VCCodeVariable.Extender[String] Vlastnost

Definice

Vrátí požadovaný objekt Extender, pokud je k dispozici pro tento objekt.Returns the requested Extender object if it is available for this object.

public:
 property System::Object ^ Extender[System::String ^] { System::Object ^ get(System::String ^ ExtenderName); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(13)]
[get: System.Runtime.InteropServices.DispId(13)]
[get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)]
public object Extender[string ExtenderName] { get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(13)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(13)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Extender(string) : obj
Public ReadOnly Property Extender(ExtenderName As String) As Object

Parametry

ExtenderName
String

Povinná hodnota.Required. Název rozšiřujícího objektu, který se má vrátit.The name of the Extender to return.

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt Extender.An Extender object.

Atributy

Poznámky

Extender[] Vrátí Nothing nebo, null Pokud není k dispozici žádný objekt Extender.Extender[] returns Nothing or null if no Extender object is available.

CATID, který se používá pro získání zařízení, je dán ExtenderCATID vlastností objektu.The CATID used for obtaining the Extender is given by the object's ExtenderCATID property.

Platí pro