Kurz: Přizpůsobení zobrazení Azure IoT Central pro operátoraTutorial: Customize the Azure IoT Central operator's view

Tento kurz vám jako tvůrci ukáže, jak přizpůsobit zobrazení vaší aplikace pro operátora.This tutorial shows you, as a builder, how to customize the operator's view of your application. Když měníte aplikaci jako tvůrce, můžete zobrazit náhled zobrazení operátor v aplikaci Microsoft Azure IoT Central.When you make a change to the application as a builder, you can preview the operator's view in the Microsoft Azure IoT Central application.

V tomto kurzu přizpůsobíte aplikaci tak, aby operátorovi zobrazovala relevantní informace o připojeném klimatizačním zařízení.In this tutorial, you customize the application to display relevant information about the connected air conditioner device to an operator. Vaše přizpůsobení umožní operátorovi spravovat klimatizační zařízení připojená k aplikaci.Your customizations enable the operator to manage the air conditioner devices connected to the application.

V tomto kurzu se naučíte:In this tutorial, you learn how to:

 • Konfigurace řídicího panelu zařízeníConfigure your device dashboard
 • Konfigurace rozložení nastavení zařízeníConfigure your device settings layout
 • Konfigurace rozložení vlastností zařízeníConfigure your device properties layout
 • Zobrazení náhledu zařízení jako operátorPreview the device as an operator
 • Konfigurace výchozí domovské stránkyConfigure your default home page
 • Zobrazení náhledu výchozí domovské stránky jako operátorPreview the default home page as an operator

PožadavkyPrerequisites

Než začnete, měli byste dokončit dva předchozí kurzy:Before you begin, you should complete the two previous tutorials:

Konfigurace řídicího panelu zařízeníConfigure your device dashboard

Jako tvůrce můžete definovat, které informace se zobrazí na řídicím panelu zařízení.As a builder, you can define what information displays on a device dashboard. V kurzu Definování nového typu zařízení ve vaší aplikaci jste na řídicí panel Connected Air Conditioner-1 přidali čárový graf a další informace.In the Define a new device type in your application tutorial, you added a line-chart and other information to the Connected Air Conditioner-1 dashboard.

 1. Pokud chcete upravit šablonu zařízení Connected Air Conditioner, v levé navigační nabídce zvolte Explorer (Průzkumník):To edit the Connected Air Conditioner device template, choose Explorer on the left navigation menu:

  Stránka Explorer (Průzkumník)

 2. Pokud chcete začít s přizpůsobováním řídicího panelu připojeného klimatizačního zařízení, vyberte šablonu zařízení Connected Air Conditioner (1.0.0).To start customizing your connected air conditioner device dashboard, select the Connected Air Conditioner (1.0.0) device template. Zvolte zařízení Connected Air Conditioner-1, které jste vytvořili v kurzu Definování nového typu zařízení ve vaší aplikaci:Choose the Connected Air Conditioner-1 device you created in the Define a new device type in your application tutorial:

  Výběr připojeného klimatizačního zařízení

  Když jste uvnitř zařízení, jako je třeba Connected Air Conditioner-1, můžete měnit příslušnou šablonu pomocí možnosti Upravit šablonu.When inside a device, such as Connected Air Conditioner-1, you can select Edit Template to make a change to the underlying template. Další informace najdete v tématu Vytvoření nové verze šablony zařízení.For more information, see Create a new device template version.

 3. Pokud chcete upravit řídicí panel, zvolte řídicí panel a vyberte možnost Upravit šablonu:To edit the dashboard, choose Dashboard, and select Edit Template:

  Stránka řídicího panelu šablony zařízení

 4. Pokud chcete na řídící panel přidat dlaždici Klíčový ukazatel výkonu, zvolte KPI (Klíčový ukazatel výkonu):To add a Key Performance Indicator (KPI) tile to the dashboard, choose KPI:

  Přidání KPI

  Při definování klíčového ukazatele výkonu použijte informace v následující tabulce:To define the KPI, use the information in the following table:

  NastaveníSetting HodnotaValue
  NázevName Maximální teplotaMaximum temperature
  MěřeníMeasurement Teplotatemperature
  AgregaceAggregation MaximumMaximum
  Časové rozmezíTime range Poslední 1 týdenPast 1 week
 5. Zvolte Uložit.Choose Save. Teď na řídicím panelu vidíte dlaždici KPI:You can now see the KPI tile on the dashboard:

