Co je nového pro Visual C++ v Visual Studio 2017Visual Studio 2017What's New for Visual C++ in Visual Studio 2017Visual Studio 2017

Visual Studio 2017Visual Studio 2017 poskytuje mnoho aktualizací a opravy pro prostředí Visual C++. brings many updates and fixes to the Visual C++ environment. Jsme vyřešili více než 250 chyb a hlášené problémy v kompilátoru a nástroje, mnoho odeslané zákazníky pomocí nahlásit problém a poskytují zlepšení možnosti v části odeslat zpětnou vazbu .We've fixed over 250 bugs and reported issues in the compiler and tools, many submitted by customers through the Report a Problem and Provide a Suggestion options under Send Feedback. Děkujeme vám, že hlásíte chyby!Thank you for reporting bugs! Další informace o co je nového ve všech sady Visual Studio, navštivte co je nového v Visual Studio 2017Visual Studio 2017 .For more information on what's new in all of Visual Studio, please visit What's new in Visual Studio 2017Visual Studio 2017.

kompilátor C++C++ compiler

Vylepšení shoda C++C++ conformance improvements

V této verzi jsme kompilátor jazyka C++ a standardní knihovny doplnili rozšířenou podporou pro funkce C++11 a C++14, a také předběžnou podporou pro některé funkce očekávané ve standardu C++17.In this release, we've updated the C++ compiler and standard library with enhanced support for C++11 and C++14 features, as well as preliminary support for certain features expected to be in the C++17 standard. Podrobné informace najdete v tématu C++ shoda vylepšení v nástroji Visual Studio 2017.For detailed information, see C++ Conformance Improvements in Visual Studio 2017. Visual Studio 2017 verze 15,5:Visual Studio 2017 version 15.5:

Kompilátor podporuje přibližně 75 % funkce, které jsou nové v C ++ 17, včetně strukturovaných vazby constexpr lambdas, if constexpr, vložené proměnné přeložte výrazy a přidání noexcept typ systému.The compiler supports about 75% of the features that are new in C++17, including structured bindings, constexpr lambdas, if constexpr, inline variables, fold expressions, and adding noexcept to the type system. Tyto jsou k dispozici v části /std: c ++ 17 možnost.These are available under the /std:c++17 option. Další informace najdete v tématu C++ shoda vylepšení v nástroji Visual Studio 2017For more information, see C++ Conformance Improvements in Visual Studio 2017

Visual Studio 2017 verze 15.7:Visual Studio 2017 version 15.7:

Sada nástrojů kompilátoru MSVC v sadě Visual Studio verze 15.7 nyní splňuje normu C++ Standard.The MSVC compiler toolset in Visual Studio version 15.7 now conforms with the C++ Standard. Další informace najdete v tématu Announcing: MSVC vyhovuje C++ Standard a přizpůsobení jazyka Visual C++.For more information, see Announcing: MSVC Conforms to the C++ Standard and Visual C++ Language Conformance.

Nové možnosti kompilátoruNew compiler options

 • / projektovou-: všechny shoda striktní standardy – možnosti kompilátoru povolení a zakázání rozšíření kompilátoru většina specifické pro společnost Microsoft (ale ne __declspec(dllimport), například)./permissive-: Enable all strict standards conformance compiler options and disable most Microsoft-specific compiler extensions (but not __declspec(dllimport), for example). Tato možnost je ve výchozím nastavení v aplikaci Visual Studio 2017 verze 15,5 na.This option is on by default in Visual Studio 2017 version 15.5. / Projektovou- shoda režimu zahrnuje podporu pro vyhledání dvoufázového názvu.The /permissive- conformance mode includes support for two-phase name lookup. Další informace najdete v tématu C++ shoda vylepšení v nástroji Visual Studio 2017.For more information, see C++ Conformance Improvements in Visual Studio 2017.

 • /Diagnostics: povolení zobrazení číslo řádku, číslo řádku a sloupce, nebo číslo řádku a sloupce a šipka nahoru v rámci řádku kódu, kde byl nalezen diagnostiky chyby nebo upozornění./diagnostics: Enable display of the line number, the line number and column, or the line number and column and a caret under the line of code where the diagnostic error or warning was found.

 • /Debug:fastlink: povolit až 30 % rychlejší přírůstkové odkaz krát (vs. Visual Studio 2015) není zkopírováním všechny informace o ladění do souboru PDB./debug:fastlink: Enable up to 30% faster incremental link times (vs. Visual Studio 2015) by not copying all debug information into the PDB file. Soubor PDB místo odkazuje na informace o ladění pro objekt a knihovna soubory použít k vytvoření spustitelného souboru.The PDB file instead points to the debug information for the object and library files used to create the executable. V tématu rychlejší C++ sestavení cyklu v sadě VS "15" s /Debug:fastlink a doporučení, která rychlost sestavení C++ v sadě Visual Studio.See Faster C++ build cycle in VS "15" with /Debug:fastlink and Recommendations to speed C++ builds in Visual Studio.

 • Visual Studio 2017Visual Studio 2017 umožňuje používat SDL s / await. allows using /sdl with /await. Jsme odebrali /RTC omezení coroutines.We removed the /RTC limitation with Coroutines.

  Visual Studio 2017 verze 15.3:Visual Studio 2017 version 15.3:

 • / std: c ++ 14 a/std: c ++ nejnovější: tyto možnosti kompilátoru umožňují vyslovení souhlasu s konkrétní verze ISO C++ programovací jazyk v projektu./std:c++14 and /std:c++latest: These compiler options enable you to opt-in to specific versions of the ISO C++ programming language in a project. Většina nového konceptu standardní funkce se budou dát /std: c ++ nejnovější možnost.Most of the new draft standard features are guarded by the /std:c++latest option.

 • / std: c ++ 17 umožňuje sadu funkce C ++ 17 implementované kompilátoru./std:c++17 enables the set of C++17 features implemented by the compiler. Tato možnost zakáže kompilátoru a standardní knihovny podpora pro funkce, které se změnily nebo nové verze aktualizací práce koncept a vadou standardní C++ po C ++ 17.This option disables compiler and standard library support for features that are changed or new in versions of the Working Draft and defect updates of the C++ Standard after C++17. Chcete-li tyto funkce povolit, použijte /std: c ++ nejnovější.To enable those features, use /std:c++latest.

CODEGEN, zabezpečení, diagnostiky a správy verzíCodegen, security, diagnostics and versioning

Tato verze přináší několik vylepšení v optimalizace, generování kódu, Správa verzí nástrojů a diagnostiky.This release brings several improvements in optimization, code generation, toolset versioning, and diagnostics. Mezi důležitá vylepšení patří:Some notable improvements include:

 • Vylepšené generování kódu smyček: Podpora automatické vektorizace dělení konstantních celých čísel, lepší identifikace vzorů memsetImproved code generation of loops: Support for automatic vectorization of division of constant integers, better identification of memset patterns.
 • Vylepšené zabezpečení kódu: vylepšené emisí diagnostics kompilátoru přetečení vyrovnávací paměti, a /guard:cf nyní chrání přepínač příkazy, které generují přechod tabulky.Improved code security: Improved emission of buffer overrun compiler diagnostics, and /guard:cf now guards switch statements that generate jump tables.
 • Správa verzí: Hodnota předdefinované makro preprocesoru _MSC_VER je nyní monotónně aktualizované při každé aktualizaci nástrojů Visual C++.Versioning: The value of the built-in preprocessor macro _MSC_VER is now being monotonically updated at every Visual C++ toolset update. Další informace najdete v tématu verze kompilátoru Visual C++.For more information, see Visual C++ Compiler Version.
 • Nové rozložení nástrojů: kompilátoru a související sestavovací nástroje mají nové umístění a strukturu adresáře na vývojovém počítači.New toolset layout: The compiler and related build tools have a new location and directory structure on your development machine. Nové rozložení umožňuje vedle sebe instalace více verzí kompilátoru.The new layout enables side-by-side installations of multiple versions of the compiler. Další informace najdete v tématu kompilátoru nástroje rozložení v sadě Visual Studio "15".For more information, see Compiler Tools Layout in Visual Studio "15".
 • Vylepšené diagnostiky: ve výstupním okně teď zobrazuje sloupec, kde dojde k chybě.Improved diagnostics: The output window now shows the column where an error occurs. Další informace najdete v tématu diagnostiky vylepšení kompilátoru C++ v sadě VS "15" Preview 5.For more information, see C++ compiler diagnostics improvements in VS "15" Preview 5.
 • Při použití rutiny společné, experimentální – klíčové slovo yield (k dispozici v části / await možnost) byl odebrán.When using co-routines, the experimental keyword yield (available under the /await option) has been removed. Váš kód by měl aktualizovat, a použít co_yield místo.Your code should be updated to use co_yield instead. Další informace najdete v Blogu týmu Visual C++.For more information, see the Visual C++ Team blog.

Visual Studio 2017 verze 15.3:Visual Studio 2017 version 15.3:

Další vylepšení diagnostiky v kompilátoru.Additional improvements to diagnostics in the compiler. Další informace najdete v tématu diagnostiky vylepšení v nástroji Visual Studio 2017 15.3.0.For more information, see Diagnostic Improvements in Visual Studio 2017 15.3.0.

