IVsUIShellOpenDocument.OpenSpecificEditor(UInt32, String, Guid, String, Guid, String, IVsUIHierarchy, UInt32, IntPtr, IServiceProvider, IVsWindowFrame) Metoda

Definice

Otevře zadaný Editor.Opens a specified editor.

public:
 int OpenSpecificEditor(System::UInt32 grfOpenSpecific, System::String ^ pszMkDocument, Guid % rguidEditorType, System::String ^ pszPhysicalView, Guid % rguidLogicalView, System::String ^ pszOwnerCaption, Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsUIHierarchy ^ pHier, System::UInt32 itemid, IntPtr punkDocDataExisting, Microsoft::VisualStudio::OLE::Interop::IServiceProvider ^ pSPHierContext, [Runtime::InteropServices::Out] Microsoft::VisualStudio::Shell::Interop::IVsWindowFrame ^ % ppWindowFrame);
public int OpenSpecificEditor (uint grfOpenSpecific, string pszMkDocument, ref Guid rguidEditorType, string pszPhysicalView, ref Guid rguidLogicalView, string pszOwnerCaption, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIHierarchy pHier, uint itemid, IntPtr punkDocDataExisting, Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IServiceProvider pSPHierContext, out Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsWindowFrame ppWindowFrame);
abstract member OpenSpecificEditor : uint32 * string * Guid * string * Guid * string * Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.IVsUIHierarchy * uint32 * nativeint * Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.IServiceProvider * IVsWindowFrame -> int
Public Function OpenSpecificEditor (grfOpenSpecific As UInteger, pszMkDocument As String, ByRef rguidEditorType As Guid, pszPhysicalView As String, ByRef rguidLogicalView As Guid, pszOwnerCaption As String, pHier As IVsUIHierarchy, itemid As UInteger, punkDocDataExisting As IntPtr, pSPHierContext As IServiceProvider, ByRef ppWindowFrame As IVsWindowFrame) As Integer

Parametry

grfOpenSpecific
UInt32

pro Hodnoty převedené z __VSOSPEFLAGS výčtu.[in] Values taken from the __VSOSPEFLAGS enumeration.

pszMkDocument
String

pro Řetězcová notace jedinečného identifikátoru monikeru dokumentu v systému projektu, například úplná cesta k souboru.[in] String form of the unique moniker identifier of the document in the project system, for example, the full path to the file. V nesouborových případech je tento identifikátor často ve formátu adresy URL.In non-file cases, this identifier is often in the form of a URL.

rguidEditorType
Guid

pro Jedinečný identifikátor typu editoru[in] Unique identifier of the editor type.

pszPhysicalView
String

pro Název fyzického zobrazení[in] Name of the physical view. V případě null , že prostředí volá MapLogicalView(Guid, String) objekt pro vytváření editoru pro určení fyzického zobrazení, které odpovídá logickému zobrazení.If null, the environment calls MapLogicalView(Guid, String) on the editor factory to determine the physical view that corresponds to the logical view. V tomto případě null neurčuje primární zobrazení, ale označuje, že nevíte, které zobrazení odpovídá logickému zobrazení.In this case, null does not specify the primary view, but rather indicates that you do not know which view corresponds to the logical view.

rguidLogicalView
Guid

pro Identifikátor GUID identifikující logické zobrazení[in] GUID identifying the logical view. Seznam identifikátorů GUID logických zobrazení najdete v tématu logické zobrazení a fyzické zobrazení.For a list of logical view GUIDS, see Logical View and Physical View. Pokud implementujete IVsMultiViewDocumentView v objektu zobrazení dokumentu, pak hodnota předaná do rguidLogicalView parametru určuje, který pohled je aktivován při zobrazení okna editoru při vytvoření instance editoru.If you implement IVsMultiViewDocumentView on your document view object, then the value passed into the rguidLogicalView parameter determines which view is activated when the editor window is shown when the editor is instantiated. Zadáním identifikátoru GUID logického zobrazení může volající InitializeEditorInstance(UInt32, IntPtr, IntPtr, String, Guid, String, Guid, String, String, IVsUIHierarchy, UInt32, IntPtr, IServiceProvider, Guid, IVsWindowFrame) požadovat konkrétní zobrazení, které odpovídá důvodu, že volající požaduje zobrazení.By specifying the logical view GUID, the caller of InitializeEditorInstance(UInt32, IntPtr, IntPtr, String, Guid, String, Guid, String, String, IVsUIHierarchy, UInt32, IntPtr, IServiceProvider, Guid, IVsWindowFrame) can request the specific view that matches the reason the caller is requesting the view. Například volající určí LOGVIEWID_Debugging pro získání zobrazení vhodného pro zobrazení ladění nebo LOGVIEWID_TextView pro získání zobrazení vhodného pro textový editor (tj. zobrazení, které implementuje IVsCodeWindow ).For example, the caller would specify LOGVIEWID_Debugging to get the view appropriate for debugging view, or LOGVIEWID_TextView to get the view appropriate for the text editor (that is, a view that implements IVsCodeWindow).

pszOwnerCaption
String

pro Počáteční titulek definovaný vlastníkem dokumentu (tj. projekt) pro okno dokumentu.[in] Initial caption defined by the document owner (that is, the project) for the document window. To je často ve formátu: ProjectName – Item.This is often of the form: "ProjectName – ItemName."

pHier
IVsUIHierarchy

pro Ukazatel na IVsUIHierarchy rozhraní.[in] Pointer to the IVsUIHierarchy interface.

itemid
UInt32

pro Identifikátor položky hierarchie uživatelského rozhraní pro zadaný Editor.[in] UI hierarchy item identifier for the specified editor. Další informace naleznete zde VSITEMID.For more information see VSITEMID.

punkDocDataExisting
IntPtr

pro Ukazatel na IUnknown rozhraní.[in] Pointer to the IUnknown interface.

pSPHierContext
IServiceProvider

pro Ukazatel na IServiceProvide rozhraní.[in] Pointer to the IServiceProvide interface.

ppWindowFrame
IVsWindowFrame

[out, retval] Ukazatel na IVsWindowFrame rozhraní.[out, retval] Pointer to the IVsWindowFrame interface.

Návraty

Int32

Pokud je metoda úspěšná, vrátí S_OK .If the method succeeds, it returns S_OK. Pokud dojde k chybě, vrátí kód chyby.If it fails, it returns an error code.

Poznámky

Podpis COMCOM Signature

Z vsshell. idl:From vsshell.idl:

HRESULT IVsUIShellOpenDocument::OpenSpecificEditor( 
   [in] VSOSPEFLAGS grfOpenSpecific, 
   [in] LPCOLESTR pszMkDocument, 
   [in] REFGUID rguidEditorType, 
   [in] LPCOLESTR pszPhysicalView, 
   [in] REFGUID rguidLogicalView, 
   [in] LPCOLESTR pszOwnerCaption, 
   [in] IVsUIHierarchy *pHier, 
   [in] VSITEMID itemid, 
   [in] IUnknown *punkDocDataExisting, 
   [in] IServiceProvider *pSPHierContext, 
   [out, retval] IVsWindowFrame **ppWindowFrame 
); 

Platí pro