Rychlé zprovoznění: Vytvoření záznamu a zóny Azure DNS pomocí Azure PowerShelluQuickstart: Create an Azure DNS zone and record using Azure PowerShell

V tomto rychlém zprovoznění vytvoříte první záznam a zónu Azure DNS pomocí Azure PowerShellu.In this quickstart, you create your first DNS zone and record using Azure PowerShell. Tyto kroky můžete provést také pomocí webu Azure Portal nebo Azure CLI.You can also perform these steps using the Azure portal or the Azure CLI.

K hostování záznamů DNS v určité doméně se používá zóna DNS.A DNS zone is used to host the DNS records for a particular domain. Pokud chcete začít hostovat svou doménu v DNS Azure, musíte vytvořit zónu DNS pro daný název domény.To start hosting your domain in Azure DNS, you need to create a DNS zone for that domain name. Všechny záznamy DNS pro vaši doménu se pak vytvoří v této zóně DNS.Each DNS record for your domain is then created inside this DNS zone. Nakonec, pokud chcete zónu DNS publikovat na internetu, bude potřeba nakonfigurovat pro doménu názvové servery.Finally, to publish your DNS zone to the Internet, you need to configure the name servers for the domain. Jednotlivé kroky jsou popsány níže.Each of these steps is described below.

Azure DNS také podporuje vytváření privátních domén.Azure DNS also supports creating private domains. Podrobné pokyny k vytvoření první privátní zóny DNS a záznamu najdete v tématu Začínáme s privátními zónami DNS Azure pomocí PowerShellu.For step-by-step instructions about how create your first private DNS zone and record, see Get started with Azure DNS private zones using PowerShell.

Spuštění služby Azure Cloud ShellLaunch Azure Cloud Shell

Azure Cloud Shell je bezplatné interaktivní prostředí, které můžete použít k provedení kroků v tomto článku.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. Má předinstalované obecné nástroje Azure, které jsou nakonfigurované pro použití s vaším účtem.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account. Stačí kliknout na Kopírovat a zkopírovat kód, vložit ho do Cloud Shellu a potom ho spustit stisknutím Enter.Just click the Copy to copy the code, paste it into the Cloud Shell, and then press enter to run it. Existuje několik způsobů, jak Cloud Shell spustit:There are a few ways to launch the Cloud Shell:

Klikněte na Vyzkoušet v pravém horním rohu bloku kódu.Click Try It in the upper right corner of a code block. Cloud Shell v tomto článku
Otevřete Cloud Shell ve vašem prohlížeči.Open Cloud Shell in your browser. https://shell.azure.com/powershell
Klikněte na tlačítko Cloud Shell v nabídce v pravé horní části webu Azure Portal.Click the Cloud Shell button on the menu in the upper right of the Azure portal. Cloud Shell na portáluCloud Shell in the portal

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Vytvoření skupiny prostředkůCreate the resource group

Před vytvořením zóny DNS vytvořte skupinu prostředků, která bude obsahovat zónu DNS.Before you create the DNS zone, create a resource group to contain the DNS zone:

New-AzureRMResourceGroup -name MyResourceGroup -location "eastus"

Vytvoření zóny DNSCreate a DNS zone

Zóna DNS se vytvoří pomocí rutiny New-AzureRmDnsZone.A DNS zone is created by using the New-AzureRmDnsZone cmdlet. Následující příklad vytvoří zónu DNS s názvem contoso.com ve skupině prostředků s názvem MyResourceGroup.The following example creates a DNS zone called contoso.com in the resource group called MyResourceGroup. Nahraďte hodnoty vlastními a použijte tento příklad k vytvoření zóny DNS.Use the example to create a DNS zone, substituting the values for your own.

New-AzureRmDnsZone -Name contoso.com -ResourceGroupName MyResourceGroup

Vytvoření záznamu DNSCreate a DNS record

Sady záznamů vytvoříte pomocí rutiny New-AzureRmDnsRecordSet.You create record sets by using the New-AzureRmDnsRecordSet cmdlet. Následující příklad vytvoří záznam s relativním názvem „www“ v zóně DNS „contoso.com“ ve skupině prostředků „MyResourceGroup“.The following example creates a record with the relative name "www" in the DNS Zone "contoso.com", in resource group "MyResourceGroup". Plně kvalifikovaný název sady záznamů je „www.contoso.com“.The fully qualified name of the record set is "www.contoso.com". Typ záznamu je A, IP adresa je 1.2.3.4 a hodnota TTL je 3 600 sekund.The record type is "A", with IP address "1.2.3.4", and the TTL is 3600 seconds.

New-AzureRmDnsRecordSet -Name www -RecordType A -ZoneName contoso.com -ResourceGroupName MyResourceGroup -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzureRmDnsRecordConfig -IPv4Address "1.2.3.4")

Zobrazení záznamůView records

K výpisu záznamů DNS ve vaší zóně použijte:To list the DNS records in your zone, use:

Get-AzureRmDnsRecordSet -ZoneName contoso.com -ResourceGroupName MyResourceGroup

Aktualizace názvových serverůUpdate name servers

Jakmile budete spokojeni se správným nastavením zóny a záznamů DNS, bude potřeba nakonfigurovat váš název domény tak, aby používal názvové servery DNS Azure.Once you are satisfied that your DNS zone and records have been set up correctly, you need to configure your domain name to use the Azure DNS name servers. Tím umožníte ostatním uživatelům na internetu najít vaše záznamy DNS.This enables other users on the Internet to find your DNS records.

Názvové servery vaší zóny můžete zobrazit rutinou Get-AzureRmDnsZone:The name servers for your zone are given by the Get-AzureRmDnsZone cmdlet:

Get-AzureRmDnsZone -Name contoso.com -ResourceGroupName MyResourceGroup

Name         : contoso.com
ResourceGroupName   : myresourcegroup
Etag         : 00000003-0000-0000-b40d-0996b97ed101
Tags         : {}
NameServers      : {ns1-01.azure-dns.com., ns2-01.azure-dns.net., ns3-01.azure-dns.org., ns4-01.azure-dns.info.}
NumberOfRecordSets  : 3
MaxNumberOfRecordSets : 5000

Tyto názvové servery by měly být nakonfigurované u registrátora názvu domény (u kterého jste zakoupili název domény).These name servers should be configured with the domain name registrar (where you purchased the domain name). Registrátor vám nabídne možnost nastavit názvové servery pro doménu.Your registrar will offer the option to set up the name servers for the domain. Další informace najdete v tématu kurz: hostování domény v Azure DNS.For more information, see Tutorial: Host your domain in Azure DNS.

Odstranění všech prostředkůDelete all resources

Pokud už nejsou potřeba, můžete všechny prostředky vytvořené v rámci tohoto rychlého startu odstranit odstraněním této skupiny prostředků:When no longer needed, you can delete all resources created in this quickstart by deleting the resource group:

Remove-AzureRMResourceGroup -Name MyResourceGroup

Další postupNext steps

Teď když jste vytvořili svoji první zónu a záznam DNS pomocí Azure Powershellu, můžete vytvořit záznamy pro webovou aplikaci ve vlastní doméně.Now that you've created your first DNS zone and record using Azure PowerShell, you can create records for a web app in a custom domain.