Získání pomociGet assistance

Víme, že získání správné podpory ve správný čas urychlí vaší snahu o migraci.We know that getting the right support at the right time will accelerate your migration efforts. Prohlédněte si níže uvedené způsoby pomoci vyhovující vašim potřebám.Review the assistance avenues below to meet your needs.

Podpora společnosti MicrosoftMicrosoft Support

Microsoft nabízí plán podpory Basic pro všechny zákazníky Azure.Microsoft offers a basic support plan to all Azure customers. Máte nepřetržitý přístup k podpoře předplatných a fakturace, online samoobslužné podpoře, dokumentaci, dokumentům white paper a fórům podpory.You have 24x7 access to billing and subscription support, online self-help, documentation, white papers, and support forums.

Pokud při používání Azure potřebujete pomoc podpory Microsoftu, vytvořte žádost o podporu pomocí těchto kroků:If you need help from Microsoft Support while using Azure, follow these steps to create a support request:

 1. Na webu Azure Portal vyberte Nápověda a podpora.Select Help + support in the Azure portal.
 2. Vyberte Nová žádost o podporu, zadejte podrobnosti o vašem problému a obraťte se na podporu.Select New support request to enter details about your issue and contact support.
 1. Vyberte Nápověda a podpora.Select Help + support.
 2. Vyberte Nová žádost o podporu, zadejte podrobnosti o vašem problému a obraťte se na podporu.Select New support request to enter details about your issue and contact support.

Pokud chcete zobrazit žádosti o podporu, postupujte podle následujících kroků:To view your support requests, follow these steps:

 1. Na webu Azure Portal vyberte Nápověda a podpora.Select Help + support in the Azure portal.
 2. Vyberte Všechny žádosti o podporu, abyste si zobrazili své žádosti o podporu.Select All support requests to view your support requests.
 1. Vyberte Nápověda a podpora.Select Help + support.
 2. Vyberte Všechny žádosti o podporu, abyste si zobrazili své žádosti o podporu.Select All support requests to view your support requests.

Potřebujete pomoc pracovníka podpory s podrobnými technickými pokyny?Need support engineer assistance for deep technical guidance?

 1. Na webu Azure Portal vyberte Nápověda a podpora.Select Help + support in the Azure portal.
 2. Vyberte Plány podpory, abyste zkontrolovali plány, které máte k dispozici.Select Support Plans to review the plans available to you.
 1. Vyberte Nápověda a podpora.Select Help + support.
 2. Vyberte Plány podpory, abyste zkontrolovali plány, které máte k dispozici.Select Support Plans to review the plans available to you.

Online komunityOnline communities

Následující online komunity poskytují podporu založenou na komunitě:The following online communities provide community-based support: