na jednotlivých uživatelích a ukládá se v profilu uživatele.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Get- MDTPersistentDrive .

<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject pro každou trvalou jednotku MDT, která je identická s objektem typu PSObject , který vrátí rutina New-PSDrive .

Příklad 1

Get-MDTPersistentDrive 
Popis

V tomto příkladu se zobrazí seznam trvalých jednotek MDT.

Import-MDTApplication

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Import-MDTApplication. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Import-MDTApplication [-Path <String>] -Name <String> ApplicationSourcePath <String> -DestinationFolder <String> [-Move] [<CommonParameters>] 

–nebo–

Import-MDTApplication [-Path <String>] -Name <String> NoSource [<CommonParameters>] 

–nebo–

Import-MDTApplication [-Path <String>] -Name <String> Bundle [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina importuje aplikaci do sdílené složky nasazení. Pomocí této rutiny je možné importovat následující typy aplikací:

 • Aplikace, které mají zdrojové soubory, pomocí parametrů ApplicationSourcePath, DestinationFolder a Move . První příklad syntaxe ukazuje použití této rutiny pro tento typ aplikace.

 • Aplikace bez zdrojových souborů nebo se zdrojovými soubory umístěnými v jiných síťových sdílených složkách pomocí parametru NoSource . Druhý příklad syntaxe ukazuje použití této rutiny pro tento typ aplikace.

 • Sady aplikací, které se používají k seskupení sady souvisejících aplikací pomocí parametru Bundle . Poslední příklad syntaxe ukazuje použití této rutiny pro tento typ aplikace.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Import-MDTApplication .

-Path <String>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu k existující složce, do které se importovaná aplikace umístí do sdílené složky nasazení. Pokud je použit parametr DestinationFolder , vytvoří se složka zadaná v parametru DestinationFolder pod složkou zadanou v tomto parametru. Tento parametr se používá ve všech použitích syntaxe pro tuto rutinu.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell ve výchozím nastavení nastavit požadované umístění ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Name <String>

Tento parametr určuje název aplikace, která se má přidat do sdílené složky nasazení, a musí být jedinečná ve sdílené složce nasazení. Tento parametr se používá ve všech použitích syntaxe pro tuto rutinu.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-ApplicationSourcePath – <řetězec>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu ke zdrojovým souborům aplikace pro aplikaci, která se naimportuje do sdílené složky nasazení. Tento parametr je platný pouze pro použití v prvním příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-DestinationFolder – <řetězec>

Tento parametr určuje složku ve sdílené složce nasazení, do které se mají importovat zdrojové soubory aplikace. Tato složka se vytvoří pod složkou zadanou v parametru Path . Tento parametr je platný pouze pro použití v prvním příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Move [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, jestli se zdrojové soubory aplikace mají přesunout (místo zkopírování) ze složky, kde se nacházejí zdrojové soubory aplikace, která je zadána v parametru ApplicationSourcePath .

Pokud je tento parametr:

 • Zadaná hodnota, pak se soubory přesunou a soubory ve složce zadané v parametru ApplicationSourcePath se odstraní.

 • Nezadáte, pak se zkopírují soubory a soubory ve složce zadané v parametru ApplicationSourcePath se zachovají.

  Tento parametr je platný pouze pro použití v prvním příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-NoSource [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, že importovaná aplikace je aplikace, která neobsahuje žádné zdrojové soubory ke zkopírování. Při použití tohoto parametru jsou zdrojové soubory aplikace následující:

 • Ve sdílené síťové složce, která je zadaná v instalačním příkazovém řádku aplikace nebo v nastavení konfigurace pracovního adresáře

 • Bitová kopie operačního systému je již k dispozici.

  Tento parametr je platný pouze pro použití v druhém příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Bundle [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, že importovaná aplikace je aplikace, která je sadou dvou nebo více aplikací. Tento parametr je platný pouze pro použití v posledním příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject , který odkazuje na právě importovanou aplikaci.

Příklad 1

Import-MDTApplication -Path "DS001:\Applications" -Name "Office 2010 Professional Plus 32-bit" ApplicationSourcePath "\\WDG-MDT-01\Source$\Office2010ProPlus\x86" DestinationFolder "Office2010ProPlusx86" 
Popis

Tento příklad importuje aplikaci se zdrojovými soubory ze sdílené síťové složky na \adrese \WDG-MDT-01\Source$\Office2010ProPlus\x86 a zkopíruje zdrojové soubory do složky DS001:\Applications\Office2010ProPlusx86 ve sdílené složce nasazení. Zdrojové soubory se zachovají.

Příklad 2

Import-MDTApplication -Path "DS001:\Applications" -Name "Office 2010 Professional Plus 32-bit" ApplicationSourcePath "\\WDG-MDT-01\Source$\Office2010ProPlus\x86" DestinationFolder "Office2010ProPlusx86" -Move 
Popis

Tento příklad importuje aplikaci se zdrojovými soubory ze sdílené síťové složky na \adrese \WDG-MDT-01\Source$\Office2010ProPlus\x86 a přesune zdrojové soubory do složky DS001:\Applications\Office2010ProPlusx86 ve sdílené složce nasazení. Zdrojové soubory se odeberou ze sdílené síťové složky na adrese \\WDG-MDT-01\Source$\Office2010ProPlus\x86. Aplikace má název Office 2012 Professional Plus 32bitová verze.

Příklad 3

Import-MDTApplication -Path "DS001:\Applications" -Name "Office 2010 Professional Plus 32-bit" NoSource 
Popis

Tento příklad importuje aplikaci s názvem Office 2012 Professional Plus 32bitová bez zdrojových souborů.

Příklad 4

Import-MDTApplication -Path "DS001:\Applications" -Name "Woodgrove Bank Core Applications" Bundle 
Popis

Tento příklad importuje sadu aplikací s názvem Woodgrove Bank Core Applications.

Import-MDTDriver

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Import-MDTDriver. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Import-MDTDriver [-Path <String>] -SourcePath <String[]> [ImportDuplicates] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina importuje jeden nebo více ovladačů zařízení do sdílené složky nasazení. Tato rutina vyhledá ovladače zařízení od složky zadané v parametru SourcePath . Tato rutina vyhledá více ovladačů zařízení nalezených v této struktuře složek.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Import-MDTDriver .

-Path <String>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu k existující složce, do které se importovaný ovladač zařízení umístí do sdílené složky nasazení.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell ve výchozím nastavení nastavit požadované umístění ve sdílené složce nasazení. Tento parametr musí být zadán, pokud není zadán parametr SourcePath .

