Source.ColorState Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví IVsTextColorState objekt, který se používá v různých úlohách analýzy.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextColorState ^ ColorState { Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextColorState ^ get(); void set(Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextColorState ^ value); };
public:
 property Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextColorState ^ ColorState { Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextColorState ^ get(); void set(Microsoft::VisualStudio::TextManager::Interop::IVsTextColorState ^ value); };
public Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.IVsTextColorState ColorState { get; set; }
member this.ColorState : Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.IVsTextColorState with get, set
Public Property ColorState As IVsTextColorState

Hodnota vlastnosti

IVsTextColorState

IVsTextColorStateRozhraní získané z IVsTextLines objektu předaného konstruktoru.

Poznámky

IVsTextColorStateRozhraní používá Colorizer k zapamatování stavu analýzy na konci každého řádku. To umožňuje analyzovat, aby pokračoval ze všech řádků ve zdroji.

Poznámka

Analyzátor Colorizer se používá nejen pro zvýrazňování syntaxe, ale pro načítání informací o tokenech na řádku. To se obvykle provádí voláním GetLineInfo metody k tokenizovatí řádku. potom k tokenům přistupoval jeden po jednom.

Platí pro