Window.Linkable Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda může být okno nástroje ukotveno s jinými okny nástrojů.

public:
 property bool Linkable { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool Linkable { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(130)]
public bool Linkable { [System.Runtime.InteropServices.DispId(130)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(130)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(130)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(130)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(130)>]
member this.Linkable : bool with get, set
Public Property Linkable As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud může být okno ukotveno s jinými okny; v opačném případě false .

Atributy

Příklady

Linkable vyžaduje okno nástroje.

Poznámky

Linkable má smysl jenom pro okna nástrojů. Pokud jste nastavili Linkable na false , okno nástroje už nebude vynutit, aby se změnila jeho chování.

V případě okna dokumentu Linkable je hodnota vždy nastavená false tak, aby se hodnota nezdařila.

Platí pro