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-SourcePath <String[ ]>

Tento parametr určuje jednu nebo více plně kvalifikovaných cest v poli řetězců pro zdrojové složky, kde jsou umístěny soubory ovladačů zařízení. Každá struktura složek, počínaje složkou zadanou v tomto parametru, se vyhledá ovladače zařízení, včetně všech podsložek a obsahu .cab souborů ve struktuře složek.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, pracovní adresář Windows PowerShell musí být ve výchozím nastavení ve složce, ve které jsou umístěny soubory ovladačů zařízení. Tento parametr musí být zadán, pokud není zadán parametr Path .

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 1 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-ImportDuplicates [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, jestli má tato rutina importovat duplicitní ovladače zařízení. Ve výchozím nastavení se duplicitní ovladače zařízení neimportují. Duplicitní ovladače zařízení se zjišťují výpočtem hodnot hash pro všechny soubory ve složce ovladače zařízení. Pokud počítaná hodnota hash odpovídá jinému ovladači zařízení, ovladač zařízení, který se má importovat, se považuje za duplikát.

Pokud se zjistí duplicitní ovladač a tento parametr není zadaný, ovladač zařízení se přidá a propojí s původním, existujícím ovladačem zařízení.

Pokud je tento parametr:

 • Zadaná hodnota a pak se importují duplicitní ovladače zařízení.

 • Nezadáte, pak se ovladače zařízení přidají a propojí s původními stávajícími ovladači zařízení.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše jeden nebo více objektů typu PSObject (jeden pro každý importovaný ovladač zařízení).

Příklad 1

Import-MDTDriver -Path "DS001:\Out-of-Box Drivers" SourcePath "\\WDG-MDT-01\Source$\Drivers" 
Popis

Tento příklad importuje všechny ovladače zařízení ve struktuře složek s kořenovou strukturou složek v \adresáři \WDG-MDT-01\Source$\Drivers. Ovladače zařízení jsou uloženy ve složce Out-of-Box Drivers ve sdílené složce nasazení, která je mapována na jednotku DS001: MDTProvder Windows PowerShell. Pokud se zjistí nějaké duplicitní ovladače zařízení, ovladače zařízení se přidají a propojí s původními stávajícími ovladači zařízení ve sdílené složce nasazení.

Příklad 2

$DriverSourcePath="\\WDG-MDT-01\Source$\VendorADrivers", "\\WDG-MDT-01\Source$\VendorBDrivers" 
Import-MDTDriver -Path "DS001:\Out-of-Box Drivers" SourcePath $DriverSourcePath ImportDuplicates 
Popis

Tento příklad importuje všechny ovladače zařízení ve struktuře složek zadané v poli řetězců $DriverSourcePath. Ovladače zařízení jsou uloženy ve složce Out-of-Box Drivers ve sdílené složce nasazení, která je mapována na jednotku DS001: MDTProvder Windows PowerShell. Pokud se zjistí nějaké duplicitní ovladače zařízení, importují se duplicitní ovladače zařízení.

Import-MDTOperatingSystem

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Import-MDTOperatingSystem. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Import-MDTOperatingSystem [-Path <String>] -SourcePath <String> [-DestinationFolder <String>] [-Move] [<CommonParameters>] 

–nebo–

Import-MDTOperatingSystem [-Path <String>] [DestinationFolder <String>] -SourceFile <String> [SetupPath <String>] [-Move] [<CommonParameters>] 

–nebo–

Import-MDTOperatingSystem [-Path <String>] -WDSServer <String> [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina importuje operační systém do sdílené složky nasazení. Pomocí této rutiny je možné importovat následující typy operačního systému:

 • Operační systémy z původních zdrojových souborů pomocí parametrů SourcePath . První příklad syntaxe ukazuje použití této rutiny pro tento typ importu operačního systému.

 • Soubory imagí vlastních operačních systémů, například zachytávání imagí z referenčních počítačů, pomocí parametru SourceFile . Druhý příklad syntaxe ukazuje použití této rutiny pro tento typ importu operačního systému.

 • Image operačního systému, které jsou přítomné ve službě Windows Deployment Services pomocí parametru WDSServer. Poslední příklad syntaxe ukazuje použití této rutiny pro tento typ importu operačního systému.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Import-MDTOperatingSystem .

-Path <String>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu k existující složce ve sdílené složce nasazení, do které bude umístěn importovaný operační systém. Pokud je použit parametr DestinationFolder , vytvoří se složka zadaná v parametru DestinationFolder pod složkou zadanou v tomto parametru. Tento parametr se používá ve všech použitích syntaxe pro tuto rutinu.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell ve výchozím nastavení nastavit požadované umístění ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-SourcePath – <řetězec>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu ke zdrojovým souborům operačního systému pro operační systém, který se naimportuje do sdílené složky nasazení. Tento parametr je platný pouze pro použití v prvním příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-DestinationFolder – <řetězec>

Tento parametr určuje složku ve sdílené složce nasazení, do které se mají importovat zdrojové soubory operačního systému. Tato složka se vytvoří pod složkou zadanou v parametru Path . Tento parametr je platný pouze pro použití v příkladech první a druhé syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Move [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, jestli se zdrojové soubory operačního systému mají přesunout (místo kopírování) ze složky, ve které jsou umístěné zdrojové soubory operačního systému, který je zadaný v parametru DestinationFolder .

Pokud je tento parametr:

 • Zadaná hodnota, pak se soubory přesunou a soubory ve složce zadané v parametru DestinationFolder se odstraní.

 • Nezadáte, pak se zkopírují soubory a soubory ve složce zadané v parametru DestinationFolder se zachovají.

  Tento parametr je platný pouze pro použití v příkladech první a druhé syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-SourceFile – <řetězec>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu ke zdrojovému souboru .wim operačního systému pro operační systém, který se naimportuje do sdílené složky nasazení. Tento parametr je platný pouze pro použití v druhém příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-SetupPath – <řetězec>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu k instalačním souborům operačního systému, které je potřeba importovat spolu se souborem .wim zadaným v parametru SourceFile . Tento parametr je platný pouze pro použití v druhém příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-WDSServer – <řetězec>

Tento parametr určuje název serveru Windows Deployment Services, na kterém jsou umístěny soubory bitových kopií operačního systému, které se mají importovat. Všechny soubory operačních imagí na serveru Windows Deployment Services se naimportují do sdílené složky nasazení. Skutečné soubory image operačního systému se do sdílené složky nasazení nezkopírují. Sdílená složka nasazení místo toho obsahuje odkaz na každý soubor operačního systému na serveru Windows Deployment Services.

Tento parametr je platný pouze pro použití v posledním příkladu syntaxe.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše jeden nebo více objektů typu PSObject (jeden pro každý importovaný operační systém).

