Prostředky a pracovní postup služby BatchBatch service workflow and resources

V tomto přehledu základních součástí služby Azure Batch probereme pracovní postup vysoké úrovně, který mohou vývojáři služby Batch použít k tvorbě rozsáhlých paralelních výpočetních řešení společně s primárními prostředky služby, které se používají.In this overview of the core components of the Azure Batch service, we discuss the high-level workflow that Batch developers can use to build large-scale parallel compute solutions, along with the primary service resources that are used.

Bez ohledu na to, jestli vyvíjíte distribuovanou výpočetní aplikaci nebo službu, která vystavuje přímá REST API volání nebo používáte jinou sadu SDK služby Batch, použijete spoustu prostředků a funkcí, které jsou zde popsané.Whether you're developing a distributed computational application or service that issues direct REST API calls or you're using another one of the Batch SDKs, you'll use many of the resources and features discussed here.

Tip

Obecný úvod do služby Batch najdete v části Základy služby Azure Batch.For a higher-level introduction to the Batch service, see Basics of Azure Batch. Prohlédněte si také nejnovější aktualizace služby Batch.Also see the latest Batch service updates.

Základní pracovní postupBasic workflow

Následující obecný pracovní postup je typický pro téměř všechny aplikace a služby, které používají službu Batch pro zpracování paralelních úloh:The following high-level workflow is typical of nearly all applications and services that use the Batch service for processing parallel workloads:

  1. Nahrajte datové soubory, které chcete zpracovat, do účtu Azure Storage.Upload the data files that you want to process to an Azure Storage account. Služba Batch obsahuje integrovanou podporu pro přístup ke službě Azure Blob Storage a vaše úkoly si při spuštění mohou stáhnout tyto soubory do výpočetních uzlů.Batch includes built-in support for accessing Azure Blob storage, and your tasks can download these files to compute nodes when the tasks are run.
  2. Nahrajte soubory aplikace, které plánujete svými úkoly spouštět.Upload the application files that your tasks will run. Tyto soubory mohou být binární soubory nebo skripty a jejich závislosti a jsou spouštěny úkoly v úlohách.These files can be binaries or scripts and their dependencies, and are executed by the tasks in your jobs. Vaše úkoly si mohou stahovat tyto soubory z vašeho účtu úložiště, nebo můžete použít funkci balíčků aplikací služby Batch pro správu aplikací a nasazení.Your tasks can download these files from your Storage account, or you can use the application packages feature of Batch for application management and deployment.
  3. Vytvořte fond výpočetních uzlů.Create a pool of compute nodes. Při vytváření fondu zadejte počet výpočetní uzlů pro fond, jejich velikost a operační systém.When you create a pool, you specify the number of compute nodes for the pool, their size, and the operating system. Při spuštění každého úkolu v úloze je tento úkol přiřazen ke spouštění na jednom z uzlů ve vašem fondu.When each task in your job runs, it's assigned to execute on one of the nodes in your pool.
  4. Vytvořte úlohu.Create a job. Úloha spravuje kolekci úkolů.A job manages a collection of tasks. Každou úlohu přidružíte ke konkrétnímu fondu, kde budou spouštěny úkoly této úlohy.You associate each job to a specific pool where that job's tasks will run.
  5. Přidejte do úlohy úkoly.Add tasks to the job. Každý úkol spustí aplikaci nebo skript, které jste nahráli, pro zpracování datových souborů, které si úkol stahuje z vašeho účtu úložiště.Each task runs the application or script that you uploaded to process the data files it downloads from your Storage account. Při dokončení může úkol nahrát svůj výstup do Azure Storage.As each task completes, it can upload its output to Azure Storage.
  6. Monitorujte průběh úlohy a načtěte výstup úkolu z Azure Storage.Monitor job progress and retrieve the task output from Azure Storage.

Poznámka

K používání služby Batch potřebujete účet Batch.You need a Batch account to use the Batch service. Většina řešení Batch také používá pro ukládání a načítání souborů přidružený účet Azure Storage.Most Batch solutions also use an associated Azure Storage account for file storage and retrieval.

Prostředky služby BatchBatch service resources

Následující témata popisují prostředky služby Batch, které umožňují vaše distribuované výpočetní scénáře.The following topics discuss the resources of Batch that enable your distributed computational scenarios.

Další krokyNext steps

  • Další informace o dostupných rozhraních API a nástrojích služby Batch pro sestavování řešení Batch.Learn about the Batch APIs and tools available for building Batch solutions.
  • Seznamte se se základy vývoje aplikací s podporou služby Batch pomocí klientské knihovny Batch .NET nebo Pythonu.Learn the basics of developing a Batch-enabled application using the Batch .NET client library or Python. Tyto rychlé starty vás provedou ukázkovou aplikací, která používá službu Batch ke spouštění úlohy na několika výpočetních uzlech, a představí vám použití služby Azure Storage k přípravě a načítání souborů úloh.These quickstarts guide you through a sample application that uses the Batch service to execute a workload on multiple compute nodes, and includes using Azure Storage for workload file staging and retrieval.
  • Stáhněte a nainstalujte nástroj Batch Explorer, který můžete používat při vývoji řešení Batch.Download and install Batch Explorer for use while you develop your Batch solutions. Nástroj Batch Explorer vám pomůže vytvářet, ladit a monitorovat aplikace Azure Batch.Use Batch Explorer to help create, debug, and monitor Azure Batch applications.
  • Prohlédněte si komunitní materiály, včetně Stack Overflow, úložiště komunity Batcha Azure Batch fóra.See community resources including Stack Overflow, the Batch Community repo, and the Azure Batch forum.