Visual Studio 2017 verze 15,5:Visual Studio 2017 version 15.5:

Výkon modulu runtime Visual C++ dál vylepšit kvůli lepší kvalitu generovaného kódu.Visual C++ runtime performance continues to improve due to better generated code quality. To znamená, že jednoduše znovu zkompiluje kódu a vaše aplikace běží rychleji.This means that you can simply recompile your code, and your app runs faster. Některé z optimalizace kompilátoru se nikdy nepracovali, jako je například vectorization podmíněného skalární úložišť, kombinování volání sin(x) a cos(x) do nového sincos(x)a odstranění redundantní pokyny z Optimalizátor SSA.Some of the compiler optimizations are brand new, such as the vectorization of conditional scalar stores, the combining of calls sin(x) and cos(x) into a new sincos(x), and the elimination of redundant instructions from the SSA Optimizer. Další optimalizace kompilátoru jsou vylepšení stávajících funkcí jako je například nástrojů pro vektorizaci heuristiky pro podmíněné výrazy, lepší optimalizace smyčky a codegen minimální nebo maximální float.Other compiler optimizations are improvements to existing functionality such as vectorizer heuristics for conditional expressions, better loop optimizations, and float min/max codegen. Linkeru má nový a rychlejší /OPT:ICF implementace, což může vést k až 9 % propojit speedups čas, a v přírůstkové propojování jsou ostatní opravy výkonu.The linker has a new and faster /OPT:ICF implementation which can result in up to 9% link time speedups, and there are other perf fixes in incremental linking. Další informace najdete v tématu /OPT (optimalizace) a /incremental (přírůstkově odkaz).For more information, see /OPT (Optimizations) and /INCREMENTAL (Link Incrementally).

Visual C++ podporuje AVX společnosti Intel-512, včetně vektoru délka pokynů, které přinášejí nové funkce v AVX-512 do široké registry 128 a 256 bitů.Visual C++ supports Intel's AVX-512, including the Vector Length instructions that bring new functions in AVX-512 to 128- and 256-bit wide registers.

/Zc:noexceptTypes- možnost je možné vrátit k C ++ 14 verzi noexcept při použití C ++ 17 režim obecně.The /Zc:noexceptTypes- option can be used to revert to the C++14 version of noexcept while using C++17 mode in general. To vám umožní aktualizovat vašeho zdrojového kódu tak, aby odpovídala C ++ 17 bez přepsání všechny vaše throw() kódu ve stejnou dobu.This enables you to update your source code to conform to C++17 without having to rewrite all your throw() code at the same time. Další informace najdete v tématu odebrání specifikace dynamické výjimky a noexcept.For more information, see Dynamic exception specification removal and noexcept.

Visual Studio 2017 verze 15.7:Visual Studio 2017 version 15.7:

Vylepšení standardní knihovna C++C++ Standard Library improvements

 • Méně závažné basic_string _ITERATOR_DEBUG_LEVEL != 0 vylepšení diagnostiky.Minor basic_string _ITERATOR_DEBUG_LEVEL != 0 diagnostics improvements. Přeskočení kontroly IDL v sadě řetězců teď oznámí konkrétní chování, které toto přeskočení způsobilo.Tripping an IDL check in string machinery will now report the specific behavior that caused the trip. Například místo zprávy oznamující, že iterátor řetězce nejde přesměrovat, se teď zobrazí zpráva s oznámením, že iterátor řetězce nejde přesměrovat, protože je mimo rozsah (např. je to koncový iterátor).For example, instead of "string iterator not dereferencable" you'll get "cannot dereference string iterator because it is out of range (e.g. an end iterator)".
 • Zlepšení výkonu: provedené basic_string::find(char) přetížení pouze volání traits::find po.Performance improvement: made basic_string::find(char) overloads only call traits::find once. Toto jsme dříve implementovali jako hledání obecného řetězce s délkou 1.Previously this was implemented as a general string search for a string of length 1.
 • Zlepšení výkonu: basic_string::operator== nyní kontroluje velikost řetězec před porovnáním obsah na řetězce.Performance improvement: basic_string::operator== now checks the string's size before comparing the strings' contents.
 • Zlepšení výkonu: odebrat řízení spojovacích v basic_string, který se těžko optimalizace kompilátoru k analýze.Performance improvement: removed control coupling in basic_string, which was difficult for the compiler optimizer to analyze. Všimněte si, že se pro všechny krátké řetězce volání reserve má stále nenulové hodnoty náklady se nic nestane.Note that for all short strings, calling reserve still has a nonzero cost to do nothing.
 • Jsme přidali <žádné>, <string_view>, apply(), make_from_tuple().We added <any>, <string_view>, apply(), make_from_tuple().
 • std::vector má byla přepracována správnost a výkon: aliasy během vkládání a. uložení je nyní správně spravovány jako vyžadovanou standardní, záruku silné výjimky se teď poskytují pokud to vyžaduje standardní prostřednictvím move_if_noexcept() a jiné logiky a vkládání nebo. uložení provádět méně operace s elementy.std::vector has been overhauled for correctness and performance: aliasing during insertion and emplacement is now correctly handled as required by the Standard, the strong exception guarantee is now provided when required by the Standard via move_if_noexcept() and other logic, and insertion/emplacement perform fewer element operations.
 • Standardní knihovna C++ nyní zabraňuje vyhodnocení zvláštní ukazatelé s hodnotou null.The C++ Standard Library now avoids dereferencing null fancy pointers.
 • Přidat <volitelné>, <variant>, shared_ptr::weak_type, a <cstdalign>.Added <optional>, <variant>, shared_ptr::weak_type, and <cstdalign>.
 • Povolit C ++ 14 constexpr v min(initializer_list), max(initializer_list), a minmax(initializer_list), a min_element(), max_element(), a minmax_element().Enabled C++14 constexpr in min(initializer_list), max(initializer_list), and minmax(initializer_list), and min_element(), max_element(), and minmax_element().
 • Vylepšené weak_ptr::lock() výkonu.Improved weak_ptr::lock() performance.
 • Pevné std::promise přesunutí přiřazení operátor, který dříve by mohlo způsobit kód blokování navždy.Fixed the std::promise move assignment operator, which previously could cause code to block forever.
 • Chyby kompilátoru s pevnou atomic<T*> implicitní převod na T*.Fixed compiler errors with the atomic<T*> implicit conversion to T*.
 • pointer_traits<Ptr> nyní správně rozpozná Ptr::rebind<U>.pointer_traits<Ptr> now correctly detects Ptr::rebind<U>.
 • Pevné chybějící const kvalifikátor v move_iterator operátor odčítání.Fixed a missing const qualifier in the move_iterator subtraction operator.
 • Pevné bezobslužná nesprávná funkce codegen pro stavových vlastní alokátorů požaduje propagate_on_container_copy_assignment a propagate_on_container_move_assignment.Fixed silent bad codegen for stateful user-defined allocators requesting propagate_on_container_copy_assignment and propagate_on_container_move_assignment.
 • atomic<T> Nyní toleruje přetížený operator&().atomic<T> now tolerates overloaded operator&().
 • Ke zvýšení propustnosti kompilátoru, hlavičky standardní knihovna C++ nyní vyhnout, včetně deklarace pro vnitřní funkce kompilátoru zbytečné.To increase compiler throughput, C++ Standard Library headers now avoid including declarations for unnecessary compiler intrinsics.
 • Mírně vylepšení kompilátoru diagnostiku pro nesprávné bind() volání.Slightly improved compiler diagnostics for incorrect bind() calls.
 • Vylepšený výkon std::string a std::wstring přesunout konstruktory tak, že více než třikrát.Improved the performance of std::string and std::wstring move constructors by more than three times.

Úplný seznam standardní knihovny najdete v části improvments standardní knihovny opravy v VS 2017 RTM.For a complete list of Standard Library improvments see the Standard Library Fixes In VS 2017 RTM.

Visual Studio 2017 verze 15.3Visual Studio 2017 version 15.3

C ++ 17 funkceC++17 features

Je implementovaná několik dalších funkce C ++ 17.Several additional C++17 features have been implemented. Další informace najdete v tématu přizpůsobení jazyka Visual C++.For more information, see Visual C++ Language Conformance.

Další nové funkceOther new features

 • Implementována P0602R0 "variant a volitelné by měl rozšířit kopírování nebo přesunutí triviality".Implemented P0602R0 "variant and optional should propagate copy/move triviality".
 • Standardní knihovna teď oficiálně toleruje dynamické RTTI zakazuje prostřednictvím /GR- možnost.The Standard Library now officially tolerates dynamic RTTI being disabled via the /GR- option. Obě dynamic_pointer_cast() a rethrow_if_nested() ze své podstaty vyžadují dynamic_cast, takže standardní knihovna nyní označí je jako =delete pod /GR-.Both dynamic_pointer_cast() and rethrow_if_nested() inherently require dynamic_cast, so the Standard Library now marks them as =delete under /GR-.
 • I když dynamické RTTI byla zakázána prostřednictvím /GR-, "statické RTTI" (ve formě typeid(SomeType)) je stále k dispozici a zajišťuje několik součástí standardní knihovny.Even when dynamic RTTI has been disabled via /GR-, "static RTTI" (in the form of typeid(SomeType)) is still available and powers several Standard Library components. Standardní knihovna teď podporuje to příliš, zakázání prostřednictvím /D_HAS_statické_RTTI = 0.The Standard Library now supports disabling this too, via /D_HAS_STATIC_RTTI=0. Všimněte si, že tato akce zakáže std::any, target() a target_type() členské funkce std::functiona get_deleter() členské funkce friend std::shared_ptr a std::weak_ptr.Note that this will disable std::any, the target() and target_type() member functions of std::function, and the get_deleter() friend member function of std::shared_ptr and std::weak_ptr.