  Dlaždice KPI

 6. Pokud chcete přesunout dlaždici na řídicím panelu nebo změnit její velikost, přesuňte ukazatel myši na dlaždici.To move or resize a tile on the dashboard, move the mouse pointer over the tile. Dlaždici můžete přetáhnout na nové umístění nebo změnit její velikost:You can drag the tile to a new location or resize it:

  Úprava rozložení řídicího panelu

 7. Po dokončení změn klikněte na tlačítko Hotovo.Click Done when you are finished making changes.

Konfigurace rozložení nastaveníConfigure your settings layout

Jako tvůrce můžete také nakonfigurovat zobrazení nastavení zařízení pro operátora.As a builder, you can also configure the operator's view of the device settings. Operátor používá stránku nastavení zařízení ke konfiguraci zařízení.An operator uses the device settings page to configure a device. Operátor použije stránku nastavení například k nastavení cílové teploty pro připojenou klimatizaci.For example, an operator uses the settings page to set the target temperature for the connected air conditioner.

 1. Pokud chcete upravit rozložení nastavení pro připojenou klimatizaci, zvolte Nastavení a vyberte možnost Upravit šablonu:To edit the settings layout for your connected air conditioner, choose Settings, and select Edit Template:

  Stránka Nastavení

 2. Dlaždice nastavení můžete přesunout a můžete také upravit jejich velikost:You can move and resize the settings tiles:

  Úprava rozložení nastavení

 3. Po dokončení změn klikněte na tlačítko Hotovo.Click Done when you are finished making changes.

Poznámka

V režimu Upravit šablonu nemůžete upravovat hodnoty nastavení.In Edit Template mode, you can't edit the values of the settings.

Konfigurace rozložení vlastnostíConfigure your properties layout

Kromě řídicího panelu a nastavení můžete zobrazení operátora nakonfigurovat také pro vlastnosti zařízení.In addition to the dashboard and settings, you can also configure the operator's view of the device properties. Operátor používá stránku vlastností zařízení ke správě metadat zařízení.An operator uses the device properties page to manage device metadata. Operátor použije stránku vlastností například k zobrazení sériového čísla zařízení nebo aktualizaci kontaktních údajů pro výrobce.For example, an operator uses the properties page to view a device serial number or update contact details for the manufacturer.

 1. Pokud chcete upravit rozložení vlastností pro připojenou klimatizaci, zvolte Vlastnosti a poté vyberte možnost Upravit šablonu:To edit the properties layout for your connected air conditioner, choose Properties, and select Edit Template:

  Stránka Vlastnosti

 2. Pole vlastností můžete přesunout a můžete také upravit jejich velikost:You can move and resize the properties fields:

  Úprava rozložení vlastností

 3. Po dokončení změn klikněte na tlačítko Hotovo.Click Done when you are finished making changes.

Poznámka

V režimu Upravit šablonu nemůžete upravovat hodnoty vlastností.In Edit Template mode, you can't edit the values of the properties.

Zobrazení náhledu připojeného klimatizačního zařízení jako operátorPreview the connected air conditioner device as an operator

V režimu Upravit šablonu můžete přizpůsobit řídicí panel, stránku vlastností a stránku nastavení pro operátora.In Edit Template mode, you can customize the dashboard, settings, and properties pages for an operator. Pokud nejste v režimu Upravit šablonu, můžete aplikaci zobrazit jako operátor.If you are not in Edit Template mode, you can view the application as an operator.

 1. Pokud chcete zobrazit připojené klimatizační zařízení jako operátor, kliknutím na Done (Hotovo) ukončete úpravu šablony a vraťte se do zobrazení zařízení pro operátora.To view your connected air conditioner device as an operator, click Done to stop editing the template and return to the operator's view of the device.

 2. Pokud chcete aktualizovat umístění tohoto zařízení, upravte hodnotu na dlaždici s umístěním a potom zvolte Uložit:To update the Location of this device, edit the value in the Location tile and choose Save:

  Úprava nastavení vlastnosti

 3. Pokud chcete připojené klimatizaci odeslat nastavení, zvolte Settings (Nastavení),změňte hodnotu nastavení na dlaždici a potom zvolte Update (Aktualizovat):To send a setting to your connected air conditioner, choose Settings, change a setting value in a tile, and choose Update:

  Odesílání nastavení do zařízení

  Jakmile zařízení rozpozná změnu nastavení, nastavení se na dlaždici zobrazí jako synced (Synchronizováno).When the device acknowledges the new setting value, the setting shows as synced on the tile.