Příklad 1

Import-MDTOperatingSystem -Path "DS001:\Operating Systems" SourcePath "\\WDGMDT01\Source$\Windows8" DestinationFolder "Windows8x64" 
Popis

Tento příklad importuje operační systém ze sdílené síťové složky ve \složce \WDG-MDT-01\Source$\Windows8 a zkopíruje zdrojové soubory do složky DS001:\Operating Systems\Windows8x64 ve sdílené složce nasazení. Zdrojové soubory se zachovají.

Příklad 2

Import-MDTOperatingSystem -Path "DS001:\Operating Systems" SourcePath "\\WDGMDT01\Source$\Windows8" DestinationFolder "Windows8x64" -Move 
Popis

Tento příklad importuje operační systém ze sdílené síťové složky ve \složce \WDG-MDT-01\Source$\Windows8 a zkopíruje zdrojové soubory do složky DS001:\Operating Systems\Windows8x64 ve sdílené složce nasazení. Zdrojové soubory se odeberou ze sdílené síťové složky na adrese \\WDG-MDT-01\Source$\Windows8.

Příklad 3

Import-MDTOperatingSystem -Path "DS001:\Operating Systems" DestinationFolder "Windows8x64-Reference" –SourceFile "\\WDGMDT01\Capture$\WDG-REF-01_Capture.wim" 
Popis

Tento příklad importuje zachycený operační systém, soubor vlastní image (soubor .wim) z \adresáře \WDG-MDT-01\ Capture$\WDG-REF-01_Capture.wim a zkopíruje soubor image do složky DS001:\Operating Systems\Windows8x64-Reference v rámci sdílené složky nasazení. Zdrojový soubor .wim se uchovává ve sdílené síťové složce.

Příklad 4

Import-MDTOperatingSystem -Path "DS001:\Operating Systems" WDSServer "WDG-WDS-01" 
Popis

Tento příklad importuje všechny image operačního systému ze serveru služby Windows Deployment Services s názvem WDG-WDS-01 a vytvoří odkaz na jednotlivé image operačního systému v adresáři DS001:\Operating Systems ve sdílené složce nasazení. Soubory image zdrojového operačního systému na serveru Windows Deployment Services se uchovávají na serveru Windows Deployment Services.

Import-MDTPackage

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Import-MDTPackage. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Import-MDTPackage [-Path <String>] [[-SourcePath] <String[]>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina importuje jeden nebo více balíčků operačního systému do sdílené složky nasazení. Mezi typy balíčků operačního systému, které je možné importovat, patří aktualizace zabezpečení, jazykové sady nebo nové součásti. Aktualizace Service Pack by se neměly importovat jako balíčky operačního systému, protože je nejde nainstalovat offline.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Import-MDTPackage .

-Path <String>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu k existující složce ve sdílené složce nasazení, do které budou umístěny importované balíčky operačního systému.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell ve výchozím nastavení nastavit požadované umístění ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-SourcePath – <řetězec>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu ke struktuře složek, která se má zkontrolovat, jestli se mají importovat balíčky operačního systému. Zadaná struktura složek bude prohledávána pro soubory .cab a .msu. U souborů .msu se automaticky extrahují soubory .cab v souborech .msu.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 1 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject , který odkazuje na právě importovaný balíček.

Příklad 1

Import-MDTOperatingSystem -Path "DS001:\Packages" SourcePath "\\WDGMDT01\Source$\OSPackages" 
Popis

Tento příklad vyhledá balíčky operačního systému ve sdílené síťové složce v \adresáři \WDG-MDT-01\Source$\OSPackages a zkopíruje zdrojové soubory do složky DS001:\Packages ve sdílené složce nasazení. Zdrojové soubory se odeberou ze sdílené síťové složky v \adresáři \WDG-MDT-01\Source$\OSPackages.

Import-MDTTaskSequence

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Import-MDTTaskSequence. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Import-MDTTaskSequence [-Path <String>] -Template <String> -Name <String> -ID <String> [[-Comments] <String>] [[-Version] <String>] [-OperatingSystemPath <String>] [-OperatingSystem <PSObject>] [-FullName <String>] [-OrgName <String>] [-HomePage <String>] [-ProductKey <String>] [-OverrideProductKey <String>] [-AdminPassword <String>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina importuje pořadí úkolů do sdílené složky nasazení. Nově importované pořadí úkolů bude založeno na existující šabloně pořadí úkolů zadané ve vlastnosti Template .

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Import-MDTPackage .

-Path <String>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu k existující složce ve sdílené složce nasazení, do které bude umístěno importované pořadí úkolů. Ve výchozím nastavení by cesta měla odkazovat na složku Control nebo podsložku složky Control ve sdílené složce nasazení. Hodnota parametru ID se použije k vytvoření podsložky v rámci cesty zadané v tomto parametru.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell ve výchozím nastavení nastavit požadované umístění ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Template <String>

Tento parametr určuje šablonu pořadí úkolů, která se má použít k importu nového pořadí úkolů. Šablony pořadí úkolů jsou .xml soubory, které obsahují kroky pořadí úkolů pro určitý typ pořadí úkolů. Pokud se šablona pořadí úkolů nachází v:

 • Složka installation_folder\Templates (kde installation_folder je složka, ve které je nainstalována sada MDT), je vyžadován pouze název souboru .xml.

 • Další složka, pak je vyžadována plně kvalifikovaná cesta, včetně názvu šablony pořadí úkolů .xml.

  Další informace o šablonách pořadí úkolů, které jsou součástí MDT pro nasazení LTI, najdete v části Vytvoření nového pořadí úkolů v aplikaci Deployment Workbench v dokumentu MDT pomocí Toolkit nasazení společnosti Microsoft.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 1 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Name <String>

Tento parametr určuje název pořadí úkolů, které se má importovat. Hodnota tohoto parametru musí být jedinečná ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 2 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-ID <řetězec>

Tento parametr určuje identifikátor pořadí úkolů, které se má importovat. Hodnota tohoto parametru musí být jedinečná ve sdílené složce nasazení. Hodnota přiřazená tomuto parametru by měla být velká a nesmí obsahovat mezery ani speciální znaky. Tato hodnota se používá k vytvoření podsložky ve složce zadané v parametru Path , která by měla být ve složce Control ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 3 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Comments <String>

Tento parametr určuje text, který poskytuje další popisné informace o pořadí úkolů, které se má importovat. Tyto popisné informace jsou viditelné v aplikaci Deployment Workbench.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 4 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Version <String>

Tento parametr určuje číslo verze pořadí úkolů, které se má importovat. Hodnota tohoto parametru je pouze informativní a mdt ho nepoužívá ke zpracování souvisejícímu s verzí.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 4 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-OperatingSystemPath – <řetězec>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou Windows PowerShell cestu ke složce ve sdílené složce nasazení obsahující operační systém, který se má použít s tímto pořadím úkolů, například DS001:\Operating Systems\Windows 8. Operační systém již musí existovat ve sdílené složce nasazení, do které se pořadí úkolů importuje.

