Synchronizace aktualizací softwaru z odpojeného bodu aktualizace softwaruSynchronize software updates from a disconnected software update point

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Pokud dojde k odpojení bodu aktualizace softwaru lokality nejvyššího bodu od internetu, je nutné k synchronizaci metadat aktualizací softwaru použít funkce exportu a importu nástroje WSUSUtil.When the software update point at the top-level site is disconnected from the Internet, you must use the export and import functions of the WSUSUtil tool to synchronize software updates metadata. Jako zdroj synchronizace můžete zvolit existující server WSUS, který není ve vaší Configuration Manager hierarchii.You can choose an existing WSUS server not in your Configuration Manager hierarchy as the synchronization source. Toto téma poskytuje informace o tom, jak používat funkce exportu a importu nástroje WSUSUtil.This topic provides information about how to use the export and import functions of the WSUSUtil tool.

Chcete-li metadata aktualizací softwaru exportovat a importovat, je nutné metadata aktualizací softwaru exportovat z databáze WSUS na určitém serveru pro export, poté zkopírovat místně uložené soubory licence do odpojeného bodu aktualizace softwaru a nakonec naimportovat metadata aktualizací softwaru do databáze WSUS na odpojeném bodě aktualizace softwaru.To export and import software updates metadata, you must export software updates metadata from the WSUS database on a specified export server, then copy the locally stored license terms files to the disconnected software update point, and then import the software updates metadata to the WSUS database on the disconnected software update point.

Pomocí následující tabulky identifikujte server pro export, na který chcete metadata aktualizací softwaru vyexportovat.Use the following table to identify the export server in which to export the software updates metadata.

Bod aktualizace softwaruSoftware update point Nadřazený zdroj aktualizace pro připojené body aktualizace softwaruUpstream update source for connected software update points Server pro export pro odpojený bod aktualizace softwaruExport server for a disconnected software update point
Lokalita centrální správyCentral administration site Microsoft Update (Internet)Microsoft Update (Internet)

Stávající server WSUSExisting WSUS server
Vyberte server WSUS, který je synchronizovaný s Microsoft Update pomocí klasifikace aktualizací softwaru, produktů a jazyků, které potřebujete ve svém Configuration Manager prostředí.Choose a WSUS server that is synchronized with Microsoft Update by using the software update classifications, products, and languages that you need in your Configuration Manager environment.
Samostatná primární lokalitaStand-alone primary site Microsoft Update (Internet)Microsoft Update (Internet)

Stávající server WSUSExisting WSUS server
Vyberte server WSUS, který je synchronizovaný s Microsoft Update pomocí klasifikace aktualizací softwaru, produktů a jazyků, které potřebujete ve svém Configuration Manager prostředí.Choose a WSUS server that is synchronized with Microsoft Update by using the software update classifications, products, and languages that you need in your Configuration Manager environment.

Než začnete s procesem exportu, ověřte, zda je synchronizace aktualizací softwaru na vybraném serveru pro export dokončena, aby bylo možné zajistit, že byla synchronizována poslední metadata aktualizací softwaru.Before you start the export process, verify that software updates synchronization is completed on the selected export server to ensure that the most recent software updates metadata is synchronized. Chcete-li ověřit, zda byla synchronizace aktualizací softwaru úspěšně dokončena, proveďte následující postup.To verify that software updates synchronization has completed successfully, use the following procedure.

Ověření úspěšného dokončení synchronizace aktualizací softwaru na serveru pro exportTo verify that software updates synchronization has completed successfully on the export server

 1. Otevřete konzolu pro správu serveru WSUS a připojte se k databázi WSUS na serveru pro export.Open the WSUS Administration console and connect to the WSUS database on the export server.

 2. V konzole pro správu služby WSUS klikněte na Synchronizace.In the WSUS Administration console, click Synchronizations. V podokně výsledků se zobrazí seznam pokusů o synchronizaci aktualizací softwaru.A list of the software updates synchronization attempts are displayed in the results pane.

 3. V podokně výsledků vyhledejte poslední pokus o synchronizaci aktualizací softwaru a ověřte, zda byla úspěšně dokončena.In the results pane, find the latest software updates synchronization attempt and verify that it completed successfully.

Důležité

Nástroj WSUSUtil musí být spuštěn místně na serveru pro export, aby bylo možné metadata aktualizací softwaru exportovat, a musí být spuštěn také na serveru odpojeného bodu aktualizací softwaru, aby bylo možné aktualizace softwaru importovat.The WSUSUtil tool must be run locally on the export server to export the software updates metadata, and it also must be run on the disconnected software update point server to import the software updates metadata. Kromě toho uživatel, který nástroj WSUSUtil spustí, musí být členem místní skupiny správců na jednotlivých serverech.In addition, the user that runs the WSUSUtil tool must be a member of the local Administrators group on each server.

Proces exportu aktualizací softwaruExport process for software updates

Export aktualizací softwaru zahrnuje dva hlavní kroky: kopírování místně uložených souborů licence do odpojeného bodu aktualizací softwaru a export metadat aktualizací softwaru z databáze WSUS na serveru pro export.The export process for software updates consists of two main steps: to copy the locally stored license terms files to the disconnected software update point, and to export software updates metadata from the WSUS database on the export server.

Pomocí následujícího postupu zkopírujte místní metadata licence do odpojeného bodu aktualizace softwaru.Use the following procedure to copy the local license terms metadata to the disconnected software update point.