 4. Jako operátor můžete zobrazit řídicí panel zařízení tak, jak ho nakonfiguroval tvůrce:As an operator, you can view the device dashboard as configured by the builder:

  Zobrazení řídicího panelu zařízení pro operátora

Konfigurace výchozí domovské stránkyConfigure the default home page

Když tvůrce nebo operátor přihlásí k aplikaci Azure IoT Central, uvidí domovskou stránku.When a builder or operator signs in to an Azure IoT Central application, they see a home page. Jako tvůrce můžete nakonfigurovat obsah této domovské stránky tak, aby zahrnovala obsah, který je pro operátory nejužitečnější a nejrelevantnější.As a builder, you can configure the content of this home page to include the most useful and relevant content for an operator.

 1. Pokud chcete přizpůsobit výchozí domovskou stránku, přejděte na stránku Home a v pravé horní části stránky vyberte Upravit.To customize the default home page, navigate to the Home page and select Edit, on the top right of the page. Po zvolení možnosti Upravit se zprava vysune seznam objektů, které můžete přidat na vaši domovskou stránku.Upon selecting Edit, a panel will slide out from the right with a list of objects you can add to your Homepage.

  Stránka Application Builder (Tvůrce aplikací)

 2. Pokud chcete přizpůsobit na domovskou stránku, přidejte dlaždice z knihovny.To customize the home page, add tiles from the Library. Zvolte Link (Odkaz) a přidejte podrobné informace o webu vaší organizace.Choose Link, and add details of your organization's web site. Potom zvolte Save (Uložit):Then choose Save:

  Přidání odkazu na domovskou stránku

  Poznámka

  Můžete také přidat odkazy na stránky ve vaší aplikaci Azure IoT Central.You can also add links to pages within your Azure IoT Central application. Můžete třeba přidat odkaz na řídicí panel zařízení nebo na stránku nastavení.For example, you could add a link to a device dashboard or settings page.

 3. Volitelně můžete zvolit Image (Obrázek) a nahrát obrázek, který se zobrazí na vaší domovské stránce.Optionally, choose Image and upload an image to display on your home page. Obrázek může mít adresu URL, na kterou přejdete po kliknutí na něj:An image can have a URL to which you navigate when you click on it:

  Přidání obrázku na domovskou stránku

  Další informace najdete v tématu věnovaném postupu při přípravě a nahrávání obrázků do aplikace Azure IoT Central.To learn more, see How to prepare and upload images to your Azure IoT Central application.

Zobrazení náhledu výchozí domovské stránky jako operátorPreview the default home page as an operator

Pokud chcete zobrazit náhled domovské stránky tak, jak ji uvidí operátor, a nechcete ji upravovat, zvolte Hotovo v pravé horní části stránkyTo preview the home page as an operator and no longer edit, select Done on the top right of the page

Přepnutí režimu návrhu

Když kliknete na dlaždice s obrázky a odkazy, přejdete na adresy URL, které jste nastavili jako tvůrce.You can click on the link and image tiles to navigate to the URLs you set as a builder.

Další krokyNext steps

V tomto kurzu jste se naučili, jak přizpůsobit zobrazení aplikace pro operátora.In this tutorial, you learned how to customize the operator's view of the application.

 • Konfigurace řídicího panelu zařízeníConfigure your device dashboard
 • Konfigurace rozložení nastavení zařízeníConfigure your device settings layout
 • Konfigurace rozložení vlastností zařízeníConfigure your device properties layout
 • Zobrazení náhledu zařízení jako operátorPreview the device as an operator
 • Konfigurace výchozí domovské stránkyConfigure your default home page
 • Zobrazení náhledu výchozí domovské stránky jako operátorPreview the default home page as an operator

Teď když jste se naučili, jak přizpůsobit zobrazení aplikace pro operátora, můžete přejít k dalším navrhovaným krokům:Now that you have learned how to customize the operator's view of the application, the suggested next steps are: