BuildSubmissionCompleteCallback Delegát

Definice

Zpětné volání používané pro příjem oznámení o dokončení sestavení.A callback used to receive notification that a build has completed.

public delegate void BuildSubmissionCompleteCallback(BuildSubmission ^ submission);
public delegate void BuildSubmissionCompleteCallback(BuildSubmission submission);
type BuildSubmissionCompleteCallback = delegate of BuildSubmission -> unit
Public Delegate Sub BuildSubmissionCompleteCallback(submission As BuildSubmission)

Parametry

submission
BuildSubmission

Odeslání, které iniciuje sestavení.The submission that initiates the build.

Poznámky

Při vyvolání tohoto delegáta bude WaitHandle v BuildSubmission být správcem signalizována a OverallBuildResult bude platný.When this delegate is invoked, the WaitHandle on the BuildSubmission will have been be signalled and the OverallBuildResult will be valid.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro