PropertyGrid.Left Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vzdálenost v bodech mezi levým okrajem PropertyGrid a levým okrajem listu.Gets or sets the distance, in points, between the left edge of the PropertyGrid and the left edge of the worksheet.

public double Left { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Double

Vzdálenost v bodech mezi levým okrajem PropertyGrid a levým okrajem listu.The distance, in points, between the left edge of the PropertyGrid and the left edge of the worksheet.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Left .For a code example that demonstrates how to use this property, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Left. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Left vlastnost.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent Left property.

Poznámky

Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.PropertyGrid.LeftVlastnost používá body, zatímco System.Windows.Forms.Control.Left vlastnost používá pixely.The Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.PropertyGrid.Left property uses points, whereas System.Windows.Forms.Control.Left property uses pixels.

Pokud hodnotu nastavíte na záporné číslo nebo číslo vyšší než 12288, nevyvolá se výjimka, ale ovládací prvek se nastaví na hodnotu v rozmezí 0 až 12288.Setting the value to a negative number or a number higher than 12288 does not throw an exception but results in the control being set between 0 and 12288.

Platí pro