TextAreaTagHelper.Name Vlastnost

Definice

Název < vstupního > elementu.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Poznámky

Předáno do generovaného kódu HTML ve všech případech. Slouží také k určení, zda For je platný s prázdným řetězcem Name .

Platí pro