Poznámka

Pokud tento parametr nezadáte a pořadí úkolů musí odkazovat na operační systém, musíte zadat parametr OperatingSystem .

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-OperatingSystem <PSObject>

Tento parametr určuje objekt operačního systému, který se má použít s tímto pořadím úkolů. Operační systém již musí existovat ve sdílené složce nasazení, do které se pořadí úkolů importuje.

Objekt Windows PowerShell pro operační systém můžete načíst pomocí rutiny Get-Item, například v následujícím příkladu:

$OS=Get-Item "DS001:\Operating Systems\Windows 8" 

Další informace o rutině Get-Item najdete v tématu Použití rutiny Get-Item.

Poznámka

Pokud tento parametr nezadáte a pořadí úkolů musí odkazovat na operační systém, musíte zadat parametr OperatingSystemPath .

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-FullName <řetězec>

Tento parametr určuje název registrovaného vlastníka operačního systému, který se má použít s tímto pořadím úkolů. Tento název je uložen v klíči registru RegisteredOwner na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Hodnota tohoto parametru se vloží do souboru Unattend.xml, který má být přidružen k tomuto pořadí úkolů.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-OrgName – <řetězec>

Tento parametr určuje název organizace pro registrovaného vlastníka operačního systému, který se má použít s tímto pořadím úkolů. Tento název je uložen v klíči registru RegisteredOrganization na HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Hodnota tohoto parametru se vloží do souboru Unattend.xml, který má být přidružen k tomuto pořadí úkolů.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-HomePage – <řetězec>

Tento parametr určuje adresu URL, která se má použít jako domovská stránka aplikace Internet Explorer. Hodnota tohoto parametru se vloží do souboru Unattend.xml, který má být přidružen k tomuto pořadí úkolů.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-ProductKey – <řetězec>

Tento parametr určuje kód Product Key, který se má použít pro operační systém, který se má použít s tímto pořadím úkolů. Tento kód Product Key je platný pouze pro maloobchodní verze Windows operačních systémů. Hodnota tohoto parametru se vloží do souboru Unattend.xml, který má být přidružen k tomuto pořadí úkolů.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí být kód Product Key poskytnut při nasazování tohoto pořadí úkolů v Průvodci nasazením, v souboru CustomSettings.ini nebo v databázi MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-OverrideProductKey – <řetězec>

Tento parametr určuje klíč k vícenásobné aktivaci, který se má použít pro operační systém, který se má použít s tímto pořadím úkolů. Tento kód Product Key je platný pouze pro multilicenční verze Windows. Hodnota tohoto parametru se vloží do souboru Unattend.xml, který má být přidružen k tomuto pořadí úkolů.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí být klíč k vícenásobné aktivaci zadán při nasazování tohoto pořadí úkolů v Průvodci nasazením, v souboru CustomSettings.ini nebo v databázi MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-AdminPassword – <řetězec>

Tento parametr určuje heslo, které se má přiřadit k předdefinovanému místnímu účtu správce v cílovém počítači. Hodnota tohoto parametru se vloží do souboru Unattend.xml, který má být přidružen k tomuto pořadí úkolů.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí být při nasazování tohoto pořadí úkolů v Průvodci nasazením, v souboru CustomSettings.ini nebo v databázi MDT zadáno heslo, které má být přiřazeno k předdefinovanému účtu místního správce v cílovém počítači.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject , který odkazuje na právě importované pořadí úkolů.

Příklad 1

Import-MDTTaskSequence -Path "DS001:\Control" –Template "Client.xml" –Name "Deploy Windows 8 to Reference Computer" –ID "WIN8REFERENCE" –Comments "Task sequence for deploying Windows 8 to the reference computer (WDG-REF-01)" –Version "1.00" –OperatingSystemPath "DS001:\Operating Systems\Windows 8_x64" –FullName "Woodgrove Bank Employee" –OrgName "Woodgrove Bank" HomePage "https://www.woodgrovebank.com" OverrideProductKey "1234512345123451234512345" AdministratorPassword "P@ssw0rd" 
Popis

Tento příklad importuje pořadí úkolů s názvem Nasadit Windows 8 do referenčního počítače a vytvoří pořadí úkolů ve složce DS001:\Control\WIN8REFERENCE ve sdílené složce nasazení. K pořadí úkolů je přiřazen komentář Pořadí úkolů pro nasazení Windows 8 do referenčního počítače (WDG-REF-01). Číslo verze pořadí úkolů je nastaveno na 1,00.

Operační systém přidružený k pořadí úkolů se nachází ve složce DS001:\Operating Systems\Windows 8_x64 ve sdílené složce nasazení. Registrovaný vlastník operačního systému bude nastavený na Woodgrove Bank Employee. Registrovaná organizace operačního systému se nastaví na Woodgrove Bank. Domovská stránka aplikace Internet Explorer bude ve výchozím nastavení nastavena na https://www.woodgrovebank.comhodnotu . Heslo pro místní předdefinovaný účet správce bude nastaveno na hodnotu P@ssw0rd. Kód Product Key pro operační systém se nastaví na 1234512345123451234512345.

Příklad 2

$OSObject=Get-Item "DS001:\Operating Systems\Windows 8_x64" 
Import-MDTTaskSequence -Path "DS001:\Control" –Template "Client.xml" –Name "Deploy Windows 8 to Reference Computer" –ID "WIN8REFERENCE" –Comments "Task sequence for deploying Windows 8 to the reference computer (WDG-REF-01)" –Version "1.00"–OperatingSystem $OSObject –FullName "Woodgrove Bank Employee" –OrgName "Woodgrove Bank" HomePage "https://www.woodgrovebank.com" AdministratorPassword "P@ssw0rd" 
Popis

Tento příklad importuje pořadí úkolů s názvem Nasadit Windows 8 do referenčního počítače a vytvoří pořadí úkolů ve složce DS001:\Control\WIN8REFERENCE ve sdílené složce nasazení. K pořadí úkolů je přiřazen komentář Pořadí úkolů pro nasazení Windows 8 do referenčního počítače (WDG-REF-01). Číslo verze pořadí úkolů je nastaveno na 1,00.

Operační systém přidružený k pořadí úkolů se nachází ve složce DS001:\Operating Systems\Windows 8_x64 ve sdílené složce nasazení, která je předána rutině pomocí proměnné $OSObject. Proměnná $OSObject je nastavená na existující objekt operačního systému pomocí rutiny Get-Item .

