Rozhraní MFC a knihovna ATLMFC and ATL

Microsoft Foundation Classes (MFC) poskytuje objektově orientovanou obálku C++ přes Win32 pro rychlý vývoj nativních aplikací klasické pracovní plochy.The Microsoft Foundation Classes (MFC) provide a C++ object-oriented wrapper over Win32 for rapid development of native desktop applications. Aktivní šablony knihovny (ATL) je obálka knihovnu, která zjednodušuje vývoj COM a je používána pro vytváření ovládacích prvků ActiveX.The Active Template Library (ATL) is a wrapper library that simplifies COM development and is used extensively for creating ActiveX controls.

Můžete vytvořit programy MFC nebo ATL s Visual Studio Community Edition nebo vyšší.You can create MFC or ATL programs with Visual Studio Community Edition or higher. Edice Express nepodporuje MFC ani ATL.The Express editions do not support MFC or ATL.

V sadě Visual Studio 2015 Visual C++ je volitelnou komponentou a komponent knihovny MFC a ATL jsou volitelné dílčí komponenty v jazyce Visual C++.In Visual Studio 2015, Visual C++ is an optional component, and MFC and ATL components are optional sub-components under Visual C++. Pokud nevyberete tyto součásti při první instalaci sady Visual Studio, budete vyzváni k instalaci je při prvním pokusu o vytvoření nebo otevření projektu knihovny MFC nebo ATL.If you do not select these components when you first install Visual Studio, you will be prompted to install them the first time you attempt to create or open an MFC or ATL project.

V sadě Visual Studio 2017 a novější knihovny MFC a ATL jsou volitelné dílčí komponenty pod vývoj desktopových aplikací pomocí C++ úlohy v aplikaci instalační program sady Visual Studio.In Visual Studio 2017 and later, MFC and ATL are optional sub-components under the Desktop development with C++ workload in the Visual Studio Installer program. Můžete nainstalovat podporu ATL bez knihovny MFC nebo knihovny MFC a ATL – podpora (MFC závisí na ATL) v kombinaci.You can install ATL support without MFC, or combined MFC and ATL support (MFC depends on ATL). Další informace o úlohách a komponentách najdete v tématu instalace sady Visual Studio 2017.For more information about workloads and components, see Install Visual Studio 2017.

NázevTitle PopisDescription
Desktopové aplikace knihovny MFCMFC Desktop Applications Microsoft Foundation Classes poskytuje obálku dynamického zajišťování objektově orientované přes Win32, který umožňuje rychlý vývoj aplikací GUI v jazyce C++.Microsoft Foundation Classes provide a thin object-oriented wrapper over Win32 to enable rapid development of GUI applications in C++.
Desktopové komponenty ATL objektů COMATL COM Desktop Components Knihovna ATL poskytuje šablony tříd a konstrukce pro zjednodušení vytváření objektů modelu COM v jazyce C++ jiné použití.ATL provides class templates and other use constructs to simplify creation of COM objects in C++.
Sdílené třídy ATL/MFCATL/MFC Shared Classes Odkazy cstringt – třída a jiné třídy, které jsou sdílené mezi MFC a ATL.References for CStringT Class and other classes that are shared by MFC and ATL.
Práce se zdrojovými souboryWorking with Resource Files Editor prostředků umožňuje upravovat prostředky uživatelského prostředí, jako jsou řetězce, obrázky a dialogových oknech.The resource editor lets you edit UI resources such as strings, images, and dialog boxes.
Visual C++Visual C++ Nadřazené téma pro veškerý obsah jazyka C++ v knihovně MSDN.Parent topic for all C++ content in the MSDN library.