ListView.Width Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví šířku ListView v bodech.Gets or sets the width of the ListView in points.

public double Width { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Double

Šířka ListView v bodech.The width of the ListView in points.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Width .For a code example that demonstrates how to use this property, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Width. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Width vlastnost.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent Width property.

Poznámky

Změny provedené v Width hodnotách vlastností Left a způsobí Right změnu hodnoty vlastnosti ListView .Changes made to the Width and left property values cause the Right property value of the ListView to change.

Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.ListView.WidthVlastnost používá body, zatímco System.Windows.Forms.Control.Width vlastnost používá pixely.The Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.ListView.Width property uses points, whereas System.Windows.Forms.Control.Width property uses pixels.

Nastavení hodnoty na záporné číslo nebo číslo vyšší než 12288 nevyvolá výjimku, ale má za následek nastavení ovládacího prvku mezi 1 a 12288.Setting the value to a negative number or a number higher than 12288 does not throw an exception but results in the control being set between 1 and 12288.

Platí pro