CodeModelLanguageConstants Třída

Definice

Konstanta určující jazyk použitý pro tvorbu kódu.

public ref class CodeModelLanguageConstants abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
public ref class CodeModelLanguageConstants abstract
[Windows::Foundation::Metadata::WebHostHidden]
class CodeModelLanguageConstants abstract
[System.Runtime.InteropServices.Guid("D83C7FAD-BC3A-46BB-9BFC-C0091329626D")]
public abstract class CodeModelLanguageConstants
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("D83C7FAD-BC3A-46BB-9BFC-C0091329626D")>]
type CodeModelLanguageConstants = class
Public MustInherit Class CodeModelLanguageConstants
Dědičnost
CodeModelLanguageConstants
Atributy

Poznámky

Poznámka

Hodnoty prvků modelu kódu, jako jsou třídy, struktury, funkce, atributy, delegáti a tak dále, mohou být po provedení určitých druhů úprav nedeterministické, což znamená, že jejich hodnoty nelze spoléhat na to, že jejich hodnoty nelze spoléhat na Always. Další informace naleznete v části hodnoty prvků modelu kódu se mohou měnit v zjišťování kódu pomocí modelu kódu (Visual Basic).

Pole

vsCMLanguageCSharp

Konstanta jazyka Visual C#.

vsCMLanguageIDL

Konstanta Microsoft IDL

vsCMLanguageMC

Visual C++ konstanta.

vsCMLanguageVB

Visual Basic konstanta.

vsCMLanguageVC

Visual C++ konstanta.

Platí pro