Správnost opravy v aplikaci Visual Studio 2017 verze 15.3Correctness fixes in Visual Studio 2017 version 15.3

 • Standardní knihovna kontejnery nyní svorka jejich max_size() k numeric_limits<difference_type>::max() místo max() z size_type.Standard Library containers now clamp their max_size() to numeric_limits<difference_type>::max() rather than the max() of size_type. To zajistí, že výsledek distance() na iterátory kontejneru, v němž je reprezentovat návratový typ distance().This ensures that the result of distance() on iterators from that container is representable in the return type of distance().
 • Pevné nalezen specializace auto_ptr<void>.Fixed missing specialization auto_ptr<void>.
 • for_each_n(), generate_n(), A search_n() algoritmy se dříve nepodařilo kompilovat argument délka nebyla integrální typu; se nyní pokusí převést délky celé číslo iterátory difference_type.The for_each_n(), generate_n(), and search_n() algorithms previously failed to compile if the length argument was not an integral type; they now attempt to convert non-integral lengths to the iterators' difference_type.
 • normal_distribution<float> už vydá upozornění ve standardní knihovně o zužující z dvojitou na float.normal_distribution<float> no longer emits warnings inside the Standard Library about narrowing from double to float.
 • Některé pevné basic_string operací, které byly porovnávání s npos místo max_size() při kontrole přetečení maximální velikost.Fixed some basic_string operations which were comparing with npos instead of max_size() when checking for maximum size overflow.
 • condition_variable::wait_for(lock, relative_time, predicate) by počkejte po celou dobu relativní v případě nesprávné probuzení.condition_variable::wait_for(lock, relative_time, predicate) would wait for the entire relative time in the event of a spurious wake. Nyní bude čekat pouze jeden interval relativní času.Now it will wait for only a single interval of the relative time.
 • future::get() teď by způsobila neplatnost future, protože vyžaduje standardní.future::get() now invalidates the future, as the standard requires.
 • iterator_traits<void *> použít za chybu hardwaru, protože se pokusil formuláře void&; nyní řádně informovat prázdná struktura k povolení použití iterator_traits v "je iterator" podmínky sfinae u výrazů.iterator_traits<void *> used to be a hard error because it attempted to form void&; it now cleanly becomes an empty struct to allow use of iterator_traits in "is iterator" SFINAE conditions.
 • Některá upozornění hlášené Clang wsystem –--headers jsme vyřešili.Some warnings reported by Clang -Wsystem-headers were fixed.
 • Také vyřešili "specifikace výjimek v deklaraci neodpovídá předchozí deklarace" hlášené Clang - Wmicrosoft. výjimka specifikace.Also fixed "exception specification in declaration does not match previous declaration" reported by Clang -Wmicrosoft-exception-spec.
 • Také vyřešili mem. inicializátoru seznamu hlášené Clang a C1XX řazení upozornění.Also fixed mem-initializer-list ordering warnings reported by Clang and C1XX.
 • Neseřazený kontejnery není Prohodit jejich hashers nebo predikáty při kontejnery sami byly vzájemně zaměněny.The unordered containers did not swap their hashers or predicates when the containers themselves were swapped. Nyní dělají.Now they do.
 • Mnoho operací swap kontejneru, jsou nyní označeny noexcept (protože naše standardní knihovna nikdy chtít vyvolat výjimku při zjišťování jinou hodnotu nežpropagate_on_container_swap bez rovná allocator undefined chování podmínku).Many container swap operations are now marked noexcept (as our Standard Library never intends to throw an exception when detecting the non-propagate_on_container_swap non-equal-allocator undefined behavior condition).
 • Mnoho vector<bool> operace jsou nyní označeny noexcept.Many vector<bool> operations are now marked noexcept.
 • Standardní knihovna teď vynutí odpovídající allocator value_type (v C ++ 17 režim) s vyjádření výslovného nesouhlasu s řídicí šrafování.The Standard Library will now enforce matching allocator value_type (in C++17 mode) with an opt-out escape hatch.
 • Pevné některé podmínky, kde samoobslužných-range-vložení do basic_string by promíchání obsahu řetězce.Fixed some conditions where self-range-insert into basic_string would scramble the strings contents. (Poznámka: standardní stále zakazuje samoobslužných-range-vložení do vektory.)(Note: self-range-insert into vectors is still prohibited by the Standard.)
 • basic_string::shrink_to_fit() už je ovlivňován přidělujícího modulu propagate_on_container_swap.basic_string::shrink_to_fit() is no longer affected by the allocator's propagate_on_container_swap.
 • std::decay Teď zpracovává typy abominable funkce (tj. typů funkce, které jsou kvalifikovaný odchylka nákladů nebo kvalifikovaný ref).std::decay now handles abominable function types (i.e. function types that are cv-qualified and/or ref-qualified).
 • Změnit zahrnují direktivy používat správné rozlišování velkých a malých písmen a lomítka, vylepšení přenositelnost.Changed include directives to use proper case sensitivity and forward slashes, improving portability.
 • Pevné upozornění C4061 "enumerátor 'enumerátor'v přepínači výčtu'– výčet' není explicitně zpracovávaných případu popisek".Fixed warning C4061 "enumerator 'enumerator' in switch of enum 'enumeration' is not explicitly handled by a case label". Toto upozornění je vypnuto výchozím a byla opravena jako výjimku do zásad obecné standardní knihovna pro upozornění.This warning is off-by-default and was fixed as an exception to the Standard Library's general policy for warnings. (Standardní knihovna je /W4 vyčistit, ale nebude pokoušet o být /horní vyčistit.(The Standard Library is /W4 clean, but does not attempt to be /Wall clean. Mnoho vypnout výchozím upozornění jsou velmi aktivní a není určena pro použití v pravidelných intervalech.)Many off-by-default warnings are extremely noisy and aren't intended to be used on a regular basis.)
 • Vylepšené std::list ladění kontroly.Improved std::list debug checks. Seznam iterátory nyní kontrola operator->(), a list::unique() nyní označí iterátory jako zrušena.List iterators now check operator->(), and list::unique() now marks iterators as invalidated.
 • Pevné používá allocator metaprogramování v tuple.Fixed uses-allocator metaprogramming in tuple.

Výkon nebo propustnost opravyPerformance/throughput fixes

 • Práce na incidentu kolem interakce s noexcept která zabránila vložené std::atomic implementace do funkcí, které používají strukturované zpracování výjimek (SEH).Worked around interactions with noexcept which prevented inlining the std::atomic implementation into functions that use Structured Exception Handling (SEH).
 • Změněné standardní knihovna je interní _Deallocate() funkce optimalizace do menší kódu, díky kterému jej jako vložená do více místech.Changed the Standard Library's internal _Deallocate() function to optimize into smaller code, allowing it to be inlined into more places.
 • Změnit std::try_lock() používat rozšíření pack namísto rekurze.Changed std::try_lock() to use pack expansion instead of recursion.
 • Vylepšené std::lock() zablokování předcházení algoritmu použití lock() operations místo roztočený na try_lock() na všech zámků.Improved the std::lock() deadlock avoidance algorithm to use lock() operations instead of spinning on try_lock() on all the locks.
 • Povolené pojmenované návratovou hodnotu optimalizace v nástroji system_category::message().Enabled the Named Return Value Optimization in system_category::message().
 • conjunction a disjunction nyní doložit N + 1 typy místo 2 n + 2 typy.conjunction and disjunction now instantiate N + 1 types, instead of 2N + 2 types.
 • std::function už vytvoří strojů podporu přidělování pro každý typ vymazat volatelná aplikacemi, vylepšení propustnost a snížení velikosti .obj v programech, které předat mnoho různých lambdas k std::function.std::function no longer instantiates allocator support machinery for each type-erased callable, improving throughput and reducing .obj size in programs that pass many distinct lambdas to std::function.
 • allocator_traits<std::allocator> obsahuje ručně vložená std::allocator operace, zmenšení velikosti kódu v kódu, který komunikuje s std::allocator prostřednictvím allocator_traits pouze (to znamená, ve většině kód).allocator_traits<std::allocator> contains manually inlined std::allocator operations, reducing code size in code that interacts with std::allocator through allocator_traits only (that is, in most code).
 • Rozhraní C ++ 11 minimální allocator teď používá standardní knihovna volání allocator_traits přímo, namísto zabalení přidělujícího modulu v interní třída _Wrap_alloc.The C++11 minimal allocator interface is now handled by the Standard Library calling allocator_traits directly, instead of wrapping the allocator in an internal class _Wrap_alloc. To snižuje velikost kódu vygenerované allocator podpory, zlepšuje schopnost okně Optimalizace důvod o standardní knihovna kontejnery v některých případech a nabízí lepší ladění prostředí (jak je vidět typ vašeho allocator místo _Wrap_alloc<your_allocator_type> v ladicí program).This reduces the code size generated for allocator support, improves the optimizer's ability to reason about Standard Library containers in some cases, and provides a better debugging experience (as now you see your allocator type, rather than _Wrap_alloc<your_allocator_type> in the debugger).
 • Odebrat metaprogramování upravené allocator::reference, které alokátorů nejsou povoleny ve skutečnosti k přizpůsobení.Removed metaprogramming for customized allocator::reference, which allocators aren't actually allowed to customize. (Alokátorů provádět kontejnery použít zvláštní ukazatele, ale není zvláštní odkazy.)(Allocators can make containers use fancy pointers but not fancy references.)
 • Front-endu kompilátoru byl výukové rozbalení ladění iterátory v založený na rozsahu pro smyčky, zvýšení výkonu sestavení pro ladění.The compiler front-end was taught to unwrap debug iterators in range-based for-loops, improving the performance of debug builds.
 • basic_string Interní zmenšení cestu pro shrink_to_fit() a reserve() již není v cestě k nové přidělení operace, zmenšení velikosti kódu pro všechny mutating členy.The basic_string internal shrink path for shrink_to_fit() and reserve() is no longer in the path of reallocating operations, reducing code size for all mutating members.
 • basic_string Interní růst cesta již není v cestě shrink_to_fit().The basic_string internal grow path is no longer in the path of shrink_to_fit().
 • basic_string Mutace operace se teď promítnou do-přidělování Rychlá cesta a vyhrazování funkce pomalou cestou, což pravděpodobnější častých případech ne opětovné být vložená do volající.The basic_string mutating operations are now factored into non-allocating fast path and allocating slow path functions, making it more likely for the common no-reallocate case to be inlined into callers.
 • basic_string Mutace operations teď konstrukce opětovnému přidělení vyrovnávací paměti s požadovaným stavem než změna velikosti na místě.The basic_string mutating operations now construct reallocated buffers in the desired state rather than resizing in place. Například vložení na začátku řetězec teď přesune obsah po vložení právě jednou (dolů nebo do nově přidělených vyrovnávací paměti), místo dvakrát v případě, že reallocating (do nově přidělených vyrovnávací paměti a potom dolů).For example, inserting at the beginning of a string now moves the content after the insertion exactly once (either down or to the newly allocated buffer), instead of twice in the reallocating case (to the newly allocated buffer and then down).
 • Operace volání standardní knihovny jazyka C v <řetězec> teď do mezipaměti errno adresu odebrat opakovaných interakci s TLS.Operations calling the C standard library in <string> now cache the errno address to remove repeated interaction with TLS.
 • Zjednodušená is_pointer implementace.Simplified the is_pointer implementation.
 • Změna na základě funkce výraz sfinae u výrazů k dokončení struct a void_t– na základě.Finished changing function-based Expression SFINAE to struct and void_t-based.
 • Standardní knihovny algoritmů teď Vyhněte se postincrementing iterátory.Standard Library algorithms now avoid postincrementing iterators.
 • Opravené zkrácení upozornění při použití 32-bit alokátorů na 64bitových systémech.Fixed truncation warnings when using 32-bit allocators on 64-bit systems.
 • std::vector Přesuňte přiřazení je nyní efektivnější v případě jiných POCMA rovná allocator opětovným použitím vyrovnávací paměti, pokud je to možné.std::vector move assignment is now more efficient in the non-POCMA non-equal-allocator case, by reusing the buffer when possible.