Registrovaný vlastník operačního systému bude nastavený na Woodgrove Bank Employee. Registrovaná organizace operačního systému se nastaví na Woodgrove Bank. Domovská stránka aplikace Internet Explorer bude ve výchozím nastavení nastavena na https://www.woodgrovebank.comhodnotu . Heslo pro místní předdefinovaný účet správce bude nastaveno na hodnotu P@ssw0rd. Kód Product Key pro operační systém bude potřeba zadat při nasazování tohoto pořadí úkolů v Průvodci nasazením, v souboru CustomSettings.ini nebo v databázi MDT.

New-MDTDatabase

Tato část popisuje rutinu New-MDTDatabase Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

New-MDTDatabase [-Path <String>] [-Force] -SQLServer <String> [-Instance <String>] [-Port <String>] [-Netlib <String>] -Database <String> [-SQLShare <String>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina vytvoří novou databázi MDT DB přidruženou ke sdílené složce nasazení. Každá sdílená složka nasazení může být přidružená pouze k jedné databázi MDT DB.

Parametry

Tento pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou New-MDTDatabase .

-Path <String>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou Windows PowerShell cestu ke sdílené složce nasazení, ke které bude nová databáze MDT přidružena.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell ve výchozím nastavení nastavit požadované umístění ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Force [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, že tabulky v rámci databáze MDT by měly být znovu vytvořeny, pokud databáze zadaná v parametru Databáze již existuje. Pokud je tento parametr:

 • Za předpokladu se tabulky v rámci existující databáze MDT znovu vytvoří.

 • Vynechán, tabulky v rámci existující databáze MDT se znovu nevytvoří.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-SQLServer – <řetězec>

Tento parametr určuje název počítače, na kterém běží SQL Server kde se vytvoří nová databáze MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Instance <String>

Tento parametr určuje instanci SQL Server, ve které se vytvoří nová databáze MDT DB. Pokud tento parametr vynecháte, databáze MDT DB se vytvoří ve výchozí instanci SQL Server.

Poznámka

Služba SQL Server Browser musí být spuštěná na počítači, na kterém běží SQL Server, aby rutina vyhledá instanci zadanou v tomto parametru.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Port <String>

Tento parametr určuje port TCP, který se má použít při komunikaci s instancí SQL Server určenou v parametru SQLServer. Výchozí port, který SQL Server používá, je 1433. Tento parametr zadejte, pokud je SQL Server nakonfigurovaný tak, aby používal jiný port, než je výchozí hodnota. Hodnota tohoto parametru se musí shodovat s portem nakonfigurovanm pro SQL Server.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Netlib – <řetězec>

Tento parametr určuje SQL Server síťovou knihovnu použitou při komunikaci s instancí SQL Server určenou v parametru SQLServer. Parametr lze nastavit na jednu z následujících hodnot:

 • DBNMPNTW, který se používá k určení komunikace pojmenovaných kanálů

 • DBSMSOCN, který se používá k určení komunikace soketů TCP/IP

  Pokud tento parametr není zadaný, použijí se pojmenované kanály SQL Server síťové knihovně (DBNMPNTW).

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Database <String>

Tento parametr určuje název databáze, která se má vytvořit v instanci SQL Server zadané v parametru Instance na SQL Server zadaném v parametru SQLServer. Při vytváření databáze se pro databázi a soubory protokolů použije výchozí konvence pro umístění a vytváření názvů.

Pokud databáze zadaná v tomto parametru již existuje, databáze se znovu nevytvoří. Tabulky v databázi je možné znovu vytvořit na základě parametru Force .

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-SQLShare – <řetězec>

Tento parametr určuje název sdílené síťové složky v počítači, na kterém je spuštěna SQL Server. Toto připojení se používá k navázání Windows integrovaných připojení zabezpečení pomocí protokolu Pojmenované kanály.

Poznámka

Pokud tento parametr není zahrnutý, zabezpečené připojení IPC$ se nenavazuje. V důsledku toho může dojít k selhání komunikace pojmenovaných kanálů s SQL Server.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject pro novou databázi MDT, která byla vytvořena.

Příklad 1

New-MDTDatabase -Path "DS001:" –SQLServer "WDGSQL01" Database "MDTDB" –SQLShare "\\WDGSQL01\MDTShare$" 
Popis

Tento příklad vytvoří databázi MDT s názvem MDTDB ve výchozí instanci SQL Server na počítači s názvem WDG-SQL-01. Pokud již databáze existuje, tabulky v existující databázi se znovu nevytvoří. Připojení bude vytvořeno pomocí výchozího SQL Server portu TCP a protokolu Pojmenované kanály.

Příklad 2

New-MDTDatabase -Path "DS001:" –Force –SQLServer "WDGSQL01" –Instance "MDTInstance" Database "MDTDB" –SQLShare "\\WDGSQL01\MDTShare$" 
Popis

Tento příklad vytvoří databázi MDT s názvem MDTDB v instanci SQL Server s názvem MDTInstance na počítači s názvem WDG-SQL-01. Pokud již databáze existuje, tabulky v existující databázi se znovu vytvoří. Připojení bude vytvořeno pomocí výchozího SQL Server portu TCP a protokolu Pojmenované kanály.

Remove-MDTMonitorData

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Get-MDTPersistentDrive. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Remove-MDTMonitorData [-Path <String>] [-ID <Int32>] [<CommonParameters>] 

–nebo–

Remove-MDTMonitorData [-Path <String>] [-ComputerObject <PSObject>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina odebere shromážděná data monitorování z existujících shromážděných dat monitorování ve sdílené složce nasazení. Data monitorování, která se mají odebrat, můžete identifikovat zadáním následujících údajů:

 • Identifikátor (ID) položky monitorování pro konkrétní sdílenou složku nasazení. ID monitorovacích položek se při vytvoření položky pro sdílenou složku nasazení automaticky vygenerují a přiřadí k položce. První příklad syntaxe ukazuje toto použití.

 • Objekt počítače pro položku monitorování ve sdílené složce nasazení. Objekt počítače lze získat pomocí rutiny Get-MDTMonitorData . Poslední příklad syntaxe ukazuje toto použití.

Poznámka

Po odebrání dat monitorování neexistuje žádná metoda obnovení informací.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Get- MDTMonitorData .

