Rychlý start: Vytvoření virtuálního počítače s Linuxem na webu Azure PortalQuickstart: Create a Linux virtual machine in the Azure portal

Virtuální počítače Azure je možné vytvářet na webu Azure Portal.Azure virtual machines (VMs) can be created through the Azure portal. Azure Portal je uživatelské rozhraní v prohlížeči, pomocí kterého můžete vytvářet virtuální počítače a související prostředky.The Azure portal is a browser-based user interface to create VMs and their associated resources. V tomto rychlém startu se dozvíte, jak pomocí webu Azure Portal nasadit virtuální počítač s Linuxem Ubuntu 16.04 LTS.This quickstart shows you how to use the Azure portal to deploy a Linux virtual machine (VM) running Ubuntu 16.04 LTS. Také se k virtuálnímu počítači připojíte přes SSH a nainstalujete na něj webový server NGINX, abyste virtuální počítač viděli v akci.To see your VM in action, you also SSH to the VM and install the NGINX web server.

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Vytvoření páru klíčů SSHCreate SSH key pair

K dokončení tohoto rychlého startu potřebujete pár klíčů SSH.You need an SSH key pair to complete this quickstart. Pokud už máte pár klíčů SSH, můžete tento krok přeskočit.If you already have an SSH key pair, you can skip this step.

Otevřete prostředí Bash a pomocí nástroje ssh-keygen vytvořte pár klíčů SSH.Open a bash shell and use ssh-keygen to create an SSH key pair. Pokud na místním počítači nemáte prostředí Bash, můžete použít Azure Cloud Shell.If you don't have a bash shell on your local computer, you can use the Azure Cloud Shell.

ssh-keygen -t rsa -b 2048

Výše uvedený příkaz vygeneruje veřejný a privátní klíč s výchozím názvem id_rsa v adresáři ~/.ssh directory.The above command generates public and private keys with the default name of id_rsa in the ~/.ssh directory. Příkaz vrátí úplnou cestu k veřejnému klíči.The command returns the full path to the public key. Použijte cestu k veřejnému klíči v příkazu cat a zobrazte obsah tohoto klíče.Use the path to the public key to display its contents with cat.

cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Výstup tohoto příkazu si uložte.Save the output of this command. Budete ho potřebovat při konfiguraci účtu správce pro přihlášení k virtuálnímu počítači.You will need it when configuring your administrator account to log in to your VM.

Podrobnější informace o vytváření párů klíčů SSH, včetně použití PuTTY, najdete v tématu Jak používat klíče SSH s Windows.For more detailed information on how to create SSH key pairs, including the use of PuTTy, see How to use SSH keys with Windows.

Pokud pár klíčů SSH vytvoříte pomocí služby Cloud Shell, uloží se do sdílené složky Azure, kterou služba Cloud Shell automaticky připojí.If you create your SSH key pair using the Cloud Shell, it will be stored in an Azure File Share that is automatically mounted by the Cloud Shell. Tuto sdílenou složku ani účet úložiště neodstraňujte,dokud nenačtete své klíče, jinak ztratíte přístup k virtuálnímu počítači.Don't delete this file share or storage account until after you have retrieved your keys or you will lose access to the VM.

Přihlášení k AzureSign in to Azure

Přihlaste se k webu Azure Portal.Sign in to the Azure portal.

Vytvoření virtuálního počítačeCreate virtual machine

 1. V levém horním rohu webu Azure Portal zvolte Vytvořit prostředek.Choose Create a resource in the upper left corner of the Azure portal.

 2. Ve vyhledávacím poli nad seznamem prostředků Azure Marketplace vyhledejte a vyberte Ubuntu Server 16.04 LTS od společnosti Canonical a pak zvolte Vytvořit.In the search box above the list of Azure Marketplace resources, search for and select Ubuntu Server 16.04 LTS by Canonical, then choose Create.

 3. Přesvědčte se, že je na kartě Základy v části Podrobnosti o projektu vybrané správné předplatné a potom v části Skupina prostředků vyberte Vytvořit nový.In the Basics tab, under Project details, make sure the correct subscription is selected and then choose to Create new under Resource group. V automaticky otevíraném okně zadejte jako název skupiny prostředků myResourceGroup a potom zvolte OK.In the pop-up, type myResourceGroup for the name of the resource group and then choose OK.

  Vytvoření nové skupiny prostředků pro virtuální počítač

 4. V části Podrobnosti o instancích jako Název virtuálního počítače zadejte myVM a u možnosti Oblast zvolte USA – východ.Under Instance details, type myVM for the Virtual machine name and choose East US for your Region. Zbytek ponechte ve výchozím nastavení.Leave the other defaults.