Přehlednosti a další vylepšeníReadability and other improvements

 • Standardní knihovna teď používá C ++ 14 constexpr bezpodmínečně, místo podmíněně definovány makra.The Standard Library now uses C++14 constexpr unconditionally, instead of conditionally-defined macros.
 • Standardní knihovna teď používá šablony alias interně.The Standard Library now uses alias templates internally.
 • Standardní knihovna teď používá nullptr interně, místo provedení nullptr_t{}.The Standard Library now uses nullptr internally, instead of nullptr_t{}. (Interní použití Null byla odstraněna.(Internal usage of NULL has been eradicated. Interní použití 0 jako null je ještě čistí postupně.)Internal usage of 0-as-null is being cleaned up gradually.)
 • Standardní knihovna teď používá std::move() interně místo stylistically zneužití std::forward().The Standard Library now uses std::move() internally, instead of stylistically misusing std::forward().
 • Změnit static_assert(false, "message") k #error message.Changed static_assert(false, "message") to #error message. To zvyšuje kompilátoru diagnostics, protože #error okamžitě zastaví kompilace.This improves compiler diagnostics because #error immediately stops compilation.
 • Standardní knihovna již označí funkce jako __declspec(dllimport).The Standard Library no longer marks functions as __declspec(dllimport). Moderní linkeru technologie už vyžaduje to.Modern linker technology no longer requires this.
 • Extrahované sfinae u výrazů pro výchozí šablony argumenty, což snižuje zbytečné soubory ve srovnání s vrátí typy a typy argumentů funkce.Extracted SFINAE to default template arguments, which reduces clutter compared to return types and function argument types.
 • Ladění kontroluje <náhodných> místo interní funkce teď používat standardní knihovně obvyklé stroje, _Rng_abort() který volá fputs() k stderr.Debug checks in <random> now use the Standard Library's usual machinery, instead of the internal function _Rng_abort() which called fputs() to stderr. Implementace této funkce je uchovávané pro binární kompatibilitu, ale byla odebrána v příští verzi binární kompatibilní standardní knihovny.This function's implementation is being retained for binary compatibility, but has been removed in the next binary-incompatible version of the Standard Library.

Visual Studio 2017 verze 15,5Visual Studio 2017 version 15.5

Několik funkce standardní knihovny byly přidány, zastaralé nebo odebrat v souladu s C ++ 17 standard.Several Standard Library features have been added, deprecated or removed in accordance with the C++17 standard. Další informace najdete v části vylepšení shoda C++ v sadě Visual Studio.For more information see C++ conformance improvements in Visual Studio.

Nové povolenými experimentálními funkcemiNew experimental features

 • Experimentální podporu pro následující paralelní algoritmy:Experimental support for the following parallel algorithms:
  • all_of
  • any_of
  • for_each
  • for_each_n
  • none_of
  • reduce
  • replace
  • replace_if
  • sort
 • Podpisy pro následující paralelní algoritmy jsou přidány, ale není paralelizovaná málo v tuto chvíli; profilace ukázalo žádné výhody v paralelním prováděním algoritmy, které pouze přesunout nebo permute prvky:The signatures for the following parallel algorithms are added but not parallelized at this time; profiling showed no benefit in parallelizing algorithms that only move or permute elements:
  • copy
  • copy_n
  • fill
  • fill_n
  • move
  • reverse
  • reverse_copy
  • rotate
  • rotate_copy
  • swap_ranges

Vylepšení a opravy výkonuPerformance fixes and improvements

 • basic_string<char16_t> Nyní zapojí stejné memcmp, memcpya podobné optimalizace, které basic_string<wchar_t> zapojí.basic_string<char16_t> now engages the same memcmp, memcpy, and similar optimizations that basic_string<wchar_t> engages.
 • Omezení optimalizace, které brání ukazatelů na funkce nebudou vloženou obslužnou vystavené naše "vyhnout kopírování funkcí" v sadě Visual Studio 2015 Update 3 byla fungovala kolem, obnovení výkon lower_bound(iter, iter, function pointer).An optimizer limitation which prevented function pointers from being inlined exposed by our "avoid copying functions" work in Visual Studio 2015 Update 3 has been worked around, restoring performance of lower_bound(iter, iter, function pointer).
 • Režii iterator ladění je pořadí ověření vstupy includes, set_difference, set_symmetric_difference, a set_union se snížila o rozbalení iterátory před zaškrtnutím pořadí.The overhead of iterator debugging's order verification of inputs to includes, set_difference, set_symmetric_difference, and set_union was reduced by unwrapping iterators before checking order.
 • std::inplace_merge Nyní přeskočí přes prvky, které jsou již v pozici.std::inplace_merge now skips over elements that are already in position.
 • Vytváření std::random_device už vytvoří a pak zničí std::string.Constructing std::random_device no longer constructs and then destroys a std::string.
 • std::equal a std::partition měli přechod threading průchodu optimalizace, které ukládá porovnávání iterator.std::equal and std::partition had a jump-threading optimization pass which saves an iterator comparison.
 • Když std::reverse předaný ukazatele trivially kopírovatelná T, bude nyní dispatch psané vectorized implementaci.When std::reverse is passed pointers to trivially copyable T, it will now dispatch to a handwritten vectorized implementation.
 • std::fill, std::equal, a std::lexicographical_compare byly výukové postupy, do kterého se má memset a memcmp pro std::byte a gsl::byte (a další výčty jako char a výčet tříd).std::fill, std::equal, and std::lexicographical_compare were taught how to dispatch to memset and memcmp for std::byte and gsl::byte (and other char-like enums and enum classes). Všimněte si, že std::copy odešle zprávu pomocí is_trivially_copyable a proto nebylo nutné žádné změny.Note that std::copy dispatches using is_trivially_copyable and thus didn't need any changes.
 • Standardní knihovna již obsahuje prázdný závorky destruktory jejichž pouze chování byla aby jiný trivially zničitelné typy.The Standard Library no longer contains empty-braces destructors whose only behavior was to make types non-trivially-destructible.

