KlientClient

Toto téma popisuje účel a funkci klienta služby Rights Management 2.1.This topic describes the purpose and function of the Rights Management Service Client 2.1.

Klient služby RMS 2.1 je software, který klientským počítačům pomáhá chránit přístup k informacím a používání informací předávaných mezi aplikacemi, které používají službu AD RMS, bez ohledu na to, jestli jsou nainstalované místně nebo v datacentru společnosti Microsoft.The RMS Client 2.1 is software designed for your client computers to help protect access to and usage of information flowing through applications that use RMS whether installed on your premises or in a Microsoft datacenter. Je dodáván jako volitelný soubor ke stažení, který se po potvrzení a přijetí licenční smlouvy dá volně distribuovat s vaším softwarem a umožňuje klientům přístup k obsahu, jehož práva jsou chráněná použitím a nasazením serverů RMS ve vašem prostředí.It ships as an optional download which can be, with acknowledgment and acceptance of its license agreement, freely distributed with your third-party software to enable client access to content that has been rights-protected by use and deployment of RMS servers in your environment.

Klient služby RMS 2.1 zpřístupňuje funkci, která umožňuje uživatelům vytvářet, publikovat a využívat chráněný (šifrovaný) obsah.The RMS Client 2.1, exposes functionality that enables users to create, publish, and consume protected (encrypted) content. Konkrétně se jedná o to, že aplikace s podporou RMS využívají klienta nainstalovaného v počítači koncového uživatele k provádění úloh, k jejichž provádění byl v rámci správy přístupových práv vytvořen.Specifically, an RMS-enabled applications leverage the client installed on the end-user machine to perform tasks that it was built to perform in the context of rights management.

Sada Rights Management Services SDK 2.1 spolupracuje s klientem služby RMS 2.1.The Rights Management Services SDK 2.1 works with RMS Client 2.1. Aplikace s povolenými právy postavené na sadě RMS SDK 2.1 musí využívat klienta RMS 2.1.Rights enabled applications built on the RMS SDK 2.1 must use the RMS Client 2.1.

Podrobnější informace najdete v dokumentaci TechNet ke klientovi RMS 2.1.For more information, see the TechNet documentation on the RMS Client 2.1.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.