Kopírování místních souborů ze serveru pro export na server odpojeného bodu aktualizace softwaruTo copy local files from the export server to the disconnected software update point server

 1. Na serveru pro export vyhledejte složku, ve které jsou uloženy aktualizace softwaru a jejich licenční podmínky.On the export server, navigate to the folder where software updates and the license terms for software updates are stored. Ve výchozím nastavení se soubory serveru WSUS ukládají do složky <instalační_jednotka_WSUS>\WSUS\WSUSContent\, kde instalační_jednotka_WSUS je jednotka, na které je server WSUS nainstalovaný.By default, the WSUS server stores the files at <WSUSInstallationDrive>\WSUS\WSUSContent\, where WSUSInstallationDrive is the drive on which WSUS is installed.

 2. Zkopírujte všechny soubory a složky z tohoto umístění do složky WSUSContent na serveru odpojeného bodu aktualizace softwaru.Copy all files and folders from this location to the WSUSContent folder on the disconnected software update point server.

  Pomocí následujícího postupu vyexportujte metadata aktualizací softwaru z databáze WSUS na server pro export.Use the following procedure to export the software updates metadata from the WSUS database on the export server.

Export metadat aktualizací software z databáze WSUS na server pro exportTo export software updates metadata from the WSUS database on the export server

 1. Na výzvu příkazového řádku na serveru pro export přejděte do složky, která obsahuje soubor WSUSutil.exe.At the command prompt on the export server, navigate to the folder that contains WSUSutil.exe. Ve výchozím nastavení se nástroj nachází ve složce %ProgramFiles%\Update Services\Tools.By default, the tool is located at %ProgramFiles%\Update Services\Tools. Třeba pokud se nástroj nachází ve výchozím umístění, zadejte příkaz cd %ProgramFiles%\Update Services\Tools.For example, if the tool is located in the default location, type cd %ProgramFiles%\Update Services\Tools.

 2. Zadejte následující příkaz pro export metadat aktualizací softwaru do souboru balíčku:Type the following to export the software updates metadata to a package file:

  *WSUSutil. exe Export souboru s příponou***logfilewsusutil.exe export packagename logfile

  Příklad:For example:

  wsusutil.exe export export.cab export.logwsusutil.exe export export.cab export.log

  Formát jde vyhodnotit takto: Soubor WSUSutil.exe je následovaný možností exportu, názvem souboru .cab pro export, který se vytvoří během exportu, a názvem souboru protokolu.The format can be summarized as follows: WSUSutil.exe is followed by the export option, the name of the export .cab file that is created during the export operation, and the name of a log file. Soubor WSUSutil.exe vyexportuje metadata ze serveru pro export a vytvoří soubor protokolu z činnosti.WSUSutil.exe exports the metadata from the export server and creates a log file of the operation.

  Poznámka

  Název souboru balíčku (.cab) a protokolu musí být v aktuální složce jedinečný.The package (.cab file) and the log file name must be unique in the current folder.

 3. Přesuňte balíček pro export do složky, která obsahuje soubor WSUSutil.exe, na serveru WSUS pro import.Move the export package to the folder that contains WSUSutil.exe on the import WSUS server.

  Poznámka

  Pokud balíček do této složky přesunete, bude import jednodušší.If you move the package to this folder, the import experience can be easier. Balíček lze přesunout do libovolného umístění, které je na serveru pro import dostupné. Poté zadejte umístění při spuštění souboru WSUSutil.exe.You can move the package to any location that is accessible to the import server, and then specify the location when you run WSUSutil.exe.

Import metadat aktualizací softwaruImport software updates metadata

Pomocí následujícího postupu naimportujte metadata aktualizací softwaru ze serveru pro export do odpojeného bodu aktualizace softwaru.Use the following procedure to import software updates metadata from the export server to the disconnected software update point.

Důležité

Nikdy neimportujte žádná exportovaná data ze zdroje, kterému nedůvěřujete.Never import any exported data from a source that you do not trust. Pokud naimportujete obsah ze zdroje, kterému nedůvěřujete, může dojít k ohrožení zabezpečení serveru WSUS.If you import content from a source that you do not trust, it might compromise the security of your WSUS server.

Import metadat do databáze serveru pro importTo import metadata to the database of the import server

 1. Na výzvu příkazového řádku na serveru WSUS pro import přejděte do složky, která obsahuje soubor WSUSutil.exe.At the command prompt on the import WSUS server, navigate to the folder that contains WSUSutil.exe. Ve výchozím nastavení se nástroj nachází ve složce %ProgramFiles%\Update Services\Tools.By default, the tool is located at %ProgramFiles%\Update Services\Tools.

 2. Zadejte následující příkaz:Type the following:

  *WSUSutil. exe importuje***soubor. logfile .wsusutil.exe import packagename logfile

  Příklad:For example:

  wsusutil.exe import export.cab import.logwsusutil.exe import export.cab import.log

  Formát jde vyhodnotit takto: Soubor WSUSutil.exe je následovaný příkazem k importu, názvem souboru balíčku (.cab), který se vytvoří během exportu, cestou k souboru balíčku, pokud se nachází v jiné složce, a názvem souboru protokolu.The format can be summarized as follows: WSUSutil.exe is followed by the import command, the name of package file (.cab) that is created during the export operation, the path to the package file if it is in a different folder, and the name of a log file. Soubor WSUSutil.exe naimportuje metadata ze serveru pro export a vytvoří soubor protokolu z činnosti.WSUSutil.exe imports the metadata from the export server and creates a log file of the operation.

Další krokyNext steps

Po první synchronizaci aktualizací softwaru nebo po dostupných nových klasifikací nebo dostupných produktech musíte nakonfigurovat nové klasifikace a produkty pro synchronizaci aktualizací softwaru s novými kritérii.After you synchronize software updates for the first time, or after there are new classifications or products available, you must configure the new classifications and products to synchronize software updates with the new criteria.

Po synchronizace aktualizací softwaru s potřebnými kritérii Spravujte nastavení aktualizací softwaru.After you syncrhonize software updates with the criteria that you need, manage settings for software updates.