IVsExtensibleObject.GetAutomationObject(String, Object) Metoda

Definice

Vrátí automatizační objekt.

public:
 int GetAutomationObject(System::String ^ pszPropName, [Runtime::InteropServices::Out] System::Object ^ % ppDisp);
int GetAutomationObject(std::wstring const & pszPropName, [Runtime::InteropServices::Out] winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & & ppDisp);
public int GetAutomationObject (string pszPropName, out object ppDisp);
abstract member GetAutomationObject : string * obj -> int
Public Function GetAutomationObject (pszPropName As String, ByRef ppDisp As Object) As Integer

Parametry

pszPropName
String

pro Prostředí předává, null když příjemce automatizace volá váš automatizační objekt.

ppDisp
Object

mimo Ukazatel na IDispatch rozhraní objektu, který má být vrácen.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK . Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.

Poznámky

Podpis COM

Z vsshell. idl:

HRESULT IVsExtensibleObject::GetAutomationObject(  
   [in] LPCOLESTR pszPropName,  
   [out] IDispatch **ppDisp  
);  

Prostředí volá tuto metodu, když se uživatel automatizace pokusí použít objekt automatizace vašeho VSPackage.

Podívejte se na ilustrace implementace tohoto rozhraní v základní ukázce pro úpravy.

Platí pro