ControlCollection.Remove Metoda

Definice

Přetížení

Remove(String)

Odebere ovládací prvek se zadaným názvem z ControlCollection instance.

Remove(Object)

Odebere určený ovládací prvek z ControlCollection instance.

Remove(String)

Odebere ovládací prvek se zadaným názvem z ControlCollection instance.

public bool Remove (string name);

Parametry

name
String

Název ovládacího prvku, který má být odebrán z ControlCollection instance.

Návraty

Boolean

Příklady

Následující příklad kódu přidá Button ovládací prvek a MonthCalendar ovládací prvek do listu. Po kliknutí na tlačítko kód odstraní MonthCalendar ovládací prvek.

private void ExcelControlRemove()
{

  Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button button1 =
    this.Controls.AddButton(0, 0, 56.25, 17.25,
    "button1");
  Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.MonthCalendar
     monthCalendar1 = this.Controls.AddMonthCalendar(
     0, 20, 75, 15, "monthCalendar1");
  button1.Text = "Remove";
  button1.Click += new EventHandler(button1_Click);
  
}

void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  this.Controls.Remove("monthCalendar1");
}
Private Sub ExcelControlRemove()

  Dim Button1 As Microsoft.Office.Tools.Excel. _
    Controls.Button = Me.Controls.AddButton( _
    0, 0, 56.25, 17.25, "Button1")
  Dim MonthCalendar1 As Microsoft.Office.Tools. _
    Excel.Controls.MonthCalendar = Me.Controls. _
    AddMonthCalendar(0, 20, 75, 15, "MonthCalendar1")

  Button1.Text = "Remove"

  AddHandler Button1.Click, AddressOf Button1_Click

End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As _
  EventArgs)

  Me.Controls.Remove("MonthCalendar1")

End Sub

Poznámky

Ovládací prvky, které byly přidány v době návrhu, nelze z ControlCollection instance odebrat. Metodu lze použít pouze Remove k odebrání ovládacích prvků přidaných v době běhu.

Platí pro

Remove(Object)

Odebere určený ovládací prvek z ControlCollection instance.

public void Remove (object control);

Parametry

control
Object

Ovládací prvek, který má být odebrán z ControlCollection instance.

Poznámky

Ovládací prvky přidané v době návrhu nelze z ControlCollection instance odebrat. Metodu lze použít pouze Remove k odebrání ovládacích prvků přidaných v době běhu.

Platí pro