Správnost opravy v aplikaci Visual Studio 2017 verze 15,5Correctness fixes in Visual Studio 2017 version 15.5

 • std::partition nyní volání predikát N časy místo N + 1 dobu, jako standardní vyžaduje.std::partition now calls the predicate N times instead of N + 1 times, as the standard requires.
 • Pokusí se vyhnout statické objekty magic ve verzi 15.3 opravili ve verzi 15,5.Attempts to avoid magic statics in version 15.3 have been repaired in version 15.5.
 • std::atomic<T> nevyžaduje již T jako výchozí zkonstruovatelný.std::atomic<T> no longer requires T to be default constructible.
 • Halda algoritmy, které už logaritmické časově udělat lineární čas assertion, že vstup je ve skutečnosti haldy Pokud je povoleno ladění iterátorů.Heap algorithms that take logarithmic time no longer do a linear time assertion that the input is in fact a heap when iterator debugging is enabled.
 • __declspec(allocator) Nyní je chráněn pro C1XX pouze, aby se zabránilo upozornění Clang, který nerozumí tento declspec.__declspec(allocator) is now guarded for C1XX only, to prevent warnings from Clang which doesn't understand this declspec.
 • basic_string::npos je k dispozici jako konstanta doba kompilace.basic_string::npos is now available as a compile time constant.
 • std::allocator v C ++ 17 režimu je větší než teď správně obslužné rutiny přidělení přepsání zarovnaný typy, typy to znamená, jejichž zarovnání max_align_t, pokud zakázal /Zc:alignedNew-.std::allocator in C++17 mode now properly handles allocation of over-aligned types, that is, types whose alignment is greater than max_align_t, unless disabled by /Zc:alignedNew-. Například vektory objektů s 16 nebo 32 bajtů zarovnání bude nyní správně zarovnán SSE a AVX pokyny.For example, vectors of objects with 16 or 32-byte alignment will now be properly aligned for SSE and AVX instructions.

Visual Studio 2017 verze 15,6 operacíVisual Studio 2017 version 15.6

 • <memory_resource ><memory_resource>
 • Knihovna základy V1Library Fundamentals V1
 • Odstranění polymorphic_allocator přiřazeníDeleting polymorphic_allocator assignment
 • Odvození argumentu šablony vylepšení – třídaImproving class template argument deduction

Visual Studio 2017 verze 15.7Visual Studio 2017 version 15.7

 • Podpora pro paralelní algoritmy již není experiementalsupport for parallel algorithms is no longer experiemental
 • na nové implementace <filesystem >a new implementation of <filesystem>
 • základní řetězec převody (částečné)elementary string conversions (partial)
 • std::launder()std::launder()
 • std::Bytestd::byte
 • hypot(x,y,z)hypot(x,y,z)
 • vyloučení nepotřebných decayavoiding unnecessary decay
 • speciální matematické funkcemathematical special functions
 • char_traits – constexprconstexpr char_traits
 • odvození příručky pro STLdeduction guides for STL

V tématu přizpůsobení jazyka Visual C++ Další informace.See Visual C++ language conformance for more information.

Další knihovnyOther Libraries

Podpora knihovny s otevřeným zdrojemOpen source library support

Vcpkg je nástroj příkazového řádku open source, který výrazně se zjednodušuje proces získávání a vytváření statické knihovny C++ s otevřeným zdrojem a knihovny DLL v sadě Visual Studio.Vcpkg is an open-source command line tool that greatly simplifies the process of acquiring and building open source C++ static libs and DLLS in Visual Studio. Další informace najdete v tématu vcpkg: Správce balíčků pro C++.For more information, see vcpkg: A package manager for C++.

Visual Studio 2017 verze 15,5:Visual Studio 2017 version 15.5:

CPPRest SDK 2.9.0CPPRest SDK 2.9.0

CPPRestSDK, a platformy webového rozhraní API jazyka C++, je aktualizovaná verze 2.9.0.The CPPRestSDK, a cross-platform web API for C++, has been updated to version 2.9.0. Další informace najdete v tématu CppRestSDK 2.9.0 je dostupná na Githubu.For more information, see CppRestSDK 2.9.0 is available on GitHub.

ATLATL

 • Ještě další sadu opravy vyhledání názvu shodaYet another set of name-lookup conformance fixes
 • Existující přesunutí konstruktory a operátory přiřazení jsou nyní správně označené jako jiný vyvolávání přesunoutExisting move constructors and move assignment operators are now properly marked as non-throwing
 • Zrušení potlačit platný upozornění C4640 týkající se bezpečného init vlákno z místní statické objekty v atlstr.hUn-suppress valid warning C4640 about thread safe init of local statics in atlstr.h
 • Vlákno bezpečné inicializace místní statické objekty se automaticky vypnulo v sadě nástrojů XP při [pomocí knihovny ATL a vytváření knihovny DLL].Thread Safe Initialization of local statics was automatically turned off in the XP toolset when [using ATL AND building a DLL]. To již neplatí.This is no longer the case. Můžete přidat /Zc:threadSafeInit- v nastavení projektu, pokud má přístup z více vláken se požaduje bezpečné inicializace vypnout.You can add /Zc:threadSafeInit- in your Project settings if having thread safe initialization off is desired.

Modulu runtime Visual C++Visual C++ runtime

 • Nové záhlaví "cfguard.h" pro řízení toku ochrana symboly.New header "cfguard.h" for Control Flow Guard symbols.

C++ IDEC++ IDE

 • Výkon při změně konfigurace je teď vyšší u nativních projektů C++ a mnohem vyšší u projektů C++/CLI.Configuration change performance is now better for C++ native projects and much better for C++/CLI projects. Pokud se konfigurace řešení aktivuje poprvé, bude to teď rychlejší, přičemž všechny následné aktivace této konfigurace řešení budou prakticky okamžité.When a solution configuration is activated for the first time it will now be faster and all subsequent activations of this solution configuration will be almost instantaneous.

Visual Studio 2017 verze 15.3:Visual Studio 2017 version 15.3:

 • Několik průvodců projektu a kódu je přepsaných ve stylu dialogu podpisu.Several project and code wizards have been rewritten in the signature dialog style.
 • Přidání třídy nyní přímo spustí průvodce Přidat třídu.Add Class now launches the Add Class wizard directly. Všechny položky, které byly dříve tady jsou nyní k dispozici v části Přidat > Nová položka.All of the other items that were previously here are now available under Add > New Item.
 • Win32 projekty jsou nyní v části Windows Desktop kategorie v nový projekt dialogové okno.Win32 projects are now under the Windows Desktop category in the New Project dialog.
 • Konzoly Windows a plochy aplikace šablony nyní vytvoří projektů bez zobrazení průvodce.The Windows Console and Desktop Application templates now create the projects without displaying a wizard. Nová Windows Desktop průvodce v rámci stejné kategorii, která zobrazí stejné možnosti jako starý Konzolová aplikace Win32 průvodce.There's a new Windows Desktop Wizard under the same category that displays the same options as the old Win32 Console Application wizard.

Visual Studio 2017 verze 15,5:Visual Studio 2017 version 15.5:

Několik operací v jazyce C++ využívající modul IntelliSense pro refaktoring a kód navigační spustit mnohem rychlejší.Several C++ operations that use the IntelliSense engine for refactoring and code navigation run much faster. Následující čísla je založena na řešení Visual Studio chromu s 3500 projekty:The following numbers are based on the Visual Studio Chromium solution with 3500 projects:

FunkceFeature Zlepšení výkonuPerformance Improvement
přejmenováníRename 5.3 x5.3x
Změna podpisuChange Signature 4.5 x4.5x
Najít všechny odkazyFind All References 4.7 x4.7x

C++ teď podporuje Ctrl + kliknutí přejít k definici, usnadňuje navigace myši do definice.C++ now supports Ctrl+Click Go To Definition, making mouse navigation to definitions easy. Struktura vizualizér ze sady kancelářským nástrojům Power pack je nyní také součástí produktu ve výchozím nastavení.The Structure Visualizer from the Productivity Power Tools pack is now also included in the product by default.

IntelliSenseIntelliSense

 • Ve výchozím nastavení je nyní používán nový databázový stroj využívající SQLite.The new SQLite-based database engine is now being used by default. Tím se urychlí databázové operace jako přejít k definici a najít všechny odkazya budou výrazně zvýšit doba analýza prvotního řešení.This will speed up database operations like Go To Definition and Find All References, and will significantly improve initial solution parse time. Nastavení se přesunula do nástroje > Možnosti > textový Editor > C/C++ > Upřesnit (dříve bylo pod... C/C++ | Experimentální).The setting has been moved to Tools > Options > Text Editor > C/C++ > Advanced (it was formerly under ...C/C++ | Experimental).

 • Vylepšili jsme výkon IntelliSense v projektech a soubory bez použití předkompilovaných hlaviček – pro hlavičky v aktuální soubor bude vytvořeno automatické předkompilovaných hlaviček.We've improved IntelliSense performance on projects and files not using precompiled headers - an Automatic Precompiled Header will be created for headers in the current file.

 • Přidali jsme do seznamu chyb filtrování a nápovědu k chybám technologie IntelliSense.We've added error filtering and help for IntelliSense errors in the error list. Kliknutí na sloupec s chybami teď umožní je filtrovat.Clicking on the error column now allows for filtering. Kromě toho kliknutím na konkrétní chyby nebo stisknutím klávesy F1 spustíte online vyhledávání chybové zprávy.Also, clicking on the specific errors or pressing F1 will launch an online search for the error message.

  Seznam chybError List

  Filtrovaný seznam chybError List Filtered

 • Přidali jsme možnost filtrovat položky seznamu členů podle typu.Added the ability to filter Member List items by kind.

  Filtrování seznamu členůMember List Filtering

 • Přidali jsme novou experimentální funkci prediktivní IntelliSense, která poskytuje kontextově závislé filtrování toho, co se zobrazuje v seznamu členů.Added a new experimental Predictive IntelliSense feature that provides contextually-aware filtering of what appears in the Member List. V tématu C++ IntelliSense vylepšení - prediktivní IntelliSense & filtrováníSee C++ IntelliSense Improvements - Predictive IntelliSense & Filtering

 • Najít všechny odkazy (Shift + F12) teď základy pomáhá získáte snadno, i v komplexní kódu.Find All References (Shift+F12) now helps you get around easily, even in complex codebases. Poskytuje pokročilé seskupení, filtrování, řazení, vyhledávání v rámci výsledky a (pro některé jazyky) zabarvení, abyste získali jasné vaše odkazy.It provides advanced grouping, filtering, sorting, searching within results, and (for some languages) colorization, so you can get a clear understanding of your references. Nové uživatelské rozhraní pro jazyk C++, obsahuje informace o tom, jestli jsou jsme čtení nebo zápisu do proměnné.For C++, the new UI includes information about whether we are reading from or writing to a variable.
 • Funkce změny tečky na šipku technologie IntelliSense se změnila z experimentální na pokročilou a teď je ve výchozím nastavení povolená.The Dot-to-Arrow IntelliSense feature has been moved from experimental to advanced, and is now enabled by default. Funkce editor rozbalte obory a rozbalte přednost také byly přesunuté z experimentální na Upřesnit.The editor features Expand Scopes and Expand Precedence have also been moved from experimental to advanced.
 • Povolenými experimentálními funkcemi refaktoringu změnu podpis a extrahovat funkce jsou nyní k dispozici ve výchozím nastavení.The experimental refactoring features Change Signature and Extract Function are now available by default.
 • Experimentální 'Rychlejší projektu zatížení' funkci pro projekty C++.The experimental 'Faster project load' feature for C++ projects. Při příštím otevření se projekt jazyka C++ zavede se rychleji a potom se bude zavádět skutečně rychle.The next time you open a C++ project it will load faster, and the time after that it will load really fast!
 • Některé z těchto funkcí jsou společné pro jiné jazyky a některé jsou specifické pro C++.Some of these features are common to other languages, and some are specific to C++. Další informace o těchto nových funkcích najdete v tématu uvedení Visual Studio "15".For more information about these new features, see Announcing Visual Studio "15".

Visual Studio 1027 verze 15.7: přidána podpora pro ClangFormat.Visual Studio 1027 version 15.7: Support added for ClangFormat. Další informace najdete v tématu ClangFormat podporu Visual Studio 2017.For more information, see ClangFormat Support in Visual Studio 2017.

Bez MSBuild projekty s otevřít složkuNon-MSBuild projects with Open Folder

Visual Studio 2017 zavádí otevřít složku funkci, která umožňuje kód, vytvářet a ladit ve složce obsahující zdrojový kód, aniž by bylo nutné vytvořit všechny projekty nebo řešení.Visual Studio 2017 introduces the Open Folder feature, which enables you to code, build and debug in a folder containing source code without the need to create any solutions or projects. Díky tomu je mnohem jednodušší začít pracovat s Visual Studio, i když projektu není projektu na základě MSBuild.This makes it much simpler to get started with Visual Studio even if your project is not an MSBuild-based project. S otevřít složku získat přístup k efektivní kód pochopení, úpravy, sestavování a ladění možnosti, které Visual Studio poskytuje již pro projektů MSBuild.With Open Folder you get access to the powerful code understanding, editing, building and debugging capabilities that Visual Studio already provides for MSBuild projects. Další informace najdete v tématu otevřít složku projektů v jazyce Visual C++.For more information, see Open Folder projects in Visual C++.

 • Vylepšení prostředí Otevřít složkuImprovements to the Open Folder experience. V těchto souborech .json můžete přizpůsobit prostředí:You can customize the experience through these .json files:
  • CppProperties.json použijte k přizpůsobení technologie IntelliSense a prostředí procházení.CppProperties.json to customize the IntelliSense and browsing experience.
  • Tasks.json použijte k přizpůsobení kroků sestavení.Tasks.json to customize the build steps.
  • Launch.json použijte k přizpůsobení prostředí ladění.Launch.json to customize the debugging experience.

Visual Studio 2017 verze 15.3:Visual Studio 2017 version 15.3:

 • Vylepšená podpora pro alternativní kompilátory a prostředí sestavení, jako je například MinGW a emulaci.Improved support for alternative compilers and build environments such as MinGW and Cygwin. Další informace najdete v tématu pomocí MinGW a emulaci s Visual C++ a otevřít složku.For more information, see Using MinGW and Cygwin with Visual C++ and Open Folder.
 • Byla přidána podpora specifické konfigurace a globální proměnné prostředí lze definovat v CppProperties.json a CMakeSettings.json.Added support to define global and configuration-specific environment variables in CppProperties.json and CMakeSettings.json. Konfigurace ladění definované v launch.vs.json a úkoly v tasks.vs.json mohou být spotřebovávána těchto proměnných prostředí.These environment variables can be consumed by debug configurations defined in launch.vs.json and tasks in tasks.vs.json. Další informace najdete v tématu přizpůsobení prostředí s Visual C++ a otevřít složku.For more information, see Customizing your Environment with Visual C++ and Open Folder.
 • Vylepšená podpora pro generátor expertem CMake společnosti, včetně možnosti snadno cílí na 64bitových platformách.Improved support for CMake's Ninja generator, including the ability to easily target 64-bit platforms.

CMake na podporu přes otevřít složkuCMake support via Open Folder

Visual Studio 2017 zavádí podporu pro použití CMake projektů bez převodu do souborů projektu nástroje MSBuild (VCXPROJ).Visual Studio 2017 introduces support for using CMake projects without converting to MSBuild project files (.vcxproj). Další informace najdete v tématu CMake projektů v jazyce Visual C++.For more information, see CMake projects in Visual C++. Otevírání projektů CMake s otevřít složku automaticky nakonfiguruje prostředí pro jazyk C++ úpravy, sestavování a ladění.Opening CMake projects with Open Folder automatically configures the environment for C++ editing, building and debugging.

 • C++ IntelliSense funguje bez nutnosti vytvoření souboru CppProperties.json v kořenové složce.C++ IntelliSense works without the need to create a CppProperties.json file in the root folder. Navíc jsme přidali novou rozevírací nabídku, která uživatelům umožňuje snadno přepínat mezi konfiguracemi poskytovanými soubory CMake a CppProperties.json.Along with this, we've added a new dropdown to allow users to easily switch between configurations provided by CMake and CppProperties.json files.

 • Prostřednictvím souboru CMakeSettings.json, který je umístěný ve stejné složce jako soubor CMakeLists.txt, se podporuje další konfigurace.Further configuration is supported via a CMakeSettings.json file that sits in the same folder as the CMakeLists.txt file.

  Otevřít složku – CMakeCmake Open Folder

Visual Studio 2017 verze 15.3: přidána podpora pro generátor CMake expertem.Visual Studio 2017 version 15.3: Support added for the CMake Ninja generator.

Visual Studio 2017 verze 15,5: Import existující CMake přidala se podpora ukládá do mezipaměti.Visual Studio 2017 version 15.5: Support added for importing existing CMake caches.

Visual Studio 2017 verze 15.7: CMake 3.11, analýza kódu v projektech CMake, přidala se podpora cílem zobrazit v Průzkumníku řešení, možnosti mezipaměti generování a kompilace jeden soubor.Visual Studio 2017 version 15.7: Support added for CMake 3.11, code analysis in CMake projects, Targets view in Solution Explorer, options for cache generation, and single file compilation. Další informace najdete v tématu CMake podpory v sadě Visual Studio a CMake projektů v jazyce Visual C++.For more information, see CMake Support in Visual Studio and CMake projects in Visual C++.

Vývoj aplikací systému Windows s C++Windows desktop development with C++

Při instalaci původní úlohy pro C++ teď poskytujeme podrobnější prostředí instalace.We now provide a more granular installation experience for installing the original C++ workload. Přidali jsme volitelné součásti, které vám umožní vybrat a nainstalovat jen ty nástroje, které potřebujete.We have added selectable components that enable you to install just the tools that you need. Všimněte si, že uvedené velikosti instalace součástí uvedené v uživatelském rozhraní instalačního programu nejsou přesné a podceňují skutečnou celkovou velikost.Please note that the indicated installation sizes for the components listed in the installer UI are not accurate and underestimate the total size.

Když chcete úspěšně vytvářet projekty Win32 v úloze vývoje desktopových aplikací v C++, musíte nainstalovat sadu nástrojů i sadu Windows SDK.To successfully create Win32 projects in the C++ desktop workload, you must install both a toolset and a Windows SDK. Instalace komponenty doporučené (vybrané) VC ++ 2017 v141 nástrojů (x86, x64) a Windows 10 SDK (10.0.nnnnn) zajišťuje to bude fungovat.Installing the recommended (selected) components VC++ 2017 v141 toolset (x86, x64) and Windows 10 SDK (10.0.nnnnn) ensures this will work. Pokud nebudou potřebné nástroje nainstalované, projekty se nevytvoří úspěšně a průvodce přestane reagovat.If the necessary tools are not installed, projects will not be created successfully and the wizard will hang.