-Path <String>

Tento parametr určuje jednotku MDTProvider Windows PowerShell pro požadovanou sdílenou složku nasazení.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell výchozí umístění v požadované jednotce MDTProvider Windows PowerShell.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-ID <s možnou hodnotou Null>

Tento parametr určuje položku dat monitorování, která se má odebrat pomocí identifikátoru položky dat monitorování. Pokud tento parametr není zadán, musí být zadán parametr ComputerObject , aby bylo možné identifikovat konkrétní položku dat monitorování.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-ComputerObject <PSObject>

Tento parametr určuje položku dat monitorování, která se má odebrat pomocí objektu počítače. Pokud tento parametr není zadaný, musí být zadán parametr ID , aby bylo možné identifikovat konkrétní položku dat monitorování.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina může vypsat objekt typu String , pokud je součástí podrobného běžného parametru; jinak se nevygeneruje žádný výstup.

Příklad 1

Remove-MDTMonitorData -Path "DS001:" -ID 3 
Popis

Tento příklad odebere položku dat monitorování s ID, které má hodnotu 3 ze sdílené složky nasazení v cestě Windows PowerShell DS001:.

Příklad 2

Remove-MDTMonitorData -ID 3 
Popis

Tento příklad odebere položku dat monitorování s ID, které má hodnotu 3, ze sdílené složky nasazení ve výchozí Windows PowerShell cestě.

Příklad 3

$MonitorObject=Get-MDTMonitorData | Where-Object {$_.Name eq 'WDG-REF-01'} 
Remove-MDTMonitorData -ComputerObject $MonitorObject 
Popis

Tento příklad odebere všechny položky dat monitorování, kde je název počítače WDG-REF-01. Objekt se najde pomocí rutiny Get-MDTMonitorData a rutiny Where-Object . Další informace o rutině Where-Object najdete v tématu Použití rutiny Where-Object.

Remove-MDTPersistentDrive

Tato část popisuje rutinu remove-MDTPersistentDriveWindows Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Remove-MDTPersistentDrive [-Name] <String> [[-InputObject] <PSObject>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina odebere existující jednotku Windows PowerShell vytvořenou pomocí zprostředkovatele MDTProvider ze seznamu jednotek, které jsou trvalé v aplikaci Deployment Workbench nebo v relaci Windows PowerShell pomocí rutiny Restore-MDTPersistentDrive. Tato rutina se volá, když se sdílená složka nasazení zavře (odebere z) aplikace Deployment Workbench.

Poznámka

Seznam trvalých jednotek MDTProvider se udržuje na jednotlivých uživatelích v profilu uživatele.

Seznam trvalých jednotek MDTProvider se dá zobrazit pomocí rutiny Get-MDTPersistentDrive . Pomocí rutiny Add-MDTPersistentDrive je možné do seznamu trvalých jednotek přidat jednotku MDTProvider.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Add-MDTPersistentDriveWindows .

-Name <String>

Určuje název Windows PowerShell jednotky vytvořené pomocí zprostředkovatele MDT a odpovídá existující sdílené složce nasazení. Název byl vytvořen pomocí rutiny New-PSDrive a zadáním MDTProvider v parametru PSProvider .

Další informace o tom, jak vytvořit novou jednotku Windows PowerShell pomocí mdtprovider a jak vytvořit sdílenou složku nasazení pomocí Windows PowerShell, najdete v části Vytvoření sdílené složky nasazení pomocí Windows PowerShell v dokumentu MDT, Microsoft Deployment Toolkit Samples. průvodce.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? 1 a pojmenované
Výchozí hodnota Žádné
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-InputObject <PSObject>

Tento parametr určuje Windows PowerShell objekt jednotky, který byl vytvořen dříve v procesu. Zadejte objekt PSObject , například objekt vygenerovaný rutinou New-PSDrive .

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? 2 a pojmenované
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina neposkytuje žádné výstupy.

Příklad 1

Remove-MDTPersistentDrive –Name "DS001:" 
Popis

Tento příklad odebere sdílenou složku nasazení s názvem jednotky Windows PowerShell DS001 ze seznamu trvalých jednotek.

Příklad 2

$MDTPSDrive = Get-PSDrive | Where-Object {$_.Root -eq "C:\DeploymentShare" -and $_.Provider -like "*MDTProvider"}  
Remove-MDTPersistentDrive –InputObject $MDTPSDrive 
Popis

Tento příklad odebere sdílenou složku nasazení ve složce C:\DeploymentShare$ ze seznamu trvalých jednotek. Rutiny GetPSDrive a Where-Object slouží k vrácení trvalé jednotky MDT Windows PowerShell do rutiny Remove-MDTPersistentDrive pomocí proměnné $MDTPSDrive. Další informace o rutině Where-Object najdete v tématu Použití rutiny Where-Object. Další informace o rutině Get-PSDrive najdete v tématu Použití rutiny Get-PSDrive.

Restore-MDTPersistentDrive

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Restore-MDTPersistentDrive. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Restore-MDTPersistentDrive [-Force] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina obnoví trvalou jednotku WINDOWS POWERSHELL MDT do seznamu aktivní jednotky Windows PowerShell pro každou sdílenou složku nasazení, která byla přidána do seznamu trvalých jednotek MDT Windows PowerShell. Seznam trvalých jednotek MDT Windows PowerShell se spravuje pomocí rutin Add-MDTPersistentDrive a Remove-MDTPersistentDrive nebo Deployment Workbench.

Tato rutina volá rutinu New-PSDrive k vytvoření Windows PowerShell jednotky pro každou jednotku v seznamu uchovávaných MDT. Trvalé jednotky Windows PowerShell MDT se podobají trvalým mapováním síťových jednotek.

Poznámka

Tento seznam trvalých jednotek MDT Windows PowerShell se udržuje na základě jednotlivých uživatelů a ukládá se v profilu uživatele.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Restore-MDTPersistentDrive .

-Force [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, že sdílená složka nasazení se má upgradovat při obnovení (v případě potřeby). Pokud je tento parametr:

 • Za předpokladu se sdílená složka nasazení po obnovení upgraduje (pokud je to potřeba).

 • Vynechán, sdílená složka nasazení se po obnovení neupgraduje.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject pro každou obnovenou jednotku zprostředkovatele MDT Windows PowerShell.

Příklad 1

Get-MDTPersistentDrive 
Popis

Tento příklad obnoví seznam trvalých jednotek MDT vytvořením jednotky Windows PowerShell pomocí typu MDTProvider. Sdílená složka nasazení se po obnovení neupgraduje.

Příklad 2

Get-MDTPersistentDrive -Force 
Popis

Tento příklad obnoví seznam trvalých jednotek MDT vytvořením jednotky Windows PowerShell pomocí typu MDTProvider. Sdílená složka nasazení se po obnovení upgraduje (v případě potřeby).

