VCCodeInclude.Comment Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví komentář přidružený k prvku kódu.

public:
 property System::String ^ Comment { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public:
 property Platform::String ^ Comment { Platform::String ^ get(); void set(Platform::String ^ value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(578)]
public string Comment { [System.Runtime.InteropServices.DispId(578)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(578)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(578)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(578)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(578)>]
member this.Comment : string with get, set
Public Property Comment As String

Hodnota vlastnosti

String

Komentář přidružený k elementu Code

Atributy

Poznámky

Comment Nastaví nebo vrátí komentář k hlavičce. Po návratu text neobsahuje žádnou syntaxi komentáře. Text komentáře je odvozen ze zdrojového dokumentu, který obsahuje prvek kódu. Počet shromážděných řádků komentáře k záhlaví se liší v závislosti na jazyku, ve kterém jsou komentáře zapisovány.

Při nastavení se Comment pokusy o udržování stylu všech existujících komentářů pomocí syntaxe orientované na řádek nebo oddělená syntaxe tím, že zachovávají, zda se komentář dotkne prvku kódu nebo je oddělený prázdným řádkem a tak dále.

Platí pro