Visual Studio 2017 verze 15,5:Visual Studio 2017 version 15.5:

Nástroje sestavení Visual C++ (dříve k dispozici jako samostatný produkt) jsou nyní zahrnuty jako zatížení v instalačním programu Visual Studio.The Visual C++ Build tools (previously available as a standalone product) are now included as a workload in the Visual Studio Installer. Tato zatížení nainstaluje jenom nástroje potřebné k sestavení projektů C++ bez instalace Visual Studio IDE.This workload installs only the tools required to build C++ projects without installing the Visual Studio IDE. Modulové v140 i v141 jsou zahrnuty.Both the v140 and v141 toolsets are included. Sada nástrojů v141 obsahuje nejnovější vylepšení v aplikaci Visual Studio 2017 verze 15,5.The v141 toolset contains the lastest improvements in Visual Studio 2017 version 15.5. Další informace najdete v tématu sestavení nástroje sady Visual Studio nyní zahrnují VS2017 a VS2015 MSVC modulové.For more information, see Visual Studio Build Tools now include the VS2017 and VS2015 MSVC Toolsets.

Vývoj pro Linux s C++Linux development with C++

Oblíbené rozšíření Visual C++ for Linux Development je teď součástí sady Visual Studio.The popular extension Visual C++ for Linux Development is now part of Visual Studio. Tato instalace nabízí všechno, co potřebujete k vývoji a ladění aplikací v jazyce C++, které se spouštějí v prostředí systému Linux.This installation provides everything you need to develop and debug C++ applications running on a Linux environment.

Visual Studio 2017 verze 15.2:Visual Studio 2017 version 15.2:

Byla vylepšena ve sdílení a typ vizualizace kódu napříč platformami.Improvements have been made in cross-platform code sharing and type visualization. Další informace najdete v tématu vylepšení Linux C++ pro různé platformy kód sdílení a zadejte vizualizace.For more information, see Linux C++ improvements for cross-platform code sharing and type visualization.

Visual Studio 2017 verze 15,5:Visual Studio 2017 version 15.5:

 • Linux zatížení přidala podporu pro rsync jako alternativu k sftp pro synchronizaci souborů do vzdáleného počítače se systémem Linux.The Linux workload has added support for rsync as an alternative to sftp for synchronizing files to remote Linux machines.
 • Byla přidána podpora křížové kompilace cílení ARM microcontrollers.Support is added for cross compilation targeting ARM microcontrollers. Chcete-li povolit v instalaci, zvolte Linux development s jazykem C++ zatížení a vyberte možnost pro vložených a vývoj IoT.To enable this in the installation, choose the Linux development with C++ workload and select the option for Embedded and IoT Development. Tento postup přidá RSZ ARM pro různé nástroje pro kompilaci a ujistěte se do instalace.This adds the ARM GCC cross compilation tools and Make to your installation. Další informace najdete v tématu ARM RSZ křížové kompilace v sadě Visual Studio.For more information, see ARM GCC Cross Compilation in Visual Studio.
 • Byla přidána podpora pro CMake.Support added for CMake. Teď můžete pracovat na váš stávající kód CMake základní bez nutnosti ho převést na projekt sady Visual Studio.You can now work on your existing CMake code base without having to convert it to a Visual Studio project. Další informace najdete v tématu konfigurace projektu CMake Linux.For more information, see Configure a Linux CMake Project.
 • Byla přidána podpora pro spuštění vzdálené úlohy.Support added for running remote tasks. Díky této funkci můžete spustit libovolný příkaz na vzdáleném systému, který je definován v sadě Visual Studio Správce připojení.This capability allows you to run any command on a remote system that is defined in Visual Studio’s Connection Manager. Vzdálené úlohy také poskytují možnost Kopírovat soubory do vzdáleného systému.Remote tasks also provide the capability to copy files to the remote system. Další informace najdete v tématu konfigurace projektu CMake Linux.For more information, see Configure a Linux CMake Project.

Visual Studio 2017 verze 15.7:Visual Studio 2017 version 15.7:

Vývoj her s C++Game development with C++

Využijte naplno potenciál C++ k vytváření profesionálních her využívajících technologii DirectX nebo Cocos2d.Use the full power of C++ to build professional games powered by DirectX or Cocos2d.

Mobilní vývoj s jazykem C++ (Android a iOS)Mobile development with C++ (Android and iOS)

Mobilní aplikace teď můžete vytvářet a ladit pomocí sady Visual Studio, která se umí zaměřit i na Android a iOS.You can now create and debug mobile apps using Visual Studio that can target Android and iOS.

Univerzální aplikace pro WindowsUniversal Windows Apps

C++ je volitelnou součástí úlohy Universal Windows App.C++ comes as an optional component for the Universal Windows App workload. Upgrade projektů C++ se v tuto chvíli musí provést ručně.Upgrading C++ projects currently must be done manually. Pokud v sadě Visual Studio 2017 otevřete projekt UPW cílený na verzi 140 a nemáte nainstalovanou sadu Visual Studio 2015, musíte na stránkách vlastností projektu vybrat sadu nástrojů verze 141.If you open a v140-targeted UWP project in Visual Studio 2017, you need to select the v141 platform toolset in the project property pages if you do not have Visual Studio 2015 installed.

Nové možnosti pro C++ na univerzální platformu Windows (UWP)New options for C++ on Universal Windows Platform (UWP)

Nyní máte nové možnosti pro zápis a balení aplikací C++ pro univerzální platformu Windows a Windows Store: plochy most infrastruktury můžete balíček existující aplikace pracovní plochy nebo objektu COM pro nasazení prostřednictvím systému Windows Úložiště nebo prostřednictvím vaší existující kanálů prostřednictvím zkušební načtení.You now have new options for writing and packaging C++ applications for the Universal Windows Platform and the Windows Store: You can use the Desktop Bridge infrastructure to package your existing desktop application or COM object for deployment through the Windows Store or through your existing channels via side-loading. Nové funkce v systému Windows 10 umožňují přidání funkce UPW do aplikace plochy různými způsoby.New capabilities in Windows 10 enable you to add UWP functionality to your desktop application in various ways. Další informace najdete v tématu plochy most.For more information, see Desktop Bridge.

Visual Studio 2017 verze 15.5Visual Studio 2017 version 15.5
A balení projekt aplikace Windows projektu šablona se přidá, což výrazně zjednodušuje práci balení aplikací klasické pracovní plochy s použitím most plochy.A Windows Application Packaging Project project template is added which greatly simplifies the work of packaging desktop applications with using Desktop Bridge. Je k dispozici v části souboru | Nové | Projekt | Nainstalovat | Visual C++ | Univerzální platformu Windows.It is available under File | New | Project | Installed | Visual C++ | Universal Windows Platform. Další informace najdete v tématu balíčku aplikace pomocí sady Visual Studio (Desktop mostu).For more information, see Package an app by using Visual Studio (Desktop Bridge).

Při zápisu nový kód, teď můžete použít C + +/ WinRT, standardní projekce jazyka C++ pro prostředí Windows Runtime implementována pouze v záhlaví soubory.When writing new code, you can now use C++/WinRT, a standard C++ language projection for the Windows Runtime implemented solely in header files. Ho můžete obě autorovi a využívat žádné kompatibilní se standardy kompilátoru C++ pomocí rozhraní API systému Windows Runtime.It allows you to both author and consume Windows Runtime APIs using any standards-compliant C++ compiler. C + +/ WinRT určená k poskytování C++ vývojáři prvotřídní přístup k moderní rozhraní API systému Windows.C++/WinRT is designed to provide C++ developers with first-class access to the modern Windows API. Další informace najdete v tématu C + +/ WinRT dostupná na Githubu.For more information, see C++/WinRT Available on GitHub.

Od sestavení 17025 ve Windows SDK zevnitř Preview, C + +/ WinRT je součástí sady Windows SDK.As of build 17025 of the Windows SDK Insider Preview, C++/WinRT is included in the Windows SDK. Další informace najdete v tématu C + +/ WinRT je nyní zahrnutá Windows SDK.For more information, see C++/WinRT is now included the Windows SDK.

Sada nástrojů platformy clang/C2Clang/C2 platform toolset

Sada nástrojů Clang/C2, který se dodává s Visual Studio 2017Visual Studio 2017 teď podporuje /bigobj přepínač, který je zásadní pro sestavování rozsáhlých projektů.The Clang/C2 toolset that ships with Visual Studio 2017Visual Studio 2017 now supports the /bigobj switch, which is crucial for building large projects. Zahrnuje také několik důležitých oprav chyb, jak ve front-endu, tak v back-endu kompilátoru.It also includes several important bug fixes, both in the front-end and the back-end of the compiler.

Analýza kódu C++C++ code analysis

Se sadou Visual Studio se nyní distribuují moduly pro kontrolu jádra C++, které vynucují pokyny pro jádro C++.The C++ Core Checkers for enforcing the C++ Core Guidelines are now distributed with Visual Studio. Jednoduše povolit programy v rozšíření analýzy kódu stránku v stránky vlastností projektu a rozšíření budou zahrnuty při spuštění analýzy kódu.Simply enable the checkers in the Code Analysis Extensions page in the project's property pages and the extensions will be included when you run code analysis. Další informace najdete v tématu pomocí kameny C++ základní pokyny.For more information, see Using the C++ Core Guidelines checkers.

CppCoreCheckCppCoreCheck

Visual Studio 2017 verze 15.3: přidána podpora pro pravidla související se správou prostředků.Visual Studio 2017 version 15.3: Support added for rules related to resource management.

