PřehledOverview

Microsoft Information ProtectionMicrosoft Information Protection

Microsoft Information Protection (MIP) je sjednocením služeb klasifikace, označování a ochrany od společnosti Microsoft:Microsoft Information Protection (MIP) is the unification of Microsoft's classification, labeling, and protection services:

  • Jednotná správa se poskytuje napříč Microsoft 365, Azure Information Protection, Information Protection Windows a dalšími službami Microsoftu.Unified administration is provided across Microsoft 365, Azure Information Protection, Windows Information Protection, and other Microsoft services.
  • Třetí strany mohou použít sadu MIP SDK pro integraci s aplikacemi pomocí standardu, konzistentního schématu označení dat a služby ochrany.Third parties can use the MIP SDK to integrate with applications, using a standard, consistent data labeling schema and protection service.

Microsoft Information Protection SDKMicrosoft Information Protection SDK

Sada MIP SDK zveřejňuje služby pro označování a ochranu z centra zabezpečení a dodržování předpisů Office 365 pro aplikace a služby třetích stran.The MIP SDK exposes the labeling and protection services from Office 365 Security and Compliance Center, to third-party applications and services. Vývojáři mohou sadu SDK použít k sestavení nativní podpory pro použití popisků a ochrany souborů.Developers can use the SDK to build native support for applying labels and protection to files. Vývojáři mohou na základě toho, jaké akce mají být provedeny při zjištění specifických popisků, a důvod pro informace zašifrované v rámci MIP.Developers can reason over which actions should be taken when specific labels are detected, and reason over MIP-encrypted information.

Popisky a ochrana použité pro informace napříč sadou služeb Microsoftu jsou konzistentní.The labels and protection applied to information across the suite of Microsoft services are consistent. Konzistence umožňuje aplikacím a službám, které podporují MIP, číst a zapisovat štítky běžným a předvídatelným způsobem.Consistency allows applications and services that support MIP to read and write the labels in a common, predictable manner.

Mezi případy použití sady MIP na vysoké úrovni patří:High-level MIP SDK use cases include:

  • Obchodní aplikace, která pro soubory při exportu používá popisky klasifikace.A line-of-business application that applies classification labels to files on export.
  • Návrhová aplikace CAD a VAČKy poskytuje nativní podporu pro popisky Microsoft Information Protection.A CAD/CAM design application provides native support for Microsoft Information Protection labeling.
  • Důvody řešení Cloud Access Security nebo ochrany před únikem informací před daty šifrovanými pomocí služby Azure Information Protection.A cloud access security broker or data loss prevention solution reasons over data encrypted with Azure Information Protection.

Další vyčerpávající seznam najdete v konceptech rozhraní API.For a more exhaustive list, review API concepts.

Sada MIP SDK je podporovaná na těchto platformách:The MIP SDK is supported on the following platforms:

Operační systémOperating system VerzeVersions Soubory ke staženíDownloads PoznámkyNotes
UbuntuUbuntu 16,0416.04 Kód C++ tar. gzC++ tar.gz
UbuntuUbuntu 18,0418.04 Kód C++ tar. gzC++ tar.gz
Tar. gz jazyka Java (Preview)Java (Preview) tar.gz
.NET Core NuGet (Preview).NET Core NuGet (Preview)
RedHat Enterprise LinuxRedHat Enterprise Linux 7 s devtoolset-77 with devtoolset-7 Kód C++ tar. gzC++ tar.gz
DebianDebian 99 Kód C++ tar. gzC++ tar.gz
macOSmacOS Vysoký Sierra a novějšíHigh Sierra and later C++. zipC++ .zip Xcode vývoj vyžaduje 9.4.1 nebo vyšší.Xcode development requires 9.4.1 or greater.
WindowsWindows Všechny podporované verze, 32/64 bitůAll supported versions, 32/64 bit C++/.NET Framework 4,6. zipC++/.NET Framework 4.6 .zip
/.NET NuGet pro C++C++/.NET NuGet
Java (Preview). zipJava (Preview) .zip
AndroidAndroid 7,0 a novější7.0 and later C++. zipC++ .zip Jenom rozhraní API pro ochranu a zásady.Protection and Policy APIs only.
iOSiOS Všechny podporované verzeAll supported versions C++. zipC++ .zip Jenom rozhraní API pro ochranu a zásady.Protection and Policy APIs only.

Další krokyNext Steps

Teď jste připraveni začít s SDK.Now you're ready to get started with the SDK. První věc, kterou je potřeba udělat, je dokončení instalačního programu sady MIP SDK a kroků konfigurace.The first thing you'll need to do is complete the MIP SDK setup and configuration steps. Tento postup zajistí, že je vaše předplatné Microsoft 365 a klientský počítač správně nastavené.These steps will ensure your Microsoft 365 subscription and client machine are set up correctly.