Postupy: Povolení protokolování chyb a výkonuHow to: Enable error and performance logging

Sada Microsoft Rights Management SDK 4.2 spravuje nahrávání protokolů diagnostiky a výkonu prostřednictvím jedné vlastnosti zařízení.The Microsoft Rights Management SDK 4.2 manages diagnosis and performance logs upload through a single device property.

PřehledOverview

Práci uživatelů a řešení potíží můžete zlepšit povolením odesílání dat automatického protokolování diagnostiky, výkonu a telemetrie do Microsoftu.You can improve your users' experience and troubleshooting by enabling automatic diagnostics, performance, and telemetry logging data upload to Microsoft.

Důležité

V rámci zajištění ochrany osobních údajů uživatele je nutné, abyste jako vývojáři aplikace požádali uživatele o souhlas před tím, než povolíte automatické protokolování.In order to honor user privacy, you as the app developer, must ask the user to consent before enabling the automatic logging.

Poznámka

Jako příklad tady uvádíme standardní zprávu, kterou Microsoft používá k oznámení protokolování:As example, here is a standard message Microsoft uses for logging notification:

By turning on Error and Performance Logging, you are agreeing to send Error and Performance Data to Microsoft. Microsoft will collect error and performance data over the internet (“Data”). Microsoft uses this Data to provide and improve the quality, security and integrity of Microsoft products and services. For example, we analyze performance and reliability, such as what features you use, how quickly the features respond, device performance, user interface interactions, and any problems you experience with the product. Data will also include information about the configuration of your software like the software you are currently running, and the IP address. (Zapnutím protokolování chyb a výkonu souhlasíte s odesíláním údajů o chybách a výkonu společnosti Microsoft. Microsoft bude shromažďovat údaje o chybách a výkonu (Údaje) přes internet. Microsoft používá tyto Údaje k poskytování a zlepšení kvality, zabezpečení a integrity svých produktů a služeb. Analyzujeme například výkon a spolehlivost – třeba to, jaké funkce používáte, jak rychle funkce reagují, výkon zařízení, interakce uživatelského rozhraní a případné problémy, na které u produktu narazíte. Údaje budou také zahrnovat informace o konfiguraci softwaru, například softwaru, který aktuálně používáte, a IP adresu.) By turning on Error and Performance Logging, you are agreeing to send Error and Performance Data to Microsoft. Microsoft will collect error and performance data over the internet (“Data”). Microsoft uses this Data to provide and improve the quality, security and integrity of Microsoft products and services. For example, we analyze performance and reliability, such as what features you use, how quickly the features respond, device performance, user interface interactions, and any problems you experience with the product. Data will also include information about the configuration of your software like the software you are currently running, and the IP address.

Řízení protokolování budete spravovat prostřednictvím dvou vlastností.You will manager logging control through two properties.

 • Protokolování lze povolit prostřednictvím vlastnosti IpcCustomerExperienceDataCollectionEnabled.Enable logging through the IpcCustomerExperienceDataCollectionEnabled property. Toto nastavení přetrvá i po resetování zařízení.The setting is persistent across device resets.
 • Úroveň protokolování lze řídit prostřednictvím vlastnosti IpcLogLevel, a to pomocí následujících nastavení.Control the logging level through the IpcLogLevel property using the following settings.

  • 1 – Podrobnosti1 - Verbose
  • 2 – Informativní2 - Informational
  • 3 – Upozornění3 - Warning
  • 4 – Chyba4 - Error
  • 5 – Kritické5 - Critical

V každém z následujících fragmentů kódu může volající aplikace nastavit nebo dotazovat vlastnost.In each of the example code snippets following, the calling application can set or query the property.

AndroidAndroid

Povolení automatického protokolováníEnable automatic logging

SharedPreferences preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
SharedPreferences.Editor editor = preferences.edit();
editor.putBoolean("IpcCustomerExperienceDataCollectionEnabled", true);
editor.commit();

Získání aktuálního nastavení příznaku řízení protokolováníGet current logging control flag setting

SharedPreferences preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
Boolean isLogUploadEnabled = preferences.getBoolean("IpcCustomerExperienceDataCollectionEnabled", false);

iOSiOS

Povolení automatického protokolováníEnable automatic logging

NSUserDefaults \*prefs = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
  [prefs setBool:FALSE forKey:@"IpcCustomerExperienceDataCollectionEnabled”];
  [[NSUserDefaults standardUserDefaults] synchronize];

Získání aktuálního nastavení příznaku řízení protokolováníGet current logging control flag setting

[[NSUserDefaults standardUserDefaults] boolForKey:@"IpcCustomerExperienceDataCollectionEnabled"];

Nastavení řízení úrovně protokolováníSet log level control

NSUserDefaults \*prefs = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
 [prefs setInteger:1 forKey:@"IpcLogLevel”];
 [[NSUserDefaults standardUserDefaults] synchronize];

Získání nastavení řízení úrovně protokolováníGet log level control setting

[[NSUserDefaults standardUserDefaults] boolForKey:@"IpcLogLevel"];

WindowsWindows

Povolení automatického protokolováníEnable automatic logging

CustomerExperienceConfiguration::Option = CustomerExperienceOptions::LoggingEnabledNow;

Další informace o volitelném nastavení naleznete v tématu CustomerExperienceOptions.For more information on optional settings, see CustomerExperienceOptions.

Získání aktuálního nastavení příznaku řízení protokolováníGet current logging control flag setting

CustomerExperienceOptions loggingOption = CustomerExperienceConfiguration::Option;

Poznámka – Výše uvedené výstřižky kódu systému Windows jsou v jazyce C++.Note - The Windows code snips above are in C++. V případě jazyka C# aktualizujte syntaxi pomocí znaku „.“For C#, update the syntax with ‘.’ namísto znaků „::“.in place of ‘::’.

Linux / C++ – Tato sada SDK obsahuje určité základní protokolování, které není tak rozsáhlé jako u jiných platforem.Linux / C++ - This SDK has some basic logging that is not as extensive as that of the other platforms. Další informace naleznete v části Řešení potíží v „README.md“ v sadě RMS SDK pro přenosný jazyk C++.For more information see the Troubleshooting section of the "README.md" at RMS SDK for portable C++.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.