Visual Studio 2017 verze 15,5: kontroluje nové C++ základní pokyny zahrnují správnost chytré ukazatele, správné použití globální inicializátory a označování příznaky použití konstrukce jako goto a chybný přetypování.Visual Studio 2017 version 15.5: New C++ Core Guidelines checks cover smart pointer correctness, correct use of global initializers, and flagging uses of constructs like goto and bad casts.

Některá čísla upozornění, která najdete v 15.3, už nejsou k dispozici v 15.5.Some warning numbers you may find in 15.3 are no longer available in 15.5. Tato upozornění byla nahrazena specifičtějšími kontrolami.These warnings were replaced with more specific checks.

Visual Studio 2017 verze 15,6 operací:Visual Studio 2017 version 15.6:
Byla přidána podpora pro jeden soubor analýzy a vylepšení výkonu spuštění analýzy.Support added for single-file analysis, and improvements in analysis run-time performance. Další informace najdete v tématu statické vylepšení Analysis C++ pro Visual Studio 2017 15,6 operací Preview 2For more information, see C++ Static Analysis Improvements for Visual Studio 2017 15.6 Preview 2

Visual Studio 2017 verze 15.7:Visual Studio 2017 version 15.7:

Testování jednotekUnit testing

Visual Studio 2017 verze 15,5:Visual Studio 2017 version 15.5:

Test adaptéru Google a Boost.Test jsou nyní k dispozici jako součásti vývoj plochy s jazykem C++ pracovního vytížení a jsou integrovány s Průzkumníka testů.Google Test Adapter and Boost.Test Adapter are now available as components of the Desktop Development with C++ workload, and are integrated with Test Explorer. Cmake projektů (pomocí otevřít složku) je přidána podpora CTest, i když Úplná integrace s Průzkumníka testů dosud nejsou k dispozici.CTest support is added for Cmake projects (using Open Folder) although full integration with Test Explorer is not yet available. Další informace najdete v tématu zápis testů částí pro C/C++.For more information, see Writing unit tests for C/C++.

Visual Studio 2017 verze 15,6 operací:Visual Studio 2017 version 15.6:

 • Podpora dynamických knihoven Boost.Test přidala se podpora.Support added for Boost.Test dynamic library support.
 • Šablony položek Boost.Test je teď dostupná v prostředí IDE.A Boost.Test item template is now available in the IDE.

Další informace najdete v tématu Boost.Test jednotkové testování: Podpora dynamických knihoven a nové šablony položky.For more information, see Boost.Test Unit Testing: Dynamic Library support and New Item Template.

Visual Studio 2017 verze 15.7:Visual Studio 2017 version 15.7:

Codelensu podporované přidat pro C++ projektů testování částí.CodeLens supported added for C++ unit test projects. Další informace najdete v tématu uvedení Codelensu pro testování jednotky C++.For more information, see Announcing CodeLens for C++ Unit Testing.

Diagnostika grafiky Visual StudioVisual Studio graphics diagnostics

Diagnostika grafiky Visual Studio je sada nástrojů pro zaznamenávání a analýzu vykreslování a výkonu problémům v Direct3D – aplikace.Visual Studio Graphics Diagnostics is a set of tools for recording and analyzing rendering and performance problems in Direct3D apps. Funkce diagnostiky grafiky lze použít s aplikacemi, které běží místně na počítači s Windows v emulátoru Windows zařízení nebo na vzdálený počítač nebo zařízení.Graphics Diagnostics features can be used with apps that are running locally on your Windows PC, in a Windows device emulator, or on a remote PC or device.

 • Vstup a výstup pro vrchol a Geometry shadery: možnost vstup a výstup vrchol shadery a shadery geometry, musí být jednou z nejžádanějších funkcí a je teď podporuje v nástrojích pro.Input & Output for Vertex and Geometry shaders: The ability to view input and output of vertex shaders and geometry shaders has been one of the most requested features, and it is now supported in the tools. Jednoduše vyberte fázi VS nebo GS v zobrazení fázemi kanálu spuštění kontroly vstupní a výstupní v následující tabulce.Simply select the VS or GS stage in the Pipeline Stages view to start inspecting its input and output in the table below.

  Vstupní a výstupní pro shadery

 • Hledat a filtr v tabulce objektů: poskytuje rychlý a snadný způsob, jak najít prostředky, které hledáte.Search and filter in the object table: Provides a quick and easy way to find the resources you're looking for.

  Hledat

 • Historie prostředků: toto nové zobrazení nabízí efektivní způsob, jak zobrazit historii celý úpravy prostředku, jak byla použita při vykreslování zaznamenané rámce.Resource History: This new view provides a streamlined way of seeing the entire modification history of a resource as it was used during the rendering of a captured frame. K vyvolání historie pro jakýkoli prostředek, jednoduše klikněte na ikonu hodiny vedle jakéhokoli hypertextového odkazu prostředku.To invoke the history for any resource, simply click the clock icon next to any resource hyperlink.

  Historie prostředků

  Bude se zobrazovat nové historie prostředků okno nástroje naplněný historii změn prostředku.This will display the new Resource History tool window, populated with the change history of the resource.

  Změna zdroje historie

  Všimněte si, že pokud vaše rámce zaznamenaná s úplnou volání zásobníku zaznamenávání povoleno (Visual Studio > Nástroje > Možnosti pod diagnostiky grafiky), pak kontextu jednotlivých událostí změn lze rychle odvodit a prověřovány v rámci projektu sady Visual Studio.Note that if your frame was captured with full call stack capturing enabled (Visual Studio > Tools > Options under Graphics Diagnostics), then the context of each change event can be quickly deduced and inspected within your Visual Studio project.

 • Rozhraní API statistiky: zobrazit podrobný souhrn využití rozhraní API vašeho rámce.API Statistics: View a high-level summary of API usage in your frame. To může být užitečný v zjišťování nemusí Uvědomte si, že na všech děláte volání nebo volání, které provádíte příliš mnoho.This can be handy in discovering calls you may not realize you’re making at all or calls you are making too much. Toto okno je k dispozici prostřednictvím zobrazení > statistiky rozhraní API ve Visual Studio Graphics Analyzer.This window is available via View > API Statistics in Visual Studio Graphics Analyzer.

  Rozhraní API statistiky

 • Statistiky paměti: zobrazit, kolik paměti je ovladač přidělování pro prostředky vytvoříte v rámečku.Memory Statistics: View how much memory the driver is allocating for the resources you create in the frame. Toto okno je k dispozici prostřednictvím zobrazení > paměti statistiky v Visual Studio Graphics Analyzer.This window is available via View > Memory Statistics in Visual Studio Graphics Analyzer. Data je možné zkopírovat do souboru CSV pro zobrazení v tabulce tak, že kliknete pravým tlačítkem a vyberete všechny kopie.Data can be copied to a CSV file for viewing in a spreadsheet by right-clicking and choosing Copy All.

  Statistiky paměti

 • Rámce ověření: nového seznamu chyb a varování poskytuje snadný způsob, jak přejděte seznamu událostí podle potenciálních problémů zjištěných vrstvě Direct3D – ladění.Frame Validation: The new errors and warnings list provides an easy way to navigate your event list based on potential issues detected by the Direct3D debug layer. Klikněte na tlačítko zobrazení > rámce ověření ve Visual Studio Graphics Analyzer otevřete okno.Click View > Frame Validation in Visual Studio Graphics Analyzer to open the window. Pak klikněte na tlačítko spusťte ověření zahájíte analýzu.Then click Run Validation to start the analysis. To může trvat několik minut v závislosti na složitosti rámečku.It can take several minutes to complete, depending on the frame's complexity.

  Rámce ověření

 • Rámce analýzy pro D3D12: analýza snímků použít k analýze výkonu volání kreslení směrované experimenty "co kdyby".Frame Analysis for D3D12: Use Frame Analysis to analyze draw call performance with directed "what-if" experiments. Přepněte na kartu analýza snímků a spustit analýzu na Zobrazit sestavu.Switch to the Frame Analysis tab and run analysis to view the report. Další informace, podívejte se GoingNative 25: Analýza grafických snímků Visual Studio videa.For more details, watch the GoingNative 25: Visual Studio Graphics Frame Analysis video.

  Analýza snímků

 • Vylepšení využití GPU: otevřít trasování prováděné prostřednictvím profileru využití GPU Visual Studio s grafickým Procesorem zobrazení nebo nástroj Analyzátor výkonu systému Windows (WPA) podrobné analýzy.GPU Usage Improvements: Open traces taken via the Visual Studio GPU Usage profiler with either GPU View or the Windows Performance Analyzer (WPA) tool for more detailed analysis. Pokud máte bude sady nástrojů výkonu systému Windows existuje nainstalované dva hypertextové odkazy, jednu pro WPA a druhou pro zobrazení GPU, v pravém dolním rohu Přehled relace.If you have the Windows Performance Toolkit installed there will be two hyperlinks, one for WPA and other for GPU View, at the bottom right of the session overview.

  Využití GPU

  Trasování otevřít v zobrazení GPU přes tato podpora odkaz synchronizovány přibližování a posouvání v časové ose mezi VS a GPU zobrazení.Traces opened in GPU View via this link support synchronized zooming and panning in the timeline between VS and GPU View. Zaškrtávací políčko v sadě VS je slouží ke kontrole, zda je povolena synchronizace, nebo ne.A checkbox in VS is used to control whether synchronization is enabled or not.

  Zobrazení GPU