Set-MDTMonitorData

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Get-MDTPersistentDrive. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Set-MDTMonitorData [-Path <String>] [-ComputerObject <PSObject>] [-Settings <Hashtable>] [<CommonParameters>] 

–nebo–

Set-MDTMonitorData [-Path <String>] [-MacAddress <String>] [Settings <Hashtable>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina vytvoří novou položku dat monitorování nebo aktualizuje existující položku dat monitorování ve sdílené složce nasazení. Data monitorování, která se mají odebrat, můžete identifikovat zadáním následujících údajů:

 • Objekt počítače pro položku monitorování ve sdílené složce nasazení. Objekt počítače lze získat pomocí rutiny Get-MDTMonitorData . První příklad syntaxe ukazuje toto použití.

 • Adresa MAC primárního síťového adaptéru položky monitorování pro konkrétní sdílenou složku nasazení. Adresa MAC se automaticky přiřadí po vytvoření položky pro sdílenou složku nasazení k položce dat monitorování. Poslední příklad syntaxe ukazuje toto použití.

Poznámka

Po odebrání dat monitorování neexistuje žádná metoda obnovení informací.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Get- MDTMonitorData .

-Path <String>

Tento parametr určuje jednotku MDTProvider Windows PowerShell pro požadovanou sdílenou složku nasazení.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell výchozí umístění v požadované jednotce MDTProvider Windows PowerShell.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-ComputerObject <PSObject>

Tento parametr určuje položku dat monitorování, která se má vytvořit nebo aktualizovat pomocí objektu počítače. Pokud tento parametr není zadaný, musí být zadán parametr MACAddress , aby bylo možné identifikovat konkrétní položku dat monitorování.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-MACAddress – <řetězec>

Tento parametr určuje položku dat monitorování, která se má vytvořit nebo aktualizovat pomocí adresy MAC primárního síťového adaptéru monitorovaného počítače. Formát macAddress je xx:xx:xx:xx:xx:xx, kde x je šestnáctkový znak zadaný velkými písmeny (podle potřeby). Pokud tento parametr není zadán, musí být zadán parametr ComputerObject , aby bylo možné identifikovat konkrétní položku dat monitorování.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Nastavení <Zatřiďovací tabulka>

Tento parametr určuje nastavení dat monitorování pro položku dat monitorování, která se má vytvořit nebo aktualizovat. Formát zatřiďovací tabulky poskytnuté tímto parametrem je @{"Setting"="Value"; "Setting1"="Value1"; "Setting2"="Value2}. Pokud tento parametr není zadaný, vytvoří se položka dat monitorování, ale neuloží se žádné informace o monitorování.

"Setting" může být libovolná vlastnost uvedená v souboru ZTIGather.xml. Value může být libovolná platná hodnota pro vlastnost zadanou v "Setting".

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina nevygeneruje žádný výstup.

Příklad 1

$MonitorObject=Get-MDTMonitorData | Where-Object {$_.Name eq 'WDG-REF-01'} 
Set-MDTMonitorData -ComputerObject $MonitorObject Setting @{"OSDComputerName"="WDG-MDT-01";"SkipWizard"="YES"} 
Popis

Tento příklad odebere všechny položky dat monitorování, kde je název počítače WDG-REF-01. Objekt se najde pomocí rutiny Get-MDTMonitorData a rutiny Where-Object . Další informace o rutině Where-Object najdete v tématu Použití rutiny Where-Object. Vlastnost OSDComputerName je zaznamenána jako s hodnotou WDG-MDT-01 a SkipWizard vlastnost je zaznamenána jako s hodnotou ANO.

Příklad 2

Set-MDTMonitorData -MACAddress "00:11:22:33:44:55" MonitorObject Setting @{"OSDComputerName"="WDG-MDT-01";"SkipWizard"="YES"} 
Popis

Tento příklad vytvoří nebo aktualizuje položku dat monitorování pomocí adresy MACAddress , která má hodnotu 00:11:22:33:44:55. Vlastnost OSDComputerName je zaznamenána jako s hodnotou WDG-MDT-01 a SkipWizard vlastnost je zaznamenána jako s hodnotou ANO.

Test-MDTDeploymentShare

I když je tato rutina vrácena pomocí rutiny Get-Command jako v modulu snap-in Microsoft.BDD.PSSnapIn, není implementována.

Test-MDTMonitorData

Tato část popisuje rutinu Windows PowerShell Test-MDTMonitorData. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Test-MDTMonitorData -ServerName <String> -EventPort <Int32> -DataPort <Int32> [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina ověří, jestli je povolená a správně spuštěná monitorovací služba MDT, která běží na počítači, na kterém je nainstalována sada MDT. Monitorovací služba MDT shromažďuje informace o monitorování, které se dají zobrazit:

Poznámka

Aby tato rutina správně fungovala, musí být ve sdílené složce nasazení alespoň jedna položka dat monitorování MDT. Pokud nebyly zaznamenány žádné informace o monitorování MDT, sdílená složka nasazení test nezdaří.

Další informace o monitorovací službě MDT najdete v části Monitorování nasazení MDT v dokumentu MDT pomocí Toolkit nasazení společnosti Microsoft.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Test-MDTMonitorData .

-Server <String>

Určuje název počítače, na kterém je nainstalována sada MDT a spuštěná monitorovací služba MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota Žádné
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-DataPort <Int32>

Tento parametr určuje port TCP používaný jako datový port pro monitorovací službu MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-EventPort <Int32>

Tento parametr určuje port TCP používaný jako port události pro monitorovací službu MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše logickou hodnotu, která představuje úspěch (true) nebo neúspěch (false) textu.

Příklad 1

Test-MDTMonitorData -Server "WDG-MDT-01" -DataPort "9801" EventPort "9800" 
Popis

Tento příklad ověřuje, jestli je na wdg-MDT-01 nainstalovaná a spuštěná monitorovací služba MDT. Rutina ověří pomocí datového portu 9801 a portu události 9800.

Update-MDTDatabaseSchema

Tato část popisuje rutinu Update-MDTDatabaseSchema Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Update-MDTDatabaseSchema -SQLServer <String> [-Instance <String>] [-Port <String>] [-Netlib <String>] -Database <String> [-SQLShare <String>] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina aktualizuje existující databázi MDT DB na nejnovější verzi schématu databáze MDT. Každá sdílená složka nasazení může být přidružená pouze k jedné databázi MDT DB.

Tato rutina se volá automaticky při upgradu sdílené složky nasazení, například při spuštění rutiny Restore-MDTPersistentDrive s parametrem Force a rutinou Update-MDTDeploymentShare .

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Upgrade-MDTDatabaseSchema .

-SQLServer – <řetězec>

Tento parametr určuje název počítače, na kterém běží SQL Server kde bude upgradována databáze MDT.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Instance <String>

Tento parametr určuje instanci SQL Server, na které existuje databáze MDT, která se má upgradovat. Pokud tento parametr vynecháte, předpokládá se, že databáze MDT DB je ve výchozí instanci SQL Server.

