Co je interaktivní dotaz v Azure HDInsightWhat is Interactive Query In Azure HDInsight

Interactive Query (také nazývané Apache Hive LLAP nebo s nízkou latencí analytické zpracování) Azure HDInsight je typ clusteru.Interactive Query (also called Apache Hive LLAP, or Low Latency Analytical Processing) is an Azure HDInsight cluster type. Interactive Query podporuje ukládání do mezipaměti v paměti, takže se dotazy Apache Hive, rychlejší a mnohem vyšší interaktivitou.Interactive Query supports in-memory caching, which makes Apache Hive queries faster and much more interactive. Zákazníci pomocí interaktivního dotazu data dotazů uložená v Azure storage a Azure Data Lake Storage mimořádně rychlým způsobem.Customers use Interactive Query to query data stored in Azure storage & Azure Data Lake Storage in super-fast manner. Interaktivní dotaz usnadňuje vývoj a data mezi odborníky přes pro práci s velkými objemy dat pomocí nástrojů BI, která mají rádi na maximum.Interactive query makes it easy for developers and data scientist to work with the big data using BI tools they love the most. HDInsight Interactive Query podporuje několik nástrojů pro přístup k velké objemy dat snadno způsobem.HDInsight Interactive Query supports several tools to access big data in easy fashion.

Cluster Interactive Query se liší od cluster Apache Hadoop.An Interactive Query cluster is different from an Apache Hadoop cluster. Obsahuje jedinou službou Hive.It contains only the Hive service.

Můžete přístup ke službě Hive v clusteru Interactive Query pouze prostřednictvím zobrazení Ambari Hive Apache, Beeline a ovladače Microsoft Hive Open Database Connectivity (rozhraní ODBC Hive).You can access the Hive service in the Interactive Query cluster only via Apache Ambari Hive View, Beeline, and the Microsoft Hive Open Database Connectivity driver (Hive ODBC). Nelze k němu přístup přes konzolu Hive, Templeton, rozhraní příkazového řádku Azure Classic nebo Azure Powershellu.You can’t access it via the Hive console, Templeton, the Azure Classic CLI, or Azure PowerShell.

Vytvořte cluster Interactive QueryCreate an Interactive Query cluster

Informace o vytváření clusteru HDInsight najdete v tématu vytvořit Apache Hadoop clusterů v HDInsight.For information about creating a HDInsight cluster, see Create Apache Hadoop clusters in HDInsight. Zvolte typ clusteru Interactive Query.Choose the Interactive Query cluster type.

Spustit dotazy Apache Hive v Interactive QueryExecute Apache Hive queries from Interactive Query

Ke spouštění dotazů Hive, máte následující možnosti:To execute Hive queries, you have the following options:

Chcete-li nalezen připojovací řetězec připojení k databázi Java (JDBC):To find the Java Database Connectivity (JDBC) connection string:

  1. Přihlaste se k Apache Ambari pomocí následující adresy URL: https://<cluster name>.AzureHDInsight.net.Sign in to Apache Ambari by using the following URL: https://<cluster name>.AzureHDInsight.net.

  2. V nabídce vlevo vyberte Hive.In the left menu, select Hive.

  3. Zkopírujte adresu URL, vyberte ikonu schránky:To copy the URL, select the clipboard icon:

    HDInsight Hadoop Interactive Query LLAP JDBC

Další postupNext steps