IVsLiteTreeList.GetListChanges(UInt32, VSTREELISTITEMCHANGE[]) Metoda

Definice

Vrátí změny, ke kterým došlo ve stromovém seznamu.Returns changes that have occurred in a tree list.

public:
 int GetListChanges([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcChanges, cli::array <Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::VSTREELISTITEMCHANGE> ^ prgListChanges);
int GetListChanges([Runtime::InteropServices::Out] unsigned int & pcChanges, std::Array <Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::VSTREELISTITEMCHANGE> const & prgListChanges);
public int GetListChanges (out uint pcChanges, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.VSTREELISTITEMCHANGE[] prgListChanges);
abstract member GetListChanges : uint32 * Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.VSTREELISTITEMCHANGE[] -> int
Public Function GetListChanges (ByRef pcChanges As UInteger, prgListChanges As VSTREELISTITEMCHANGE()) As Integer

Parametry

pcChanges
UInt32

[in, out] U vstupu velikost prgListChanges pole.[in, out] On input, the size of the prgListChanges array. Na výstupu ukazatel na počet změn.On output, pointer to a count of changes.

prgListChanges
VSTREELISTITEMCHANGE[]

pro Ukazatel na pole, které přijímá všechny změny provedené v seznamu.[in] Pointer to an array that receives any changes that have been made to the list.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z vsshell. idl:From vsshell.idl:

HRESULT IVsLiteTreeList::GetListChanges(  
   [in,out] ULONG *pcChanges,  
   [in, size_is(*pcChanges)] VSTREELISTITEMCHANGE *prgListChanges  
);  

Pokud prgListChanges je null , pcChanges obsahuje počet změn.If prgListChanges is null, pcChanges contains the number of changes. V opačném případě pcChanges bude označovat velikost pole, aby volající mohl přidělit pole, aby vyplnil VSTREELISTITEMCHANGE záznamy.Otherwise pcChanges will indicate the size of the array, so that the caller can allocate the array, to fill with the VSTREELISTITEMCHANGE records.

Platí pro