Povolení ověření přes mobilní aplikaci se serverem Azure Multi-Factor AuthenticationEnable mobile app authentication with Azure Multi-Factor Authentication Server

Aplikace Microsoft Authenticator nabízí možnost dalšího ověření mimo pásmo.The Microsoft Authenticator app offers an additional out-of-band verification option. Namísto zahájení automatizovaného telefonního hovoru nebo odeslání SMS zprávy uživateli při přihlášení, doručí služba Azure Multi-Factor Authentication oznámení do aplikace Microsoft Authenticator na tablet nebo smartphone uživatele.Instead of placing an automated phone call or SMS to the user during login, Azure Multi-Factor Authentication pushes a notification to the Microsoft Authenticator app on the user’s smartphone or tablet. Uživatel v aplikaci jednoduše dokončí přihlášení klepnutím na Ověřit (nebo zadá kód PIN a klepne na Ověřit).The user simply taps Verify (or enters a PIN and taps “Authenticate”) in the app to complete their sign-in.

Použití mobilní aplikace pro dvojstupňové ověřování se upřednostňuje v případě, že je telefonní příjem nespolehlivý.Using a mobile app for two-step verification is preferred when phone reception is unreliable. Pokud aplikaci používáte jako generátor tokenu OAUTH, nevyžaduje připojení k síti ani k internetu.If you use the app as an OATH token generator, it doesn't require any network or internet connection.

Důležité

Pokud máte nainstalovaný Azure Multi-Factor Authentication Server v8.x nebo novější, většina následujících kroků se nevyžaduje.If you have installed Azure Multi-Factor Authentication Server v8.x or higher, most of the steps below are not required. Ověřování přes mobilní aplikaci můžete nastavit podle pokynů v části Konfigurace mobilní aplikace.Mobile app authentication can be set up by following the steps under Configure the mobile app.

PožadavkyRequirements

Pokud chcete použít aplikaci Microsoft Authenticator, musíte mít Azure Multi-Factor Authentication Server v8.x nebo novější.To use the Microsoft Authenticator app, you must be running Azure Multi-Factor Authentication Server v8.x or higher

Konfigurace serveru Azure Multi-Factor AuthenticationConfigure the mobile app settings in the Azure Multi-Factor Authentication Server

  1. V konzole Multi-Factor Authentication Serveru klikněte na ikonu User Portal.In the Multi-Factor Authentication Server console, click the User Portal icon. Pokud mají uživatelé povolení řídit své metody ověřování, zaškrtněte možnost Mobilní aplikace na kartě Nastavení v části Povolit uživatelům výběr metody.If users are allowed to control their authentication methods, check Mobile App on the Settings tab, under Allow users to select method. Bez povolení této funkce musí koncoví uživatelé pro dokončení aktivace mobilní aplikace kontaktovat podporu.Without this feature enabled, end users are required to contact your Help Desk to complete activation for the Mobile App.
  2. Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům aktivaci mobilní aplikace.Check the Allow users to activate Mobile App box.
  3. Zaškrtněte políčko Povolit zápis uživatele.Check the Allow User Enrollment box.
  4. Klikněte na ikonu Mobilní aplikace.Click the Mobile App icon.
  5. Do pole Název účtu vyplňte název společnosti nebo organizace, který se pro tento účet zobrazí v mobilní aplikaci.Populate the Account name field with the company or organization name to display in the mobile application for this account. Konfigurace MFA Serveru – nastavení mobilní aplikaceMFA Server configuration Mobile App settings

Další postupNext steps