Postup: Použití sledování dokumentůHow to: Use document tracking

Používání funkce sledování dokumentů vyžaduje základní znalost správy přidružených metadat a registrace k službě.Using the document tracking feature requires some simple understandings about managing the associated metadata and registration with the service.

Správa metadat pro sledování dokumentůManaging document tracking metadata

Všechny operační systémy podporující sledování dokumentů mají podobné implementace.Each of the operating systems supporting document tracking have similar implementations. Patří mezi ně sada vlastností, která představuje metadata, nový parametr přidaný do metod vytváření zásad uživatele a metoda pro registraci zásady, která se bude sledovat pomocí služby pro sledování dokumentů.These include as set of properties that represent the metadata, a new parameter added to the user policy creation methods and a method for registering the policy to be tracked with the document tracking service.

Z provozního hlediska jsou ke sledování dokumentů potřeba jen vlastnosti název obsahu a typ oznámení.Operationally, only the content name and the notification type properties are required for document tracking.

Toto je posloupnost kroků, pomocí kterých nastavíte sledování dokumentů pro určitou část obsahu:The sequence of steps you will use to setup document tracking for a given piece of content is:

  • Vytvořte objekt metadat licence a nastavte název obsahu a typ oznámení.Create a license metadata object then set the content name and notification type. Toto jsou jediné požadované vlastnosti.These are the only required properties.

Zvolte typ zásad – šablona nebo ad hoc:Chose policy type; template or ad-hoc:

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.