Poznámka

Služba SQL Server Browser musí být spuštěná na počítači, na kterém běží SQL Server, aby rutina vyhledá instanci zadanou v tomto parametru.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Port <String>

Tento parametr určuje port TCP, který se má použít při komunikaci s instancí SQL Server určenou v parametru SQLServer. Výchozí port, který SQL Server používá, je 1433. Tento parametr zadejte, pokud je SQL Server nakonfigurovaný tak, aby používal jiný port, než je výchozí hodnota. Hodnota tohoto parametru se musí shodovat s portem nakonfigurovanm pro SQL Server.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Netlib – <řetězec>

Tento parametr určuje SQL Server síťovou knihovnu, která se používá při komunikaci s instancí SQL Server určenou v parametru SQLServer. Parametr lze nastavit na jednu z následujících hodnot:

 • DBNMPNTW, který se používá k určení komunikace pojmenovaných kanálů

 • DBSMSOCN, který se používá k určení komunikace soketů TCP/IP

  Pokud tento parametr není zadaný, použijí se pojmenované kanály SQL Server síťové knihovně (DBNMPNTW).

Poznámka

Aplikace Deployment Workbench neposkytuje možnost konfigurace SQL Server síťové knihovny. Aplikace Deployment Workbench vždy používá komunikaci pojmenovaných kanálů. Síťovou knihovnu SQL Server ale můžete nakonfigurovat v souboru CustomSettings.ini.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Database <String>

Tento parametr určuje název databáze, která se má upgradovat v instanci SQL Server zadané v parametru Instance v instanci SQL Server zadané v parametru SQLServer.

Parametr Hodnota
Povinný? Pravda
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše objekt typu PSObject pro databázi MDT, která byla upgradována. Tato rutina také vypíše data typu String , pokud je součástí podrobného běžného parametru.

Příklad 1

Update-MDTDatabaseSchema –SQLServer "WDGSQL01" Database "MDTDB"  
Popis

Tento příklad aktualizuje schéma pro databázi MDT s názvem MDTDB ve výchozí instanci SQL Server na počítači s názvem WDG-SQL-01. Připojení k instanci SQL Server se provede pomocí výchozího portu TCP a protokolu Pojmenované kanály.

Příklad 2

Update-MDTDatabaseSchema –SQLServer "WDGSQL01" –Instance "MDTInstance" -Port "6333" Database "MDTDB" 
Popis

Tento příklad aktualizuje schéma pro databázi MDT s názvem MDTDB v instanci SQL Server s názvem MDTInstance na počítači s názvem WDG-SQL-01. Připojení k SQL Server se provede pomocí portu TCP 6333 a protokolu Pojmenované kanály.

Update-MDTDeploymentShare

Tato část popisuje rutinu Update-MDTDeploymentShare Windows PowerShell. Tuto rutinu spusťte z konzoly Windows PowerShell, která má načtený modul snap-in MDT PowerShell. Další informace o tom, jak spustit konzolu Windows PowerShell, která má načten modul snap-in MDT PowerShell, najdete v tématu "Načítání modulu snap-in MDT Windows PowerShell".

Syntaxe

Update-MDTDeploymentShare [-Path <String>] [-Force] [Compress] [<CommonParameters>] 

Popis

Tato rutina aktualizuje existující sdílenou složku nasazení nejnovějšími soubory ze sady Windows ADK. Tato rutina také aktualizuje nebo znovu vygeneruje požadované spouštěcí image Windows PROSTŘEDÍ PE ve formátech souborů WIM i ISO.

Parametry

Tato pododdíl obsahuje informace o různých parametrech, které lze použít s rutinou Update-MDTDeploymentShare .

-Path <String>

Tento parametr určuje plně kvalifikovanou cestu k existující složce ve sdílené složce nasazení, která se aktualizuje.

Poznámka

Pokud tento parametr není zadaný, musí pracovní adresář Windows PowerShell ve výchozím nastavení nastavit požadované umístění ve sdílené složce nasazení.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? False
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Force [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, jestli se mají spouštěcí image prostředí WINDOWS PE (soubory .iso a .wim) pro sdílenou složku nasazení zcela znovu vygenerovat. Pokud je tento parametr:

 • Za předpokladu pak rutina vytvoří nové verze spouštěcích imagí Windows PE. Tento proces trvá déle než optimalizace existujících spouštěcích imagí prostředí Windows PE.

 • Vynechán a pak rutina optimalizuje existující spouštěcí image prostředí Windows PE. Tento proces trvá méně času než generování nových verzí spouštěcích imagí Windows PE. Pokud tento parametr vynecháte, můžete parametr Compress použít ke zmenšení velikosti spouštěcích imagí v rámci procesu optimalizace spouštěcí bitové kopie prostředí Windows PE.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
-Compress [<SwitchParameter>]

Tento parametr určuje, jestli se mají při optimalizaci (bez parametru Force) komprimovat spouštěcí image prostředí Windows PE (soubory .iso a .wim) pro sdílenou složku nasazení. Pokud je tento parametr:

 • Za předpokladu pak rutina zkomprimuje spouštěcí image Windows PE při jejich optimalizaci.

 • Vynechán, pak rutina nezkomprimuje spouštěcí image prostředí Windows PE, protože jsou optimalizované.

Poznámka

Tento parametr by měl být zadán pouze v případě, že není zadán parametr Force . Pokud je parametr Force zahrnutý, vygenerují se nové spouštěcí image Windows PE a zkomprimují se na minimální velikost.

Parametr Hodnota
Povinný? False
Pozici? S názvem
Výchozí hodnota
Přijmout vstup kanálu? True (ByValue)
Chcete přijmout zástupné znaky? False
<CommonParameters>

Tato rutina podporuje následující běžné parametry: Verbose, Debug, ErrorAction, ErrorVariable, OutBuffer, OutVariable, WarningAction a WarningVariable. Další informace najdete v tématu about_CommonParameters, ke kterému máte přístup zadáním následujícího příkazu a stisknutím klávesy ENTER:

Get-Help about_CommonParameters 

Výstupy

Tato rutina vypíše data typu String a vytvoří další data typu String , pokud je součástí podrobného běžného parametru.

Příklad 1

Update-MDTDepoymentShare  
Popis

Tento příklad aktualizuje sdílenou složku nasazení v pracovním adresáři Windows PowerShell. Spouštěcí image Windows PE budou optimalizované. Spouštěcí image Windows PE nebudou komprimovány.

Příklad 2

Update-MDTDepoymentShare -Path "DS001:" 
Popis