VCCodeInclude.Language Vlastnost

Definice

Získá programovací jazyk použitý pro tvorbu kódu.

public:
 property System::String ^ Language { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ Language { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(9)]
public string Language { [System.Runtime.InteropServices.DispId(9)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(9)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(9)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Language : string
Public ReadOnly Property Language As String

Hodnota vlastnosti

String

CodeModelLanguageConstantsKonstanta.

Atributy

Platí pro