  Část podrobnosti o instancích

 5. V části Účet správce vyberte Veřejný klíč SSH, zadejte své uživatelské jméno a potom do textového pole vložte svůj veřejný klíč.Under Administrator account, select SSH public key, type your user name, then paste your public key into the text box. Ve veřejném klíči odeberte počáteční a koncové prázdné znaky.Remove any leading or trailing white space in your public key.

  Účet správce

 6. V části Pravidla portů pro příchozí spojení > Veřejné příchozí porty zvolte Povolit vybrané porty a potom z rozevíracího seznamu vyberte SSH (22) a HTTP (80) .Under Inbound port rules > Public inbound ports, choose Allow selected ports and then select SSH (22) and HTTP (80) from the drop-down.

  Otevřené porty pro protokoly RDP a HTTP

 7. Zbytek ponechte ve výchozím nastavení a pak v dolní části stránky vyberte tlačítko Zkontrolovat a vytvořit.Leave the remaining defaults and then select the Review + create button at the bottom of the page.

 8. Na stránce Vytvoření virtuálního počítače se zobrazí podrobnosti o virtuálním počítači, který se chystáte vytvořit.On the Create a virtual machine page, you can see the details about the VM you are about to create. Až budete připraveni, vyberte Vytvořit.When you are ready, select Create.

Nasazení virtuálního počítače bude několik minut trvat.It will take a few minutes for your VM to be deployed. Po dokončení nasazení se přesuňte k další části.When the deployment is finished, move on to the next section.

Připojení k virtuálnímu počítačiConnect to virtual machine

Vytvořte připojení SSH k virtuálnímu počítači.Create an SSH connection with the VM.

 1. Na stránce Přehled pro váš virtuální počítač vyberte tlačítko Připojit.Select the Connect button on the overview page for your VM.

  Portál 9

 2. Na stránce Připojení k virtuálnímu počítači ponechte výchozí výběr možností pro připojení podle IP adresy přes port 22.In the Connect to virtual machine page, keep the default options to connect by IP address over port 22. V části Přihlásit pomocí místního účtu virtuálního počítače se zobrazí příkaz pro připojení.In Login using VM local account a connection command is shown. Kliknutím na tlačítko příkaz zkopírujte.Click the button to copy the command. Následující příklad ukazuje, jak vypadá příkaz pro připojení přes SSH:The following example shows what the SSH connection command looks like:

  ssh azureuser@10.111.12.123
  
 3. Do stejného prostředí Bash, které jste použili k vytvoření páru klíčů SSH (například Azure Cloud Shell nebo místní prostředí Bash), vložte příkaz pro připojení přes SSH a vytvořte relaci SSH.Using the same bash shell you used to create your SSH key pair (like the Azure Cloud Shell or your local bash shell) paste the SSH connection command into the shell to create an SSH session.

Instalace webového serveruInstall web server

Pokud se chcete podívat na virtuální počítač v akci, nainstalujte webový server NGINX.To see your VM in action, install the NGINX web server. V relaci SSH aktualizujte zdroje balíčku a pak nainstalujte nejnovější balíček NGINX.From your SSH session, update your package sources and then install the latest NGINX package.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

Až budete hotovi, zadáním příkazu exit ukončete relaci SSH.When done, type exit to leave the SSH session.

Zobrazení webového serveru v akciView the web server in action

V libovolném webovém prohlížeči zobrazte výchozí úvodní stránku serveru NGINX.Use a web browser of your choice to view the default NGINX welcome page. Jako webovou adresu zadejte veřejnou IP adresu virtuálního počítače.Enter the public IP address of the VM as the web address. Veřejnou IP adresu najdete na stránce přehledu virtuálního počítače nebo v připojovacím řetězci SSH, který jste použili dříve.The public IP address can be found on the VM overview page or as part of the SSH connection string you used earlier.

Výchozí web NGINX

Vyčištění prostředkůClean up resources

Pokud už je nepotřebujete, můžete odstranit skupinu prostředků, virtuální počítač a všechny související prostředky.When no longer needed, you can delete the resource group, virtual machine, and all related resources. Provedete to tak, že vyberete skupinu prostředků pro příslušný virtuální počítač, vyberete Odstranit a pak potvrdíte název skupiny prostředků, kterou chcete odstranit.To do so, select the resource group for the virtual machine, select Delete, then confirm the name of the resource group to delete.

Další krokyNext steps

V tomto rychlém startu jste nasadili jednoduchý virtuální počítač, vytvořili jste skupinu zabezpečení sítě a pravidlo a nainstalovali jste základní webový server.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, created a Network Security Group and rule, and installed a basic web server. Další informace o virtuálních počítačích Azure najdete v kurzu pro virtuální počítače s Linuxem.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Linux VMs.