IVsPreviewChangesList.GetText(UInt32, VSTREETEXTOPTIONS, String) Metoda

Definice

Vrátí zadaný text pro zadanou položku v seznamu náhledu.Returns the specified text for the specified item in the preview list.

public:
 int GetText(System::UInt32 index, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::VSTREETEXTOPTIONS tto, [Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % ppszText);
int GetText(unsigned int index, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::VSTREETEXTOPTIONS tto, [Runtime::InteropServices::Out] std::wstring const & & ppszText);
public int GetText (uint index, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.VSTREETEXTOPTIONS tto, out string ppszText);
abstract member GetText : uint32 * Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.VSTREETEXTOPTIONS * string -> int
Public Function GetText (index As UInteger, tto As VSTREETEXTOPTIONS, ByRef ppszText As String) As Integer

Parametry

index
UInt32

pro Index položky, pro kterou se má získat text[in] The index of the item for which to get text.

tto
VSTREETEXTOPTIONS

pro VSTREETEXTOPTIONS Struktura popisující, jaký typ textu se má vrátit[in] A VSTREETEXTOPTIONS structure describing what kind of text to return.

ppszText
String

mimo Vrátí řetězec obsahující požadovaný text.[out] Returns a string containing the requested text.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z vsshell80. idl:From vsshell80.idl:

HRESULT IVsPreviewChangesList::GetText( 
   [in] ULONG       Index,  
   [in] VSTREETEXTOPTIONS tto,  
   [out] const WCHAR   **ppszText 
); 

Všimněte si, že z důvodů výkonu musí vrácený řetězec trvat po dobu života IVsPreviewChangesList objektu.Note that, for performance reasons, the returned string must persist for the life of the IVsPreviewChangesList object.

Platí pro