VisibleIfNotEmptyCollectionConverter.Convert(IVsUICollection, Object, CultureInfo) Metoda

Definice

Jenom interní použití Microsoftu.

protected:
 override System::Windows::Visibility Convert(Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUICollection ^ collection, System::Object ^ parameter, System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
protected override System.Windows.Visibility Convert (Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUICollection collection, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture);
override this.Convert : Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUICollection * obj * System.Globalization.CultureInfo -> System.Windows.Visibility
Protected Overrides Function Convert (collection As IVsUICollection, parameter As Object, culture As CultureInfo) As Visibility

Parametry

collection
IVsUICollection
parameter
Object
culture
CultureInfo

Návraty

Visibility

Vrací objekt Visibility.

Platí pro